An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 3 Cáin Bhreisluacha) Ar Aghaidh (CUID 5 Cáin Fháltas Caipitiúil)

3 1998

AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

CUID 4

Dleachtanna Stampa

Leasú ar alt 54 (meaning of “conveyance on sale”) den Stamp Act, 1891.

118. —Leasaítear leis seo alt 54 den Stamp Act, 1891, trí “upon the sale or compulsory acquisition thereof” a chur in ionad “upon the sale thereof”.

Leasú ar alt 59 (certain contracts to be chargeable as conveyances on sale) den Stamp Act, 1891.

119. —(1) Leasaítear leis seo alt 59 den Stamp Act, 1891, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) In subsection (1) ‘stock, or marketable securities’ does not include a share warrant issued in accordance with the provisions of section 88 of the Companies Act, 1963.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le conarthaí nó comhaontuithe chun scairbharántais a dhíol arna ndéanamh an 4ú lá de Mhárta, 1998, nó dá éis.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

120. —Leasaítear leis seo an ceannteideal “BILL OF EXCHANGE or PROMISSORY NOTE” sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad “drawn in the State     ...     ...     ...     ...     ...     ...

7p”:

of the following:

“Where drawn on an account in the State     ...

7p

In any other case:

Where drawn or made in the State     ...

7p”;

agus

(b) trí na díolúintí seo a leanas a chur isteach:

“(10) Direct debits and standing orders.

(11) Bill drawn on an account outside the State.”.

Leasú ar alt 92 (tobhach ar phréimheanna árachais áirithe) den Acht Airgeadais, 1982 .

121. —(1) Leasaítear leis seo alt 92 den Acht Airgeadais, 1982 , i bhfo-alt (1), trí “aicmí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII agus IX” a chur in ionad “aicme VII” i mír (c) den mhíniú ar “méid eisiata”.

(2) Aisghairtear leis seo fo-alt (8) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1984 ) d'alt 92 den Acht Airgeadais, 1982 .

Leasú ar alt 203 (dleacht stampa i leith cártaí airgid) den Acht Airgeadais, 1992.

122. —Leasaítear leis seo alt 203 den Acht Airgeadais, 1992, i bhfo-alt (2):

(a) trí “mír (a), (b)(c), nó” a chur in ionad “mír (a), (b)(c),” i bhfomhír (B) de mhír (II) den choinníoll, agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach sa choinníoll i ndiaidh mhír (II):

“(III) más cárta airgid é in ionad cárta airgid atá san áireamh cheana féin sa ráiteas iomchuí,”.

Leasú ar alt 107 (faoiseamh do bhallghnólachtaí) den Acht Airgeadais, 1996.

123. —(1) Leasaítear leis seo alt 107 den Acht Airgeadais, 1996, i bhfo-alt (1), tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur in ionad an choinníll a ghabhann leis an bhfo-alt sin:

“Ar choinníoll:

(a) más rud é agus a mhéid nach n-aistreoidh an ballghnólacht na hurrúis sin chuig ceannaitheoir bona fide roimh dheireadh na tréimhse míosa ó dháta an aistrithe, dá ngairtear ‘an tréimhse shonraithe’ anseo ina dhiaidh seo san alt seo, go n-íocfaidh an ballghnólacht leis na Coimisinéirí, laistigh de 14 lá tar éis dheireadh na tréimhse sonraithe, an méid dleachta ad valorem ab inmhuirearaithe ar an aistriú dá mba rud é nár achtaíodh an t-alt seo;

(b) go bhféadfaidh an ballghnólacht, i ndáil le haon díolachán den sórt sin nach déanaí a dháta críochnaithe ná 30 lá ó dháta an chonartha i gcomhair díolacháin agus roimh dháta an chonartha, a roghnú go ndéanfar an dáta críochnaithe sin a áireamh mar dháta an dara haistriú a luaitear, dá dtagraítear i mír (a), agus, sa chás sin, measfar, chun críocha mhír (a), gurb é an dáta críochnaithe sin dáta an dara haistriú sin a luaitear.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir le hionstraimí a fhorghníomhófar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis de bhun conarthaí i gcomhair díolacháin a dhéanfar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Ús ar dhleacht stampa neamhíoctha nó ró-íoctha.

124. —(1) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis na hailt seo a leanas—

(i) alt 15(1) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1991) den Stamp Act, 1891,

(ii) alt 69(2) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1979 ) den Acht Airgeadais, 1973 ,

(iii) ailt 16(6) agus 17 (5) (b) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 ,

(iv) ailt 91(6) agus 92 (6) den Acht Airgeadais, 1982 ,

(v) alt 90(6) den Acht Airgeadais, 1983 ,

(vi) alt 97(6) den Acht Airgeadais, 1984 ,

(vii) alt 55(6) den Acht Airgeadais, 1985 ,

(viii) ailt 92(6) agus 93(6) den Acht Airgeadais, 1986 ,

(ix) alt 48(6) den Acht Airgeadais, 1987 ,

(x) alt 64(6) den Acht Airgeadais, 1988 ,

(xi) alt 64(6) den Acht Airgeadais, 1989 ,

(xii) ailt 108(6), 109 (5) agus 113 (4) den Acht Airgeadais, 1990 ,

(xiii) alt 89(6) den Acht Airgeadais, 1991,

(xiv) ailt 200(6) agus 203(6) den Acht Airgeadais, 1992,

(xv) alt 112(6) den Acht Airgeadais, 1994,

(xvi) ailt 142(6) agus 150 (3) den Acht Airgeadais, 1995, agus

(xvii) alt 107(2) den Acht Airgeadais, 1996.

(b) Más rud é go mbeidh aon ús lena mbaineann an fo-alt seo inmhuirearaithe, d'aon tréimhse a thosaíonn ar dháta rite an Achta seo nó dá éis, i leith dleachta stampa a dhlífear a íoc roimh an dáta sin, ar an dáta sin nó dá éis, beidh an t-ús sin inmhuirearaithe de réir 1 faoin gcéad in aghaidh gach míosa nó gach cuid de mhí i gcás úis ab inmhuirearaithe, murach an mhír seo, de réir 1.25 faoin gcéad in aghaidh gach míosa nó gach cuid de mhí, nó de réir 15 faoin gcéad sa bhliain, de réir mar a bheidh, a shonraítear sna hailt sin agus beidh éifeacht leis na hailt sin amhail is dá ndéanfaí an ráta 1 faoin gcéad in aghaidh gach míosa nó gach cuid de mhí a chur in ionad an ráta a shonraítear amhlaidh.

(2) Maidir le haon mhí, nó cuid de mhí, a thosaíonn ar dháta rite an Achta seo nó dá éis, leasaítear leis seo alt 69 den Acht Airgeadais, 1973 , trí “6 faoin gcéad sa bhliain” a chur in ionad “9 faoin gcéad sa bhliain” i mír (ii) den dara coinníoll a ghabhann le fo-alt (1).

(3) Maidir le haon mhí, nó cuid de mhí, a thosaíonn ar dháta rite an Achta seo nó dá éis, leasaítear leis seo alt 112 den Acht Airgeadais, 1990

(a) i bhfo-alt (3)(b) trí “0.5 faoin gcéad” a chur in ionad “aon faoin gcéad”, agus

(b) i bhfo-alt (6) trí “0.5 faoin gcéad” a chur in ionad “aon faoin gcéad”.

Aisghairm (Cuid 4).

125. —Aisghairtear leis seo gach achtachán a luaitear i gcolún (2) de Sceideal 8 a ghabhann leis an Acht seo a mhéid a shonraítear os coinne an lua sin i gcolún (3) den Sceideal sin.