Ar Aghaidh (CUID 1 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

3 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 1998


AN tACHT AIRGEADAIS, 1998


RIAR NA nALT

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt

1.

Léiriú.

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

2.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le díolúine ó cháin ioncaim.

3.

Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

4.

Faoisimh phearsanta.

5.

Leasú ar alt 463 (liúntas speisialta do thuismitheoir is baintreach tar éis bhás an chéile) den Phríomh-Acht.

6.

Leasú ar alt 126 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le sochair áirithe is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh) den Phríomh-Acht.

7.

Ioncam faoi dhiúscairtí ar feadh gearrthréimhsí.

8.

Leasú ar alt 66 (bonn speisialta ag tosach trádála nó gairme) den Phríomh-Acht.

9.

Leasú ar alt 191 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le híocaíochtaí cúitimh i ndáil le Heipitíteas C) den Phríomh-Acht.

10.

Leasú ar alt 202 (faoiseamh i leith athstruchtúrú comhaontaithe pá) den Phríomh-Acht.

11.

Leasú ar alt 479 (faoiseamh i leith scaireanna nua arna gceannach, tráth a n-eisithe, ag fostaithe) den Phríomh-Acht.

12.

Leasú ar Chaibidil 1 (sócmhainní a aistriú as an Stát) de Chuid 33 den Phríomh-Acht.

13.

Laghdú ar cháin ioncaim i leith ioncaim áirithe arna thuilleamh lasmuigh den Stát.

14.

Liúntas maraí, etc.

15.

Iasachtaí barúlacha a bhaineann le scaireanna, etc.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

16.

Faoiseamh don lucht dífhostaithe fadtéarma.

17.

Faoiseamh i leith bronntanas a thabharfar do scoileanna sainithe.

18.

Leasú ar alt 200 (pinsin choigríche áirithe) den Phríomh-Acht.

19.

Leasú ar alt 268 (an bhrí atá le “foirgneamh nó déanmhas tionscail”) den Phríomh-Acht.

20.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh agus déanmhas aerfoirt.

21.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le liúntais chaipitiúla áirithe.

22.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh tithe banaltrais príobháideacha.

23.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh bád iascaireachta mara áirithe.

24.

Leasú ar Chaibidil 3 (limistéir ainmnithe, sráideanna ainmnithe, limistéir fiontraíochta agus carrchlóis ilstóir i limistéir uirbeacha áirithe) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

25.

Leasú ar Chaibidil 1 (Limistéar Duganna Theach an Chustaim) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

26.

Leasú ar alt 344 (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú carrchlós ilstóir áirithe) den Phríomh-Acht.

27.

Leasú ar alt 351 (léiriú (Caibidil 4)) den Phríomh-Acht.

28.

Leasú ar Chaibidil 6 (Limistéar Dugthailte Bhaile Átha Cliath) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

29.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh feithiclí agus asbhaint i leith feithiclí.

30.

Mar a dhéileálfar le caillteanais agus liúntais chaipitiúla áirithe.

31.

Leasú ar alt 403 (srian ar úsáid liúntas caipitiúil i leith sócmhainní léasaithe áirithe) den Phríomh-Acht.

32.

Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Phríomh-Acht.

33.

Leasú ar alt 482 (faoiseamh i leith caiteachais ar fhoirgnimh agus gairdíní suntasacha) den Phríomh-Acht.

34.

Srian le faoiseamh maidir le scaireanna cáilithe arna n-eisiúint an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis.

35.

Comhshocraíochtaí idirthréimhseacha i ndáil le halt 34.

36.

Scéimeanna scaireanna d'fhostaithe.

37.

Íocaíochtaí le fochonraitheoirí i dtionscail áirithe.

38.

Leasú ar alt 659 (feirmeoireacht: liúntais le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar fhoirgniú foirgneamh feirme, etc. chun truailliú a rialú) den Phríomh-Acht.

39.

Leasú ar alt 667 (forálacha speisialta i leith feirmeoirí cáilitheacha) den Phríomh-Acht.

40.

Leasú ar alt 680 (liúntas bliantúil as ídiú mianraí) den Phríomh-Acht.

41.

Leasú ar alt 681 (liúntas le haghaidh caiteachais athshlánúcháin mianaigh) den Phríomh-Acht.

42.

Leasú ar alt 734 (cánachas ar ghnóthais chomhinfheistíochta) den Phríomh-Acht.

43.

Cánachas ar scaireanna a eisítear in ionad díbhinní airgid.

44.

Leasú ar alt 843 (liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críoch oideachais tríú leibhéal) den Phríomh-Acht.

45.

Leasú ar Chuid 41 (féinmheasúnacht) den Phríomh-Acht.

46.

Leasú ar alt 787 (an saghas faoisimh do phréimheanna cáilitheacha agus a mhéid) den Phríomh-Acht.

47.

Leasuithe ar an bPríomh-Acht de dhroim athrú ar airgeadra stát áirithe.

48.

Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le cánachas dúbailte, etc.

49.

Leasú ar Chuid 26 (cuideachtaí árachais saoil) den Phríomh-Acht.

50.

Leasú ar alt 1013 (comhpháirtíochtaí teoranta) den Phríomh-Acht.

51.

Laghdú ar chreidmheasanna cánach i leith dáiltí.

52.

Creidmheasanna cánach a dhíothú.

53.

Leasú ar an míniú ar scaireanna cáilitheacha sonraithe.

54.

Leasú ar alt 198 (ní inmhuirearaithe ús áirithe) den Phríomh-Acht.

Caibidil 4

Cáin Chorparáide

55.

Ráta cánach corparáide.

56.

Leasú ar alt 22 (ráta laghdaithe cánach corparáide d'ioncam áirithe) den Phríomh-Acht.

57.

Leasú ar alt 713 (ioncam infheistíochta in áirithe do shealbhóirí polasaithe) den Phríomh-Acht.

58.

Comhair chreidmheasa.

59.

Leasú ar alt 449 (creidmheas i leith cánach coigríche nár creidiúnaíodh ar shlí eile) den Phríomh-Acht.

60.

Faoiseamh i leith cánachais dhúbailte.

61.

Deonacháin chorparáideacha do charthanais cháilithe.

62.

Faoiseamh i leith infheistíochta i nginiúint fuinnimh inathnuaite.

63.

Leasú ar alt 88 (asbhaint i leith bronntanas don Enterprise Trust Ltd.) den Phríomh-Acht.

64.

Leasú ar alt 715 (gnó blianachtaí: muirear ar leithligh ar bhrabúis) den Phríomh-Acht.

Caibidil 5

Cáin Ghnóchan Caipitiúil.

65.

Gnóchain chaipitiúla: rátaí muirir.

66.

Leasú ar Chuid 27 (iontaobhais aonad agus cistí eischósta) den Phríomh-Acht.

67.

Leasú ar alt 538 (diúscairtí i gcás sócmhainní a chailleadh nó a scriosadh nó luach sócmhainní a bheith éirithe neamhbhríoch) den Phríomh-Acht.

68.

Leasú ar alt 547 (diúscairtí agus fáltais a áirítear a bheith déanta ar mhargadhluach) den Phríomh-Acht.

69.

Leasú ar Chaibidil 3 (sócmhainní a shealbhaítear i gcáil mhuiníneach nó ionadaitheach, oidhreachtaí agus socraíochtaí) de Chuid 19 den Phríomh-Acht.

70.

Aisghairm ar alt 592 (ráta laghdaithe cánach gnóchan caipitiúil ar dhiúscairtí áirithe scaireanna ag pearsana aonair) den Phríomh-Acht.

71.

Leasú ar alt 597 (sócmhainní gnó agus sócmhainní eile a athshuíomh) den Phríomh-Acht.

72.

Leasú ar alt 598 (gnó nó feirm a dhiúscairt ar “scor”) den Phríomh-Acht.

73.

Leasú ar alt 652 (neamhfheidhm faoiseamh ar shócmhainní a athshuíomh i gcás diúscairtí iomchuí) den Phríomh-Acht.

74.

Leasú ar alt 980 (asbhaint ón gcomaoin i leith sócmhainní áirithe a dhiúscairt) den Phríomh-Acht.

75.

Leasú ar alt 1028 (daoine pósta) den Phríomh-Acht.

Caibidil 6

Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide: Faoisimh i leith Athnuachan agus Feabhsú Limistéar Uirbeach agus Tuaithe Áirithe.

76.

Leasú ar Chuid 10 (cáin ioncaim agus cáin chorparáide: faoisimh i leith athnuachan agus feabhsú limistéar uirbeach áirithe, limistéar saoire áirithe agus oileán áirithe) den Phríomh-Acht.

77.

Faoisimh i leith athnuachan agus feabhsú limistéar tuaithe áirithe.

CUID 2

Custaim agus Mál

Caibidil 1

Cáin Cláraithe Feithiclí.

78.

Léiriú (Caibidil 1).

79.

Leasú ar alt 130 (léiriú) d'Acht 1992.

80.

Leasú ar alt 132 (dleacht máil a mhuirearú) d'Acht 1992.

81.

Leasú ar alt 134 (buanfhaoisimh) d'Acht 1992.

82.

Leasú ar alt 139 (cionta agus pionóis) d'Acht 1992.

Caibidil 2

Ilghnéitheach.

83.

Léiriú (Caibidil 2).

84.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le ceadúnais tithe úrúcháin.

85.

Leasú ar alt 21 (uaireanta gnó in áitreabh cláraithe) den Acht um Gheall-Chur, 1931.

86.

Méadú sa dleacht ar dheimhniú clárúcháin áitribh geallghlacadóra.

87.

Leasú ar alt 43 (dleacht ceadúnais mheaisín cearrbhachais) den Acht Airgeadais, 1975.

88.

Leasú ar alt 123 (rátaí dleachta) den Acht Airgeadais, 1992.

89.

Hidreacarbóin.

90.

Leasú ar alt 21 (diúité ar íle híodrocarbóin) den Acht Airgid, 1935.

91.

Leasú ar alt 731 (exemption from rates) den Merchant Shipping Act, 1894.

92.

Leasú ar mhír 8 d'Ordú 1975.

93.

An dleacht ar bhiotáille a chur siar.

94.

Táirgí tobac.

95.

Leasú ar alt 103 (léiriú (Caibidil II)) den Acht Airgeadais, 1992.

96.

Leasú ar alt 111 (doiciméid a bheidh i dteannta táirgí inmháil) den Acht Airgeadais, 1992.

97.

Mar a dhéileálfar le caillteanais.

98.

Cúnamh frithpháirteach ginearálta.

99.

Cúnamh frithpháirteach chun éilimh a ghnóthú.

100.

Leasú ar alt 87A (oibleagáid ceisteanna áirithe a fhreagairt, coinneáil agus gabháil) den Acht Airgeadais, 1995.

101.

Samplaí a thógáil agus anailísiú (custaim agus mál).

102.

Samplaí a sheoladh ar aghaidh lena n-anailísiú.

103.

Imeachtaí a thionscnamh faoi na hAchtanna Custam, etc.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha.

104.

Léiriú (Cuid 3).

105.

Leasú ar alt 3 (soláthar earraí) den Phríomh-Acht.

106.

Leasú ar alt 4 (forálacha speisialta maidir le hearraí dochorraithe a sholáthar) den Phríomh-Acht.

107.

Leasú ar alt 5 (seirbhísí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

108.

Leasú ar alt 8 (daoine inchánach) den Phríomh-Acht.

109.

Leasú ar alt 10 (an méid ar ar inmhuirearaithe cáin) den Phríomh-Acht.

110.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

111.

Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

112.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

113.

Leasú ar alt 13 (loghadh cánach ar earraí a onnmhairítear, etc.) den Phríomh-Acht.

114.

Leasú ar alt 20 (aisíoc cánach) den Phríomh-Acht.

115.

Leasú ar alt 30 (teorainneacha ama) den Phríomh-Acht.

116.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

117.

Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 4

Dleachtanna Stampa.

118.

Leasú ar alt 54 (meaning of “conveyance on sale”) den Stamp Act, 1891.

119.

Leasú ar alt 59 (certain contracts to be chargeable as conveyances on sale) den Stamp Act, 1891.

120.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

121.

Leasú ar alt 92 (tobhach ar phréimheanna árachais áirithe) den Acht Airgeadais, 1982.

122.

Leasú ar alt 203 (dleacht stampa i leith cártaí airgid) den Acht Airgeadais, 1992.

123.

Leasú ar alt 107 (faoiseamh do bhallghnólachtaí) den Acht Airgeadais, 1996.

124.

Ús ar dhleacht stampa neamhíoctha nó ró-íoctha.

125.

Aisghairm (Cuid 4).

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil.

126.

Leasú ar alt 117 (margadhluach measta teaghaisí áirithe a laghdú) den Acht Airgeadais, 1991.

127.

Leasú ar alt 117 (ús ar cháin) den Acht Airgeadais, 1993.

128.

Leasú ar alt 134 (luach sócmhainní eiscthe a eisiamh) den Acht Airgeadais, 1994.

129.

Coinníollacha sula bhféadfar achomharc a dhéanamh.

CUID 6

Ilghnéitheach.

130.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

131.

Íocaíochtaí úis ag glacadóirí taisce áirithe.

132.

Imréiteach cánach don scéim um chúnamh dlíthiúil coiriúil.

133.

Ús ar chánacha neamhíoctha nó ró-íoctha.

134.

Achomhairc.

135.

Leasú ar an Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997.

136.

Leasuithe iar-chomhdhlúite.

137.

Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

138.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Fhaoisimh Phearsanta

SCEIDEAL 2

Forálacha ag Leasú an Phríomh-Achta de dhroim Athrú ar Airgeadra Stát Áirithe

SCEIDEAL 3

Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim Coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le Cánachas Dúbailte, etc.

SCEIDEAL 4

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Mhéideanna Creidmheasanna Cánach i leith Dáiltí

SCEIDEAL 5

Creidmheasanna Cánach a Dhíothú

SCEIDEAL 6

Athrú ar an Ráta Cánach Corparáide: Forálacha Breise

SCEIDEAL 7

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

SCEIDEAL 8

Na hAchtacháin Dleachta Stampa a Aisghairtear

SCEIDEAL 9

Leasuithe Iar-Chomhdhlúite


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Comhar-Chumann Talmhaíochta (Debentiúirí), 1934

1934, Uimh. 39

An tAcht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988

1988, Uimh. 18

Acht na nAerchuideachtaí, 1966

1966, Uimh. 4

An tAcht um Gheall-Chur, 1931

1931, Uimh. 27

An tAcht um Bord na gCapall (Díscaoileadh), 1989

1989, Uimh. 9

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

Carriers Act, 1830

11Geo.4&1 Will.4, c.68

Acht an Bhainc Cheannais, 1942

1942, Uimh. 22

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

An tAcht um Choinbhinsiúin Chonsalachta, 1954

1954, Uimh. 10

An tAcht um an Scairbh Ilchríochach, 1968

1968, Uimh. 14

An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1997

1997, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962

1962, Uimh. 12

An tAcht um Tháirgí Déiríochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 1973

1973, Uimh. 21

Acht na bhFiaclóirí, 1985

1985, Uimh. 9

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath, 1997

1997, Uimh. 7

An tAcht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 1992

1992, Uimh. 15

An tAcht um Iompras Bhaile Átha Cliath (Díscaoileadh), 1987

1987, Uimh. 34

An tAcht Leictreachais (Soláthar), 1927

1927, Uimh. 27

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1995

1995, Uimh. 35

An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976

1976, Uimh. 27

Finance Act, 1895

58 & 59Vict., c.16

Finance (1909-10) Act, 1910

10 Edw.7 & 1 Geo. 5, c. 8

An tAcht Airgid, 1925

1925, Uimh. 28

An tAcht Airgid, 1931

1931, Uimh. 31

An tAcht Airgid, 1935

1935, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1966

1966, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1981

1981, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1985

1985, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1986

1986, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1987

1987, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1988

1988, Uimh. 12

An tAcht Airgeadais, 1989

1989, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1990

1990, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1991

1991, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1992

1992, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais, 1993

1993, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1994

1994, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1995

1995, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais, 1996

1996, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1997

1997, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht um Fhóir Teoranta (Díscaoileadh), 1990

1990, Uimh. 31

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht Gáis, 1976

1976, Uimh. 30

An tAcht Mine Féir (Táirgeadh), 1953

1953, Uimh. 11

Acht Tionscail na gCon, 1958

1958, Uimh. 12

An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais), 1990

1990, Uimh. 23

An tAcht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C, 1997

1997, Uimh. 34

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971

1971, Uimh. 22

Acht na dTithe, 1988

1988, Uimh. 28

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

1979, Uimh. 27

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 1991

1991, Uimh. 30

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986

1986, Uimh. 9

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1993

1993, Uimh. 19

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1995

1995, Uimh. 28

An tAcht um Thionscal Rásaíochta Capall na hÉireann, 1994

1994, Uimh. 18

An tAcht um Ghníomhaireacht Nuachta Éireannach, 1949

1949, Uimh. 33

Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 1959

1959, Uimh. 30

Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach, 1945

1945, Uimh. 33

An tAcht um Áiseanna Saothair, 1987

1987, Uimh. 15

An tAcht Beodhíle (Intseamhnú Saorga), 1947

1947, Uimh. 32

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968 go 1992

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1993

Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978

1978, Uimh. 4

Merchant Shipping Act, 1894

57&58 Vict., c.60

Acht an Bhainne (Soláthar a Rialáil), 1994

1994, Uimh. 25

An tAcht um Aistriú an Bhainc Náisiúnta, 1966

1966, Uimh. 8

An tAcht um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta, 1963

1963, Uimh. 32

National School Teachers Residences (Ireland) Act, 1875

38&39Vict., c.82

An tAcht Groighe Náisiúnta, 1945

1945, Uimh. 31

An tAcht um Nítrigin Éireann Teoranta, 1970

1970, Uimh. 4

Acht na nAltraí, 1985

1985, Uimh. 18

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14&15Vict., c. 93

An tAcht Bóthair Iarainn (Sean-Oifigigh agus Seana-Sheirbhísigh), 1926

1926, Uimh. 25

Refreshment Houses (Ireland) Act, 1860

23&24Vict., c.107

Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992

1992, Uimh. 16

Revenue Act, 1898

61&62Vict., c.46

An tAcht um Scoláireachtaí a Mhalairtiú (Éire agus Stáit Aontaithe Mheiriceá), 1957

1957, Uimh. 24

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959

1959, Uimh. 36

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993

1993, Uimh. 27

Stamp Act, 1891

54&55Vict., c.39

Acht na dTailte Stáit (Tithe Oibre), 1962

1962, Uimh. 8

An tAcht Maoine Stáit, 1954

1954, Uimh. 25

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht um Thrácht Cuartaíochta, 1955

1955, Uimh. 5

An tAcht Iompair (Forálacha Ilghnéitheacha), 1971

1971, Uimh. 14

An tAcht Iompair, 1944

1944, Uimh. 21

An tAcht Iompair, 1950

1950, Uimh. 12

An tAcht Eitinne (Sanatoria do Bhunú), 1945

1945, Uimh. 4

An tAcht Forbartha Móna, 1946

1946, Uimh. 10

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

Na hAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go 1997

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

An tAcht Cánach Rachmais, 1975

1975, Uimh. 25

An tAcht Margaithe Olla, 1984

1984, Uimh. 11

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

1981, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 1998

AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [27 Márta, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: