An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL)

13 1997

AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Alt 32 .

Achtacháin a Eisiatar ó Fheidhm Alt 32

CUID I

Reachtanna

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

An Fhoráil

Uimh. 26 de 1946

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1946 .

Alt 22.

Uimh. 1 de 1963

An tAcht um Rúin Oifigiúla, 1963 .

Ailt 4, 5 agus 9.

Uimh. 14 de 1969

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1969 .

Alt 14.

Uimh. 30 de 1976

An tAcht Gáis, 1976 .

Alt 20.

Uimh. 16 de 1977

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1977 .

Alt 43(5).

Uimh. 5 de 1979

An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979 .

Alt 15.

Uimh. 36 de 1980

An tAcht um Bord Scannán na hÉireann, 1980 .

Alt 18.

Uimh. 26 de 1983

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 .

Alt 37.

Uimh. 28 de 1983

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1983 .

Alt 13.

Uimh. 2 de 1984

An tAcht um an mBord Náisiúnta Seirbhíse Sóisialaí, 1984 .

Alt 16.

Uimh. 9 de 1986

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986 .

Ailt 42 agus 43.

Uimh. 14 de 1986

An tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine, 1986 .

Alt 20.

Uimh. 31 de 1986

An tAcht Iompair (Córas Iompair Éireann a Atheagrú), 1986 .

Alt 22.

Uimh. 10 de 1987

An tAcht um Áiseanna Saothair, 1987 .

Alt 13.

Uimh. 31 de 1987

An tAcht um Chleachtais Srianta (Leasú), 1987 .

Alt 36.

Uimh. 18 de 1988

An tAcht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988 .

Alt 14.

Uimh. 26 de 1988

An tAcht Foraoiseachta, 1988 .

Alt 33.

Uimh. 7 de 1989

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 1989 .

Alt 45.

Uimh. 1 de 1990

An tAcht um Bord Glas, 1990 .

Alt 23.

Uimh. 18 de 1990

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990 .

Alt 14.

Uimh. 19 de 1990

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1990 .

Alt 25(6).

Uimh. 25 de 1990

Acht na bPinsean, 1990 .

Alt 24.

Uimh. 2 de 1991

An tAcht um Fhoras na Mara, 1991.

Alt 15.

Uimh. 9 de 1991

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch, 1991.

Alt 36(1)(d).

Uimh. 22 de 1991

An tAcht um Thrádáil agus Margaíocht a Spreagadh, 1991.

Alt 10.

Uimh. 24 de 1991

An tAcht Iomaíochta, 1991.

Mír 9 den Sceideal.

Uimh. 7 de 1992

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992.

Alt 39.

Uimh. 14 de 1993

Acht na mBóithre, 1993.

Alt 38.

Uimh. 19 de 1993

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1993 .

Míreanna 4 agus 5 den Dara Sceideal.

Uimh. 27 de 1993

An tAcht um Údarás Eitlíochta na hÉireann, 1993.

Alt 35.

Uimh. 18 de 1994

An tAcht um Thionscal Rásaíochta Capall na hÉireann, 1984.

Alt 17.

Uimh. 25 de 1994

Acht an Bhainne (Soláthar a Rialáil), 1994.

Alt 16(1).

Uimh. 29 de 1995

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995.

Alt 23.

Uimh. 4 de 1996

An tAcht Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú), 1996.

Alt 8.

Uimh. 11 de 1996

An tAcht Cuanta, 1996.

Alt 33.

Uimh. 21 de 1996

An tAcht um an mBord Bia, 1996.

Alt 26.

CUID II

Ionstraimí Reachtúla

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

An Fhoráil

Uimh. 222 de 1983

Rialacháin na dTithe (Binse Cíosa), 1983.

Airteagal 14(3).

Uimh. 175 de 1983

An tOrdú um Chomhairle na Seirbhísí Dóiteáin (Bunú), 1983.

Airteagal 13.