An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Ilghnéitheach) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL)

13 1997

AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

AN CHÉAD SCEIDEAL

Alt 2.

Comhlachtaí Poiblí

1. Is comhlacht poiblí gach ceann díobh seo a leanas chun críocha an Achta seo:

(1) An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Foraoiseachta,

An Roinn Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta,

An Roinn Cosanta,

An Roinn Oideachais,

An Roinn Fiontar agus Fostaíochta,

An Roinn Comhshaoil,

An Roinn Comhionannais agus Athchóirithe Dlí,

An Roinn Airgeadais,

An Roinn Gnóthaí Eachtracha,

An Roinn Sláinte,

An Roinn Dlí agus Cirt (lena n-áirítear an tSeirbhís Phromhaidh agus Leasa),

Roinn na Mara,

An Roinn Leasa Shóisialaigh,

Roinn an Taoisigh,

An Roinn Turasóireachta agus Trádála,

An Roinn Iompair, Fuinnimh agus Cumarsáide,

Oifig an Tánaiste,

Oifig an Ard-Aighne.

(2) Bord na nArm-Phinsean,

An Bord Seirbhíse Fuilaistriúcháin,

Bord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Bord Ard-Mhúsaem na hÉireann,

An Bord Pleanála,

An Bord um Chinsireacht Foilseachán,

An Phríomh-Oifig Staidrimh,

Coimisinéirí na Státseirbhíse,

An Coimisiún Logainmneacha,

Comhairle na Nimheanna,

Comhairle na nOspidéal,

Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí

Carthanúla,

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí,

An tÚdarás Iomaíochta,

Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí,

Óglaigh na hÉireann,

An Ghníomhaireacht um Chomhionannas Fostaíochta,

Seirbhís Eolais an Chomhshaoil,

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil,

Seirbhísí Eolais an Rialtais,

An Chomhairle Oidhreachta,

Coimisiún na hÉireann — na Stát Aontaithe um Malartú

Oideachasúil,

Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann,

Bord Leigheasra na hÉireann,

Comhairle Spóirt na hÉireann,

Clárlann na Talún,

Na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla,

An Chartlann Náisiúnta,

An Chomhairle um an gCartlann Náisiúnta,

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,

Dánlann Náisiúnta na hÉireann,

Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc chun críocha na nAchtanna Cánach,

Oifig an Phríomh-Dhochtúra don Státseirbhís,

Oifig an Choimisinéara,

Oifig Choimisinéir Luachála agus Suirbhéir Teorann na hÉireann,

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí,

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí,

Oifig Thithe an Oireachtais,

Oifig Scrúdóir Oifigiúil na Scannán,

Oifig an Ombudsman,

Oifig Chláraitheoir na gCara-Chumann,

Oifig na bPaitinní,

An Bord Pinsean,

An Coimisiún um Oifigí Poiblí,

Clárlann na nGníomhas,

Na Coimisinéirí Ioncaim,

An Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh,

An tSaotharlann Stáit.

(3) údarás áitiúil.

(4) bord sláinte.

(5) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa a bheidh forordaithe de thuras na huaire, le toiliú cibé Aire eile (más ann) den Rialtas is cuí leis an Aire ag féachaint d'fheidhmeanna an Aire eile sin den Rialtas, agus arb éard a bheidh ann—

(a) an Garda Síochána,

(b) comhlacht, eagraíocht nó grúpa a bunaíodh—

(i) le haon achtachán nó faoi aon achtachán (seachas Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990) nó le haon scéim nó faoi aon scéim arna riaradh ag Aire den Rialtas,

(ii) faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990, de bhun cumhachtaí a thugtar le hachtachán eile nó faoi achtachán eile, agus a mhaoinítear go hiomlán nó go páirteach, cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach, le hairgead arna sholáthar, nó le hiasachtaí arna ndéanamh nó arna ráthú, ag Aire den Rialtas nó le heisiúint scaireanna arna sealbhú ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas,

(c) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile a mhaoinítear mar a dúradh,

(d) cuideachta (de réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 1963 ) a bhfuil tromlach de na scaireanna inti á shealbhú ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas,

(e) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile a bheidh ceaptha ag an Rialtas nó ag Aire den Rialtas,

(f) faoi réir mhír (2), aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile a bhfuil feidhmeanna i ndáil leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme den phobal i gcoitinne tugtha dó nó di le haon achtachán, nó

(g) fochomhlacht de chuid comhlachta, eagraíochta nó grúpa a shonraítear in aon cheann de na forálacha sin roimhe seo den fhomhír seo.

2. Ní comhlacht poiblí comhlacht, eagraíocht nó grúpa a bheidh forordaithe de bhun rialachán chun críocha chlásal (f) de mhír 1 (5) ach amháin i leith feidhmeanna dá dtagraítear sa chlásal sin.

3. Féadfaidh an tAire, le toiliú cibé Aire eile (más ann) den Rialtas is cuí leis an Aire ag féachaint d'fheidhmeanna an Aire eile sin den Rialtas, fomhír (2) de mhír 1 a leasú, le rialacháin, trí thagairt d'aon chomhlacht poiblí a scriosadh.

4. Déanfar tagairt i bhfomhír (1) de mhír 1 d'aon Roinn áirithe Stáit a fhorléiriú—

(a) mar thagairt a fholaíonn tagairt do chomhlacht, d'eagraíocht nó do ghrúpa a shonraítear i ndáil leis an Roinn Stáit sin sa Sceideal a ghabhann leis an Acht Airí agus Rúnaithe, 1924 (nach comhlacht poiblí é a shonraítear i bhfomhír (2) den mhír sin), agus

(b) mar thagairt nach bhfolaíonn aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile.