Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

13 1997

/images/harp.jpg


Uimhir 13 de 1997


AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Lua agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Rialacháin.

4.

Feidhmeanna áirithe de chuid ceann a tharmligean.

5.

Caiteachais.

CUID II

Rochtain ar Thaifid.

6.

Ceart rochtana ar thaifid.

7.

Iarrataí ar rochtain ar thaifid.

8.

Breitheanna maidir le hiarrataí faoi alt 7 agus fógra a thabhairt maidir le breitheanna.

9.

An tréimhse ama a fhadú chun iarrataí faoi alt 7 a bhreithniú.

10.

Diúltú ar fhorais riaracháin géilleadh d'iarrataí faoi alt 7.

11.

Rochtain ar thaifid a iarchur.

12.

Modh rochtana ar thaifid.

13.

Rochtain ar chodanna de thaifid.

14.

Cinn d'athbhreithniú breitheanna.

15.

Faisnéis i dtaobh comhlachtaí poiblí a fhoilsiú.

16.

Faisnéis a fhoilsiú maidir le rialacha agus cleachtais i ndáil le breitheanna áirithe a thugann comhlachtaí poiblí.

17.

Leasú ar thaifid a bhaineann le faisnéis phearsanta.

18.

Ceart duine chun faisnéise maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a dhéanann difear don duine.

CUID III

Taifid Dhíolmhaithe.

19.

Cruinnithe den Rialtas.

20.

Pléití comhlachtaí poiblí.

21.

Feidhmeanna agus caibidlí comhlachtaí poiblí.

22.

Cúrsaí parlaiminte agus cúirte agus nithe áirithe eile.

23.

Forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail.

24.

Slándáil, cosaint agus caidreamh idirnáisiúnta.

25.

Breitheanna áirithe de bhun ailt 23 agus 24 a bheith dochloíte.

26.

Faisnéis a fhaightear i modh rúin.

27.

Faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de.

28.

Faisnéis phearsanta.

29.

Nós imeachta i ndáil le hiarrataí áirithe faoi alt 7 a bhfuil feidhm ag alt 26, 2728 maidir leo.

30.

Taighde agus acmhainní nádúrtha.

31.

Leasanna airgeadais agus eacnamaíochta an Stáit agus comhlachtaí poiblí.

32.

Achtacháin a bhaineann le neamhnochtadh taifead.

CUID IV

An Coimisinéir Faisnéise

33.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise a bhunú.

34.

An Coimisinéir d'athbhreithniú breitheanna.

35.

An Coimisinéir do dhéanamh iarrataí ar fhaisnéis bhreise.

36.

Athbhreithniú ar oibriú an Achta agus imscrúduithe ag an gCoimisinéir.

37.

Cumhachtaí an Choimisinéara.

38.

Spreagfaidh an Coimisinéir comhlachtaí poiblí chun faisnéis a fhoilsiú.

39.

An Coimisinéir d'fhoilsiú tráchtaireachtaí maidir le feidhm phraiticiúil, etc., an Achta.

40.

Tuarascálacha ón gCoimisinéir.

CUID V

Ilghnéitheach.

41.

Breitheanna a mheasfar a bheith tugtha i gcásanna áirithe.

42.

Achomharc chun na hArd-Chúirte.

43.

Réamhchúraimí ag an Ard-Chúirt agus ag an gCoimisinéir in aghaidh faisnéis áirithe a nochtadh.

44.

Bac ar bhreitheanna áirithe.

45.

Díolúine ó imeachtaí dlíthiúla.

46.

Srian leis an Acht.

47.

Táillí.

48.

Leasú ar an Acht um Rúin Oifigiúla, 1963.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Comhlachtaí Poiblí

AN DARA SCEIDEAL

An Coimisinéir Faisnéise

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Achtacháin a Eisiatar ó Fheidhm Alt 32

CUID I

Reachtanna

CUID II

Ionstraimí Reachtúla


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988

1988, Uimh. 18

An tAcht um an mBord Bia, 1996

1996, Uimh. 21

An tAcht um Bord Glas, 1990

1990, Uimh. 1

Children Act, 1908

1908, c. 67

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 45

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 46

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 agus 1958

An tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine, 1986

1986, Uimh. 14

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

An tAcht Iomaíochta, 1991

1991, Uimh. 24

Na hAchtanna um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 1923 agus 1993

An tAcht Cóipchirt, 1963

1963, Uimh. 10

An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988

1988, Uimh. 25

An tAcht Cosanta, 1954

1954, Uimh. 18

Acht na bhFiaclóirí, 1985

1985, Uimh. 9

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1977

1977, Uimh. 16

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992

1992, Uimh. 7

An tAcht um Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1993

1993, Uimh. 30

Exchequer and Audit Department Acts, 1866 and 1921

An tAcht Foraoiseachta, 1988

1988, Uimh. 26

An tAcht Gáis, 1976

1976, Uimh. 30

An tAcht Cuanta, 1996

1996, Uimh. 11

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986

1986, Uimh. 9

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1993

1993, Uimh. 19

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1946

1946, Uimh. 26

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1969

1969, Uimh. 14

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1990

1990, Uimh. 19

An tAcht um Údarás Eitlíochta na hÉireann, 1993

1993, Uimh. 27

An tAcht um Bord Scannán na hÉireann, 1980

1980, Uimh. 36

An tAcht um Thionscal Rásaíochta Capall na hÉireann, 1994

1994, Uimh. 18

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995

1995, Uimh. 29

An tAcht um Áiseanna Saothair, 1987

1987, Uimh. 10

Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926

1926, Uimh. 39

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1983

1983, Uimh. 28

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht um Fhoras na Mara, 1991

1991, Uimh. 2

Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978

1978, Uimh. 4

Acht an Bhainne (Soláthar a Rialáil), 1994

1994, Uimh. 25

An tAcht Airí agus Rúnaithe, 1924

1924, Uimh. 16

An tAcht um Chartlann Náisiúnta, 1986

1986, Uimh. 11

An tAcht um an mBord Náisiúnta Seirbhíse Sóisialaí, 1984

1984, Uimh. 2

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990

1990, Uimh. 18

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit, 1939

1939, Uimh. 13

An tAcht um Rúin Oifigiúla, 1963

1963, Uimh. 1

An tAcht Ombudsman, 1980

1980, Uimh. 26

Acht na bPinsean, 1990

1990, Uimh. 25

An tAcht um Chosaint Taibheoirí, 1968

1968, Uimh. 19

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983

1983, Uimh. 26

Public Offices Fees Act, 1879

1879, c. 58

Achtanna na bPríosún, 1826 go 1980

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch, 1991

1991, Uimh. 9

An tAcht um Chleachtais Srianta (Leasú), 1987

1987, Uimh. 31

Acht na mBóithre, 1993

1993, Uimh. 14

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 1989

1989, Uimh. 7

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993

1993, Uimh. 27

Na hAchtanna Cánach

An tAcht um Thrádáil agus Margaíocht a Spreagadh, 1991

1991, Uimh. 22

An tAcht Iompair (Córas Iompair Éireann a Atheagrú), 1986

1986, Uimh. 31

Tribunals of Inquiry (Evidence) Act, 1921

1921, c. 7

An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979

1979, Uimh. 5

An tAcht Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú), 1996

1996, Uimh. 4

/images/harp.jpg


Uimhir 13 de 1997


AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DÁ CHUMASÚ DO DHAOINE DEN PHOBAL ROCHTAIN A BHEITH ACU, A MHÉID IS FÉIDIR É I gCOMHRÉIR LE LEAS AN PHOBAIL AGUS LEIS AN gCEART CHUN PRÍOBHÁIDEACHTA, CHUIG FAISNÉIS ATÁ I SEILBH COMHLACHTAÍ POIBLÍ AGUS DÁ CHUMASÚ DO DHAOINE A CHUR FAOI DEARA GO gCEARTÓFAR FAISNÉIS PHEARSANTA A BHAINEANN LEO AGUS ATÁ I SEILBH NA gCOMHLACHTAÍ SIN AGUS, DÁ RÉIR SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CEART ROCHTANA CHUIG TAIFID ATÁ I SEILBH NA gCOMHLACHTAÍ SIN, MAIDIR LE hEISCEACHTAÍ RIACHTANACHA ÓN gCEART SIN AGUS MAIDIR LE CÚNAMH DO DHAOINE LENA CHUMASÚ DÓIBH É A FHEIDHMIÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hATHBHREITHNIÚ NEAMHSPLEÁCH AR CHINNTÍ NA gCOMHLACHTAÍ SIN I nDÁIL LEIS AN gCEART SIN AGUS AR OIBRIÚ AN ACHTA SEO I gCOITINNE (LENA nÁIRÍTEAR IMEACHTAÍ NA gCOMHLACHTAÍ SIN DE BHUN AN ACHTA SEO) AGUS, CHUN NA gCRÍOCH SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN OIFIG CHOIMISINÉARA FAISNÉISE A BHUNÚ AGUS DO MHÍNIÚ A FEIDHMEANNA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS NA COMHLACHTAÍ SIN D'FHOILSIÚ FAISNÉISE ÁIRITHE INA dTAOBH IS IOMCHUÍ MAIDIR LE CRÍOCHA AN ACHTA SEO, DO LEASÚ AN ACHTA UM RÚIN OIFIGIÚLA, 1963 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [21 Aibreán, 1997]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: