An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990) Ar Aghaidh (CUID II Imscrúduithe)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

CUID I

Réamhráiteach

Gearrtheideal comhlua agus forléiriú.

1. —(1) Féadfar Acht na gCuideachtaí, 1990 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990, a ghairm den Acht seo agus d'Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, le chéile.

(3) Forléireofar Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, agus an tAcht seo le chéile mar aon Acht amháin.

Tosach feidhme.

2. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar le hordú nó orduithe ón Aire chuige sin i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus forálacha éagsúla den Acht seo.

Léiriú.

3. —(1) San Acht seo mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

folaíonn “leabhair agus doiciméid” agus “leabhair nó doiciméid” cuntais, gníomhais, scríbhinní agus taifid a dhéantar in aon slí eile;

folaíonn “leanbh” leasleanbh agus uchtleanbh agus forléireofar “mac”, “iníon” agus “tuismitheoir” dá réir sin;

ciallaíonn “Achtanna na gCuideachtaí” Acht na gCuideachtaí, 1963 , agus gach achtachán (lena n-áirítear an tAcht seo) atá le forléiriú mar aon ní amháin leis an Acht sin;

tá le “duine bainteach” an bhrí a shanntar dó le halt 26;

folaíonn “sárú” cliseadh i gcomhlíonadh;

tá le “fíneáil mhainneachtana laethúil” an bhrí a shanntar dó le halt 240 (6);

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála;

ciallaíonn “forordú” forordú le rialacháin;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht na gCuideachtaí, 1963 ;

tá le “stocmhalartán aitheanta” an bhrí a shanntar dó le fo-alt (2);

tá le “cuideachta ghaolmhar” an bhrí a shanntar dó le halt 140;

tá le “cúlstiúrthóir” an bhrí a shanntar dó le halt 27.

(2) (a) Chun críocha aon fhorála d'Achtanna na gCuideachtaí is malartán a bheidh forordaithe chun críocha an ailt sin stocmhalartán aitheanta.

(b) Is in ionad an mhínithe in alt 2 (1) den Phríomh-Acht atá an míniú ar “stocmhalartán aitheanta” i mír (a).

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le haon ní dá dtagraítear san Acht seo mar ní a fhorordaítear nó a bheidh le forordú.

(4) San Acht seo—

(a) aon tagairt a dhéantar do Chuid nó d'alt is tagairt í do Chuid nó d'alt den Acht seo mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'achtachán éigin eile atá beartaithe;

(b) aon tagairt a dhéantar d'fho-alt, do mhír nó d'fhomhír is tagairt í don fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe; agus

(c) déanfar aon tagairt d'aon achtachán eile a fhorléiriú, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile nó faoi, lena n-áirítear an tAcht seo.

Tréimhsí ama.

4. —(1) Más rud é gur ar Shatharn, ar Dhomhnach nó ar lá saoire poiblí a rachaidh an t-am i léig a bheidh teorannaithe ag aon fhoráil den Acht seo chun aon ní a dhéanamh, fadófar an t-am a bheidh arna theorannú amhlaidh go dtí an chéad lá ina dhiaidh sin nach Satharn, Domhnach ná lá saoire poiblí agus féadfar an ní a dhéanamh ar an lá sin.

(2) Más rud é san Acht seo go gceanglaítear nó go gceadaítear aon ní a dhéanamh laistigh de líon laethanta nach faide ná sé lá, ní áireofar lá is Satharn, Domhnach nó lá saoire poiblí nuair a bheidh an líon sin á ríomh.

Orduithe.

5. —Féadfaidh an tAire le hordú aon ordú a dhéanfaidh sé faoi aon fhoráil den Acht seo, seachas faoi alt 2, a chúlghairm nó a leasú.

Aisghairm.

6. —(1) Aisghairtear leis seo na forálacha seo a leanas den Phríomh-Acht — ailt 147, 162 (a cuireadh isteach le halt 6 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982 ), 163, 165 go 173, 184, 294, 296, 380 agus 385 agus an Seachtú agus an Deichiú Sceideal.

(2) Aisghairtear leis seo freisin na forálacha seo a leanas—

(a) Rialachán 8 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí), 1973,

(b) alt 6 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1977 , agus

(c) alt 21 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 .