An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XII Ginearálta) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Forálacha a Chuirtear in ionad an Naoú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

CUID XIII

Cuideachtaí Infheistíochta

Léiriú ar an gCuid seo.

252. —(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “an Banc” Banc Ceannais na hÉireann;

ciallaíonn “cuideachta infheistíochta” cuideachta lena mbaineann an Chuid seo agus forléireofar “cuideachta” dá réir sin;

ciallaíonn “maoin” maoin réadach nó phearsanta de chineál ar bith (lena n-áirítear urrúis);

ciallaíonn “Rialacháin UCITS” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe). 1989 (I.R. Uimh. 78 de 1989).

(2) D'fhonn forálacha áirithe de Rialacháin UCITS a chur i bhfeidhm maidir le cuideachtaí infheistíochta leis an gCuid seo, forléireofar na forálacha sin agus Achtanna na gCuideachtaí mar aon ní amháin.

Scairchaipiteal cuideachtaí infheistíochta.

253. —(1) D'ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, féadfar i meabhrán cuideachta lena mbaineann an Chuid seo, na nithe seo a leanas a lua maidir le scairchaipiteal na cuideachta, in ionad na n-ábhar a shonraítear i mír (a) d'alt 6 (4) den Phríomh-Acht—

(a) go mbeidh scairchaipiteal na cuideachta comhionann leis an luach a bheidh de thuras na huaire ag scairchaipiteal eisithe na cuideachta, agus

(b) roinnt an scairchaipitil sin i líon sonraithe scaireanna gan aon luach ainmniúil a shannadh dó,

agus beidh éifeacht le foirm an mheabhráin atá leagtha amach i dTábla B den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht nó i gCuid I den Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , de réir mar is iomchuí, maidir leis an gcuideachta sin fara na modhnuithe is gá.

(2) Baineann an Chuid seo le cuideachta faoi theorainn scaireanna (nach cuideachta lena mbaineann Rialacháin UCITS)—

(a) arb í a haonchuspóir mar atá luaite ina méabhrán ná a cuid cistí a chomhinfheistiú i maoin d'fhonn fiontar infheistíochta a leathadh agus tairbhe bhainistíocht a cuid cistí a thabhairt do chomhaltaí na cuideachta; agus

(b) a bhforáiltear ina hairteagail nó ina meabhrán—

(i) go mbeidh luach iarbhír scairchaipiteal íoctha na cuideachta comhionann gach tráth le luach sócmhainní de chineál ar bith de chuid na cuideachta tar éis a cuid dliteanas a asbhaint, agus

(ii) go ndéanfaidh an chuideachta, ar iarratas ó aon duine dá scairshealbhóirí, scaireanna na cuideachta a cheannach go díreach nó go neamhdhíreach as sócmhainní na cuideachta.

(3) Chun críocha fho-alt (2) (b) (ii), áireofar mar ghníomh is comhionann le ceannach a cuid scaireanna ag an gcuideachta aon ghníomh a dhéanfaidh cuideachta lena chinntiú nach gclaonfaidh luach stocmhalartáin a cuid scaireanna óna ghlanluach sócmhainní de mhéid is mó ná céatadán a bheidh sonraithe ina cuid airteagal (ar claonadh é nach sonrófar amhlaidh a bheith níos mó ná 5 faoin gcéad).

(4) Áireofar go ndéanann meabhrán nó airteagail chuideachta foráil do na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) d'fho-alt (2) d'ainneoin forálacha teagmhasacha nó forlíontacha a bheith curtha isteach sa mheabhrán nó sna hairteagail maidir leo.

(5) In Achtanna na gCuideachtaí—

(a) forléireofar tagairt do chuideachta faoi theorainn scaireanna mar thagairt a fholaíonn cuideachta infheistíochta de réir bhrí na Coda seo agus déanfar tagairt do scair i gcuideachta faoi theorainn scaireanna, nó do scairchaipiteal cuideachta faoi theorainn scaireanna, a fhorléiriú dá réir sin, agus

(b) déanfar tagairt do luach ainmniúil scaire eisithe nó leithroinnte i gcuideachta faoi theorainn scaireanna, nó do luach ainmniúil scairchaipitil eisithe nó leithroinnte cuideachta faoi theorainn scaireanna, a fhorléiriú, i gcás cuideachta infheistíochta, mar thagairt do luach na comaoine ar eisíodh nó ar leithroinneadh an scair nó an scairchaipiteal (de réir mar a bheidh) ina leith.

Cumhacht cuideachta a cuid scaireanna féin a cheannach.

254. —(1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le ceannach a cuid scaireanna féin ag cuideachta infheistíochta, déanfar é de réir cibé téarmaí agus ar cibé modh a fhorálfar lena cuid airteagal.

(2) Ní cheannóidh cuideachta infheistíochta a scaireanna féin mura mbeidh siad láníoctha.

(3) D'fhonn amhras a sheachaint, ní cheanglóidh aon ní in Achtanna na gCuideachtaí ar chuideachta infheistíochta aon chuntas cúltaca a bhunú.

Déileáil le scaireanna a ceannaíodh.

255. —(1) Déanfar scaireanna cuideachta infheistíochta a bheidh ceannaithe ag an gcuideachta a chealú agus laghdófar méid scairchaipiteal eisithe na cuideachta de mhéid na comaoine a bheidh íoctha ag an gcuideachta chun na scaireanna a cheannach.

(2) (a) I gcás gur cheannaigh cuideachta aon chuid dá cuid scaireanna féin nó go bhfuil sí ar tí iad a cheannach, beidh de chumhacht aici líon comhionann scaireanna a eisiúint in áit na scaireanna sin a ceannaíodh agus chun críocha alt 68 den Acht Airgeadais, 1973 , is idirbheart inmhuirearaithe a bheidh in eisiúint na scaireanna ionadúla sin sa chás, agus sa chás amháin, gur mó luach iarbhír na scaireanna a eisíodh amhlaidh ná luach iarbhír na scaireanna a ceannaíodh ar dháta a gceannaigh agus, i gcás gur idirbheart inmhuirearaithe a bheidh san eisiúint scaireanna chun na gcríoch sin, is é a bheidh sa mhéid ar a mbeidh dleacht stampa ar an ráiteas iomchuí a bhaineann leis an idirbheart sin inmhuirearaithe faoi alt 69 den Acht Airgeadais, 1973 , ná an difríocht idir—

(i) an méid ar a mbeadh an dleacht inmhuirearaithe amhlaidh mura n-eiseofaí na scaireanna in áit scaireanna a ceannaíodh faoin alt seo, agus

(ii) luach na scaireanna a ceannaíodh ar dháta a gceannaigh.

(b) I gcás go n-eiseofar scaireanna nua sula gceannófar na seanscaireanna ní mheasfar, a mhéid a bhaineann le dleacht stampa, gur eisíodh na scaireanna nua de bhun mhír (a) mura gceannaítear na seanscaireanna laistigh de mhí amháin tar éis na scaireanna nua a eisiúint.

Údarú ag an mBanc.

256. —(1) Ní sheolfaidh cuideachta infheistíochta gnó sa Stát mura n-údaraíonn an Banc di déanamh amhlaidh ar bhonn critéir a bheidh ceadaithe ag an Aire.

(2) Ní sheolfaidh duine gnó thar ceann cuideachta infheistíochta, a mhéid a bhaineann sé le ceannach nó díol scaireanna de chuid na cuideachta infheistíochta, mura mbeidh an chuideachta infheistíochta údaraithe ar an modh dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Ní údaraíodh an Banc do chuideachta infheistíochta gnó a sheoladh sa Stát mura mbeidh scairchaipiteal íoctha ag an gcuideachta a bheidh, i dtuairim an Bhainc, leordhóthanach chun a chumasú di a gnó a stiúradh go héifeachtach agus freastal dá dliteanais.

(4) Iarratas ó chuideachta infheistíochta ar an údarú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) déanfar é i scríbhinn chuig an mBanc agus beidh cibé faisnéis ann a shonróidh an Banc chun an t-iarratas a chinneadh (lena n-áirítear cibé faisnéis bhreise a shonróidh an Banc le linn an t-iarratas a chinneadh).

(5) I gcás go mbeartaíonn an Banc údarú a dheonú do chuideachta infheistíochta faoin alt seo agus gur deimhin leis an mBanc go gcruinneoidh an chuideachta caipiteal trí dhíol a cuid scaireanna leis an bpobal a chur ar aghaidh, déanfaidh an Banc, ag deonú an údaraithe di, an chuideachta a ainmniú mar chuideachta infheistíochta a fhéadfaidh caipiteal a chruinniú ar an modh sin, agus forléireofar “cuideachta ainmnithe” san alt seo agus in alt 257 dá réir sin.

(6) I gcás nach ndéanfaidh cuideachta ainmnithe díol a scaireanna leis an bpobal a chur ar aghaidh laistigh de thréimhse, nach faide ná sé mhí, a bheidh sonraithe san údarú faoin alt seo, measfar, ar an tréimhse a shonraítear amhlaidh a bheith imithe i léig, gur scoir an chuideachta de bheith ina cuideachta ainmnithe.

(7) Ní chruinneoidh cuideachta infheistíochta nach cuideachta ainmnithe caipiteal trí dhíol a cuid scaireanna leis an bpobal a chur ar aghaidh.

(8) Cuideachta a corpraíodh lasmuigh den Stát ar cuideachta lena mbaineann an Chuid seo a bheadh inti, dá gcorprófaí sá Stát í, ní dhéanfaidh sí fógraíocht mar gheall ar a cuid scaireanna ná ní mhargóidh sí iad in aon tslí sa Stát gan ceadú ón mBanc ar ceadú é a bheidh faoi réir cibé coinníollacha a mheasann an Banc a bheith iomchuí agus ciallmhar chun rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar an oiread sin de ghnó cuideachtaí den chineál sin atá á stiúradh sa Stát.

(9) Ní dhéanann an t-alt seo dochar d'ailt 6 agus 19 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú). 1983.

Cumhachtaí an Bhaine.

257. —(1) D'ainneoin aon chumhachtaí eile a bheidh ar fáil don Bhanc faoi aon achtachán, ordú nó rialachán eile, féadfaidh an Banc cibé coinníollacha a fhorchur chun údarú a dheonú do chuideachta faoi alt 256 a mheasann sé a bheidh iomchuí agus ciallmhar chun rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar ghnó cuideachtaí infheistíochta.

(2) Féadfar coinníollacha a fhorchuirfear faoi fho-alt (1) a fhorchur go ginearálta, nó faoi threoir aicmí áirithe cuideachta nó gnó (ag cur san áireamh cibé acu is cuideachta ainmnithe cuideachta infheistíochta nó nach ea, ach gan é bheith teoranta dó sin), nó faoi threoir aon ní eile a mheasann an Banc a bheith iomchuí agus ciallmhar chun rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar ghnó cuideachtaí infheistíochta.

(3) Folóidh an chumhacht chun coinníollacha a fhorchur dá dtagraítear i bhfo-alt (1) cumhacht chun cibé coinníollacha breise a fhorchur ó am go ham a mheasann an Banc a bheith iomchuí agus ciallmhar chun rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar ghnó cuideachtaí infheistíochta.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-ailt (1), (2) agus (3), féadfaidh coinníollacha a fhorchuireann an Banc ar chuideachta infheistíochta foráil a dhéanamh le haghaidh aon ní nó gach ní de na nithe seo a leanas—

(a) na ceanglais chríonnachta a bhaineann le polasaithe infheistíochta na cuideachta,

(b) réamheolairí agus faisnéis eile a scaipeann an chuideachta,

(c) dílsiú shócmhainní nó shócmhainní sonraithe na cuideachta do dhuine a bheidh ainmnithe ag an mBanc ar duine é a mbeidh aige cibé cumhachtaí nó dualgais de chuid iontaobhaí maidir leis an gcuideachta a bheidh sonraithe ag an mBanc.

(d) cibé ceanglais agus coinníollacha maoirseachta agus tuairiscithe eile a bhaineann lena gnó a mheasann an Banc a bheith iomchuí agus críonna a fhorchur ar an gcuideachta ó am go ham chun na gcríoch dá dtagraítear sna fo-ailt a dúradh.

(5) Comhlíonfaidh cuideachta aon choinníollacha a bhaineann lena húdarú nó lena gnó a fhorchuirfidh an Banc.

Forálacha áirithe de Rialacháin UCITS a oiriúnú.

258. —Beidh feidhm ag Rialacháin 14, 30, 63, 83 (2) go (7), agus 99 go 105 de Rialacháin UCITS maidir le cuideachta infheistíochta mar atá feidhm acu maidir le comhlachtaí lena mbaineann na Rialacháin sin faoi réir na modhnuithe seo a leanas—

(a) déanfar tagairt sna Rialacháin sin do théarma nó d'abairt a shonraítear sa dara colún den Tábla a ghabhann leis an alt seo ag aon uimhir thagartha a fhorléiriú, i ngach áit ina gceadaíonn an comhthéacs é, mar thagairt don téarma nó don abairt a shonraítear sa tríú colún den Tábla sin ag an uimhir thagartha sin, agus

(b) forléireofar tagairtí do théarmaí nó d'abairtí gaolmhara sna Rialacháin sin dá réir sin.

AN TÁBLA

Uimh. Thag.

Téarma nó abairt dá dtagraítear i Rialacháin UCITS

Forléiriú an téarma nó na habairte chun críocha an ailt seo

(1)

(2)

(3)

1.

“athcheannach”

“ceannach”

2.

“na Rialacháin seo”

“Cuid XIII d'Acht na gCuideachtaí, 1990

3.

“UCITS”

“cuideachta infheistíochta”

4.

“aonad”

“scair”

5.

“sealbhóir aonad”

“scairshealbhóir”

Mainneachtain ag cuideachta infheistíochta nó cliseadh i bhfeidhmiú a cuid infheistíochtaí.

259. —Aon údarú ag an mBanc faoi alt 256 ar chuideachta infheistíochta ní baránta é ag an mBanc maidir le hacmhainneacht creidmheasa nó seasamh airgeadais na cuideachta sin agus ní bheidh an Banc faoi dhliteanas, de bhua an údaraithe sin nó de bhíthin na feidhmeanna a thugtar dó leis an gCuid seo (nó le haon rialacháin a dhéanfar faoin gCuid seo) a fheidhmiú i ndáil le cuideachtaí infheistíochta, mar gheall ar aon mhainneachtain de chuid na cuideachta murar ghníomhaigh an Banc de mheon mímhacánta agus na feidhmeanna sin á bhfeidhmiú aige.

Forálacha áirithe d'Achtanna na gCuideachtaí a shrianadh.

260. —(1) Ní bheidh feidhm ag aon cheann de na forálacha seo a leanas den Phríomh-Acht maidir le cuideachta infheistíochta, eadhon, ailt 60, 69, 70, 72, 119 agus 125.

(2) Ní bheidh feidhm ag aon cheann de na forálacha seo a leanas d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , maidir le cuideachta infheistíochta, cadhon, ailt 5 (2), 23 go 25, 40, 41 agus Cuid IV.

(3) Ní bheidh feidhm ag alt 14 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 , maidir le cuideachta infheistíochta.

(4) Ní bheidh feidhm ag aon cheann de na forálacha seo a leanas den Acht seo maidir le cuideachta infheistíochta, eadhon, Caibidil 2 go 4 de Chuid IV, agus Cuid XI.

Cumhacht chun rialacháin fhorlíontacha a dhéanamh.

261. —Féadfaidh an tAire cibé rialacháin a dhéanamh a mheasann sé is gá chun lánéifeacht a thabhairt d'fhorálacha na Coda seo.

Cionta.

262. —I gcás go sáraíonn cuideachta—

(a) aon cheann d'fhorálacha na Coda seo, nó

(b) aon rialacháin a dhéantar i ndáil leis an gcéanna (cibé acu faoin gCuid seo nó faoi aon achtachán eile). nó

(c) aon choinníoll i ndáil lena húdarú nó lena gnó a fhorchuireann an Banc faoi alt 257.

beidh an chuideachta agus gach oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion.