An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII Déileáil go Comhionann le Fir agus Mná i Scéimeanna Sochair Ceirde) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Sochair a Chaomhnú agus a Athluacháil)

25 1990

ACHT NA bPINSEAN, 1990

AN CHÉAD SCEIDEAL

An Bord Pinsean — The Pensions Board

Alt 9 (2).

1. Beidh an Bord ina chomhlacht corpraithe agus comharbas suthain agus séala oifigiúil aige agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha faoina ainm corpraithe agus beidh cumhacht aige, le toiliú an Aire, talamh nó leas i dtalamh a fháil, a theachtadh agus a dhiúscairt nó aon mhaoin eile a fháil, a theachtadh agus a dhiúscairt.

2. Is é a bheidh ar an mBord cathaoirleach, agus 12 ghnáthchomhalta, a cheapfaidh an tAire ar an mBord.

3. Aon duine a cheapfar mar chathaoirleach ar an mBord féadfar tagairt dó (lena n-áirítear in aon doiciméad a bhaineann le ceapachán) faoin ainm sin nó faoi cibé ainm eile is cuí leis an mBord le comhthoiliú an Aire.

4. Féadfaidh cathaoirleach an Bhoird éirí as a oifig tráth ar bith trí litir a bheidh dírithe chun an Aire.

5. D'ainneoin mhír 10 (1) féadfaidh an tAire tráth ar bith cathaoirleach an Bhoird a chur as oifig.

6. Faoi réir fhorálacha an Sceidil seo, beidh cathaoirleach an Bhoird i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire.

7. Íocfar le cathaoirleach an Bhoird, as airgead a bheidh faoina réir ag an mBord, cibé luach saothair (más ann) agus liúntais le haghaidh caiteachas a thabhóidh sé (más ann) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

8. (1) Maidir le gnáthchomhaltaí an Bhoird—

(a) comhalta de cheardchumann a bheidh i nduine acu,

(b) comhalta fostóirí a bheidh i nduine acu,

(c) ionadaithe do scéimeanna pinsean ceirde a bheidh i mbeirt acu,

(d) ionadaí do ghairm na hachtúireachta a bheidh i nduine acu,

(e) ionadaí do ghairm na cuntasaíochta a bheidh i nduine acu,

(f) ionadaí do ghairm an dlí a bheidh i nduine acu,

(g) ionadaí don Aire Airgeadais a bheidh i nduine acu, agus

(h) ionadaí don Aire a bheidh i nduine acu.

(2) Is é a bheidh i gcomhalta ceardchumainn an Bhoird duine a bheidh ainmnithe chun a cheaptha ar an mBord ag cibé eagraíocht a mheasfaidh an tAire a bheith ionadaíoch do cheardchumainn oibrithe agus a chinnfidh an tAire.

(3) Is é a bheidh i gcomhalta fostóirí an Bhoird duine a bheidh ainmnithe chun a cheaptha ar an mBord ag cibé eagraíocht a mheasfaidh an tAire a bheith ionadaíoch d'fhostóirí agus a chinnfidh an tAire.

(4) Na comhaltaí den Bhord is ionadaithe do scéimeanna pinsean ceirde, is é a bheidh iontu daoine a bheidh ainmnithe chun a gceaptha ar an mBord ag cibé eagraíocht nó eagraíochtaí a mheasfaidh an tAire a bheith ionadaíoch do scéimeanna pinsean ceirde.

(5) An comhalta den Bhord is ionadaí do ghairm na hachtúireachta, is é a bheidh ann duine a bheidh ainmnithe chun a cheaptha ar an mBord ag cibé eagraíocht nó eagraíochtaí a mheasfaidh an tAire a bheith ionadaíoch do ghairm na hachtúireachta.

(6) An comhalta den Bhord is ionadaí do ghairm na cuntasaíochta, is é a bheidh ann duine a bheidh ainmnithe chun a cheaptha ar an mBord ag cibé eagraíocht nó eagraíochtaí a mheasfaidh an tAire a bheith ionadaíoch do ghairm na cuntasaíochta.

(7) An comhalta den Bhord is ionadaí do ghairm an dlí, is é a bheidh ann duine a bheidh ainmnithe chun a cheaptha ar an mBord ag cibé eagraíocht a mheasfaidh an tAire a bheith ionadaíoch do ghairm an dlí.

(8) An comhalta den Bhord is ionadaí don Aire Airgeadais, is é a bheidh ann cibé oifigeach don Aire Airgeadais a chinnfidh an tAire Airgeadais.

(9) An comhalta den Bhord is ionadaí don Aire, is é a bheidh ann cibé oifigeach don Aire a chinnfidh an tAire.

9. Is comhalta páirtaimseartha den Bhord a bheidh i ngach gnáthchomhalta den Bhord agus, faoi réir fhorálacha an Sceidil seo, beidh sé i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire.

10. (1) Is 5 bliana a bheidh mar théarma oifige ag an gcathaoirleach.

(2) Is é a bheidh i dtéarma oifige ghnáthchomhalta den Bhord cibé tréimhse nach faide ná 5 bliana a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, nuair a bheidh sé á cheapadh aige agus, faoi réir fhorálacha an Sceidil seo, beidh sé inathcheaptha mar chomhalta den sórt sin.

11. (1) Más rud é go n-éagfaidh gnáthchomhalta den Bhord, go n-éireoidh sé as oifig, go dtiocfaidh sé chun bheith dícháilithe nó go gcuirfear as oifig é, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina chomhalta den Bhord chun an corrfholúntas a tharla amhlaidh a líonadh agus an duine a cheapfar amhlaidh ceapfar é sa tslí chéanna ar ceapadh an comhalta den Bhord ar tharla an corrfholúntas dá bharr.

(2) Duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta den Bhord de bhua na fomhíre seo beidh sé i seilbh oifige ar feadh a mbeidh fágtha de théarma oifige an chomhalta ba chionsiocair leis an bhfolúntas a gceapfar é lena líonadh agus beidh sé inathcheaptha mar chomhalta den Bhord.

12. Beidh comhalta den Bhord a rachaidh a théarma oifige in éag trí imeacht aimsire inathcheaptha mar chomhalta den Bhord.

13. D'ainneoin mhír 10 (2) féadfaidh an tAire tráth ar bith gnáthchomhalta den Bhord a chur as oifig.

14. Féadfaidh gnáthchomhalta den Bhord éirí as a oifig mar chomhalta trí litir a bheidh dírithe chun an Aire.

15. Beidh comhalta den Bhord dícháilithe chun oifig a shealbhú agus scoirfidh sé d'oifig a shealbhú má bhreithnítear ina fhéimheach é nó má dhéanann sé imshocraíocht nó comhshocraíocht le creidiúnaithe nó má ghearrann cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta nó pianseirbhíse air.

16. Íocfar le gach gnáthchomhalta den Bhord, as airgead a bheidh faoina réir ag an mBord, cibé luach saothair (más ann) agus liúntais le haghaidh caiteachas a thabhóidh sé (más ann), a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

17. Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé méid cruinnithe is cuí leis chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

18. Féadfaidh an tAire dáta, am agus áit chéad-chruinniú an Bhoird a shocrú.

19. 5 is córam do chruinniú den Bhord.

20. Ag cruinniú den Bhord—

(a) is é cathaoirleach an Bhoird, má bhíonn sé i láthair, a bheidh ina chathaoirleach ar an gcruinniú,

(b) mura mbeidh, agus fad nach mbeidh, cathaoirleach an Bhoird i láthair nó má bhíonn oifig an chathaoirligh folamh, roghnóidh comhaltaí an Bhoird a bheidh i láthair duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach ar an gcruinniú.

21. Beidh vóta ag cathaoirleach an Bhoird agus ag gach gnáthchomhalta den Bhord a bheidh i láthair ag cruinniú den chéanna.

22. Déanfar gach ceist a éireoidh ag cruinniú den Bhord a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist agus, i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

23. Féadfaidh an Bord gníomhú d'ainneoin folúntais nó folúntas i measc a chomhaltaí.

24. Faoi réir fhorálacha an Sceidil seo, rialálfaidh an Bord, le buan-orduithe nó ar shlí eile, nós imeachta agus gnó an Bhoird.

25. Soláthróidh an Bord séala dó féin a luaithe is féidir tar éis a bhunaithe.

26. Fíordheimhneofar séala an Bhoird le síniú chathaoirleach an Bhoird nó le síniú comhalta éigin eile den Bhord a bheidh údaraithe ag an mBord chun gníomhú chuige sin agus le síniú oifigigh don Bhord a bheidh údaraithe ag an mBord chun gníomhú chuige sin.

27. Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Bhoird agus gach doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an Bord agus a bheith séalaithe le séala (a airbheartóidh a bheith fíordheimhnithe de réir mhír 26) an Bhoird glacfar i bhfianaise é agus measfar gur ionstraim den sórt sin é gan chruthúnas mura suífear a mhalairt.

28. Aon chonradh nó ionstraim nár ghá a bheith faoi shéala dá mba dhuine nach comhlacht corpraithe a dhéanfadh nó a fhorghníomhódh é, féadfaidh aon duine a bheidh údaraithe i gcoitinne nó go speisialta chuige sin ag an mBord é a dhéanamh nó a fhorghníomhú thar ceann an Bhoird.