An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Caighdeán Maoiniúcháin) Ar Aghaidh (CUID VI Iontaobhaithe Scéimeanna)

25 1990

ACHT NA bPINSEAN, 1990

CUID V

Nochtadh Faisnéise i nDáil le Scéimeanna

Nochtadh faisnéise i ndáil le scéimeanna.

54. —(1) Beidh sé de dhualgas ar iontaobhaithe scéime faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas a thabhairt do na daoine a shonraítear i bhfo-alt (2), is é sin le rá—

(a) comhdhéanamh na scéime,

(b) riar agus airgeadas na scéime,

(c) na cearta agus na hoibleagáidí atá nó a fhéadfaidh a bheith ann faoin scéim, agus

(d) cibé nithe eile is dóigh leis an Aire is iomchuí do scéimeanna i gcoitinne nó do scéimeanna de thuairisc áirithe lena mbaineann an scéim agus a bheidh forordaithe.

(2) Is iad na daoine lena mbaineann fo-alt (1)—

(a) comhaltaí agus comhaltaí ionchasacha na scéime,

(b) céilí comhaltaí agus comhaltaí ionchasacha na scéime,

(c) daoine atá laistigh de réim na scéime agus a cháilíonn, nó a cháilíonn go hionchasach, le haghaidh a cuid sochar,

(d) ceardchumann údaraithe a fheidhmíonn do na comhaltaí lena mbaineann.

(3) D'ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an tAire a fhoráil le rialacháin go ndéanfaidh iontaobhaithe na scéime faisnéis i ndáil le cibé de na nithe a dúradh a bheidh sonraithe a thabhairt do cibé de na daoine a shonraítear i bhfo-alt (2) a bheidh sonraithe sna rialacháin, ach sin sa chás amháin go n-iarrfaidh na daoine sin amhlaidh.

(4) (a) Féadfaidh iontaobhaithe, achtúire nó iniúchóir scéime a iarraidh ar fhostóir lena mbaineann an scéim cibé faisnéis a thabhairt dóibh nó dó a bheidh ag teastáil uathu nó uaidh le réasún chun críocha a bhfeidhmeanna nó a fheidhmeanna faoin Acht seo nó rialacháin faoi, agus déanfaidh an fostóir de réir aon iarrata den sórt sin.

(b) Féadfaidh achtúire nó iniúchóir scéime a iarraidh ar iontaobhaithe na scéime cibé faisnéis a thabhairt dó a bheidh ag teastáil uaidh le réasún chun críocha a fheidhmeanna faoin Acht seo nó rialacháin faoi, agus déanfaidh na hiontaobhaithe de réir aon iarrata den sórt sin.

(5) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) nó (4) nó rialacháin faoi fho-alt (3), beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

(6) San alt seo ciallaíonn “ceardchumann údaraithe” comhlacht dár eisíodh ceadúnas margántaíochta (de réir bhrí Chuid II den Acht Ceárd-Chumann, 1941 ) faoin gCuid sin II.

Tuarascálacha bliantúla.

55. —(1) Ullmhóidh iontaobhaithe scéime tuarascáil bhliantúil ina mbeidh faisnéis i ndáil le cibé nithe a bheidh forordaithe le toiliú an Aire Airgeadais ar nithe iad a bhaineann le hoibriú na scéime le linn cibé tréimhsí acu seo a leanas a roghnóidh na hiontaobhaithe, is é sin le rá:

(a) gach bliain dar tosach an dáta a bheidh sonraithe chun críche na scéime—

(i) in aon doiciméad a chuimsíonn an scéim nó atá ar áireamh sna doiciméid a chuimsíonn í, nó

(ii) i rialacha na scéime,

(b) gach bliain dar tosach an 1ú lá d'Eanáir, nó

(c) gach bliain dar tosach cibé lá eile ar a gcomhaontóidh na hiontaobhaithe agus an Bord.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le scéim—

(a) arb é an t-aon sochar amháin fúithi sochar i leith báis roimh ghnáthaois inphinsin, agus

(b) a mbeidh na hiontaobhaithe tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt dá comhaltaí á rá nach dtugann seirbhís ag comhalta san fhostaíocht iomchuí tar éis dháta an fhógra teideal don chomhalta sochar fadseirbhíse a fháil.

Cuntais iniúchta agus luachálacha achtúireacha.

56. —(1) Cuirfidh iontaobhaithe scéime faoi deara go ndéanfaidh iniúchóir na scéime iniúchadh ar chuntais na scéime i leith cibé tréimhsí a bheidh forordaithe agus cuirfidh siad faoi deara go ndéanfaidh achtúire na scéime luacháil ar acmhainní agus dliteanais na scéime ag cibé tráthanna a bheidh forordaithe agus, maidir le gach iniúchadh agus luacháil den sórt sin, cuirfidh siad faoi deara go n-ullmhófar na doiciméid lena mbaineann an t-alt seo.

(2) Is iad na doiciméid lena mbaineann an t-alt seo—

(a) cuntais iniúchta na scéime lena mbaineann,

(b) tuarascáil an iniúchóra maidir leis na cuntais a shonraítear i mír (a), agus

(c) tuarascáil an achtúire maidir leis an luacháil a rinne sé ar shócmhainní agus dliteanais na scéime.

(3) Ní bheidh duine cáilithe chun a cheaptha mar iniúchóir chun críocha an Achta seo ar scéim—

(a) mura comhalta é de chomhlacht cuntasóirí a mbeidh comhaltas de aitheanta ag an Aire Tionscail agus Tráchtála, faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, mar chomhaltas a cháilíonn duine chun bheith ina iniúchóir ar chuid eachta, nó mura mbeidh sé thairis sin údaraithe de thuras na huaire ag an Aire sin faoi na hAchtanna sin chun a cheaptha mar iniúchóir ar chuideachta, nó

(b) más comhalta é d'aicme daoine a bheidh forordaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo.

(4) Ní ghníomhóidh duine mar iniúchóir ar scéim áirithe tráth a mbeidh sé dícháilithe faoin alt seo chun a cheaptha chun na hoifige sin agus, má thagann iniúchóir ar an scéim chun bheith dícháilithe amhlaidh le linn a théarma oifige mar iniúchóir den sórt sin, scarfaidh sé air sin lena oifig agus tabharfaidh sé fógra i scríbhinn d'iontaobhaithe na scéime go bhfuil scartha aige lena oifig mar gheall ar an dícháilíocht sin.

(5) Féadfar foirm agus ábhar aon doiciméid lena mbaineann an t-alt seo a fhorordú le toiliú an Aire Airgeadais agus comhlíonfaidh na doiciméid sin aon rialachán faoin bhfo-alt seo.

(6) (a) Ní bheidh feidhm ag míreanna (a) agus (b) d'fho-alt (2) maidir le scéim—

(i) nach scéim mhaoinithe,

(ii) arb é an t-aon sochar amháin fúithi sochar i leith báis roimh ghnáthaois inphinsin, agus

(iii) a mbeidh na hiontaobhaithe tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt dá comhaltaí á rá nach dtugann seirbhís ag comhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis dháta an fhógra teideal don chomhalta sochar fadseirbhíse a fháil faoin scéim.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (c) d'fho-alt (2) maidir le scéim—

(i) is scéim ranníoca shainithe,

(ii) nach scéim mhaoinithe,

(iii) arb é an t-aon sochar amháin fúithi sochar i leith báis roimh ghnáthaois inphinsin, agus

(iv) a mbeidh na hiontaobhaithe tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt dá comhaltaí á rá nach dtugann seirbhís ag comhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis dháta an fhógra teideal don chomhalta sochar fadseirbhíse a fháil faoin scéim.

Modhnú ar Chuid V.

57. —I gcás inar dóigh leis an Aire go mbeadh sé míréasúnach, ag féachaint dá gcineál agus dá ngné agus don mhéid comhaltaí atá iontu, a cheangal go gcomhlíonfadh scéimeanna sonraithe nó earnálacha sonraithe scéimeanna ailt 54, 55 agus 56 go hiomlán, féadfaidh sé, le rialacháin arna ndéanamh le toiliú an Aire Airgeadais, a fhoráil go mbeidh feidhm ag na hailt sin i ndáil leis na scéimeanna sin nó na hearnálacha sin scéimeanna fara modhnuithe sonraithe, is modhnuithe is dóigh leis an Aire a bheith réasúnach agus nach modhnuithe iad de chineál a shaorann na hiontaobhaithe ón oibleagáid cibé faisnéis faoi na hailt sin a thabhairt is cuí sna himthosca go léir.

Easaontas idir Cuid V agus scéimeanna.

58. —(1) Beidh sáraíocht ag forálacha na Coda seo agus aon rialachán arna ndéanamh fúithi ar aon riail scéime sa mhéid go mbeidh easaontas idir an riail sin agus na forálacha sin.

(2) Maidir le haon cheist i dtaobh—

(a) cibé acu atá easaontas idir aon fhoráil den Chuid seo (lena n-áirítear feidhm aon fhorála arna modhnú le rialacháin) nó aon rialachán arna dhéanamh fúithi, agus aon riail scéime, nó

(b) cibé acu is scéim shochair shainithe nó scéim ranníoca shainithe chun críocha na Coda seo aon scéim.

is é an Bord a chinnfidh í, ar iarratas chuige sin a bheith déanta i scríbhinn chuige ag duine atá, i ndáil leis an scéim, ag freagairt do dhuine a luaitear in alt 38 (3) i ndáil leis an scéim a luaitear ann.

(3) Féadfaidh an duine a rinne an t-iarratas lena mbaineann faoi fho-alt (2), nó duine a bhí i dteideal é a dhéanamh, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí in aghaidh cinnidh ón mBord faoi fho-alt (2) i ndáil le scéim.