An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Sochair a Chaomhnú) Ar Aghaidh (CUID V Nochtadh Faisnéise i nDáil le Scéimeanna)

25 1990

ACHT NA bPINSEAN, 1990

CUID IV

Caighdeán Maoiniúcháin

Léiriú (Cuid IV).

40. —Sa Chuid seo agus sa Tríú Sceideal, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

tá le “deimhniú maoiniúcháin achtúireach” an bhrí a shanntar dó in alt 42;

tá le “an dáta éifeachtach” an bhrí a shanntar dó in alt 42;

tá le “togra maoiniúcháin” an bhrí a shanntar dó in alt 49;

forléireofar “caighdeán maoiniúcháin” de réir alt 44;

ciallaíonn “scéim iomchuí” scéim a bhfuil feidhm ag an gCuid seo maidir léi de bhua alt 41;

ciallaíonn “céatadán deimhnithe” céatadán a bheidh sonraithe chun críocha alt 45 (4);

tá le “céatadán sonraithe” an bhrí a shanntar dó le halt 44.

Feidhm (Cuid IV).

41. —Faoi réir alt 52, beidh feidhm ag an gCuid seo maidir le haon scéim seachas scéim ranníoca shainithe.

Deimhniú maoiniúcháin achtúireach.

42. —(1) Déanfaidh iontaobhaithe scéime iomchuí deimhniú, dá ngairtear “deimhniú maoiniúcháin achtúireach” sa Chuid seo agus sa Tríú Sceideal, a chur faoi bhráid an Bhoird ó am go ham de réir alt 43.

(2) Cuirfidh iontaobhaithe scéime iomchuí faoi deara go ndéanfaidh achtúire deimhnithe maoiniúcháin achtúireacha a ullmhú agus deimhneoidh seisean iontu gurb amhlaidh, ar an dáta, dá ngairtear “an dáta éifeachtach” sa Chuid seo, a ndéantar dliteanais agus acmhainní na scéime a ríomh chun críocha alt 44—

(a) go gcomhlíonann an scéim an caighdeán maoiniúcháin dá bhforáiltear in alt 44, nó

(b) nach gcomhlíonann an scéim an caighdeán maoiniúcháin.

(3) I gcás scéime iomchuí a thosaigh roimh thosach feidhme na Coda seo déanfar, sa chéad deimhniú maoiniúcháin achtúireach a chuirfear faoi bhráid an Bhoird de réir alt 43, an céatadán deimhnithe i ndáil leis an scéim a lua freisin.

(4) Is i cibé foirm a bheidh forordaithe a bheidh deimhniú maoiniúcháin achtúireach.

Dátaí éifeachtacha do dheimhnithe maoiniúcháin achtúireacha.

43. —(1) Is é an dáta éifeachtach don chéad deimhniú maoiniúcháin achtúireach—

(a) i gcás scéime iomchuí a thosaigh roimh thosach feidhme na Coda seo, dáta nach déanaí ná 3 bliana tar éis an tosach feidhme sin, agus

(b) i gcás scéime iomchuí a thosaigh ar an tosach feidhme sin nó dá éis, dáta nach déanaí ná 3½ bliana tar éis thosach feidhme na scéime,

agus is é an dáta éifeachtach do dheimhniú maoiniúcháin achtúireach dá éis sin, dáta nach déanaí ná 3½ bliana tar éis dháta éifeachtach an deimhnithe díreach roimhe sin.

(2) Mura bhforordófar a mhalairt, cuirfidh iontaobhaithe na scéime deimhniú maoiniúcháin achtúireach faoi bhráid an Bhoird laistigh de 9 mí ó dháta éifeachtach an deimhnithe.

Forálacha a bhaineann le caighdeán maoiniúcháin.

44. —Faoi réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den Chuid seo, measfar an caighdeán maoiniúcháin a bheith comhlíonta ag scéim iomchuí más rud é, i dtuairim an achtúire, go mbeadh acmhainní na scéime, i gcás go ndéanfaí an scéim a fhoirceannadh ar dháta éifeachtach an deimhnithe maoiniúcháin achtúirigh, leordhóthanach ar an dáta sin faoi chomhair—

(a) dliteanais na scéime arb éard iad—

(i) sochair atá i gcúrsa a n-íoctha lena mbaineann mír 1 den Tríú Sceideal,

(ii) sochair, seachas iad sin dá dtagraítear i bhfomhír (i), arb éard iad sochair bhreise arna n-urrú nó arna ndeonú faoin scéim, thar ceann an chomhalta lena mbaineann, ar mhodh ranníocaí saorálacha breise nó aistriú ceart ó scéim eile lena mbaineann mír 2 den Tríú Sceideal,

(iii) sochair, seachas iad sin dá dtagraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii), is iníoctha i leith seirbhíse ináirithe a chríochnófar tar éis thosach feidhme na Coda seo lena mbaineann mír 3 den Tríú Sceideal, agus

(iv) an céatadán (dá ngairtear an “céatadán sonraithe” sa Chuid seo) d'aon sochair, seachas iad sin dá dtagraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii), is iníoctha i leith seirbhíse ináirithe a críochnaíodh roimh an tosach feidhme sin lena mbaineann mír 4 den Tríú Sceideal, agus

(b) na gcaiteachas measta a bhaineann le foirceannadh na scéime a riar.

Forálacha a bhaineann le scéimeanna a thosaíonn roimh thosach feidhme na Coda seo.

45. —(1) Baineann an t-alt seo le scéimeanna iomchuí a tháinig i ngníomh roimh thosach feidhme na Coda seo.

(2) Cinnfidh an t-achtúire an céatadán, más ann, de na sochair faoi scéim lena mbaineann mír 4 den Tríú Sceideal a d'fhéadfadh, ina thuairim, a bheith curtha ar fáil, ar dháta éifeachtach an chéad deimhnithe maoiniúcháin achtúirigh i ndáil leis an scéim, as acmhainní na scéime dá mba rud é—

(a) go ndearnadh foirceannadh ar an scéim ar an dáta sin, agus

(b) (i) go raibh dliteanais na scéime i leith sochar faoin scéim a shonraítear i bhfomhíreanna (i), (ii) agus (iii) d'fho-alt (a) d'alt 44, agus

(ii) go raibh na caiteachais mheasta a bhaineann le foirceannadh a riar,

urscaoilte cheana féin as acmhainní na scéime.

(3) Le linn an céatadán dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a bheith á chinneadh, beidh aird ag an achtúire ar an ord tosaíochta a thugtar do gach earnáil comhaltais i rialacha na scéime lena mbaineann maidir lena foirceannadh ach sin a mhéid amháin atá feidhm acu maidir leis na sochair lena mbaineann an mhír sin 4 agus féadfaidh an t-achtúire céatadán éagsúil a chinneadh maidir le gach earnáil comhaltais den sórt sin.

(4) Luafar, sa chéad deimhniú maoiniúcháin achtúireach i ndáil le scéim, céatadán maidir le gach earnáil comhaltais a bhfuil, de bhun fho-alt (3), feidhm ag céatadán éagsúil maidir léi (dá ngairtear “an céatadán deimhnithe” sa Chuid seo), arb é an ceann is lú díobh seo a leanas é, eadhon—

(a) an céatadán a chinnfidh an t-achtúire de bhun fho-ailt (2) agus (3), agus

(b) 100 faoin gcéad.

(5) Chun críocha na Coda seo—

(a) i gcás go mbaineann deimhniú maoiniúcháin achtúireach le dáta éifeachtach nach mó ná 10 mbliana tar éis thosach feidhme na Coda seo, is é an céatadán sonraithe an céatadán deimhnithe,

(b) i gcás go mbaineann deimhniú maoiniúcháin achtúireach le dáta éifeachtach is mó ná 10 mbliana tar éis an tosach feidhme sin agus gur scéim mhaoinithe a bhí sa scéim áirithe ar an tosach feidhme sin, is é an céatadán sonraithe 100 faoin gcéad.

Nithe a mbeidh aird ag an achtúire orthu.

46. —(i) Le linn dó deimhniú maoiniúcháin achtúireach a chomhlánú, beidh aird ag an achtúire, i dteannta na forálacha iomchuí eile den Chuid seo a chomhlíonadh, ar cibé toimhdeana airgeadais nó eile is dóigh leis is cuí ar dháta éifeachtach an deimhnithe.

(2) Le linn dó na sochair a bheidh le híoc ar fhoirceannadh scéime iomchuí a chinneadh, beidh aird ag an achtúire, i dteannta alt 48 a chomhlíonadh, ar cibé toimhdeana airgeadais nó eile is dóigh leis is cuí.

Teorainneacha le ríomh acmhainní scéime iomchuí.

47. —Maidir le haon ríomhaireacht a dhéanfar chun críocha na Coda seo, déanfar infheistíochtaí de bhreis ar chéatádán forordaithe laistigh d'aicme nó de thuairisc fhorordaithe infheistíochtaí a eisiamh ó acmhainní scéime iomchuí ar dháta ar bith lena mbaineann an ríomhaireacht sin.

Tosaíochtaí ar fhoirceannadh scéime iomchuí.

48. —D'ainneoin aon ní i rialacha scéime iomchuí atá á foirceannadh, déanfar acmhainní na scéime atá á foirceannadh a chur chun feidhme, tráth an fhoirceanta, chun a áirithiú—

(a) sa chéad áit, go leanfar de na sochair a shonraítear i mír 1 den Tríú Sceideal a íoc leis na daoine sin, nó i leith na ndaoine sin, a bhí, ar dháta an fhoirceanta, ag fáil na sochar sin, agus

(b) sa dara háit, go n-íocfar na sochair a shonraítear i míreanna 2 agus 3 den Tríú Sceideal leis na comhaltaí sin, nó i leith na gcomhaltaí sin, den scéim a bhí, ar dháta an fhoirceanta, laistigh de na hearnálacha dá dtagraítear sna míreanna sin,

sula n-urscaoilfear aon dliteanais eile de chuid na scéime:

Ar choinníoll, áfach, go mbeidh na caiteachais, na táillí agus na costais a bhaineann le foirceannadh na scéime iníoctha i dtosaíocht ar aon éilimh eile ar an scéim.

Togra maoiniúcháin.

49. —(1) Más rud é, de réir fhorálacha alt 43, go gcuirfidh iontaobhaithe scéime deimhniú maoiniúcháin achtúireach isteach a dheimhníonn nach gcomhlíonann an scéim, ar dháta éifeachtach an deimhnithe, an caighdeán maoiniúcháin, cuirfidh siad togra (dá ngairtear “togra maoiniúcháin” sa Chuid seo) faoi bhráid an Bhoird de réir fhorálacha an ailt seo.

(2) Maidir le togra maoiniúcháin—

(a) beidh togra ann atá ceaptha chun a chinntiú go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis, i dtuairim an achtúire, go gcomhlíonfadh an scéim an caighdeán maoiniúcháin ar dháta éifeachtach an chéad deimhnithe maoiniúcháin achtúirigh eile,

(b) beidh sé deimhnithe ag an achtúire mar thogra a chomhlíonann ceanglais mhír (a),

(c) beidh sé sínithe ag an bhfostóir, nó thar ceann an fhostóra, mar chomhartha go gcomhaontaíonn sé leis an togra, agus

(d) cuirfidh iontaobhaithe na scéime an togra maoiniúcháin sin faoi bhráid an Bhoird i dteannta an deimhnithe maoiniúcháin achtúirigh lena mbaineann sé.

(3) Féadfaidh an Bord, más dóigh leis gur gá nó gur cuí é in aon chás áirithe, ceanglaís fho-alt (2) a mhodhnú i leith na scéime nó na scéimeanna lena mbaineann an cás sin i cibé imthosca agus ar cibé téarmaí is cuí leis.

Ordachán ón mBord chuig iontaobhaithe.

50. —(1) Féadfaidh an Bord, le fógra i scríbhinn, a ordú d'iontaobhaithe scéime cibé bearta a dhéanamh is gá chun laghdú a dhéanamh, maidir le comhaltaí na scéime atá i bhfostaíocht iomchuí an tráth sin, ar na sochair a bheadh iníoctha leo nó ina leith as an scéim i gcás—

(a) go mainneoidh iontaobhaithe na scéime deimhniú maoiniúcháin achtúireach a chur isteach laistigh den tréimhse a shonraítear in alt 43, nó

(b) go ndeimhneofar sa deimhniú maoiniúcháin achtúireach nach gcomhlíonann an scéim an caighdeán maoiniúcháin agus nach mbeidh togra maoiniúcháin curtha isteach ag iontaobhaithe na scéime de réir alt 49.

(2) Maidir leis an laghdú ar shochair faoi fho-alt (1), is de chineál é a fhágfaidh go gcomhlíonfadh an scéim, i dtuairim an achtúire lena mbaineann, an caighdeán maoiniúcháin de réir alt 44 díreach tar éis an laghdaithe.

(3) I gcás ina dtabharfaidh an Bord ordachán faoi fho-alt (1), déanfaidh iontaobhaithe na scéime—

(a) fógra faoin laghdú ar shochair a thabhairt do chomhaltaí na scéime laistigh de thréimhse 2 mhí, nó cibé tréimhse is faide ná sin is cuí leis an mBord,

(b) laistigh de thréimhse bhreise míosa, na nithe seo a leanas a chur faoi bhráid an Bhoird—

(i) sonraí an laghdaithe ar shochair, lena n-áirítear cóipeanna de na fógraí a eisíodh chuig comhaltaí na scéime, agus

(ii) deimhniú maoiniúcháin achtúireach á dheimhniú go gcomhlíonann an scéim, ar an dáta éifeachtach, arb é dáta an laghdaithe ar shochair é, an caighdeán maoiniúcháin.

Cáilíocht duine chun a cheaptha mar achtúire scéime.

51. —(1) Ní bheidh duine cáilithe chun a cheaptha mar achtúire chun críocha an Achta seo do scéim—

(a) mura mbeidh na cáilíochtaí forordaithe aige, nó

(b) más comhalta é d'aicme daoine a bheidh forordaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo.

(2) Ní ghníomhóidh duine mar achtúire do scéim áirithe tráth a mbeidh sé dícháilithe faoin Acht seo chun a cheaptha chun na hoifige sin agus, má thagann achtúire scéime chun bheith dícháilithe amhlaidh le linn a théarma oifige mar achtúire den sórt sin, scarfaidh sé air sin lena oifig agus tabharfaidh sé fógra i scríbhinn d'iontaobhaithe na scéime go bhfuil scartha aige lena oifig mar gheall ar an dícháilíocht sin.

Eisiamh ó Chuid IV agus ón Tríú Sceideal agus modhnú orthu.

52. —(1) I gcás inar dóigh leis an Aire go ndéantar nó go bhféadfar cuid de na sochair, nó na sochair go léir, faoi scéimeanna sonraithe nó faoi earnálacha sonraithe scéimeanna a íoc go hiomlán nó go páirteach as airgead a chuirtear ar fáil as an bPríomh-Chiste nó as airgead a sholáthraíonn an tOireachtas, féadfaidh sé, le rialacháin arna ndéanamh le toiliú an Aire Airgeadais, na scéimeanna sin nó na hearnálacha sin scéimeanna a eisiamh ó fheidhm na Coda seo agus an Tríú Sceideal.

(2) I gcás inar dóigh leis an Aire—

(a) go mbeadh sé míréasúnach, ag féachaint dá gcineál, dá ngné agus dá n-acmhainní agus do na modhanna ar a maoinítear sochair is iníoctha fúthu, agus

(b) go mbeadh sé contrártha do leasanna a gcuid comhaltaí,

a cheangal go gcomhlíonfadh scéimeanna sonraithe nó earnálacha sonraithe scéimeanna go hiomlán forálacha sonraithe den Chuid seo agus den Tríú Sceideal, féadfaidh sé, le rialacháin arna ndéanamh le toiliú an Aire Airgeadais, a fhoráil go mbeidh feidhm ag na forálacha sin i ndáil leis na scéimeanna sin nó na hearnálacha sin scéimeanna fara modhnuithe sonraithe, is modhnuithe is dóigh leis an Aire a bheith réasúnach agus nach ndéanann athrú ábhartha ar na forálacha sin.

Easaontas idir Cuid IV agus scéimeanna.

53. —(1) Beidh sáraíocht ag forálacha na Coda seo agus aon rialachán arna ndéanamh fúithi ar aon riail scéime sa mhéid go mbeidh easaontas idir an riail sin agus na forálacha sin.

(2) Maidir le haon cheist i dtaobh—

(a) cibé acu atá easaontas idir aon fhoráil den Chuid seo (lena n-áirítear aon fhoráil den sórt sin arna modhnú le rialacháin), aon rialachán arna ndéanamh fúithi nó an Tríú Sceideal, agus aon riail scéime, nó

(b) cibé acu is scéim shochair shainithe nó scéim ranníoca shainithe chun críocha na Coda seo aon scéim,

is é an Bord a chinnfidh í, ar iarratas chuige sin a bheith déanta i scríbhinn chuige ag duine atá, i ndáil leis an scéim, ag freagairt do dhuine a luaitear in alt 38 (3) i ndáil le scéim a luaitear ansin.

(3) Féadfaidh an duine a rinne an t-iarratas lena mbaineann faoi fho-alt (2), nó duine a bhí i dteideal é a dhéanamh, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí in aghaidh cinnidh ón mBord faoi fho-alt (2) i ndáil le scéim.