An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Bord Pinsean a Bhunú) Ar Aghaidh (CUID IV Caighdeán Maoiniúcháin)

25 1990

ACHT NA bPINSEAN, 1990

CUID III

Sochair a Chaomhnú

Léiriú (Cuid III).

27. —(1) Sa Chuid seo agus sa Dara Sceideal, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “seirbhís cháilitheach”, i ndáil le comhalta de scéim, comhiomlán gach tréimhse de sheirbhís ináirithe, bíodh nó ná bíodh sí leanúnach i ngach cás—

(a) faoin scéim,

(b) faoi gach scéim eile a bhaineann leis an bhfostaíocht chéanna,

(c) faoi gach scéim eile a bhaineann le haon fhostaíocht eile a mbeidh cearta chun sochair fhadseirbhíse deonaithe ina leith faoin scéim in ionad cearta fabhraithe faoin scéim eile sin:

Ar choinníoll nach gcomhairfear aon tréimhse den sórt sin, ná aon chuid de, níos mó ná uair amháin;

tá le “íocaíocht aistritheach” an bhrí a shanntar dó le halt 34 (2).

(2) I gcás ina ndéantar ráta nó méid coda den sochar fadseirbhíse is iníoctha faoi scéim shochair shainithe a chinneadh, go díreach, ar bhonn méid ranníoca a d'íoc an comhalta nó a íocadh ina leith, ansin, chun críocha na Coda seo agus an Dara Sceideal, déileálfar leis an scéim, sa mhéid go mbaineann sí leis an gcuid sin den sochar fadseirbhíse, mar scéim ranníoca shainithe agus, sa mhéid go mbaineann sí le sochair eile (lena n-áirítear an chuid eile den sochar fadseirbhíse) déileálfar léi mar scéim shochair shainithe.

(3) Déanfar tagairtí sa Chuid seo agus sa Dara Sceideal do scéim ranníoca shainithe nó do scéim shochair shainithe a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do chuid den scéim sin.

Teideal chun sochar caomhnaithe a fháil.

28. —(1) Faoi réir alt 37, beidh feidhm ag an gCuid seo agus ag an Dara Sceideal maidir le haon chomhalta de scéim a bhfuil seirbhís aige i bhfostaíocht iomchuí tar éis thosach feidhme na Coda seo.

(2) Aon chomhalta de scéim a gcríochnaíonn a sheirbhís i bhfostaíocht iomchuí, ar shlí seachas ar é d'fháil bháis, tar éis thosach feidhme na Coda seo ach roimh ghnáthaois inphinsin agus a mbeidh 5 bliana ar a laghad de sheirbhís cháilitheach comhlánaithe aige ar tar éis thosach feidhme na Coda seo a thiteann 2 bhliain ar a laghad den sórt sin, beidh sé i dteideal sochar (dá ngairtear “sochar caomhnaithe” san Acht seo) a fháil.

Sochar caomhnaithe — scéim shochair shainithe.

29. —(1) San alt seo—

tá le “pinsean teagmhasach” an bhrí a shanntar dó le fo-alt (5);

ciallaíonn “scéim” scéim shochair shainithe.

(2) Ní chuirfear sochar caomhnaithe ar fáil faoi scéim ach amháin—

(a) maidir le sochar fadseirbhíse, nó

(b) i gcás ina gcinnfidh na hiontaobhaithe amhlaidh trí rogha a fheidhmiú faoi fho-alt (5), maidir le pinsean teagmhasach.

(3) Déanfar sochar caomhnaithe a ríomh de réir Chuid A den Dara Sceideal.

(4) Faoi réir fho-alt (5), ar chomhalta de scéim atá i dteideal soch air chaomhnaithe faoin scéim d'fháil bháis sula dtosóidh an sochar sin de bheith iníoctha, beidh méid iníoctha ina leith sin faoin scéim lena ionadaí pearsanta ar méid é is ionann agus luach achtúireach an tsochair chaomhnaithe (lena n-áirítear aon sochar caomhnaithe faoi fho-ailt (6) agus (7)) díreach roimh bhás an chomhalta lena mbaineann.

(5) (a) I gcás ina ndéantar foráil i scéim le haghaidh pinsean a íoc le baintreach fir nó mná an chomhalta lena mbaineann nó le haon chleithiúnaithe de chuid an chomhalta sin, nó leo araon, nó le haghaidh ceachtar acu nó lena n-aghaidh araon, i gcás an comhalta sin d'fháil bháis le linn dó bheith i bhfostaíocht iomchuí ach sula mbeidh gnáthaois inphinsin slánaithe aige (dá ngairtear “pinsean teagmhasach” san alt seo), féadfaidh iontaobhaithe na scéime, in ionad an tsochair a shonraítear i bhfo-alt (4), pinsean teagmhasach, arna ríomh de réir mhír 1 de Chuid A den Dara Sceideal, a chur ar fáil faoin scéim agus measfar gur cuid de shochar caomhnaithe an chomhalta sin an sochar sin.

(b) Chun críocha mhír (a), déanfar tagairtí i mír 1 de Chuid A den Dara Sceideal do shochar fadseirbhíse a fhorléiriú mar thagairtí do phinsean teagmhasach de réir bhrí an ailt seo.

(6) I gcás comhalta de scéim a bheith i dteideal sochair fadseirbhíse bhreise faoin scéim de bhrí gur íocadh ranníocaí saorálacha breise, déanfar sochar caomhnaithe i leith an tsochair sin a ríomh de réir mhír 3 de Chuid A den Dara Sceideal agus cuirfear ar fáil é de bhreis ar an sochar caomhnaithe faoi fho-alt (2):

Ar choinníoll, má bhíonn an comhalta tar éis aisíoc aon ranníocaí den sórt sin a fháil a d'íoc sé le linn aon tréimhse seirbhíse ináirithe roimh thosach feidhme na Coda seo, go ndéanfar ansin, le linn méid aon sochair chaomhnaithe faoin bhfo-alt seo a bheith á ríomh, neamhaird a thabhairt ar aon tréimhse seirbhíse ináirithe roimh thosach feidhme na Coda seo.

(7) I gcás go mbeidh sochar fadseirbhíse breise deonaithe do chomhalta faoi scéim i leith cearta fabhraithe a aistriú ó scéim eile, cuirfear an sochar sin ar fáil de bhreis ar an sochar caomhnaithe faoi fho-alt (2):

Ar choinníoll, má bhíonn an comhalta tar éis aisíoc na ranníocaí a fháil a d'íoc sé leis an scéim eile roimh thosach feidhme na Coda seo, is ranníocaí a bhí ar áireamh sna cearta a aistríodh ón scéim eile, go ndéanfar ansin, le linn méid aon sochair chaomhnaithe faoin bhfo-alt seo a bheith á ríomh, neamhaird a thabhairt ar aon sochar fadseirbhíse breise a bhí fabhraithe faoin scéim eile sin roimh thosach feidhme na Coda seo.

Sochar caomhnaithe — scéim ranníoca shainithe.

30. —(1) San alt seo—

forléireofar “ranníocaí cuí” de réir fho-ailt (4), (5) agus (6);

ciallaíonn “scéim” scéim ranníoca shainithe.

(2) Cuirfear sochar caomhnaithe ar fáil faoi scéim agus is sochar a bheidh ann arb ionann a luach achtúireach ar an dáta a dtosófar á íoc agus luach carnaithe na ranníocaí cuí faoin scéim i leith an chomhalta lena mbaineann ar an dáta sin.

(3) Ar chomhalta de scéim atá i dteideal sochair chaomhnaithe d'fháil bháis sula dtosóidh an sochar sin de bheith iníoctha, beidh méid iníoctha ina leith sin faoin scéim lena ionadaí pearsanta ar méid é is ionann agus luach carnaithe na ranníocaí cuí faoin scéim i leith an chomhalta díreach roimh bhás dó.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), is iad na ranníocaí cuí na ranníocaí a d'íoc an comhalta lena mbaineann, nó a íocadh ina leith, chun críocha sochair fadseirbhíse ó thosach feidhme na Coda seo, nó, más déanaí é, ón dáta a dtosóidh an fhostaíocht iomchuí, ach gan ranníocaí saorálacha breise, ná aon íocaíocht in ionannas d'aistriú ar chearta fabhraithe ó scéim eile, a áireamh.

(5) I gcás comhalta de scéim a bheith i dteideal sochair fadseirbhíse bhreise faoin scéim de bhrí gur íocadh ranníocaí saorálacha breise, is iad na ranníocaí cuí na ranníocaí sin go léir:

Ar choinníoll, má bhíonn an comhalta tar éis aisíoc aon ranníocaí den sórt sin a fháil a d'íoc sé roimh thosach feidhme na Coda seo, gurb iad na ranníocaí cuí na ranníocaí a d'íoc sé ó thosach feidhme na Coda seo.

(6) I gcás go mbeidh sochar fadseirbhíse breise deonaithe do chomhalta faoi scéim i leith cearta fabhraithe a aistriú ó scéim eile, is iad na ranníocaí cuí méid na híocaíochta a fuair iontaobhaithe na scéime i leith na gceart fabhraithe sin:

Ar choinníoll, má bhíonn an comhalta tar éis aisíoc na ranníocaí a fháil a d'íoc sé roimh thosach feidhme na Coda seo faoin scéim sin, is ranníocaí a bhí ar áireamh sna cearta a aistríodh, gurb iad na ranníocaí cuí an chuid den íocaíocht a fuair na hiontaobhaithe a bhí in ionannas do chearta a d'fhabhraigh tar éis an tosach feidhme sin.

(7) I gcás sochair faoi scéim a bheith urraithe faoi pholasaí árachais amháin nó níos mó, ansin, chun críocha na Coda seo, is é an luach carnaithe a bheidh, ar an dáta a dtosófar ar an sochar caomhnaithe a íoc, ag na ranníocaí cuí a d'íoc comhalta nó a íocadh thar a cheann, ná an cion d'fháltais gach polasaí den sórt sin is infheidhme maidir leis na ranníocaí sin.

Sochar caomhnaithe a íoc.

31. —(1) Beidh sochar caomhnaithe iníoctha as acmhainní na scéime.

(2) Ach amháin mar a fhoráiltear sa Chuid seo, beidh sochar caomhnaithe iníoctha de réir agus faoi réir rialacha na scéime arb iad na rialacha iad amhail ar dháta foirceanta na fostaíochta iomchuí.

Neamhtheideal chun aisíoc ranníocaí a fháil.

32. —Aon chomhalta de scéim atá i dteideal sochar caomhnaithe a fháil faoin scéim de réir fhorálacha na Coda seo, ní bheidh sé i dteideal aisíoc aon ranníocaí a fháil a íocfar leis an scéim sin tar éis thosach feidhme na Coda seo.

Sochar caomhnaithe a athluacháil.

33. —(1) San alt seo agus i gCuid B den Dara Sceideal ciallaíonn “bliain athluachála” bliain dar tosach 5 bliana ar a laghad tar éis thosach feidhme na Coda seo.

(2) Más rud é, maidir le haon sochar caomhnaithe is iníoctha faoi scéim shochair shainithe le comhalta, nó i leith comhalta, agus a ríomhtar de réir mhír 1 nó 3, nó de réir na míreanna sin araon, de Chuid A den Dara Sceideal, go mbeidh tréimhse bliana ar a laghad idir—

(a) tosach na chéad bhliana athluachála nó an dáta a gcríochnaíonn fostaíocht iomchuí an chomhalta, cibé acu is déanaí, agus

(b) an dáta a mbaineann nó a mbainfeadh sé amach gnáthaois inphinsin nó dáta a bháis, cibé acu is luaithe,

ansin, déanfar an sochar caomhnaithe a athluacháil gach bliain a luaithe is féidir tar éis dheireadh gach bliana athluachála de réir fhorálacha Chuid B den Sceideal sin.

(3) Ní dhéanfar athlúacháil faoin alt seo i leith comhalta de scéim—

(a) tar éis an dáta a n-íoctar sochar caomhnaithe leis nó ina leith, nó

(b) tar éis an dáta a mbaineann sé amach gnáthaois inphinsin, nó

(c) tar éis dháta a bháis,

cibé acu is luaithe.

(4) Déanfaidh an tAire maidir le gach bliain athluachála, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, an céatadán (dá ngairtear “an céatadán athluachála” san Acht seo) a fhorordú a mbeidh an sochar caomhnaithe le méadú trína athluacháil faoin alt seo don bhliain sin.

(5) Is é an céatadán a fhorordófar faoi fho-alt (4) maidir le bliain athluachála—

(a) an céatadán arb ionann é agus an méadú ar an leibhéal ginearálta praghsanna do thomhaltóirí i rith na bliana sin arna ríomh ag an Aire ar cibé caoi is cuí leis, nó

(b) 4 faoin gcéad,

cibé acu is lú.

(6) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, an céatadán a shonraítear i bhfo-alt (5) (b) a athrú, ach ní bheidh feidhm ag aon athrú den sórt sin i gcás sochair chaomhnaithe a n-eascraíonn an teideal chuige roimh dháta déanta na rialachán lena mbaineann.

(7) Más rud é, i dtuairim an Aire, nach raibh aon mhéadú ar an leibhéal ginearálta praghsanna do thomhaltóirí i rith bliana athluachála, ní fhorordóidh sé céatadán faoi fho-alt (4) i ndáil leis an mbliain sin agus ní dhéanfar an athluacháil a bheadh, murach an fo-alt seo, le déanamh ar aon sochar caomhnaithe a luaithe is féidir tar éis dheireadh na bliana sin.

Teideal chun íocaíocht aistritheach a fháil.

34. —(1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le comhalta de scéim mhaoinithe atá i dteideal sochair chaomhnaithe faoin gCuid seo.

(2) Beidh comhalta de scéim lena mbaineann an t-alt seo i dteideal go n-aistreofaí méid airgid ón scéim (dá ngairtear “íocaíocht aistritheach” sa Chuid seo) de réir fho-alt (3), ar méid é is comhionann—

(a) i gcás scéim shochair shainithe, le luach achtúireach an tsochair chaomhnaithe ar an dáta a bhfaighidh na hiontaobhaithe an t-iarratas iomchuí faoi fho-alt (3), agus

(b) i gcás scéim ranníoca shainithe, le luach carnaithe na ranníocaí cuí faoin scéim i leith an chomhalta ar an dáta sin:

Ar choinníoll, i gcás sochair faoi scéim den sórt sin a bheith urraithe faoi pholasaí árachais amháin nó níos mó, gurb é luach carnaithe na ranníocaí cuí ná an cion d'fháltais gach polasaí den sórt sin is infheidhme maidir leis na ranníocaí sin.

(3) Aon chomhalta de scéim atá i dteideal íocaíocht aistritheach a fháil faoi fho-alt (2), féadfaidh sé an ceart sin a fheidhmiú trí iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig iontaobhaithe na scéime ag tabhairt cibé faisnéise dóibh a cheanglóidh siad le réasún agus á ordú dóibh an íocaíocht aistritheach a chur chun feidhme—

(a) chun íocaíocht a dhéanamh le scéim eile, nó

(b) chun íocaíocht amháin nó níos mó a dhéanamh atá le déanamh faoi pholasaithe nó conarthaí árachais atá bainte amach thar ceann an chomhalta le gnóthas amháin nó níos mó (de réir bhrí an Achta Árachais, 1989 ) agus atá ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi Chaibidil II de Chuid I den Acht Airgeadais, 1972 .

(4) I gcás ina bhfaighidh iontaobhaithe scéime iarratas faoi fho-alt (3), cuirfidh siad an íocaíocht aistritheach lena mbaineann chun feidhme, laistigh den tréimhse 3 mhí tar éis dháta an iarratais a fháil, ar an gcaoi a bheidh ordaithe leis an iarratas faoi fho-alt (3).

(5) I gcás—

(a) go mbeidh duine tar éis an teideal a thugtar dó faoi fho-alt (2) a fheidhmiú, agus

(b) go mbeidh iontaobhaithe na scéime a bhfuil an íocaíocht aistritheach á déanamh aisti tar éis forálacha fho-alt (4) a chomhlíonadh,

ansin beidh siad urscaoilte ó aon oibleagáid sochair lena mbaineann an íocaíocht aistritheach a chur ar fáil.

(6) I gcás ina n-ordóidh comhalta scéime go gcuirfear íocaíocht aistritheach chun feidhme de réir fho-alt (3) (a), glacfaidh iontaobhaithe na scéime lena bhfuil an íocaíocht aistritheach á déanamh leis an íocaíocht sin agus déanfaidh siad sochair, arb ionann a luach achtúireach agus méid na híocaíochta aistrithí, a chur ar fáil i cibé foirm a chinnfidh siad.

(7) Ní bheidh comhalta scéime i dteideal íocaíocht aistritheach a fháil faoin alt seo más rud é—

(a) go mbeidh tosaithe ar a shochar caomhnaithe a íoc, nó

(b) go mainneoidh sé an teideal a fheidhmiú laistigh de thréimhse 2 bhliain (nó cibé tréimhse is faide ná sin dá bhforálfar sa scéim nó ar a gcinnfidh iontaobhaithe na scéime) tar éis an dáta ar chríochnaigh an fhostaíocht iomchuí lena mbaineann.

Cumhacht iontaobhaithe íocaíocht aistritheach a dhéanamh.

35. —(1) D'ainneoin aon ní in alt 34, féadfaidh iontaobhaithe scéime, i cibé imthosca a bheidh forordaithe, in ionad sochar caomhnaithe a chur ar fáil as acmhainní na scéime, íocaíocht aistritheach a dhéanamh as an scéim, gan toiliú an chomhalta lena mbaineann, trí íocaíocht amháin nó níos mó dá dtagraítear in alt 34 (3) (b) a dhéanamh.

(2) I gcás ina mbeidh iontaobhaithe scéime tar éis íocaíocht aistritheach a dhéanamh de réir fho-alt (1), beidh siad urscaoilte ó aon oibleagáid sochair lena mbaineann an íocaíocht aistritheach a chur ar fáil.

Ní thabharfar aird ar fhorálacha scéimeanna a bhaineann le forghéilleadh agus lian.

36. —Ní thabharfar aird, chun críche na Coda seo, ar aon fhoráil de chuid scéime—

(a) ina bhforáiltear d'fhorghéilleadh sochair chaomhnaithe, nó

(b) a chumasaíonn d'fhostóir comhalta lian a fheidhmiú ar shochar caomhnaithe an chomhalta.

Eisiamh ó Chuid III agus ón Dara Sceideal agus modhnú orthu.

37. —(1) I gcás inarb é tuairim an Aire, maidir leis na sochair a chuirtear ar fáil faoi scéimeanna nó earnálacha scéimeanna i rith tréimhse is dóigh leis an Aire atá réasúnta fada chun críocha an fho-ailt seo, nach lú fabhar iad do na comhaltaí lena mbaineann ná na sochair a gceanglaítear leis an Acht seo iad a chur ar fáil faoi na scéimeanna nó na hearnálacha scéimeanna, féadfaidh sé, le rialacháin arna ndéanamh le toiliú an Aire Airgeadais, na scéimeanna sin nó na hearnálacha sin scéimeanna a eisiamh ó fheidhm na Coda seo agus an Dara Sceideal.

(2) I gcás inar dóigh leis an Aire go mbeadh sé míréasúnach, ag féachaint dá gcineál agus dá ngné, agus go mbeadh sé contrártha do leasanna a gcuid comhaltaí, a cheangal go gcomhlíonfadh scéimeanna sonraithe nó earnálacha sonraithe scéimeanna go hiomlán forálacha sonraithe den Chuid seo agus den Dara Sceideal, féadfaidh sé, le rialacháin arna ndéanamh le toiliú an Aire Airgeadais, a fhoráil go mbeidh feidhm ag na forálacha sin i ndáil leis na scéimeanna sin nó na hearnálacha sin scéimeanna fara modhnuithe sonraithe, is modhnuithe is dóigh leis an Aire a bheith réasúnach agus nach ndéanann athrú ábhartha ar na forálacha sin.

(3) I gcás ina bhforálfaidh an tAire amhlaidh le rialacháin, ansin, d'ainneoin aon ní sa Chuid seo, sna cásanna a bheidh sonraithe sna rialacháin—

(a) féadfar tréimhse seirbhíse ináirithe duine faoi scéim i bhfostaíochtaí éagsúla a áireamh, chun críocha na Coda seo, mar thréimhse seirbhíse ináirithe faoin scéim i cibé ceann amháin nó níos mó de na fostaíochtaí sin a bheidh sonraithe;

(b) féadfar seirbhís ináirithe duine in aon fhostaíocht a áireamh, i gcás an fhostaíocht sin a bheith bearnaithe, mar sheirbhís atá foirceanta nó nach bhfuil foirceanta.

(4) Féadfaidh an tAire le rialacháin an modh a shonrú ina ndéanfar sochar caomhnaithe is iníoctha faoi scéimeanna a ríomh agus chun cibé coigeartuithe a dhéanamh ar mhéideanna an tsochair sin is gá chun a ríomh a éascú.

Cd.III Easaontas idir Cuid III agus scéimeanna.

38. —(1) Beidh sáraíocht ag forálacha na Coda seo, aon rialachán arna ndéanamh fúithi agus an Dara Sceideal ar aon riail scéime sa mhéid go mbeidh easaontas idir an riail sin agus na forálacha sin.

(2) Maidir le haon cheist i dtaobh—

(a) cibé acu atá easaontas idir aon fhoráil den Chuid seo (lena n-áirítear feidhm aon fhorála arna modhnú le rialacháin), aon rialacháin arna ndéanamh fúithi nó an Dara Sceideal, agus aon riail scéime, nó

(b) cibé acu is scéim shochair shainithe nó scéim ranníoca shainithe chun críocha na Coda seo aon scéim,

is é an Bord a chinnfidh í, ar iarratas chuige sin a bheith déanta i scríbhinn chuige ag duine a shonraítear i bhfo-alt (3).

(3) Beidh na daoine seo a leanas i dteideal iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (2) maidir le scéim:

(a) iontaobhaithe na scéime;

(b) aon duine is fostóir daoine i bhfostaíocht iomchuí lena mbaineann an scéim;

(c) aon chomhalta nó comhalta ionchasach den scéim;

(d) cibé daoine eile (más ann) a bheidh forordaithe, ar daoine iad ar chóir dóibh, i dtuairim an Aire, a bheith i dteideal iarratas den sórt sin a dhéanamh.

(4) Féadfaidh an duine a rinne an t-iarratas lena mbaineann faoi fho-alt (2), nó duine a bhí i dteideal é a dhéanamh, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí in aghaidh cinnidh ón mBord faoi fho-alt (2) i ndáil le scéim.

Féadfaidh scéimeanna sochair níos airde a chur ar fáil.

39. —Ní dhéanfar aon ní sna forálacha eile den Chuid seo nó sa Dara Sceideal a fhorléiriú mar ní a chuireann de chosc ar scéim sochair a chur ar fáil, in ionad sochair chaomhnaithe, de réir scála is airde, nó is iníoctha aon tráth is luaithe nó is fabhraí ar shlí eile ná mar a fhoráiltear faoin gCuid seo:

Ar choinníoll—

(a) go mbeidh luach achtúireach na sochar sin comhionann le, nó níos mó ná, luach achtúireach sochair chaomhnaithe,

(b) ar chomhalta d'fháil bháis sula dtosóidh aon sochar den sórt sin de bheith iníoctha, nach lú a mhéid ná an méid ab iníoctha, murach an t-alt seo, de bhua alt 29 (4) nó 30 (3), de réir mar is cuí,

(c) nach mbeidh comhalta, atá i dteideal sochar caomhnaithe a fháil faoin gCuid seo, i dteideal aisíoc aon ranníocaí a fháil a íocfar leis an scéim tar éis thosach feidhme na Coda seo.