An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III Sochair a Chaomhnú)

25 1990

ACHT NA bPINSEAN, 1990

CUID II

Bord Pinsean a Bhunú

An lá bunaithe.

8. —Féadfaidh an tAire le hordú lá a cheapadh chun bheith ina lá bunaithe chun críocha na Coda seo.

An Bord a bhunú.

9. —(1) Ar an lá bunaithe beidh comhlacht arna bhunú, ar a dtabharfar An Bord Pinsean — The Pensions Board, agus dá ngairtear “an Bord” san Acht seo, chun na feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Beidh éifeacht le forálacha an Chéad Sceidil maidir leis an mBord.

Feidhmeanna an Bhoird.

10. —(1) Is iad feidhmeanna an Bhoird—

(a) faireachán agus maoirseacht a dhéanamh ar oibriú an Achta seo agus ar fhorbairtí i gcúrsaí pinsean i gcoitinne;

(b) comhairle a thabhairt don Aire, ar iarratas uaidh nó ar a gconlán féin, i dtaobh gach ní a bhaineann leis na feidhmeanna a shanntar don Bhord faoin Acht seo agus i dtaobh nithe a bhaineann le pinsin i gcoitinne;

(c) treoirlínte a eisiúint maidir le dualgais agus freagrachtaí iontaobhaithe scéimeanna agus cóid chleachtais a eisiúint maidir le gnéithe sonracha dá gcuid freagrachtaí;

(d) spreagadh a thabhairt le go gcuirfear saoráidí oiliúna iomchuí ar fáil d'iontaobhaithe scéimeanna;

(e) comhairle a thabhairt don Aire i dtaobh caighdeán d'iontaobhaithe scéimeanna agus i dtaobh na caighdeáin sin a chur i ngníomh;

(f) tuarascáil bhliantúil, agus cibé tuarascálacha eile is dóigh leis is gá ó am go ham, a fhoilsiú;

(g) cibé tascanna a dhéanamh a iarrfaidh an tAire ó am go ham.

(2) Beidh ag an mBord cibé cumhachtaí is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh nó a bhaineann lena gcomhlíonadh.

Feidhmeanna breise a thabhairt don Bhord.

11. —(1) Féadfaidh an tAire le hordú, le toiliú an Aire Airgeadais—

(a) cibé feidhmeanna breise a bhaineann le feidhmeanna an Bhoird de thuras na huaire, agus is dóigh leis is cuí, a thabhairt don Bhord, agus

(b) cibé foráil a dhéanamh is dóigh leis is gá nó is fóirsteanach i ndáil le nithe atá coimhdeach le feidhmeanna a thabhairt amhlaidh don Bhord, nó a éiríonn as an tabhairt sin.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo (lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo) a leasú nó a chúlghairm.

(3) Gach ordú a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí.

12. —Faoi réir thoiliú roimh ré ón Aire, féadfaidh an Bord ó am go ham cibé sainchomhairleoirí nó comhairleoirí a fhostú a mheasfaidh sé is gá lena fheidhmeanna a chomhlíonadh, agus íocfaidh an Bord as airgead a bheidh faoina réir aige aon táillí a bheidh dlite do shainchomhairleoir nó do chomhairleoir a fostaíodh faoin alt seo.

Bronntanais.

13. —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

(2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na hiontaobhais nó na coinníollacha a ghabhann leis ar neamhréir lena chuid feidhmeanna.

Coistí an Bhoird.

14. —(1) Féadfaidh an Bord coistí a bhunú chun cabhrú leis, agus comhairle a chur air, i ndáil le haon fheidhm dá chuid feidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Is é an Bord a cheapfaidh comhaltaí coiste a bhunófar faoin alt seo.

(3) Féadfaidh daoine nach comhaltaí den Bhord a bheith ar choiste a bhunófar faoin alt seo.

(4) Féadfaidh an Bord tráth ar bith comhalta de choiste a bhunófar faoin alt seo a chur as oifig.

(5) Féadfaidh an Bord tráth ar bith coiste a bhunófar faoin alt seo a dhíscaoileadh.

(6) Féadfaidh an Bord duine a cheapadh chun bheith ina chathaoirleach ar choiste a bhunófar faoin alt seo.

(7) Féadfar a íoc as ioncam an Bhoird, le comhaltaí coiste a bhunófar faoin alt seo, cibé liúntais i leith caiteachas a thabhóidh siad a chinnfidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

Príomhfheidhmeannach.

15. —(1) Beidh príomhoifigeach ar an mBord ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, an príomhfheidhmeannach.

(2) Is é an Bord, le toiliú an Aire, a cheapfaidh an príomhfheidhmeannach agus féadfaidh an Bord, leis an toiliú sin, é a chur as oifig tráth ar bith.

(3) Ní bheidh an príomhfheidhmeannach ina chomhalta den Bhord.

(4) Seolfaidh an príomhfheidhmeannach riarachán agus gnó an Bhoird agus déanfaidh sé iad a bhainistiú agus a rialú i gcoitinne agus comhlíonfaidh sé cibé feidhmeanna eile a chinnfidh an Bord.

(5) Caithfidh an príomhfheidhmeannach a chuid ama go léir ar a dhualgais mar phríomhfheidhmeannach agus ní shealbhóidh sé aon oifig ná post eile gan toiliú ón mBord.

(6) Sealbhóidh an príomhfheidhmeannach oifig ar cibé téarmaí agus coinníollacha, agus faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair) a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(7) Íocfar leis an bpríomhfheidhmeannach, as airgead a bheidh faoina réir ag an mBord, cibé liúntais i leith caiteachas a thabhóidh sé i gcomhlíonadh a fheidhmeanna, a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(8) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach tograí a dhéanamh chun an Bhoird maidir le haon ní a bhaineann le gníomhaíochtaí an Bhoird.

Foireann an Bhoird.

16. —(1) Féadfaidh an Bord cibé daoine agus cibé líon daoine a chinnfidh sé, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d'fhoireann an Bhoird.

(2) (a) Sealbhóidh comhalta d'fhoireann an Bhoird a oifig nó a fhostaíocht ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair agus le haoisliúntas) a chinnfidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(b) Íocfar le comhalta d'fhoireann an Bhoird dá dtagraítear i mír (a), as an airgead a bheidh faoina réir ag an mBord, cibé luach saothair agus liúntais i leith caiteachas a thabhóidh sé, a chinnfidh an Bord le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(c) Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, aon oifigeach nó seirbhíseach don Bhord a chur tráth ar bith as a oifig mar oifigeach nó mar sheirbhíseach dó.

(3) Cinnfidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, gráid fhoireann an Bhoird agus an líon foirne i ngach grád.

(4) Féadfaidh an Bord aon fheidhm dá chuid a chomhlíonadh trí nó ag an bpríomhfheidhmeannach nó trí nó ag aon chomhalta eile dá fhoireann a bheidh údaraithe go cuí chuige sin ag an mBord.

Aoisliúntas fhoireann an Bhoird.

17. —(1) Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, scéim nó scéimeanna a dhéanamh chun sochair aoisliúntais a dheonú do dhaoine, nó i leith daoine, atá ceaptha chun poist lánaimseartha ar fhoireann an Bhoird.

(2) Socróidh scéim faoi fho-alt (1) an tráth scoir agus na coinníollacha scoir do na daoine go léir (lena n-áirítear an príomhfheidhmeannach) a mbeidh sochair aoisliúntais iníoctha leo nó ina leith faoin scéim nó faoi na scéimeanna agus féadfar tráthanna éagsúla agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, scéim a dhéanamh ag leasú nó ag cúlghairm scéime faoin alt seo, lena n-áirítear scéim faoin bhfo-alt seo.

(4) Má bhíonn aon díospóid ann i dtaobh éileamh aon duine ar aon sochar aoisliúntais is iníoctha de bhun scéime nó scéimeanna faoin alt seo, nó i dtaobh méid an chéanna, cuirfear an díospóid sin faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh seisean chun an Aire Airgeadais í, agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh ina chinneadhsan.

(5) Ní dheonóidh an Bord aon sochair aoisliúntais ar chomhalta d'fhoireann an Bhoird (lena n-áirítear an príomhfheidhmeannach) d'éirí as, do scor nó d'fháil bháis ach amháin de réir scéime nó scéimeanna faoin alt seo.

(6) Leagfar scéim faoin alt seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

Daoine údaraithe.

18. —(1) Féadfaidh an Bord duine is fostaí de chuid an Bhoird (dá ngairtear “duine údaraithe” san alt seo) a údarú i scríbhinn le hiniúchadh nó imscrúdú a dhéanamh ar staid agus seoladh scéime.

(2) Féadfaidh an Bord nó duine údaraithe, i ndáil le scéim, a cheangal ar an bhfostóir lena mbaineann nó ar iontaobhaithe na scéime cibé faisnéis agus mínithe, agus cibé leabhair chuntais agus doiciméid eile, i ndáil leis an scéim de réir mar a bheidh sonraithe a thabhairt dó laistigh de cibé tréimhse réasúnach a bheidh sonraithe.

(3) Féadfaidh duine údaraithe, ar a údarú a thabhairt ar aird má cheanglaítear sin air—

(a) dul isteach gach uile thráth réasúnach in áitreabh aon fhostóra, iontaobhaithe nó gníomhaire, de réir mar a bheidh, agus

(b) cibé scrúdú nó fiosrú a dhéanamh is gá chun a fhionnadh an bhfuil forálacha an Achta seo á gcomhlíonadh nó comhlíonta.

(4) Maidir leis an dualgas aon fhaisnéis, doiciméad, ábhar nó míniú a thabhairt ar aird nó a chur ar fáil, bainfidh sé freisin le haon duine ar oifigeach nó fostaí de chuid an fhostóra é nó ar iontaobhaí nó gníomhaire é, de réir mar a bheidh, nó ar dealraitheach don Bhord nó don duine údaraithe an fhaisnéis, an doiciméad, an t-ábhar nó an míniú sin a bheith ina sheilbh nó faoina rialú aige.

(5) Má dhéanann aon fhostóir, nó aon oifigeach nó fostaí de chuid an fhostóra, nó aon iontaobhaí scéime nó gníomhaire don scéim—

(a) bac a chur go toiliúil ar dhuine údaraithe agus é ag feidhmiú a chumhachtaí faoin alt seo, nó

(b) diúltú a thabhairt, gan leithscéal réasúnach, aon fhaisnéis, doiciméad, ábhar nó míniú a thabhairt ar aird don duine sin nuair a cheanglaítear air é sin a dhéanamh faoin alt seo, nó

(c) diúltú a thabhairt, gan leithscéal réasúnach, aon cheisteanna a fhreagairt a chuirfidh an duine údaraithe air maidir le gnóthaí na scéime,

beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain, nó iad araon, a chur air,

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air.

(6) San alt seo folaíonn “gníomhaire”, i ndáil le scéim, na hachtúirí, na hiniúchóirí agus na cuntasóirí eile agus na comhairleoirí airgeadais agus na comhairleoirí eile don scéim.

(7) Aon tagairt san alt seo d'oifigeach, d'fhostaí nó do ghníomhaire scéime folaíonn sí tagairt do dhuine a bhí, ach nach bhfuil a thuilleadh, ina oifigeach, ina fhostaí nó ina ghníomhaire (de réir mar a bheidh) de chuid na scéime.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa ag comhaltaí den Bhord nó ag foireann an Bhoird.

19. —(1) Más rud é, i gcás comhalta den Bhord—

(a) go n-ainmneofar é mar chomhalta de Sheanad Éireann, nó

(b) go dtoghfar é mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó mar ionadaí i bParlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar de bhun alt 15 (a cuireadh isteach leis an Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984 ) den Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977 , é a bheith tofa chun Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh,

scoirfidh sé air sin de bheith ina chomhalta den Bhord.

(2) Más rud é, i gcás comhalta d'fhoireann an Bhoird—

(a) go n-ainmneofar é mar chomhalta de Sheanad Éireann, nó

(b) go dtoghfar é mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó mar ionadaí i bParlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar de bhun alt 15 (a cuireadh isteach leis an Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984 ) den Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977 , é a bheith tofa chun Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh,

beidh sé air sin ar iasacht ó fhostaíocht ag an mBord agus ní íocfaidh an Bord leis ná ní bheidh sé i dteideal go bhfaighidh sé ón mBord aon luach saothair ná liúntais i leith na tréimhse dar tosach tráth a ainmnithe nó a thofa amhlaidh nó an tráth a measfar amhlaidh é a bheith tofa, de réir mar a bheidh, agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta de cheachtar Teach acu sin nó mar ionadaí sa Pharlaimint sin.

(3) Duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó is ionadaí i bParlaimint na hEorpa beidh sé, fad a bheidh sé i dteideal amhlaidh nó ina ionadaí amhlaidh, dícháilithe chun bheith ina chomhalta den Bhord nó d'fhoireann an Bhoird.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), forléireofar an fo-alt sin mar fho-alt a thoirmisceann, inter alia, tréimhse a luaitear san fho-alt sin a ríomh mar sheirbhís leis an mBord chun críocha aon sochar aoisliúntais.

Airleacain ón Aire chun an Bhoird.

20. —Féadfaidh an tAire, ó am go ham le toiliú an Aire Airgeadais, cibé suimeanna a chinnfidh an tAire chun críocha caiteachais ag an mBord i gcomhlíonadh a chuid feidhmeanna a airleacan chuig an mBord as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Comhalta den Bhord do nochtadh leasa i gconradh beartaithe.

21. —Aon chomhalta den Bhord—

(a) a bhfuil aon leas ábhartha nó airgeadais aige in aon chomhlacht corpraithe a mbeartaíonn an Bord aon chonradh a dhéanamh leis, nó

(b) a bhfuil aon leas ábhartha nó airgeadais aige in aon chonradh a bheartaíonn an Bord a dhéanamh,

nochtfaidh sé don Bhord go bhfuil an leas sin aige agus cad é an leas é, agus ní ghlacfaidh sé páirt in aon phlé nó cinneadh ag an mBord maidir leis an gconradh, agus taifeadfar an nochtadh sin i miontuairiscí an Bhoird.

Cuntais agus iniúchtaí an Bhoird.

22. —(1) Coimeádfaidh an Bord, i cibé foirm a cheadóidh an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh an Bord nó a chaithfidh sé, lena n-áirítear cuntas ioncaim agus caiteachais agus clár comhardaithe agus, go háirithe, coimeádfaidh sé na cuntais speisialta sin go léir a ordóidh an tAire ó am go ham.

(2) Maidir le cuntais a choimeádfar de bhun an ailt seo déanfar, a luaithe is féidir tar éis dheireadh na bliana airgeadais de chuid an Bhoird lena mbaineann siad, iad a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus déanfar cóip den chuntas ioncaim agus caiteachais agus den chlár comhardaithe agus den chuid eile sin (más ann) dá chuid cuntas a ordóidh an tAire agus cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an gcuntas a thíolacadh a luaithe is féidir don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de gach ceann de na doiciméid réamhráite a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Tuarascálacha agus faisnéis don Aire.

23. —(1) Tabharfaidh an Bord don Aire cibé faisnéis i ndáil le hioncam agus caiteachas an Bhoird a cheanglóidh sé ó am go ham.

(2) A luaithe is féidir tar éis dheireadh gach bliana airgeadais de chuid an Bhoird, ach tráth nach déanaí ná 6 mhí ina dhiaidh sin, tabharfaidh an Bord tuarascáil don Aire faoina ghníomhaíochtaí le linn na bliana sin agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(3) I ngach tuarascáil faoi fho-alt (2) beidh faisnéis i cibé foirm, agus maidir le cibé ábhair, a ordóidh an tAire.

(4) Déanfaidh an Bord, aon uair a iarrfaidh an tAire é sin air, faisnéis a thabhairt dó i ndáil le cibé nithe a shonróidh an tAire i dtaca nó i ndáil le réimse a chuid gníomhaíochtaí i gcoitinne, nó maidir le haon chuntas a d'ullmhaigh an Bord nó le haon tuarascáil atá sonraithe i bhfo-alt (2) nó (4) nó in alt 22 (2) nó maidir le beartas agus gníomhaíochtaí an Bhoird, seachas a chuid gníomhaíochtaí ó lá go lá.

Nochtadh faisnéise.

24. —(1) Ní nochtfaidh aon duine, gan toiliú an Bhoird, aon fhaisnéis a fuair sé agus é ag comhlíonadh dualgas (nó de thoradh aon dualgas a chomhlíonadh) mar chomhalta den Bhord nó mar chomhalta d'fhoireann an Bhoird nó mar chomhairleoir nó mar shainchomhairleoir don Bhord.

(2) Beidh duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

(3) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) faisnéis i dtuarascáil a thabharfar don Bhord nó a thabharfaidh an Bord nó a thabharfar thar a cheann don Aire a nochtadh.

Táillí is iníoctha leis an mBord.

25. —Déanfaidh iontaobhaithe scéime táillí de cibé méid a bheidh forordaithe le toiliú an Aire Airgeadais a íoc leis an mBord gach bliain as acmhainní na scéime agus féadfar táillí éagsúla a fhorordú faoin alt seo maidir le scéimeanna d'aicmí éagsúla.

Foráil i ndáil le cinntí ag an mBord faoi ailt 38, 53, 58 agus 75.

26. —(1) (a) Maidir le haon cheist a bheidh le cinneadh ag an mBord faoi alt 38, 53, 58 nó 75, cinnfidh an Bord í, dá lánrogha féin, d'éagmais nó tar éis éisteacht ó bhéal ag an mBord (nó ag cibé comhalta nó comhaltaí den Bhord nó cibé duine nó daoine eile a údaróidh an Bord chun na críche sin).

(b) Féadfaidh aon duine lena mbaineann sé uiríll a dhéanamh chun an Bhoird i ndáil le ceist den sórt sin a dúradh agus beidh aird ag an mBord ar aon uiríll den sórt sin nuair a bheidh a chinneadh á dhéanamh aige.

(2) Is i scríbhinn a dhéanfar uiríll faoi fho-alt (1) nó, má tá éisteacht ó bhéal á seoladh faoi fho-alt (1) i ndáil leis an gceist lena mbaineann, déanfar ag an éisteacht iad.

(3) Beidh cumhacht ag an duine nó na daoine a bheidh ag seoladh éisteacht ó bhéal faoin alt seo fianaise a ghlacadh faoi mhionn agus, chun na críche sin, féadfaidh aon duine de na daoine a dúradh daoine a bheidh ag láithriú mar fhinnéithe ag an éisteacht a chur faoi mhionn.

(4) (a) Féadfaidh an duine, nó aon duine de na daoine, a bheidh ag seoladh éisteacht ó bhéal faoin alt seo, trí fhógra chuige sin a thabhairt i scríbhinn do dhuine, a cheangal ar an duine láithriú cibé lá agus ag cibé am agus i cibé áit a bheidh sonraithe san fhógra chun fianaise a thabhairt ag an éisteacht i ndáil leis an gceist a bheidh le cinneadh ag an mBord, nó chun aon doiciméid a bheidh ina sheilbh nó ina choimeád nó faoina rialú agus a bhaineann le haon cheist den sórt sin a thabhairt ar aird ag an éisteacht.

(b) Féadfar fógra faoi mhír (a) a thabhairt trína sheachadadh ar an duine lena mbaineann sé nó trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha a bheidh dírithe chuig an duine ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air.

(c) Aon duine a mbeidh fógra faoi mhír (a) tugtha dó agus a dhiúltóidh fianaise a thabhairt, nó a thabharfaidh fianaise bhréagach, ag éisteacht ó bhéal faoin alt seo, nó a dhiúltóidh nó a mhainneoidh go toiliúil aon doiciméad lena mbaineann an fógra a thabhairt ar aird ag éisteacht den sórt sin, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain, nó iad araon, a chur air,

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air.

(5) Féadfaidh an duine nó na daoine a bheidh ag seoladh éisteacht ó bhéal faoin alt seo a ordú do dhuine lena mbaineann, suim réasúnach a íoc le haon duine eile lena mbaineann i leith na gcaiteachas a thabhaigh an duine i ndáil leis an éisteacht agus féadfaidh an duine lena mbaineann aon suim den sórt sin a ghnóthú ón duine eile lena mbaineann, mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(6) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, is de réir mar a bheidh forordaithe a bheidh an nós imeachta ag éisteachtaí ó bhéal faoin alt seo agus aon rialacháin a dhéanfar chun críocha an fho-ailt seo féadfar, gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil ansin roimhe seo, foráil a dhéanamh iontu maidir le fógra a thabhairt do dhaoine lena mbaineann i dtaobh uiríll a dhéanamh faoin alt seo, i dtaobh dháta, am agus ionad na n-éisteachtaí sin agus i dtaobh chinntí an Bhoird faoi alt 38, 53, 58 nó 75, maidir leis na himthosca (más ann) ina bhféadfaidh daoine lena mbaineann a gcásanna a chur i láthair ag an éisteacht sin trí ionadaithe (lena n-áirítear ionadaithe dlí), maidir le taifead leordhóthanach a dhéanamh ar na himeachtaí ag na héisteachtaí sin agus maidir le cibé nithe eile is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach chun críocha an ailt seo agus chun lánéifeacht a thabhairt don alt seo.