An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA bPINSEAN, 1990) Ar Aghaidh (CUID II Bord Pinsean a Bhunú)

25 1990

ACHT NA bPINSEAN, 1990

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar Acht na bPinsean, 1990 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfar le hordú nó le horduithe ón Aire, i gcoitinne nó faoi threoir críche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla den Acht seo.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “luach achtúireach” luach comhionann sochair in airgead tirim (lena n-áirítear, más cuí, foráil le haghaidh aon athluacháil ar an sochar sin) arna ríomh faoi threoir toimhdeana airgeadais cuí agus á chur san áireamh go cuí an dóchúlacht go mairfidh duine go dtí gnáthaois inphinsin agus dá éis sin de réir gnáthionchais saoil, ar an toimhde go bhfuil an comhalta den scéim, ar an dáta ríomha éifeachtach, i ngnáthbhail sláinte ag féachaint dá aois;

ciallaíonn “achtúire”, i ndáil le scéim, duine a cheapfar de bhun an Achta seo chun gníomhú mar achtúire, chun críocha an Achta seo, ar an scéim, agus forléireofar “achtúireach” dá réir sin;

ciallaíonn “ranníocaí saorálacha breise” cibé ranníocaí (más ann) a íocann comhalta de scéim ar bhonn saorálach agus a bhfuil sé ceaptha dóibh sochair bhreise a chur ar fáil go hiomlán;

tá le “riarthóir” an bhrí a shanntar dó le halt 13 (1) den Acht Airgeadais, 1972 ;

ciallaíonn “iniúchóir”, i ndáil le scéim, duine a cheapfar de bhun an Achta seo chun gníomhú mar iniúchóir, chun críocha an Achta seo, ar an scéim;

ciallaíonn “sochair”, i ndáil le scéim, seachas i gCuid VII, ceachtar díobh seo a leanas nó iad araon, is é sin le rá—

(a) sochar do chomhalta de scéim ag gnáthaois inphinsin dó nó i leith é do scor níos luaithe nó níos déanaí, nó ar é d'fhágáil na fostaíochta iomchuí, agus

(b) sochar do bhaintreach nó do bhaintreach fir an chomhalta, nó dá chleithiúnaithe nó do dhaoine eile, ar an gcomhalta d'fháil bháis;

ciallaíonn “an Bord” an comhlacht a bhunófar le halt 9;

forléireofar “cathaoirleach an Bhoird” de réir mhír 3 den Chéad Sceideal;

ciallaíonn “an príomhfheidhmeannach” príomhoifigeach an Bhoird a cheapfar faoi alt 15;

ciallaíonn “scéim shochair shainithe”, faoi réir alt 27, scéim nach scéim ranníoca shainithe;

ciallaíonn “scéim ranníoca shainithe”, faoi réir alt 27, scéim a chuireann ar fáil, faoina rialacha, sochar fadseirbhíse a ndéantar a ráta nó a mhéid a chinneadh, go hiomlán agus go díreach, ar bhonn mhéid na ranníocaí a d'íoc an comhalta nó a íocadh ina leith, agus folaíonn sé scéim a ndéantar na ranníocaí fúithi a úsáid, go díreach nó go neamhdhíreach, chun na nithe seo a leanas a chur ar fáil, eadhon—

(a) sochair, seachas sochar fadseirbhíse, agus

(b) sochar fadseirbhíse a ndéantar a ráta nó a mhéid a chinneadh, go hiomlán agus go díreach, ar bhonn na coda de na ranníocaí sin a dúradh a úsáidtear chun an sochar fadseirbhíse a chur ar fáil;

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfaidh an tAire faoi alt 8;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn “scéim mhaoinithe” scéim faoina ndéantar cuid dá hacmhainní, nó iad go léir, a chur i leataobh roimh ré chun sochair a chur ar fáil ar shlí atá neamhspleách ar ghníomhaíochtaí gnó an fhostóra;

ciallaíonn “sochar fadseirbhíse” na sochair a bheidh iníoctha faoi scéim de réir oibleagáide do chomhalta, nó i leith comhalta, de scéim ar an toimhde go bhfanfaidh sé i bhfostaíocht iomchuí go dtí go mbeidh gnáthaois inphinsin slánaithe aige;

ciallaíonn “comhalta”, i ndáil le scéim, aon duine a leanfaidh, tar éis é a bheith glactha mar chomhalta faoi rialacha na scéime, de bheith i dteideal sochair ar bith faoin scéim;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Leasa Shóisialaigh;

ciallaíonn “gnáthaois inphinsin” an aois is luaithe ag a bhfuil comhalta de scéim i dteideal sochair a fháil faoi rialacha na scéime ar é do scor ó fhostaíocht iomchuí, gan féachaint d'aon fhorálacha faoi na rialacha sin le haghaidh luathscoir ar fhorais drochshláinte nó eile;

ciallaíonn “scéim pinsean ceirde” aon scéim nó comhshocraíocht—

(a) atá ar áireamh in ionstraim nó comhaontú amháin nó níos mó, agus

(b) a chuireann sochair ar fáil, nó atá in ann sochair a chur ar fáil, i ndáil le fostaithe i bhfostaíocht de thuairisc ar bith a chónaíonn sa Stát, agus

(c)  (i) atá ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críche Chaibidil II de Chuid I den Acht Airgeadais, 1972 , nó

(ii) a bhfuil an t-iarratas ar í a cheadú faoi Chaibidil II de Chuíd I den Acht Airgeadais, 1972 , á bhreithniú, nó

(iii) ar scéim reachtúil í lena mbaineann alt 17 den Acht Airgeadais, 1972 ;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin Acht seo;

tá le “sochar caomhnaithe” an bhrí a shanntar dó le halt 28 (2);

ciallaíonn “comhalta ionchasach” aon duine atá i bhfostaíocht iomchuí cheana féin agus atá nó a bheidh, de bhua a chonartha seirbhíse nó rialacha na scéime, i dteideal dul isteach sa scéim nó a rachaidh isteach sa scéim ar aon nós má mhaireann a chuid seirbhíse i bhfostaíocht iomchuí agus go mbeidh téarmaí iomchuí a chonartha fostaíochta nó, de réir mar a bheidh, téarmaí iomchuí rialacha na scéime, fós gan athrú i gcaitheamh an ama sin;

ciallaíonn “seirbhís ináirithe” seirbhís san fhostaíocht iomchuí le linn do dhuine bheith ina chomhalta den scéim ach ní fholaíonn sé seirbhís mar chomhalta den scéim i gcás—

(a) gurb é an t-aon sochar fúithi sochar i leith báis roimh ghnáthaois inphinsin, nó

(b) go mbeidh na hiontaobhaithe tar éis a chur in iúl i scríbhinn don chomhalta nach dtugann an tseirbhís sin teideal chun sochair fadseirbhíse dó;

ciallaíonn “rialacháin” rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin Acht seo;

ciallaíonn “fostaíocht iomchuí” aon fhostaíocht (nó aon tréimhse a ndéileáiltear léi mar fhostaíocht) lena mbaineann scéim;

ciallaíonn “acmhainní”, i ndáil le scéim, na cistí as arb iníoctha, ó am go ham, na sochair a chuireann an scéim ar fáil, lena n-áirítear na fáltais ó aon pholasaí árachais a thógtar amach, nó aon chonradh blianachta a dhéantar, chun críocha na scéime;

tá le “céatadán athluachála” an bhrí a shanntar dó le halt 33;

ciallaíonn “rialacha”, i ndáil le scéim, forálacha scéime, cibé ainm a thugtar orthu;

ciallaíonn “scéim” scéim pinsean ceirde;

ciallaíonn “iontaobhaithe”, i ndáil le scéim atá bunaithe faoi iontaobhas, iontaobhaithe na scéime agus, i ndáil le scéim nach bhfuil bunaithe amhlaidh, ciallaíonn sé riarthóir na scéime agus, dá réir sin, déanfar tagairtí d'iontaobhaithe, ach amháin in ailt 59, 62, 63 agus 64, a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do riarthóirí.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt do Chuid is tagairt í do Chuid den Acht seo mura gcuirtear in iúl gur tagairt do Chuid de Sceideal a ghabhann leis an Acht seo nó d'achtachán éigin eile atá beartaithe,

(b) aon tagairt d'alt nó do Sceideal is tagairt í d'alt den Acht seo, nó do Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'achtachán éigin eile atá beartaithe,

(c) aon tagairt d'fho-alt, do mhír nó d'fhomhír is tagairt í don fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe.

(3) San Acht seo déanfar tagairt d'achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

Cionta.

3. —(1) (a) I gcás ina sáróidh iontaobhaí, ina cháil mar iontaobhaí, foráil den Acht seo nó rialachán faoi, beidh sé ciontach i gcion.

(b) I gcás ina sáróidh achtúire nó iniúchóir scéime, ina cháil mar achtúire nó iniúchóir den sórt sin, foráil den Acht seo nó rialachán faoi, beidh sé ciontach i gcion.

(c) In ionchúiseamh i leith ciona faoi mhír (a) nó (b) is cosaint é don duine cúisithe a chruthú go raibh an sárú lena mbaineann an cion inchurtha i leith sárú a rinne duine amháin, nó níos mó ná duine amháin, eile ar fhoráil den Acht seo nó ar rialachán faoi agus go ndearna sé sna himthosca cibé bearta réasúnacha (más ann) a bhí ar fáil dó chun a áirithiú go gcomhlíonfadh an duine nó na daoine a dúradh an fhoráil lena mbaineann.

(2) Más rud é, in aon tuarascáil, deimhniú nó doiciméad eile a cheanglaítear a thabhairt chun críocha aon fhorála den Acht seo nó rialachán faoi, go ndéanfaidh duine ráiteas is eol dó a bheith bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha, beidh sé ciontach i gcion.

(3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1) nó (2) dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain, nó iad araon, a chur air,

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air.

(4) I gcás ina ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gur inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe, nó duine a d'airbheartaigh a bheith ag gníomhú sa cháil sin, beidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne agus é a phionósú ionann is dá mbeadh sé ciontach sa chion céadluaite.

(5) Féadfaidh an Bord imeachtaí í leith ciona achomair faoin Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

Faisnéis a mhalartú.

4. —D'ainneoin aon ní in aon achtachán, féadfaidh an Bord faisnéis a bheidh ina sheilbh ag an mBord chun críocha an Achta seo a aistriú chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis a bheidh ina seilbh ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha Chaibidil II de Chuid I den Acht Airgeadais, 1972 , agus a bhaineann le scéimeanna pinsean ceirde, a aistriú chuig an mBord.

Rialacháin i gcoitinne.

5. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a) chun aon chríche a bhforáiltear do rialacháin ina leith le haon fhoráil d'fhorálacha an Achta seo, agus

(b) d'fhorordú aon ní nó rud dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó rud atá forordaithe nó le forordú.

(2) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt san Acht seo, féadfar aon chumhacht chun rialacháin a dhéanamh a thugtar ann a fheidhmiú—

(a) i ndáil le gach cás chuig a síneann an chumhacht, nó i ndáil leis na cásanna sin go léir ach sin faoi réir eisceachtaí sonraithe, nó i ndáil le haon chásanna sonraithe nó aicmí sonraithe cáis, agus

(b) chun go ndéanfar, maidir leis na cásanna a bhfeidhmítear ina leith í—

(i) an fhoráil iomlán chuig a síneann an chumhacht nó aon fhoráil is lú (cibé trí eisceacht a dhéanamh nó ar shlí eile),

(ii) an fhoráil chéanna do gach cás a bhfeidhmítear an chumhacht ina leith nó foráil éagsúil do chásanna éagsúla nó d'aicmí éagsúla cáis, nó foráil éagsúil maidir leis an gcás céanna nó leis an aicme chéanna cáis chun críocha éagsúla den Acht seo,

(iii) aon fhoráil den sórt sin, d'éagmais coinníollacha nó faoi réir aon choinníll shonraithe.

(3) Gan dochar d'aon fhoráil shonrach de chuid an Achta seo, féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha nó forlíontacha is dóigh leis an Aire is fóirsteanach chun críche na rialachán a bheith in aon rialacháin.

Rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

6. —Gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh faoin rialachán.

Caiteachais.

7. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.