An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL Sochair a Chaomhnú agus a Athluacháil)

25 1990

ACHT NA bPINSEAN, 1990

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Caighdeán Maoiniúcháin — Sochair

Alt 44.

1. Is iad na sochair chun críocha na míre seo na sochair thodhchaí go léir is iníoctha faoi rialacha na scéime le duine, nó i leith duine, a bheidh ag fáil na sochar sin amhail ar dháta éifeachtach an deimhnithe.

2. Beidh feidhm ag na sochair chun críocha na míre seo maidir le comhalta de scéim, nó i leith comhalta de scéim, a mbeidh aon sochar breise urraithe nó deonaithe thar a cheann faoin scéim ar mhodh ranníocaí saorálacha breise nó aistriú ceart ó scéim eile agus ríomhfar na sochair sin amhail ar dháta éifeachtach an deimhnithe agus is é a bheidh iontu—

(a) más rud é, ar dháta éifeachtach an deimhnithe, go mbeidh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh agus nach mbeidh íocaíocht aistritheach curtha chun feidhme de réir alt 34 nó 35, sochar caomhnaithe is iníoctha i leith na sochar breise sin arna ríomh de réir Chuid III, agus

(b) más rud é, ar dháta éifeachtach an deimhnithe, go bhfuil an comhalta i bhfostaíocht iomchuí, sochar caomhnaithe i leith na sochar breise sin arna ríomh de réir Chuid III, ionann is dá mbeadh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh ar an dáta sin, ach gan aird a thabhairt ar aon fhoráil a cheanglaíonn go mbeadh tréimhse íosta de sheirbhís cháilitheach críochnaithe.

3. Déanfar na sochair chun críocha na míre seo a ríomh amhail ar dháta éifeachtach an deimhnithe agus is é a bheidh iontu—

(a) i gcás comhalta den scéim sin a mbeidh a sheirbhís i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh tar éis thosach feidhme Chuid IV ach roimh dháta éifeachtach an deimhnithe, agus nach mbeidh íocaíocht aistritheach curtha i bhfeidhm ina leith de réir alt 34 nó 35, an ceann is mó acu seo a leanas—

(i) na sochair chaomhnaithe go léir (lena n-áirítear athluachálacha orthu sa todhchaí agus na sochair sin is iníoctha ar bhás an chomhalta atá i dteideal sochar caomhnaithe a fháil) arna ríomh de réir Chuid III, agus

(ii) na sochair is iníoctha faoi rialacha na scéime i leith seirbhíse ináirithe a chríochnaíonn tar éis thosach feidhme Chuid IV, agus

(b) i gcás comhalta den scéim sin a bheidh i bhfostaíocht iomchuí an tráth sin, an ceann is mó acu seo a leanas—

(i) sochair chaomhnaithe (lena n-áirítear athluachálacha orthu sa todhchaí agus na sochair sin is iníoctha ar bhás an chomhalta atá i dteideal sochar caomhnaithe a fháil) arna ríomh de réir fhorálacha Chuid III, agus

(ii) na sochair is iníoctha faoi rialacha na scéime i leith seirbhíse ináirithe a chríochnaíonn tar éis thosach feidhme Chuid IV ach roimh dháta éifeachtach an deimhnithe,

arna ríomh ionann is dá mbeadh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh ar dháta éifeachtach an deimhnithe ach gan aird a thabhairt ar aon fhoráil a cheanglaíonn go mbeidh tréimhse íosta de sheirbhís cháilitheach críochnaithe ná ar aon fhoráil eile a fhéadfaidh an comhalta lena mbaineann a chosc ar theideal chun sochair a fháil ar fhoirceannadh na fostaíochta sin.

4. Déanfar na sochair chun críocha na míre seo a ríomh amhail ar dháta éifeachtach an deimhnithe agus is é a bheidh iontu—

(a) aon sochar is iníoctha faoi rialacha na scéime i leith seirbhíse ináirithe a chríochnaigh roimh thosach feidhme Chuid IV le comhalta, nó i leith comhalta, den scéim sin—

(i) a mbeidh a sheirbhís i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh roimh dháta éifeachtach an deimhnithe, agus

(ii) nár fheidhmigh aon cheart chun íocaíocht aistritheach a dhéanamh isteach i scéim eile,

agus

(b) sochar is iníoctha le comhalta, nó i leith comhalta, a bheidh i bhfostaíocht iomchuí an tráth sin agus ar thosaigh a sheirbhís ináirithe roimh thosach feidhme Chuid IV, arb é a bheidh ann—

(i) faoi réir chlásal (iii), i gcás scéime sochair shainithe, an ceann is mó acu seo a leanas—

(I) an méid a chinnfear de réir na foirmle—

L ×

M

__

N

i gcás—

gurb é L méid an tsochair fadseirbhíse arna ríomh amhail ar dháta éifeachtach an deimhnithe ar bhonn rialacha na scéime a bheidh i bhfeidhm ar thosach feidhme Chuid IV,

gurb é M an tréimhse seirbhíse ináirithe a chríochnaigh roimh thosach feidhme Chuid IV, agus

gurb é N an tréimhse seirbhíse ináirithe a bheadh críochnaithe dá bhfanfadh an comhalta i bhfostaíocht iomchuí go dtí gnáthaois inphinsin agus dá leanfadh an tseirbhís sin de bheith cáilithe le haghaidh sochair fadseirbhíse:

Ar choinníoll, i gcás ina raibh foráil i rialacha na scéime a bhí i bhfeidhm ar thosach feidhme Chuid IV, go ndéanfaí sochair a ríomh i ndáil le tuillimh inphinsin chomhalta ar ghnáthaois inphinsin a bheith sroichte aige nó i dtréimhse shonraithe roimhe sin, nó ar bhealach éigin eile a bhaineann leis na tuillimh sin, go bhféadfar an sochar faoin gclásal seo a ríomh ar mhodh comhréireach faoi threoir a thuilleamh ar dháta éifeachtach an deimhnithe nó sa tréimhse chéanna roimh an dáta sin, agus

(II) na sochair is iníoctha faoi rialacha na scéime i leith seirbhíse ináirithe a chríochnaigh roimh thosach feidhme Chuid IV, arna ríomh ionann is dá mbeadh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh ar dháta éifeachtach an deimhnithe ach gan aird a thabhairt ar aon fhoráil a fhéadfaidh an comhalta lena mbaineann a chosc ar theideal chun sochair a fháil ar fhoirceannadh na fostaíochta iomchuí,

(ii) i gcás scéime ranníoca shainithe, sochar arb ionann a luach achtúireach agus an luach carnaithe a bheidh, an tráth sin, ag na ranníocaí a bheidh íoctha ag an gcomhalta den scéim, nó ina leith, chun críche sochair fadseirbhíse roimh thosach feidhme Chuid IV,

(iii) i gcás scéime sochair shainithe sa chás go ndéantar ráta nó méid chuid den sochar fadseirbhíse is iníoctha fúithi a chinneadh go díreach faoi threoir méid ranníoca a bheidh íoctha ag an gcomhalta nó ina leith, a mhéid a bhaineann leis an gcuid sin den sochar fadseirbhíse, sochar arna ríomh de réir chlásal (ii), agus a mhéid a bhaineann leis an gcuid eile den sochar fadseirbhíse, sochar arna ríomh de réir chlásal (i).