Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

19 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 19 de 1990


AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1990


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Comhluanna agus forléiriú.

3.

Léiriú.

4.

Fíneálacha a mhéadú.

5.

Imeachtaí achoimre i leith ciona.

6.

Caiteachais.

7.

Aisghairm.

CUID II

Dlí Ceardchumann

Aighnis Cheirde

8.

Mínithe do Chuid II.

9.

Feidhm fhorálacha Chuid II.

10.

Gníomhartha d'intinn nó de chabhair le haighneas ceirde a chur ar aghaidh.

11.

Picéadú sítheoilte.

12.

Deireadh a chur le dliteanas i leith gníomhartha áirithe.

13.

Caingne torta in aghaidh ceardchumann a shrianadh.

14.

Rúnbhallóidí.

15.

Cumhacht chun rialacha ceardchumann a athrú.

16.

Forfheidhmiú na rialach le haghaidh rúnbhallóide.

17.

Gníomhartha contrártha do thoradh rúnbhallóide.

18.

Neamhfheidhm ailt 14 go 17 maidir le cumainn fostóirí.

19.

Srian le ceart chun urghaire.

Leasú ar na hAchtanna Ceardchumann, 1941, 1971 agus 1975

20.

Athrú ar éarlais de dhroim athrú ar líon comhaltaí.

21.

Leasú ar alt 2 den Acht Ceardchumann, 1971.

22.

Cónascthaí agus aistrithe.

CUID III

Caidreamh Tionscail i gCoitinne

23.

“Oibrí”.

An Chúirt Oibreachais agus an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais

24.

An Coimisiún a bhunú.

25.

Feidhmeanna an Choimisiúin.

26.

Imscrúdú aighnis ag an gCúirt.

27.

Nós imeachta an Choimisiúin.

28.

An príomhfheidhmeannach.

29.

Aoisliúntas agus aiscí le haghaidh agus i leith phríomhfheidhmeannach an Choimisiúin.

30.

Deontais don Choimisiún agus cumhacht chun iasacht a fháil.

31.

Cuntais agus iniúchtaí.

32.

Foireann an Choimisiúin.

33.

Oifigigh chaidrimh thionscail agus seirbhís chomhairleach.

34.

Coimisinéirí um chearta.

35.

Seirbhís na gCoimisinéirí um Chearta.

36.

Agóidí agus achomhairc.

37.

Oifigigh chomhionannais.

38.

An tAire do tharchur aighnis.

39.

Comhchoistí oibreachais a athbhreithniú.

40.

Aoisliúntas agus aiscí do chathaoirleach, do leaschathaoirligh agus do ghnáthchomhaltaí na Cúirte agus ina leith.

41.

Ranna den Chúirt.

Cóid Chleachtais.

42.

Cóid chleachtais.

43.

Feidhmeanna na Cúirte Oibreachais maidir le cóid chleachtais.

Comhchoistí Oibreachais

44.

Comhdhéanamh agus imeachtaí comhchoistí oibreachais.

45.

Orduithe bunaithe a dhéanamh.

46.

Eisiamh ó réim comhchoiste oibreachais.

47.

Tuarascáil chun cuidiú le comhchoiste oibreachais.

48.

Tograí le haghaidh ordaithe rialaithe fostaíochta.

49.

Ordú rialaithe fostaíochta a fhorfheidhmiú ag cigire le himeachtaí sibhialta.

50.

Leasú ar alt 52 (2) (d) den Acht Caidrimh Thionscail, 1946.

Comhaontuithe Fostaíochta Cláraithe

51.

Taifid.

52.

Cumhachtaí iniúchta chun comhaontú fostaíochta cláraithe a fhorfheidhmiú.

53.

Cruthúnas ar chomhaontú fostaíochta cláraithe agus nithe gaolmhara.

54.

Comhaontú fostaíochta cláraithe a fhorfheidhmiú ag cigire le himeachtaí sibhialta.

55.

Leasú ar alt 12 (2) (d) den Acht Caidrimh Thionscail, 1969.

Mainneachtain Bheith i Láthair ag Suí Cúirte

56.

Fianaise ar mhainneachtain bheith i láthair ag suí Cúirte.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Méadú ar Fhíneálacha

AN DARA SCEIDEAL

Aisghairm

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Éarlaisí

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

An Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Comhdhéanamh agus Imeachtaí Comhchoistí Oibreachais


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht in aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974

1974, Uimh. 15

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 45

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 46

Conspiracy, and Protection of Property Act, 1875

1875, c. 86

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1977

1977, Uimh. 16

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1946

1946, Uimh. 26

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1969

1969, Uimh. 14

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1976

1976, Uimh. 15

An tAcht Léiriúcháin, 1937

1937, Uimh. 38

An tAcht um Chosaint Mháithreachais d'Fhostaithe, 1981

1981, Uimh. 2

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

Trade Disputes Act, 1906

1906, c. 47

An tAcht um Aighnis Cheirde (Leasú), 1982

1982, Uimh. 15

Trade Union Act, 1871

1871, c. 31

An tAcht Ceárd-Chumann, 1941

1941, Uimh. 22

An tAcht Ceardchumann, 1971

1971, Uimh. 33

An tAcht Ceardchumann, 1975

1975, Uimh. 4

An tAcht um Dhífhostú Éagórach, 1977

1977, Uimh. 10

/images/harp.jpg


Uimhir 19 de 1990


AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1990

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS FEABHS-AITHE CHUN CAIDREAMH COMHCHUÍ A CHUR CHUN CINN IDIR OIBRITHE AGUS FOSTÓIRÍ, AGUS DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CEARDCHUM-AINN AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ NA nACHTANNA CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946 GO 1976, AGUS NA nACHTANNA CEARDCHUMANN, 1871 GO 1982. [18 Iúil, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: