Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

21 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 1989


AN tACHT UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Tosach feidhme.

3.

Léiriú.

4.

Rialacháin agus treoracha.

5.

Rialacháin chun deireadh a chur le deacrachtaí.

6.

An tAcht a mhodhnú lena chur i gcomhréir le hathruithe ar dhlí na gcuideachtaí, na baincéireachta agus na gcumann foirgníochta.

7.

Aisghairm agus cosaintí.

8.

Caiteachais.

CUID II

Bunú agus Ceadúnú Banc Taisce Iontaobhais

9.

“Banc taisce iontaobhais”.

10.

Ceadúnais.

11.

Toirmeasc ar ghnó bainc taisce iontaobhais a sheoladh gan cheadúnas.

12.

Coinníollacha ceadúnas.

13.

Ceadúnais a chúlghairm.

14.

Ainm bainc taisce iontaobhais.

15.

Banc taisce iontaobhais do thabhairt agus d'fháil airgid ar iasacht.

16.

Rialacha bainc taisce iontaobhais.

CUID III

Iontaobhaithe Banc Taisce Iontaobhais

17.

Líon iontaobhaithe bainc taisce iontaobhais.

18.

Teorainn aoise d'iontaobhaithe bainc taisce iontaobhais.

19.

Dícháiliú chun bheith mar iontaobhaí ar bhanc taisce iontaobhais.

20.

Airgead onóra a íoc le hiontaobhaithe bainc taisce iontaobhais.

21.

Iontaobhaithe bainc taisce iontaobhais do nochtadh leasa.

22.

Dliteanas iontaobhaithe bainc taisce iontaobhais.

23.

Forálacha i ndáil le maoin bhanc taisce iontaobhais agus imeachtaí dlí.

CUID IV

Maoirsiú Banc Taisce Iontaobhais

24.

Banc taisce iontaobhais do choimeád leabhar, cuntas agus taifead eile agus an Banc Ceannais do dhéanamh scrúdú orthu.

25.

Faisnéis a thabhairt don Bhanc Ceannais.

26.

Treoracha ón mBanc Ceannais i ndáil le fionraí gníomhaíochtaí áirithe de chuid bainc taisce iontaobhais.

27.

Treoracha ón mBanc Ceannais i ndáil le fógráin.

28.

Ráiteas i dtaobh caiteachas bainistíochta.

29.

Banc taisce iontaobhais d'fhoilsiú ráiteas gnó.

30.

Banc taisce iontaobhais do chur ráiteas airgeadais ar taispeáint.

31.

Cóimheasanna idir sócmhainní agus dliteanais bainc taisce iontaobhais a rialáil.

32.

Cistí bainc taisce iontaobhais a infheistiú.

33.

Ráiteas bliantúil i dtaobh dhliteanais an Aire i leith banc taisce iontaobhais.

34.

Cumhacht na Cúirte sáruithe áirithe ar an Acht a thoirmeasc, etc.

CUID V

Bainistí agus Riaradh Banc Taisce Iontaobhais

35.

Cuntais bhliantúla bainc taisce iontaobhais.

36.

Ceapadh agus cáilíocht iniúchóra bainc taisce iontaobhais agus é a chur as oifig.

37.

Tuarascáil ó iniúchóir bainc taisce iontaobhais agus ceart rochtana ar leabhair an bhainc.

38.

Dualgais iniúchóra bainc taisce iontaobhais.

39.

Fochuideachtaí agus cuideachtaí eile do chomhlíonadh feidhmeanna, agus do sholáthar seirbhísí, de chuid bainc taisce iontaobhais.

40.

Banc taisce iontaobhais do choinneáil taifead, admhálacha agus doiciméad dá samhail.

41.

Banc taisce iontaobhais do dhéanamh íocaíochtaí le daoine nach bhfuil aois iomlán acu.

42.

Dúnadh agus díscaoileadh bainc taisce iontaobhais.

43.

Srian le díolúintí áirithe ó dhliteanas i gcás oifigeach de chuid bainc taisce iontaobhais.

44.

Cumhacht cúirte faoiseamh ó dhliteanas a thabhairt d'oifigigh de chuid bainc taisce iontaobhais i gcásanna áirithe.

45.

Aoisliúntas d'fhoireann bhainc taisce iontaobhais.

CUID VI

Cónascadh Banc Taisce iontaobhais

46.

Léiriú.

47.

Cumhacht bhanc taisce iontaobhais cónascadh a dhéanamh.

48.

Ceadú an Aire agus an Bhainc Ceannais le cónascadh banc taisce iontaobhais.

49.

Cuntais a aistriú.

50.

Urrúis a aistriú.

51.

Cearta agus oibleagáidí i ndáil le hurrúis aistrithe.

52.

Aistriú i gcás maoine a shealbhaítear ar earbadh.

53.

Oifigigh agus fostaithe eile a aistriú.

54.

Feidhm ionstraimí áirithe.

55.

Feidhm na nAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 agus 1959.

56.

Imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh do leanúint ar marthain.

CUID VII

Ilghnéitheach

57.

An tAire d'údarú bainc thaisce iontaobhais a atheagrú ina gcuideachtaí.

58.

Srian le ráitis áirithe.

59.

Leasú ar an Bankers' Books Evidence Act, 1879.

60.

Banc taisce iontaobhais d'íoc taiscí beaga tráth báis.

61.

Aitheantas a thabhairt do chuntais bhainc taisce iontaobhais.

62.

Pionóis.

63.

Cionta ag bainc thaisce iontaobhais agus ag comhlachtaí corpraithe.

64.

Díolúine ó dhleacht stampa.

65.

Bannaí agus urraí.

66.

Forálacha i ndáil le cionta.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

AN DARA SCEIDEAL

Nithe dá bhForálfar le Rialacha Bainc Taisce Iontaobhais


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Leithreasa, 1966

1966, Uimh. 29

Bankers' Books Evidence Act, 1879

1879, c. 11

Na hAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 agus 1959

Bills of Sale (Ireland) Acts, 1879 and 1883

Na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986

Customs, Inland Revenue, and Savings Banks Act, 1880

1880, c. 40

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972

1972, Uimh. 27

Finance Act, 1895

1895, c. 16

An tAcht Airgeadais, 1940

1940, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1942

1942, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1946

1946, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1959

1959, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1968

1968, Uimh. 33

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1968

1968, Uimh. 37

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

1973, Uimh. 25

Na hAchtanna Árachais, 1909 go 1989

Judgment Mortgage (Ireland) Act, 1850

1850, c. 29

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 1984

National Debt (Supplemental) Act, 1888

1888, c. 15

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

Post Office Savings Banks Act, 1863

1863, c. 14

Acht Éireannach réamh-Aontachta 33 Geo. II c. 14 (Ir.)

1759, c. 14

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1984

Registration of Deeds Act, 1707

1707, c. 10

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

Revenue Act, 1903

1903, c. 46

Savings Banks Act, 1880

1880, c. 36

Savings Banks Act, 1887

1887, c. 30

Savings Banks Act, 1891

1891, c. 21

Savings Banks Act, 1904

1904, c. 8

Savings Banks Act, 1920

1920, c. 12

An tAcht um Bainc Thaisce, 1958

1958, Uimh. 23

Savings Banks (Barrister) Act, 1876

1876, c. 52

Savings Bank Investment Act, 1863

1863, c. 25

Savings Bank Investment Act, 1866

1866, c. 5

Savings Bank Investment Act, 1869

1869, c. 59

An tAcht Comharbais, 1965

1965, Uimh. 27

Trustee Savings Banks Act, 1863

1863, c. 25

Trustee Savings Banks Act, 1887

1887, c. 47

Trustee Savings Banks Act, 1918

1918, c. 4

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1965

1965, Uimh. 11

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1979

1979, Uimh. 17

Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979

An tAcht um Dhífhostú Éagórach, 1977

1977, Uimh. 10

War Loan (Supplemental Provisions) Act, 1915

1915, c. 93

/images/harp.jpg


Uimhir 21 de 1989


AN tACHT UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH ATHMHEAS GINEARÁLTA AR AN DLÍ A BHAINEANN LE BAINC THAISCE IONTAOBHAIS AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN NA BAINC SIN A CHEADÚNÚ AGUS A MHAOIR-SIÚ AG AN mBANC CEANNAIS, DÁ CHUMASÚ DON AIRE AIRGEADAIS ÚDARÚ A THABHAIRT IAD A ATH-EAGRÚ INA gCUIDEACHTAÍ FAOI ÚINÉIREACHT AGUS RIALÚ AN AIRE AIRGEADAIS NÓ INA gCUID-EACHTAÍ A SHEOLANN, INTER ALIA, GNÁTHGHNÓ BAINCÉIREACHTA AGUS ATÁ FAOI ÚINÉIREACHT AGUS RIALÚ DAOINE EILE CIBÉ ACU I bPÁIRT-EACHAS LEIS AN AIRE AIRGEADAIS NÓ NACH EA AGUS d'AISGHAIRM NA nACHTANNA UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1863 GO 1979, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMH-GHAOLMHARA. [23 Nollaig, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: