An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil IV Forálacha Ginearálta i ndáil le Foirceannadh) Ar Aghaidh (Caibidil VI Idirbhearta Fála)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

Caibidil V

Cosaint Taiscí

Léiriú (Caibidil V).

53. —Sa Chaibidil seo—

folaíonn “leanbh” duine lánaoise;

ciallaíonn “duine bainteach”, i ndáil le duine eile, duine a choinníonn taiscí (lena n-áirítear taiscí, más ann, ar chuntais reatha) ar taisceadh le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais atá tagtha chun bheith dócmhainneach agus atá á fhoirceannadh, agus i gcás gurb é atá sa duine sin—

(a) céile an duine eile sin,

(b) leanbh nó garleanbh an duine eile sin nó leanbh nó garleanbh chéile an duine eile sin,

(c) tuismitheoir, seanathair nó seanmháthair an duine eile sin,

(d) deartháir, deirfiúr, leasdeartháir nó leasdeirfiúr leis an duine eile sin,

(e) comhpháirtí de chuid an duine eile a mbaineann an Partnership Act, 1890, leis an mbeirt acu le chéile (cibé acu i dteannta aon daoine eile nó nach ea),

(f) céile duine bhaintigh lena mbaineann mír (b), (d) nó (e) agus a mbaineann an mhír iomchuí leis nó léi i ndáil leis an duine eile cuí,

(g) comhlacht corpraithe agus gur príomhoifigeach, rúnaí nó comhalta d'aon bhord nó coiste eile bainistíochta, cibé ainm a thugtar air, don chomhlacht corpraithe an duine eile sin,

(h) comhlacht corpraithe agus gur úinéir tairbhiúil iomchuí de chuid an chomhlachta chorpraithe an duine eile sin, nó

(i) comhlacht corpraithe agus gur úinéir tairbhiúil iomchuí de chuid an chomhlachta chorpraithe an duine sin mar aon le haon duine lena mbaineann mír (a), (b), (c), (d), (e), (f) nó (g);

ciallaíonn “cuntas cosanta taiscí” an cuntas a bhunaítear agus a chothabháiltear de bhua alt 54;

tá le “taiscí cáilithe” an bhrí a shanntar dó le halt 62;

ciallaíonn “taisceoir eisiata” duine a choinníonn taiscí (lena n-áirítear taiscí, más ann, ar chuntais reatha) ar taisceadh le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais atá tagtha chun bheith dócmhainneach agus atá á fhoirceannadh agus i gcás gurb é atá sa duine sin, i ndáil leis an sealbhóir nó an iarshealbhóir ceadúnais sin—

(a) príomhoifigeach, rúnaí nó comhalta d'aon bhord nó coiste eile bainistíochta, cibé ainm a thugtar air,

(b) úinéir tairbhiúil iomchuí de chuid an tsealbhóra nó an iarshealbhóra ceadúnais sin,

(c) i dteannta daoine bainteacha, úinéir tairbhiúil iomchuí de chuid an tsealbhóra nó an iarshealbhóra ceadúnais sin,

(d) faoi réir alt 64, duine atá bainteach le duine a shonraítear i mír (a), (b) nó (c),

(e) faoi réir alt 64, iontaobhaí iontaobhais chun sochair do dhuine a shonraítear i mír (a), (b), (c) nó (d),

(f) cuideachta shealbhaíochta, fochuideachta, fochuideachta eile don chuideachta shealbhaíochta chéanna nó cuideachta (nach fochuideachta) ar úinéir tairbhiúil iomchuí uirthi an sealbhóir nó an t-iarshealbhóir ceadúnais, nó

(g) duine atá eisiata de bhua alt 63;

ciallaíonn “taiscí idirbhainc” taiscí arna dtaisceadh le sealbhóir ceadúnais ag aon cheann acu seo a leanas, is é sin le rá—

(a) sealbhóir ceadúnais eile;

(b) aon duine, nach sealbhóir ceadúnais, atá bunaithe lasmuigh den Stát agus atá, i dtuairim an Bhainc, údaraithe go cuí lasmuigh den Stát chun gnó baincéireachta a sheoladh;

(c) an Banc;

(d) Corparáid an Chairde Talmhaíochta cuideachta phoiblí theoranta;

(e) an chuideachta atá bunaithe agus cláraithe de bhua alt 2 den Acht Cáirde Tionscail, 1933;

(f) banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979;

(g) cumann foirgníochta;

(h) cibé daoine eile a bheidh sonraithe le rialacháin faoi alt 72;

agus aon taiscí arna dtaisceadh le sealbhóir ceadúnais ag aon oifig dá chuid lasmuigh den Stát, measfar gur taiscí idirbhainc iad;

ciallaíonn “úinéir tairbhiúil iomchuí”, i ndáil le comhlacht corpraithe, duine a bhfuil teideal tairbhiúil aige (go díreach nó go neamhdhíreach) chuig 20 faoin gcéad nó níos mó, de réir luacha ainmniúil, de scairchaipiteal leithroinnte an chomhlachta chorpraithe nó de na scaireanna sa chomhlacht corpraithe lena ngabhann cearta vótála (seachas cearta vótála nach dtagann i gceist ach in imthosca sonraithe).

An cuntas cosanta taiscí.

54. —Déanfaidh an Banc cuntas ar a dtabharfar an cuntas cosanta taiscí a bhunú agus a chothabháil sa chiste ginearálta.

Taiscí ag sealbhóirí ceadúnas.

55. —(1) Ar an gcuntas cosanta taiscí a bheith bunaithe, déanfar an taisce a bhí, díreach roimh theacht i ngníomh don alt seo, á coinneáil ar taisceadh ag gach sealbhóir ceadúnais leis an mBanc, agus sin á ríomh de réir alt 13 d'Acht 1971, a aistriú chuig an gcuntas sin i leith an tsealbhóra sin agus, dá réir sin, scoirfidh an t-alt sin d'éifeacht a bheith leis ar an teacht i ngníomh sin.

(2) Maidir le méid taisce arna coinneáil ag sealbhóir ceadúnais sa Bhanc de bhun alt 7 d'Acht 1971 (dá ngairtear an taisce san alt seo) is é a bheidh ann, faoi réir fho-alt (5), 0.2 faoin gcéad, nó cibé cion eile a bheidh sonraithe le rialacháin faoi alt 72 (2), de mhéid iomlán—

(a) na dtaiscí i bpuint Éireannacha (lena n-áirítear taiscí ar chuntais reatha ach, faoi réir mhír (b), gan taiscí idirbhainc agus taiscí arb ionannas dóibh deimhnithe inaistrithe ar thaiscí a áireamh), agus

(b) cibé taiscí eile a bheidh sonraithe i rialacháín faoi alt 72 (2) i leith gach sealbhóra ceadúnais nó i leith sealbhóirí ceadúnas d'aon aicme nó earnáil,

in oifigí de chuid an tsealbhóra sa Stát, ach ní bheidh siad níos lú ná £20,000 agus, dá réir sin, déanfar an tagairt san alt sin 7 d'alt 13 d'Acht 1971 a fhorléiriú mar thagairt don alt seo.

(3) Déanfaidh an Banc méid na taisce a ríomh a luaithe is féidir tar éis don alt seo teacht i ngníomh (dá ngairtear “an dáta iomchuí” san alt seo) nó an tráth a eiseofar an ceadúnas, de réir mar is cuí, agus athríomhfar é, maidir le gach sealbhóir ceadúnais, gach 12 mhí (nó chomh gar dó sin agus is féidir le réasún) tar éis an dáta iomchuí faoi threoir na dtuairisceán a bheidh tugtha ag gach sealbhóir don Bhanc faoi alt 18 d'Acht 1971.

(4) Déanfaidh an sealbhóir ceadúnais áirithe méid na taisce a mhéadú, más gá, go dtí an méid cuí arna athríomh faoi fho-alt (3) tráth nach déanaí ná 7 lá, nó cibé tréimhse is faide ná sin lena n-aontóidh an Banc i scríbhinn, tar éis an dáta a bhfaighidh sé fógra ón mBanc faoin méid atá ag teastáil chun an méadú a chur in éifeacht.

(5) Féadfaidh an Banc méid na taisce a shocrú ag an slán-uimhir is gaire is iolrú ar chéad punt agus trína shlánú suas go dtí an uimhir sin i gcás an méid a ríomhadh faoi fho-alt (2) a bheith inroinnte, i bpuint, ar £50.

(6) Béarfaidh an taisce ús de réir cibé ráta nó rátaí, agus beidh sé iníoctha i cibé modh agus ag cibé tráthanna, a chinnfidh an Banc ó am go ham.

(7) Aon mhuirear a airbheartófar a chruthú ar an taisce, seachas ag an mBanc, beidh sé ar neamhní.

(8) Ní bheidh an taisce faoi réir a forghníomhaithe ar bhealach ar bith mar shásamh ar aon éileamh ag aon chreidiúnaí, nó ar aon bhreithiúnas, ordú nó foraithne ó aon chúirt sa Stát i bhfabhar aon chreidiúnaí, seachas faoi réim agus de réir fhorálacha Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989.

(9)  (a) Ach amháin i gcás ceadú a bheith faighte i scríbhinn roimh ré ón mBanc, ní fhógróidh sealbhóir ceadúnais ná ní chuirfidh sé faoi deara go bhfógrófar, ná ní thabharfaidh sé le tuiscint ar shlí eile ná ní chuirfidh sé faoi deara go dtabharfar le tuiscint (cibé caoi a shainítear é) go bhfuil taiscí nó cistí, a chuirfear leis an sealbhóir, cosanta ag an gcuntas cosanta taiscí nó dá bharr.

(b) Aon duine a sháróidh mír (a) beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £50,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air.

Oibriú an chuntais cosanta taiscí a athbhreithniú.

56. —Coimeádfaidh an Banc oibriú an chuntais cosanta taiscí faoi athbhreithniú agus féadfaidh sé, más dóigh leis gur fóirsteanach déanamh amhlaidh tar éis dó féachaint do cibé tosca is dóigh leis is iomchuí, moltaí a dhéanamh ó am go ham don Aire i ndáil le gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas, is é sin le rá:

(a) rialacháin a dhéanamh faoi alt 72 (2) chun críocha alt 55 (2);

(b) rialacháin a dhéanamh faoi alt 72 (2) chun críocha alt 62 (1) (b);

(c) ordú a dhéanamh faoi alt 59 (4) chun na gcríoch atá leagtha amach ansin.

An cuntas cosanta taiscí agus scor de ghnó baincéireachta i gcás sócmhainneachta.

57. —(1) I gcás ina scoirfidh sealbhóir ceadúnais nó iarshealbhóir ceadúnais de ghnó baincéireachta a sheoladh in imthosca seachas na himthosca dá bhforáiltear le halt 58 (1), féadfaidh an Banc an méid iomlán, nó cibé méid is lú ná sin is dóigh leis an mBanc is cuí, de thaisce an tsealbhóra a choinneáil sa chuntas cosanta taiscí go dtí gur deimhin leis go bhfuil dliteanais uile an tsealbhóra sin i leith gach duine a choinníonn taiscí ar taisceadh leis urscaoilte, nó le hurscaoileadh, go hiomlán.

(2) Déanfar gach íocaíocht lena mbaineann an t-alt seo a mhuirearú ar an gcuntas cosanta taiscí sa chiste ginearálta.

An méid taiscthe a dhílsiú don leachtaitheoir.

58. —(1) I gcás sealbhóir ceadúnais nó iarshealbhóir ceadúnais a bheith neamhábalta a fhiacha a íoc agus a bheith á fhoirceannadh, go toilteanach nó ag an gCúirt, féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir lena mbaineann, a ordú go ndéanfar an méid a bheidh ar taisceadh ag an sealbhóir nó ag an iarshealbhóir sa chuntas cosanta taiscí, mar aon le haon ús a bheidh fabhraithe agus ús a fhabhróidh. agus faoi réir fhorálacha eile na Caibidle seo, a dhílsiú don leachtaitheoir faoina ainm oifigiúil.

(2) Más rud é, tar éis na taiscí cáilithe go léir a íoc, go mbeidh aon fhuílleach fágtha den mhéid a dílsíodh don leachtaitheoir de bhua fho-alt (1), déileálfar leis, chun críocha Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, mar shócmhainn de chuid shealbhóir nó iarshealbhóir an cheadúnais (de réir mar a bheidh) a bheidh dílsithe don leachtaitheoir faoina ainm oifigiúil.

Ráiteas faoi chúrsaí, agus íocaíochtaí as an gcuntas cosanta taiscí a ríomh, etc., tráth dócmhainneachta.

59. —(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le sealbhóir nó le hiarshealbhóir ceadúnais atá neamhábalta a fhiacha a íoc agus atá á fhoirceannadh go toilteanach nó ag an gCúirt.

(2) Seachadfaidh an leachtaitheoir ar an mBanc, laistigh de mhí amháin ó dháta a cheaptha, nó cibé tréimhse is faide ná sin a ordóidh an Chúirt—

(a) cóip den ráiteas faoi chúrsaí an tsealbhóra nó an iarshealbhóra arna dhéanamh amach agus arna chomhdú de réir alt 224 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , nó, i gcás an sealbhóir a bheith á fhoirceannadh go toilteanach, ráiteas a chomhdófaí amhlaidh dá mbeadh an sealbhóir nó an t-iarshealbhóir á fhoirceannadh ag an gCúirt,

(b) meastachán den mhéid (gan aon mhéid sa chuntas cosanta taiscí a áireamh) is dóigh a bheidh ar fáil chun méideanna atá dlite do dhaoine a choinníonn taiscí a íoc, agus

(c) ráiteas i dtaobh cathain is dóigh leis a bheidh sé in ann na híocaíochtaí sin a dhéanamh.

(3) (a) Déanfar an méid is iníoctha, as an méid a bheidh dílsithe don leachtaitheoir de réir alt 58, le gach duine a choinníonn taiscí cáilithe leis an sealbhóir nó an iarshealbhóir lena mbaineann, a ríomh, faoi réir mhír (b), de réir na foirmle—

(

4

_

A +

7

__

B +

1

_

C ) - D

5

10

2

i gcás—

gurb é A aon mhéid de thaiscí cáilithe suas go £5,000,

gurb é B aon bharrachas de thaiscí cáilithe is mó ná £5,000 ach nach mó ná £10,000,

gurb é C aon bharrachas de thaiscí cáilithe is mó ná £10,000 ach nach mó ná £15,000, agus

gurb é D an méid a íocadh nó atá le híoc leis an duine sin, i leith taiscí cáilithe a choinníonn an duine sin, ar shlí seachas as cistí a bheidh dílsithe amhlaidh.

(b) I gcás gur mhó an méid comhiomlán is iníoctha amhlaidh ná an méid a bheidh dílsithe don leachtaitheoir de réir alt 58 ansin déanfar an méid is iníoctha le gach duine lena mbaineann a ríomh de réir na foirmle—

X

__

   (

4

__

A  +

7

__

B  +

1

__

C   )   -

X

__

D

Y

5

10

2

Y

i gcás na bríonna céanna faoi seach a bheith le A, B, C agus D atá leo i mír (a) agus—

gurb é X an méid a bheidh dílsithe amhlaidh, agus

gurb é Y an méid comhiomlán sin.

(c) Déanfar aon tagairt san fho-alt seo nó in alt 60 don mhéid a bheidh dílsithe don leachtaitheoir de réir alt 58 a fhorléiriú mar thagairt don mhéid a bheidh dílsithe amhlaidh tar éis aon luach saothair nó caiteachais a cheadaítear, de bhua alt 70 (2), a íoc as an méid a bheidh dílsithe amhlaidh don leachtaitheoir a asbhaint.

(4) I gcás moladh a bheith déanta ag an mBanc don Aire de réir alt 56 maidir leis na méideanna airgid dá seasann na litreacha A, B agus C i bhfo-alt (3), féadfaidh an tAire le hordú, más dóigh leis gur chóir déanamh amhlaidh ar mhaithe le rialáil ordúil chuí na baincéireachta nó le seirbhísí airgeadais i gcoitinne a chur ar fáil, an fo-alt sin a leasú trí na méideanna airgid sin a athrú, bíodh nó ná bíodh sé leasaithe cheana féin de bhua an fho-ailt seo:

Ar choinníoll nach mbeidh aon éifeacht le haon leasú den sórt sin i ndáil le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais atá, an tráth a thagann an fhoráil iomchuí san ordú faoin bhfo-alt seo i ngníomh, neamhábalta a fhiacha a íoc agus atá á fhoirceannadh.

Íocaíocht as an gcuntas cosanta taiscí tráth foirceanta.

60. —(1) Íocfar, as an méid a bheidh dílsithe do leachtaitheoir faoi alt 58 (1), le gach duine a choinníonn taisce cháilithe le sealbhóir nó iarshealbhóir an cheadúnais lena mbaineann—

(a) an méid a ríomhfar de réir alt 59 (3) (a), nó

(b) mura mbeidh an méid a bheidh dílsithe amhlaidh leordhóthanach chun na críche sin, cion de thaiscí cáilithe an duine sin arna ríomh de réir alt 59 (3) (b).

(2) I gcás feidhm a bheith ag forálacha fho-alt (1), féadfaidh gach duine ag a bhfuil taiscí cáilithe lena mbaineann, faoi réir alt 61, éileamh a dhéanamh mar ghnáthchreidiúnaí de chuid shealbhóir nó iarshealbhóir an cheadúnais i leith an oiread sin de na taiscí sin a bheidh gan íoc.

(3) I gcás inar dealraitheach don Bhanc nach mbeidh an méid atá ar fáil, nó is dóigh a bheidh ar fáil, don leachtaitheoir lena mbaineann (lena n-áirítear an méid a bheidh dílsithe don leachtaitheoir de réir alt 58) leordhóthanach chun go n-íocfaí le gach duine a choinníonn taiscí cáilithe leis an sealbhóir nó an iarshealbhóir, i leith na dtaiscí sin—

(a) an méid a ríomhfar de réir alt 59 (3) (a), nó

(b) laistigh de cibé tréimhse ama is dóigh leis an mBanc is réasúnach sna himthosca, an méid a ríomhfar amhlaidh,

ansin cuirfidh an Banc ar fáil, as an gcuntas cosanta taiscí, suim is leor chun go n-íocfaí i leith gach duine den sórt sin—

(i) i gcás feidhm a bheith ag mír (a) den fho-alt seo, an difríocht idir na méideanna a ríomhfar de réir mhíreanna (a) agus (b) d'alt 59 (3),

(ii) i gcás feidhm a bheith ag mír (b) den fho-alt seo, an difríocht idir an méid a ríomhfar de réir mhír (a) d'alt 59 (3) agus an méid a d'íoc an leachtaitheoir, nó ab iníoctha aige, laistigh den tréimhse ama sin.

(4) Is sa chaoi agus ar an modh ar a gcomhaontófar idir an leachtaitheoir agus an Banc nó, i gcás easaontú mar a ordóidh an Chúirt ar iarratas chuici ón leachtaitheoir nó ón mBanc, nó uathu araon, a dhéanfar íocaíochtaí chun críocha fho-alt (1) as an airgead a bheidh dílsithe don leachtaitheoir lena mbaineann de bhua alt 58.

(5) Chun críocha fho-ailt (3) agus (4), déanfaidh an Banc gach beart réasúnach chun a áirithiú go ndéanfar íocaíochtaí lena mbaineann an t-alt seo a íoc chomh tapa agus is féidir agus sin ar an gcostas don Bhanc is lú is féidir i gcomhréir le foirceannadh ordúil a dhéanamh.

(6) I gcás airgead a bheith curtha ar fáil ag an mBanc lena íoc le daoine a choinníonn taiscí cáilithe, déanfaidh an duine dár cuireadh an t-airgead ar fáil amhlaidh cruthúnas maidir leis na híocaíochtaí sin a thabhairt don Bhanc.

(7) Déanfar gach íocaíocht lena mbaineann an t-alt seo a mhuirearú ar an gcuntas cosanta taiscí sa chiste ginearálta.

Éifeacht íocaíochta ag an mBanc faoi alt 60.

61. —(1) I gcás íocaíocht a bheith déanta ag an mBanc, nó go dtiocfaidh sé chun bheith faoi dhliteanas íocaíocht a dhéanamh, faoi alt 60 le daoine a choinníonn taiscí cáilithe, ansin, maidir le méid na híocaíochta i leith gach duine den sórt sin, glacfaidh an Chúirt (nó, i gcás foirceannadh toilteanach, glacfaidh an leachtaitheoir) leis an méid sin mar fhiach cruthaithe a bheidh dlite don Bhanc agus beidh ag an mBanc an tosaíocht chéanna a theachtfadh an duine sin mura mbeadh méid den sórt sin íoctha nó iníoctha.

(2) Le linn dó bheith ag dáileadh aon sócmhainní iomchuí, íocfaidh an leachtaitheoir áirithe leis an mBanc aon díbhinn a bheadh iníoctha le duine lena mbaineann fo-alt (1) agus, dá réir sin, ní bheidh an duine lena mbaineann i dteideal an díbhinn sin nó aon chuid de a fháil go dtí go mbeidh an méid go léir a d'íoc an Banc leis an duine sin, is méid lena mbaineann fo-alt (1), íoctha ag an leachtaitheoir leis an mBanc.

Taiscí cáilithe.

62. —(1) Sa Chaibidil seo ciallaíonn “taiscí cáilithe”, i ndáil le gach duine a choinníonn taiscí (lena n-áirítear taiscí ar chuntais reatha) le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais atá á fhoirceannadh, an méid de dhliteanas iomlán an tsealbhóra nó an iarshealbhóra a bheidh dlite fós do gach duine den sórt sin—

(a) i leith taiscí atá ainmnithe i bpuint Éireannacha, agus

(b) i leith aon taiscí atá ainmnithe ar shlí seachas i bpuint Éireannacha de réir mar a bheidh sonraithe (i gcoitinne nó go háirithe) le rialacháin faoi alt 72 (2),

in oifigí sa Stát de chuid an tsealbhóra nó an iarshealbhóra, mar aon le haon ús nó préimh eile a bheidh fabhraithe ar an méid sin anuas go dtí an lá a dtosófar ar an bhfoirceannadh agus an lá sin san áireamh, ach ní fholaíonn sé—

(i) aon mhéid lena mbaineann fo-alt (2),

(ii) aon taisce arna coinneáil ag taisceoir eisiata.

(iii) aon taisce a bhaineann le hairgead a bheidh-dlite don Bhanc,

(iv) taiscí idirbhainc,

(v) taiscí arb ionannas dóibh deimhnithe inaistrithe ar thaiscí,

(vi) aon taisce a bhaineann le hairgead a bheidh dlite do chomhlacht nó earnáil daoine ar bith lena mbaineann alt 7 (4) (arna leasú leis an gCuid seo) d'Acht 1971, seachas do chomhar creidmheasa nó do chara-chumann, agus

(vii) aon taisce lena mbaineann mír (b) i gcás gur tháinig na forálacha iomchuí de na rialacháin áirithe i ngníomh tar éis an foirceannadh a bheith tosaithe.

(2) Le linn méid taisce cáilithe a bheith á ríomh—

(a) asbhainfear ó dhliteanas iomlán an tsealbhóra nó an iarshealbhóra i leith an duine a choinníonn taisce lena mbaineann fo-alt (1), méid aon dliteanais de chuid an duine sin i leith an tsealbhóra nó an iarshealbhóra sin a raibh ceart fritháirimh ann maidir leis, in aghaidh na taisce sin, díreach sular tosaíodh ar an bhfoirceannadh nó a mbeadh ceart den sórt sin ann maidir leis dá mba rud é—

(i) go raibh an taisce sin inaisíoctha ar éileamh, agus

(ii) go raibh an dliteanas sin tagtha chun bheith dlite,

díreach roimh an bhfoirceannadh sin, agus

(b) ní chuirfear i gcuntas aon fhiach—

(i) de chuid an tsealbhóra nó an iarshealbhóra ceadúnais lena mbaineann mura mbeidh sé cruthaithe de réir ailt 283 agus 284 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , agus

(ii) i gcás ceadúnas an tsealbhóra a bheith cúlghairthe, maidir le haon suim a thaisc duine leis an iarshealbhóir sin tar éis na cúlghairme sin más deimhin leis an mBanc gurbh amhlaidh, an tráth a ndearnadh an taisce, go raibh a fhios ag an duine, nó go bhféadfaí bheith ag súil le réasún go mbeadh a fhios aige, go raibh an ceadúnas cúlghairthe.

(3) San alt seo déanfar “foirceannadh a thosú” a fhorléiriú, más cuí é sna himthosca, de réir alt 220 nó 253 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 .

Daoine breise áirithe a bheith ina dtaisceoirí eisiata.

63. —I gcás inar deimhin leis an mBanc, maidir le duine a choinníonn taiscí (lena n-áirítear taiscí, más ann, ar chuntais reatha) le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais atá éirithe dócmhainneach agus atá á fhoirceannadh, go bhfuil freagracht ar bith, díreach nó neamhdhíreach, ar an duine sin as na himthosca ba bhun leis an dócmhainneacht, nó go ndearna sé brabús nó gur fhéach sé le brabús a dhéanamh as an dócmhainneacht, beidh an duine sin, mura taisceoir eisiata é de bhua aon fhorála eile den Chaibidil seo, ina thaisceoir eisiata de bhua an ailt seo.

Forálacha is infheidhme maidir le taisceoirí eisiata, etc.

64. —(1) I gcás gurb é tuairim an Bhainc gur taisceoir eisiata duine—

(a) de bhrí gur duine bainteach é lena mbaineann mír (c) nó (d) den mhíniú ar “taisceoir eisiata” in alt 53, nó

(b) de bhrí gur iontaobhaí é d'iontaobhas chun sochair do dhuine bainteach lena mbaineann mír (e) den mhíniú ar “taisceoir eisiata” in alt 53, nó

(c) de bhua alt 63,

nó gur duine lena mbaineann alt 62 (2) duine, ansin déanfaidh an Banc, ach amháin i gcás feidhm a bheith ag fo-alt (2) (b) den alt seo, fógra i scríbhinn a thabhairt don duine i dtaobh na tuairime atá aige, na fáthanna atá léi agus na bearta is féidir leis an duine sin a ghlacadh faoi fho-alt (2).

(2) (a) Aon duine a mbeidh fógra faoi fho-alt (1) tugtha dó de réir an ailt seo féadfaidh sé, laistigh de 21 lá ón dáta ar tugadh an fógra dó, a iarraidh ar an gCúirt an t-eisiamh nó an asbhaint iomchuí lena mbaineann an fógra a chur ar ceal.

(b) I gcás gurb é tuairim an Bhainc gur taisceoir eisiata duine de bhua mhír (a) nó (b) d'fho-alt (1) ach gur deimhin leis go mbeadh sé cóir agus cothrom, sna himthosca, eisiamh an duine sin mar thaisceoir cáilithe a chur ar ceal, féadfaidh an Banc a iarraidh ar an gCúirt an t-eisiamh a chur ar ceal.

(c) Más deimhin leis an gCúirt, ar iarratas faoi mhír (a) nó (b), go mbeadh sé cóir agus cothrom, sna himthosca, sin a dhéanamh, cuirfidh sí an t-eisiamh nó an asbhaint, de réir mar a bheidh, ar ceal, ach is chun críocha aon taisce iomchuí a choinníonn an duine sin, agus chun na gcríoch sin amháin, a dhéanfar amhlaidh.

(3) Aon iarratas a dhéanfar chun na Cúirte faoi fho-alt (2) (a) tabharfaidh an duine a bheidh á dhéanamh fógra ina thaobh don Bhanc agus don leachtaitheoir lena mbaineann agus aon iarratas a dhéanfar chun na Cúirte faoi fho-alt (2) (b) tabharfaidh an Banc fógra ina thaobh don leachtaitheoir agus don duine lena mbaineann.

(4) Chun críocha an ailt seo beidh fógra tugtha go cuí ag an mBanc—

(a) má chuirtear leis an bpost réamhíoctha é chuig an seoladh is deireanaí is eol a bheith ag an duine lena mbaineann, arna fhionnadh ag an mBanc go díreach ón duine sin nó ón leachtaitheoir, nó

(b) má thugtar ar shlí eile é de réir aon treorach ón gCúirt ar iarratas a bheith déanta chuici ag an mBanc chun críocha an fho-ailt seo.

Íocaíochtaí áirithe i ndáil le taiscí iontaobhaithe agus comhchuntais a ríomh.

65. —(1) Más rud é—

(a) gur i gcáil iontaobhaí a choinníonn duine taiscí (lena n-áirítear, más ann, taiscí ar chuntais reatha) le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais atá éirithe dócmhainneach agus atá á fhoirceannadh, agus

(b) go mbeidh teideal tairbhiúil ag aon tairbhí de chuid an iontaobhais sin, amhail i gcoinne na n-iontaobhaithe, chuig aon chuid inaitheanta den mhéid sin, cibé acu go hiomlán nó i gcomhpháirt le líon socair de thairbhithe eile,

ansin déileálfar leis an méid a bhfuil teideal ag an tairbhí chuige amhlaidh, ach sin chun ríomh cuí a fhionnadh agus chuige sin amháin—

(i) i gcás teideal iomlán a bheith ag an tairbhí, ionann is dá mbeadh sé taiscthe i gcuntas ar leithligh a bhí á choinneáil ag an tairbhí agus go raibh an úinéireacht dhlíthiúil aistrithe chuig an tairbhí,

(ii) i gcás teideal a bheith ag an tairbhí i gcomhpháirt le líon socair de thairbhithe eile, ionann is dá mbeadh sé taiscthe i gcuntas ar leithligh de chineál comhchuntais atá á choinneáil ag na tairbhithe agus go raibh an úinéireacht dhlíthiúil agus an chomhúinéireacht aistrithe chuig na tairbhithe lena mbaineann.

(2) I gcás go mbeidh daoine (is daoine seachas iontaobhaithe nó daoine lena mbaineann fo-alt (3)) a choinníonn, nó a ndéileálfar leo de bhua fho-alt (1) mar dhaoine a choinníonn, taiscí i gcomhchuntas (cibé acu is comhchuntas taisce nó comhchuntas eile é i gcomhpháirt le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais atá éirithe dócmhainneach agus atá á fhoirceannadh) i dteideal an taisce a fháil de bhua a gcomhúinéireachta ar an airgead atá ar taisceadh, ansin déileálfar leo, ach sin chun ríomh cuí a fhionnadh agus chuige sin amháin, mar dhaoine a bhfuil taisce ar leithligh ag gach duine acu arb ionann méid di agus an méid a gheofaí tríd an airgead atá i gceist a roinnt ar an líon daoine lena mbaineann an comhchuntas.

(3) Measfar gur taisce amháin taisce a bhfuil teideal ag beirt nó níos mó chuici mar bhaill de chomhpháirtíocht (bíodh nó ná bíodh scaireanna comhionanna acu inti).

(4) Féadfaidh an Banc agus, más gá é chun ríomh cuí a fhionnadh, féadfaidh an leachtaitheoir lena mbaineann, a cheangal ar aon duine a choinníonn taisce a bhféadfaidh feidhm a bheith ag an alt seo maidir léi faisnéis leordhóthanach a thabhairt chun gur féidir a chinneadh an bhfuil feidhm ag forálacha an ailt seo maidir le taisce den sórt sin.

(5) Más rud é, i gcás lena mbaineann fo-alt (1) nó (2), go mbeidh taiscí cáilithe eile ann i ndáil leis an duine lena mbaineann déanfar, chun an ríomh cuí a fhionnadh, na taiscí sin a chomhiomlánú le haon mhéid a ndéileáiltear leis mar thaiscí arna gcoinneáil ag an duine sin chun críche fho-alt (1) nó (2) nó chun críche na bhfo-alt sin araon, agus déanfar an méid a fhionnfar amhlaidh a roinnt agus a íoc go cuí leis an duine lena mbaineann, agus leis an hiontaobhaithe lena mbaineann nó leis an duine sin i gcomhpháirt le daoine eile nó leo araon (de réir mar is gá sna himthosca), sa chomhréir chéanna nó sna comhréireachtaí céanna a bheidh idir na méideanna a comhiomlánaíodh amhlaidh.

(6) San alt seo ciallaíonn “ríomh cuí” ríomh chun críocha fho-alt (1) nó (3) d'alt 60.

Mar a dhéileálfar le híocaíochtaí áirithe as an gciste ginearálta.

66. —(1) Faoi réir fho-alt (2) agus bíodh nó ná bíodh íocaíochtaí déanta lena mbaineann alt 60, féadfaidh an Banc, dá rogha féin agus a mhéid a mheasfaidh sé is cuí ó am go ham, aon íocaíocht eile as an gciste ginearálta a mhuirearú ar an gcuntas cosanta taiscí más íocaíocht í a cuireadh chun feidhme, i dtuairim an Bhainc—

(a) chun leasanna daoine, nó aon aicme daoine, a choinníonn taiscí le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais amháin nó níos mó, a chosaint, nó

(b) chun rialáil ordúil chuí na baincéireachta a chur chun cinn.

(2) Déanfaidh an Banc, ó am go ham, an tAire agus gach sealbhóir ceadúnais a choinneáil ar an eolas maidir leis na prionsabail ghinearálta a bhíonn mar threoir ag an mBanc agus é ag feidhmiú a lánrogha féin agus breithneoidh sé aon uiríll a dhéanfaidh aon sealbhóir ceadúnais i ndáil leis na prionsabail sin.

An cuntas cosanta taiscí a athchomhdhéanamh.

67. —(1) Faoi réir alt 68, cionroinnfidh an Banc ó am go ham idir sealbhóirí ceadúnas, i gcomhréir le méideanna a dtaiscí faoi seach a cheanglaítear a choinneáil, tráth na cionroinnte sin, sa chuntas cosanta taiscí, aon íocaíochtaí a mhuirearófar ar an gcuntas sin (seachas aon aisíocaíocht nó aon chuid d'aisíocaíocht chun críocha na Caibidle seo) de réir alt 60 nó alt 66 mar aon le haon airgead a bheidh dlite ach gan íoc leis na sealbhóirí de réir alt 69 agus déanfar, faoi réir fho-alt (2), an méid a bheidh fionnta amhlaidh i leith gach sealbhóra a fhéichiúnú i gcoinne taisce an tsealbhóra sin, nó, de réir mar a bheidh, a chreidiúnú don taisce sin, sa chuntas sin.

(2) (a) Ní bheidh comhiomlán na méideanna a fhéichiúnófar de bhua fho-alt (1) in aon tréimhse (is tréimhse idir ríomh nó athríomh faoi alt 55 agus an chéad athríomh eile, nó athríomh dá éis sin, faoi seach, faoin alt sin) i leith sealbhóra ceadúnais níos mó ná méid taisce an tsealbhóra arna choinneáil de réir na Caibidle seo sa chuntas cosanta taiscí le linn na tréimhse sin.

(b) Más rud é, maidir le méideanna a bheadh, murach mír (a), féichiúnaithe i gcoinne sealbhóirí ceadúnas sa chuntas cosanta taiscí, nach bhféichiúnaítear amhlaidh iad mar gheall ar an mír sin, ansin déanfar iomlán na méideanna nach bhféichiúnaítear amhlaidh a chomhiomlánú agus a chionroinnt sa chéad bhliain eile ina dhiaidh sin nó, más gá, sna blianta dá éis sin, de réir fho-alt (1), i gcomhréir le méideanna na dtaisci iomchuí an tráth a chionroinnfear amhlaidh é.

(3) Lóisteálfaidh gach sealbhóir ceadúnais leis an mBanc, chun a thaisce mar a ríomhadh é, nó i gcás é a bheith athríofa, mar a athríomhadh go deireannach é, a choinneáil sa chuntas cosanta taiscí, méid chun an taisce sin a choinneáil agus déanfaidh an sealbhóir sin de réir an cheanglais sin laistigh de 7 lá nó cibé tréimhse is faide ná sin ar a gcomhaontóidh an Banc i scríbhinn.

Eisiamh ó athchomhdhéanamh.

68. —I gcás inar deimhin leis an mBanc go mbeadh éifeacht dhochrach ábhartha aige ar staid nó ar inmharthanacht airgeadais sealbhóra ceadúnais dá ndéanfaí an cuntas cosanta taiscí a athchomhdhéanamh trí chionroinnt de réir alt 67, agus de réir an ailt sin amháin, féadfaidh an Banc, dá rogha féin ach sin a mhéid amháin nó go ceann cibé tréimhse agus faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis, an sealbhóir a eisiamh ó athchomhdhéanamh den sórt sin agus sa chás sin féadfar an méid a bheidh i gceist a chionroinnt idir na sealbhóirí ceadúnas eile.

Airgead a chreidiúnú don chuntas cosanta taiscí, dáiltí, etc.

69. —(1) I dteannta na méideanna in ionannas taiscí atá á gcoinneáil faoi alt 55 (lena n-áirítear méideanna a bheidh lóisteáilte go cuí chun críche alt 67 (3)), creidiúnófar don chuntas cosanta taiscí aon suim a bheidh íoctha leis an mBanc,

(a) ag leachtaitheoir chun críocha alt 61, nó

(b) maidir le príomhshuim aon airgid a cuireadh ar fáil de bhua alt 66, nó aon ús ar an airgead sin, a aisíoc,

(c) is dóigh leis is cóir a lóisteáil sa chuntas sin.

(2) I gcás aon suim a bheith creidiúnaithe don chuntas cosanta taiscí de réir fho-alt (1), déanfar—

(a) sa chéad ásc, í a chur chun feidhme faoi chomhair aon dliteanas i leith an Bhainc, a bheidh muirearaithe nó is inmhuirearaithe ar an gcuntas sin, a aisíoc, agus

(b) faoi réir fho-alt (3), í a dháileadh dá éis sin (cibé acu trí íocaíocht nó trí laghdú a dhéanamh ar an méid a bheidh le lóisteáil ar an gcuntas sin a athchomhdhéanamh faoi alt 67) i measc na sealbhóirí ceadúnas i gcomhréir leis na méideanna dá ndearnadh difear do gach taisce dá gcuid de bharr an dliteanais lena mbaineann an tsuim sin amhlaidh.

(3) I gcás ina mbaineann aon suim is indáilte faoi fho-alt (2) le taisce (tráth ar bith) sa chuntas cosanta taiscí ó iarshealbhóir ceadúnais atá foirceanta, ansin—

(a) fabhróidh an tsuim sin chuig an mBanc mura rud é, ar é do scor den ghnó sin a sheoladh, go ndearnadh gnó baincéireachta an iarshealbhóra sin a chónascadh le sealbhóir ceadúnais eile nó a aistriú chuige, agus sa chás sin is chuig an sealbhóir eile sin a fhabhróidh sí, nó

(b) i gcás ina mbaineann forálacha an fho-ailt seo go príomha freisin leis an sealbhóir eile sin (ar iarshealbhóir é freisin tráth an dáilte iomchuí), déanfar í a rianú tríd an iarshealbhóir eile sin agus trí aon iarshealbhóirí eile go dtí go bhfabhróidh sí chuig an mBanc nó chuig sealbhóir ceadúnais an tráth sin a dúradh.

(4) Aon uair a fhabhroidh aon suim chuig an mBanc de bhua fho-alt (3), féadfaidh an Banc, más dóigh leis gur cuí déanamh amhlaidh, ceart an Bhainc chun na suime sin nó chun na coda sin de a tharscaoileadh, go hiomlán nó go páirteach, i bhfabhar cibé duine, agus ar cibé téarmaí, is dóigh leis is cuí ag féachaint d'imthosca uile an cháis.

Caiteachais agus luach saothair leachtaitheora faoin gCaibidil seo.

70. —(1) Faoi réir fho-alt (2), ní dhéanfar aon asbhaint as sócmhainní a bheidh dílsithe don leachtaitheoir de bhua alt 58 maidir leis na caiteachais a thabhaigh, nó an luach saothair a éileoidh, an leachtaitheoir i leith nithe lena mbaineann an Chaibidil seo agus, dá réir sin, déileálfar leis na caiteachais agus leis an luach saothair sin ionann is dá mba gur bhain siad le foirceannadh an tsealbhóra nó an iarshealbhóra ceadúnais faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986.

(2) Más rud é, ar iarratas ó leachtaitheoir lena mbaineann an Chaibidil seo, gur deimhin leis an mBanc nach bhfuil dóthain sócmhainní ann as ar féidir caiteachais agus luach saothair a íoc de réir fho-alt (1), ansin féadfaidh an Banc a cheadú go ndéanfaí na caiteachais réasúnacha go léir a tabhaíodh go cuí agus cibé luach saothair is dóigh leis an mBanc is cuí, a íoc leis an leachtaitheoir as an méid a bheidh dílsithe don leachtaitheoir faoi alt 58, nó thairis sin as an gcuntas cosanta taiscí, ach sin go feadh méid na neamhdhóthanachta amháin.

Teorainn ama.

71. —I gcás aon mhéideanna is iníoctha ag an mBanc, agus lena mbaineann alt 60, a bheith gan íoc agus nach bhfuil an neamhíoc sin inchurtha síos d'aon fhaillí nó mainneachtain thoiliúil ag an mBanc na híocaíochtaí sin a dhéanamh, ansin, ar críoch a bheith curtha le foirceannadh shealbhóir nó iarshealbhóir an cheadúnais lena mbaineann, ní bheidh an Banc faoi oibleagáid ar bith aon íocaíochtaí a dhéanamh i leith na méideanna sin.

Rialacháin (Caibidil V).

72. —(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBanc, rialacháin a dhéanamh chun daoine a shonrú chun críche mhír (h) den mhíniú ar “taiscí idirbhainc” in alt 53.

(2) Féadfaidh an tAire, a mhéid is cuí leis, rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d'aon mholtaí a rinne an Banc dó de réir alt 56 chun críocha alt 55 (2) nó 62 (1) (b).

(3) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, idirlinne, iarmhartacha agus forlíontacha a bheith i rialacháin faoi fho-alt (2) is dóigh leis an Aire is gá tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBanc.

Feidhm Chaibidil V a leathnú.

73. —(1) Más rud é, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBanc agus le cibé Airí den Rialtas (más ann) ar dóigh leis gur cuí sna himthosca dul i gcomhairle leo, gurb é tuairim an Aire—

(a) go bhfuil aicme gnó ann arb éard é nó ar cuid de daoine do choinneáil taiscí nó coigilteas le ball den aicme sin nach gceanglaítear air bheith ina shealbhóir ar cheadúnas a deonaíodh faoi alt 9 d'Acht 1971 ach a bhfuil an gnó atá ar siúl aige (sa mhéid go mbaineann sé le taiscí nó coigiltis a choinníonn daoine leis) ar aon dul le gnó de chuid sealbhóra den sórt sin nó de chuid cumainn fhoirgníochta atá corpraithe go cuí sa Stát, agus

(b) gurbh é leas an phobail é dá gcuirfí ar fáil, maidir leis an aicme, córas cosanta taiscí nó coigilteas ar aon dul leis an gcosaint taiscí a chuirtear ar fáil leis an gCaibidil seo maidir le daoine a choinníonn taiscí le sealbhóirí ar cheadúnais a deonaíodh amhlaidh,

ansin féadfaidh an tAire, le rialachán, a cheangal ar an mBanc cuntas a bhunú agus a chothabháil sa chiste ginearálta chun na críche sin agus, dá réir sin, beidh feidhm ag forálacha alt 53, ag fo-ailt (2) go (7) d'alt 55 agus ag ailt 56 go 72 ach sin fara cibé modhnuithe is dóigh leis an Aire is gá a dhéanamh le rialachán chun éifeacht a thabhairt do gach cuntas den sórt sin arna bhunú amhlaidh.

(2) D'ainneoin alt 7 (4) d'Acht 1971 (arna leasú leis an Acht seo) agus gan dochar d'fho-alt (1), más rud é, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBanc agus le cibé Airí den Rialtas (más ann) ar dóigh leis gur cuí sna himthosca dul i gcomhairle leo, gurb é tuairim an Aire gurb é leas an phobail déanamh amhlaidh, féadfaidh sé, le rialachán, a cheangal ar aon fhoras lena mbaineann alt 7 (4) (a) (ii) d'Acht 1971 taisce a choinneáil sa chuntas cosanta taiscí a bhunaítear faoi alt 54 agus chun na críche sin beidh feidhm, fara cibé modhnuithe is gá chun éifeacht a thabhairt don rialachán, ag forálacha alt 53, ag fo-ailt (2) go (7) d'alt 55 agus ag ailt 56 go 72.