An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil III Ceadúnú agus Maoirsiú Sealbhóirí Ceadúnas) Ar Aghaidh (Caibidil V Cosaint Taiscí)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

Caibidil IV

Forálacha Ginearálta i ndáil le Foirceannadh

Forais le foirceannadh ar iarratas ón mBanc.

48. —(1) D'ainneoin alt 215 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , féadfaidh an Banc, trí achainí a thíolacadh, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte go bhfoirceannfaí sealbhóir ceadúnais ar aon fhoras díobh seo a leanas:

(a) go bhfuil nó, i dtuairim an Bhainc, go bhféadfadh go mbeidh, an sealbhóir neamhábalta freastal dá oibleagáidí i leith a chreidiúnaithe;

(b) go bhfuil mainnithe ag an sealbhóir déanamh de réir treorach ón mBanc faoi alt 21 d'Acht 1971 agus nach bhfuil an treoir curtha ar ceal ag an gCúirt;

(c) go bhfuil cúlghairm déanta ar an gceadúnas agus go bhfuil scortha ag an sealbhóir de bheith ag seoladh gnó baincéireachta;

(d) gur dóigh leis an mBanc gurb é leas na ndaoine a bhfuil taiscí (lena n-áirítear taiscí ar chuntais reatha) ar taisceadh acu leis an sealbhóir go ndéanfaí an sealbhóir a fhoirceannadh.

(2) I gcás ina ndéanfaidh duine seachas an Banc achainí a thíolacadh chun sealbhóir ceadúnais a fhoirceannadh, seirbheálfar cóip den achainí ar an mBanc agus beidh an Banc i dteideal éisteacht a fháil ar an achainí.

(3) I gcás sealbhóir ceadúnais a bheith á fhoirceannadh go toilteanach agus go mbeidh cúis ag an mBanc chun a chreidiúint go mbaineann aon cheann de na forais atá leagtha amach i bhfo-alt (1) leis, ansin féadfaidh an Banc iarratas a dhéanamh chun na Cúirte go ndéanfaidh an Chúirt an sealbhóir ceadúnais a fhoirceannadh.

Fógraí, doiciméid a bheidh le cur chuig an mBanc i ndáil le foirceannadh.

49. —I gcás sealbhóir ceadúnais nó iarshealbhóir ceadúnais a bheith á fhoirceannadh agus nach creidiúnaí an Banc, déanfar aon fhógra nó doiciméad, cibé ainm a thabharfar air, a cheanglaítear a chur chuig creidiúnaí de chuid an tsealbhóra nó an iarshealbhóra a chur freisin chuig an mBanc.

Ceart an Bhainc ionadaí a bheith aige ag cruinnithe, etc.

50. —(1) Féadfaidh oifigeach don Bhanc, nó aon duine eile, a bheidh údaraithe go cuí i scríbhinn chuige sin ag Rialtóir an Bhainc, freastal ar aon chruinniú de chreidiúnaithe sealbhóra nó iarshealbhóra ceadúnais.

(2) (a) Féadfaidh Rialtóir an Bhainc oifigeach don Bhanc nó aon duine eile a cheapadh i scríbhinn chun bheith ina chomhalta de choiste iniúchta arna cheapadh faoi alt 233 nó 268 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , maidir le sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais.

(b) Ní dhéanfar aon duine a bheidh ceaptha go cuí faoi mhír (a) a chomhaireamh le linn líon íosta nó uasta na gcomhaltaí den choiste sin, mar a forordaíodh faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, a bheith á ríomh, ná a chur as oifig mar chomhalta den choiste, gan toiliú an Bhainc.

Tagairtí d'fhoirceannadh, etc., a fhorléiriú.

51. —I gcás inar féidir sa chomhthéacs, agus inar gá sna himthosca, déanamh amhlaidh, déanfar aon tagairtí in Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, do shealbhóir ceadúnais nó d'iarshealbhóir ceadúnais a fhoirceannadh, nó d'aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, a bhaineann le foirceannadh, a fhorléiriú, i gcás gur cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát nó gur foras lena mbaineann alt 9 (1A) (arna leasú leis an gCuid seo) d'Acht 1971 sealbhóir nó iarshealbhóir ceadúnais, mar thagairtí do na forálacha comhréire i ndlí na dlínse coigríche lena mbaineann agus, dá réir sin, beidh feidhm ag forálacha Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, maidir leis an bhfoirceannadh nó leis an díscaoileadh lena mbaineann agus sin, más gá, fara cibé modhnuithe a ordóidh an Chúirt.

Rialacha Cúirte.

52. —Go dtí go ndéanfar rialacha cúirte chun críocha na Coda seo beidh feidhm chun na gcríoch sin, fara cibé oiriúnuithe is gá, ag na rialacha cúirte a bhaineann le cuideachtaí a fhoirceannadh.