An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II Forálacha Ginearálta i ndáil leis an mBanc) Ar Aghaidh (Caibidil IV Forálacha Ginearálta i ndáil le Foirceannadh)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

Caibidil III

Ceadúnú agus Maoirsiú Sealbhóirí Ceadúnas

Feidhm forálacha ceadúnúcháin agus maoirseachta a leathnú.

26. —Más rud é, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBanc agus le cibé Airí den Rialtas (más ann) ar cuí leis dul i gcomhairle leo sna himthosca, gurb é tuairim an Aire, i leith aon aicme gnó airgeadais nach ndéanann an Banc maoirseacht air faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, gur gá—

(a) chun an pobal nó aon aicme den phobal a chosaint ar chaillteanas airgeadais, nó

(b) chun rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar mhargaí airgeadais,

go ndéanfadh an Banc an aicme sin gnó airgeadais a cheadúnú nó a mhaoirsiú, nó a cheadúnú agus a mhaoirsiú, féadfaidh sé le rialacháin gach ceann nó aon cheann de na forálacha ceadúnúcháin agus maoirseachta (lena n-áirítear na forálacha sin a bhaineann le hiniúchóirí agus leachtaitheoirí) atá i gCuid II d'Acht 1971 nó sa Chaibidil seo nó i gCaibidlí I, II agus IV, fara cibé modhnuithe nó oiriúnuithe is dóigh leis is cuí, a chur i mbaint leis an aicme sin.

Gearáin a imscrúdú.

27. —(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin arna ndéanamh tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc, a cheangal ar shealbhóir ceadúnais scéim nó scéimeanna a bhunú, nó páirt a ghlacadh ina mbunú, chun imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin i gcoinne an tsealbhóra sin, nó i gcoinne cuideachta comhlachaithe, i ndáil le hábhar gearáin forordaithe.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar socrú a dhéanamh i rialacháin faoin alt seo i ndáil le haon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas—

(a) scéim a bhunú agus a riaradh,

(b) an modh ina gceapfar breithneoir neamhspleách chun imscrúduithe a sheoladh,

(c) na nithe a bheidh faoi réir a n-imscrúdaithe faoin scéim,

(d) na forais nach mór gearán a bheith bunaithe orthu,

(e) cumhachtaí an bhreithneora agus an nós imeachta a bheidh le leanúint aige agus é ag seoladh imscrúduithe,

(f) na himthosca ina mbeidh, agus a mhéid a bheidh, cinntí ina gcinntí ceangailteacha,

(g) na nósanna imeachta chun gearáin a dhéanamh,

(h) breitheanna an bhreithneora a fhoilsiú,

(i) ceadú na scéime ag an mBanc.

(3) Faoi réir fho-alt (4), má chuirtear gearán faoi bhráid breithneora faoi scéim arna bunú faoin alt seo ní dhéanfaidh sé sin difear do chearta aon duine díospóid a chur á chinneadh ar aon chaoi eile dá bhforáiltear faoin dlí.

(4) Más rud é, i gcás gearán faoi scéim arna bunú faoin alt seo, go gcomhaontóidh na páirtithe lena mbaineann go mbeidh cinneadh a dhéanfar de réir na scéime ina cheangal orthu agus go mbeidh socrú sa scéim le haghaidh comhaontú den sórt sin, ansin beidh an cinneadh ina cheangal ar na páirtithe.

(5) San alt seo ciallaíonn “cuideachta chomhlachaithe” (más cuí)—

(a) cuideachta shealbhaíochta nó fochuideachta (de réir na mbríonna faoi seach a thugtar dóibh le halt 155 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 ),

(b) cuideachta is fochuideachta do chomhlacht corpraithe, i gcás gur fochuideachta don chomhlacht corpraithe sealbhóir an cheadúnais lena mbaineann freisin, ach nach fochuideachta ceachtar cuideachta don chuideachta eile.

Muirir, etc., ag sealbhóirí ceadúnas.

28. —(1) Déanfaidh gach sealbhóir ceadúnais, laistigh de dhá mhí ó theacht i ngníomh den alt seo (i gcás sealbhóirí ceadúnas láithreacha) nó ó cheadúnas a dheonú (in aon chás eile), fógra a thabhairt don Bhanc—

(a) i dtaobh na muirear go léir a fhorchuireann an sealbhóir sin i ndáil le haon seirbhís a thabhairt don phobal nó d'aon aicme den phobal, agus

(b) i dtaobh aon téarma nó coinníoll ar dá réir nó faoina réir a thugtar an tseirbhís sin.

(2) Tabharfaidh sealbhóir ceadúnais fógra don Bhanc i dtaobh gach togra—

(a) chun athrú a dhéanamh ar aon mhuirear, téarma nó coinníoll a mbeidh fógra ina thaobh tugtha cheana féin don Bhanc chun críocha an ailt seo, nó

(b) chun aon mhuirear, téarma nó coinníoll a fhorchur i ndáil le seirbhís a thabhairt don phobal nó d'aon aicme den phobal, is muirear, téarma nó coinníoll nach mbeidh fógra ina thaobh tugtha cheana féin don Bhanc chun críocha an ailt seo.

(3) Féadfaidh an Banc treoir a thabhairt do shealbhóir ceadúnais—

(a) staonadh ó aon mhuirear, téarma nó coinníoll i ndáil le seirbhís a thabhairt don phobal nó d'aon aicme den phobal, a fhorchur nó a athrú gan ceadú a fháil roimh ré ón mBanc, agus

(b) faisnéis faoi aon mhuirear, téarma nó coinníoll i ndáil le seirbhís a thabhairt don phobal nó d'aon aicme den phobal, a fhoilsiú ar cibé caoi a shonróidh an Banc ó am go ham.

(4) Beidh sé sainráite i dtreoir faoin alt seo go bhfuil feidhm aici—

(a) maidir le gach sealbhóir ceadúnais nó le sealbhóirí ceadúnas a sheolann gnó baincéireachta de chineál sonraithe,

(b) maidir leis na seirbhísí go léir a thugann na sealbhóirí ceadúnas lena mbaineann don phobal nó d'aon aicme den phobal nó le seirbhísí sonraithe nó le seirbhísí de chineál sonraithe,

(c) i ndáil le huair nó le huaireanta sonraithe nó le linn tréimhse nó tréimhsí sonraithe,

agus, maidir leis an treoir—

(i) cuirfear in iúl í do gach sealbhóir ceadúnais lena mbaineann,

(ii) i gcás nach gcuirfear in iúl i scríbhinn í, deimhneofar i scríbhinn í do gach sealbhóir den sórt sin lena mbaineann a luaithe is féidir dá éis sin, agus

(iii) beidh éifeacht léi de réir a téarmaí.

(5) Beidh aird ag an mBanc, agus a chumhachtaí á bhfeidhmiú aige faoin alt seo, ar iomaíocht chóir a chothú idir—

(a) sealbhóirí ceadúnas,

(b) sealbhóirí ceadúnas a sheolann gnó baincéireachta de chineál áirithe, agus

(c) sealbhóirí ceadúnas lena mbaineann mír (a) nó (b) agus cibé forais eile a ghlacann airgead ar taisce is dóigh leis an mBanc is cuí a chur san áireamh.

(6) Féadfaidh an Banc treoir láithreach faoin alt seo a leasú nó a chúlghairm agus féadfaidh sé treoir láithreach a bheidh leasaithe a leasú nó a chúlghairm.

(7) Féadfaidh an Banc sealbhóir ceadúnais a dhíolmhú ón oibleagáid fógra a thabhairt don Bhanc faoin alt seo—

(a) maidir le haon mhuirear a bheidh caibidlithe ar leithligh, bona fide, leis an sealbhóir ag custaiméir, nó ag nó thar ceann grúpa custaiméirí, de chuid an tsealbhóra, nó

(b) maidir le téarma nó coinníoll d'aicme áirithe i ndáil le seirbhís a thugann an sealbhóir, más é tuairim an Bhainc nach gá dó fógra a fháil amhlaidh le go gcinnfidh sé ar chóir dó treoir a eisiúint faoi fho-alt (3) i leith na seirbhíse.

(8) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), (2), (3) nó (4) beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £50,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air,

agus má leantar tar éis an chiontaithe den sárú ar ina leith a ciontaíodh é, beidh sé ciontach i gcion ar gach lá a leanfar den sárú tar éis é a chiontú i leith an tsáraithe bhunaidh agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £100 nó, ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £5,000, a chur air i leith gach ciona den sórt sin.

(9) San alt seo ní fholaíonn “muirear” agus “téarma nó coinníoll,” aon ráta úis.

Leasú ar alt 2 d'Acht 1971.

29. —Leasaítear leis seo alt 2 d'Acht 1971—

(a) trí na mínithe seo a leanas, faoi seach, a chur in ionad na mínithe ar “gnó baincéireachta” agus “an Chúirt”:

“ciallaíonn ‘gnó baincéireachta’ gnó arb é atá ann—

(a) gnó ag glacadh taiscí is iníoctha ar éileamh nó ar fhógra nó ar dháta todhchaí socair nó inchinnte, nó

(b) gnó ag glacadh cistí, seachas taiscí, ón bpobal, ar cistí iad is iníoctha ar éileamh nó ar fhógra nó ar dháta todhchaí socair nó inchinnte (cibé acu a bhíonn nó nach mbíonn eisiúint urrús nó oibleagáidí eile de thuairisc ar bith i gceist leo),

ach gan áireamh a dhéanamh—

(i) ar thaiscí arna dtaisceadh le trádálaí ag daoine atá fostaithe aige ina ghnó trádála nó ag a chustaiméirí i ngnáthchúrsa a ghnó trádála agus taiscí nó tráthchodanna i leith earraí a ligean nó a dhíol faoi chomhaontú fruilcheannaigh nó faoi chomhaontú díola creidmheasa, nó

(ii) ar ghlacadh cistí eile ag duine ón bpobal i gcás inar féidir a shuíomh—

(I) nach ndéantar aon chuid de ghníomhaíochtaí gnó an duine a ghlacann leo amhlaidh ná gníomhaíochtaí gnó aon duine eile a mhaoiniú go hiomlán nó go substaintiúil as na cistí sin, agus

(II) gur ar bhonn fánach nó teagmhasach agus ar an mbonn sin amháin a ghlactar na cistí sin i ngnáthchúrsa gnó,

(iii) ar airgead a ghlactar d'aontoisc mar phréimh i leith eisiúint nó athnuachan pholasaí árachais saoil a d'eisigh sealbhóir ar údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R. Uimh. 57 de 1984),

nó ceachtar de na gnóthaí a luadh, nó iad araon, mar aon le haon ghnó eile a sheolann banc de ghnáth agus forléireofar dá réir sin ‘baincéireacht’ agus focail ghaolmhara dó;

ciallaíonn ‘an Chúirt’, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, an Ard-Chúirt;”;

(b) trí na mínithe seo a leanas, faoi seach, a chur in ionad na mínithe ar “ciste ginearálta”, “buillean óir”, “eisiúint” agus “nóta dlíthairgthe”:

“ciallaíonn ‘ciste ginearálta’ an ciste lenar bhain alt 63 den Acht Airgid Reatha, 1927 , agus a leanfaidh an Banc dá choimeád de bhua alt 23 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 ;

folaíonn ‘buillean óir’ aon mhonaí óir seachas monaí óir atá de thuras na huaire ina ndlíthairiscint sa Stát;

folaíonn ‘eisiúint’, nuair a úsáidtear é i ndáil le nótaí dlíthairgthe, atheisiúint aon nóta den sórt sin atá scortha de bheith amuigh;

ciallaíonn ‘nóta dlíthairgthe’ nóta dlíthairgthe arna sholáthar agus arna eisiúint faoi réim agus de réir Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, agus aon achtachán eile ag leasú nó ag leathnú na nAchtanna sin nó faoi aon Acht a aisghairtear le hAcht an Bhainc Ceannais, 1989 ;”.

Leasú ar alt 7 d'Acht 1971.

30. —Leasaítear leis seo alt 7 d'Acht 1971 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo—

(i) i ndáil leis na bainc cheannais sna stáit eile is baill de na Comhphobail Eorpacha,

(ii) i ndáil le Corparáid an Chairde Talmhaíochta cuideachta phoiblí theoranta, leis an gcuideachta atá bunaithe agus cláraithe de bhua alt 2 den Acht Cáirde Tionscail, 1933, le Banc Taisce an Phoist, le banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979, ná

(iii) i ndáil le cumann foirgníochta, le cumann tionscail agus coigiltis, le cara-chumann, le comhar creidmheasa ná i ndáil leis an mbainisteoir nó leis an iontaobhaí faoi scéim iontaobhais aonad nó scéim chomhinfheistíochta i leith gnó na scéime a sheoladh.

(b) Más é tuairim an Aire gur cóir déanamh amhlaidh ar mhaithe le rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar an mbaincéireacht nó ar aon mhargadh airgeadais eile féadfaidh sé, tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc agus le cibé Aire den Rialtas nó cibé daoine eile ar dóigh leis gur cuí sna himthosca dul i gcomhairle amhlaidh leo, mír (a) (ii) a leasú le hordú chun aon chomhlacht nó earnáil daoine a chur léi nó chun aon chomhlacht nó earnáil daoine atá luaite inti de thuras na huaire a scriosadh aisti.”.

Daoine a dhíolmhú ó alt 7 d'Acht 1971.

31. —Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 8:

“8. (1) (a) I gcás go measfaí, de bhrí amháin go n-úsáideann duine, in ainm nó i dteideal, aon cheann de na focail ‘bank’, ‘banker’ nó ‘banking’ nó aon fhocal is malairt leagain nó tiontú ar aon fhocal acu sin nó a dhíorthaíonn uaidh nó is analach dó, go bhfuil an duine á thabhairt le tuiscint gur baincéir é, féadfaidh an Banc an duine a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht seo más rud é, i dtuairim an Bhainc, nach bhfuil sé iarbhír ag seoladh gnó baincéireachta nó nach mbeartaíonn sé gnó baincéireachta a sheoladh agus nach dtugann sé le tuiscint ná le fios ar shlí eile gur baincéir é nó go seolann sé gnó baincéireachta.

(b) Féadfaidh an Banc tráth ar bith díolúine faoin bhfo-alt seo a chúlghairm más dóigh leis go ndearna an duine lena mbaineann, tráth ar bith tar éis é a dhíolmhú, gnó baincéireachta a sheoladh nó a thabhairt le tuiscint nó le fios ar shlí eile gur bhaincéir é nó gur sheol sé gnó baincéireachta agus, ar an díolúine a chúlghairm amhlaidh, déanfaidh an duine sin láithreach gach beart is gá chun scor d'úsáid a bhaint as an ainm nó an teideal lena mbaineann ina bhfuil an focal lenar bhain an díolúine a cúlghaireadh.

(2) (a) Féadfaidh an Banc aon aicme nó aicmí daoine a dhíolmhú ón gceanglas ceadúnas a bheith ag gach duine acu más rud é—

(i) nach dtiocfadh an ceanglas i gceist ach amháin de bharr eisiúint urrús nó oibleagáidí eile lena mbaineann an míniú ar ‘gnó baincéireachta’, agus

(ii) gur dóigh leis an mBanc nach mbeadh an díolúine contrártha do rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar an mbaincéireacht.

(b) I gcás aon aicme daoine a bheith díolmhaithe faoin bhfo-alt seo ó cheadúnas a shealbhú agus go mbeidh an Banc den tuairim dá éis sin go bhfuil athrú tagtha ar na himthosca a bhaineann leis an díolúine agus gurb amhlaidh dóibh anois nach mbeadh an aicme sin díolmhaithe amhlaidh, cúlghairfidh an Banc an díolúine.

(c) Cuirfidh an Banc faoi deara go ndéanfar fógra i dtaobh gach díolúine agus cúlghairme faoin bhfo-alt seo a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.”.

Ceadúnais a dheonú, etc.

32 .—(1) Leasaítear leis seo alt 9 d'Acht 1971:

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Ní dheonóidh an Banc ceadúnas faoin alt seo do dhuine a iarrfaidh é mura ndeimhneoidh an duine sin don Bhanc—

(a) gur cuideachta é, nó

(b) gur foras creidmheasa é de réir bhrí Threoir 77/780/CEE ón gComhairle dar dáta 12 Nollaig, 1977(1) , atá údaraithe go cuí chun críocha na Treorach sin.”;

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aon uair a bheartóidh an Banc diúltú ceadúnas a dheonú do dhuine—

(a) déanfaidh sé—

(i) laistigh den tréimhse sé mhí tar éis an dáta a bhfuair sé an t-iarratas ar an gceadúnas, nó

(ii) i gcás faisnéis bhreise i ndáil leis an iarratas a bheith iarrtha ag an mBanc, laistigh den tréimhse sé mhí tar éis an dáta a bhfuair an Banc an fhaisnéis bhreise nó laistigh den tréimhse dhá mhí dhéag tar éis an dáta a bhfuair sé an t-iarratas ar an gceadúnas, cibé tréimhse acu is túisce a chríochnóidh,

fógra a thabhairt i scríbhinn don duine go bhfuil ar intinn aige a iarraidh ar an Aire toiliú leis an diúltú atá beartaithe agus cad iad na cúiseanna a bheidh ag an mBanc leis an diúltú agus go bhféadfaidh an duine, laistigh den tréimhse lá is fiche tar éis dháta an fhógra a thabhairt, uiríll a dhéanamh i scríbhinn chun an Aire i ndáil leis an diúltú atá beartaithe,

(b) féadfaidh an duine uiríll den sórt sin a dhéanamh i scríbhinn chun an Aire laistigh den tréimhse ama réamhráite, agus

(c) sula gcinnfidh an tAire a thoiliú a thabhairt, nó gan é a thabhairt, breithneoidh sé aon uiríll a bheidh déanta go cuí chuige faoin bhfo-alt seo i ndáil leis an diúltú atá beartaithe.”.

(2) Beidh alt 10 (4) d'Acht 1971 arna aisghairm le héifeacht ó theacht i ngníomh d'fho-alt (1) (a).

Leasú ar alt 10 d'Acht 1971.

33. —Leasaítear leis seo alt 10 d'Acht 1971 tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c) d'fho-alt (3):

“(c) sula gcinnfidh an Banc an coinníoll a fhorchur nó coinníollacha an cheadúnais a leasú nó cur leo, de réir mar a bheidh, breithneoidh sé aon uiríll a bheidh déanta go cuí chuige faoin bhfo-alt seo i ndáil leis an bhforchur, leis an leasú nó leis an gcur le coinníollacha, de réir mar a bheidh, agus más rud é, tar éis dó an breithniú sin a dhéanamh, go gcinnfidh an Banc ar a mhalairt d'fhorchur, de leasú nó de chur le coinníollacha, de réir mar a bheidh, seachas mar a sonraíodh san fhógra lena mbaineann, ní gá dó fógra nua a thabhairt faoin bhfo-alt seo má fhágtar dá bharr sin nach dochraidí an coinníoll lena mbaineann ná mar a bheadh sé dá gcinnfeadh an Banc an coinníoll a fhorchur, nó coinníollacha an cheadúnais a leasú nó cur leo, de réir mar a bheidh, de réir an fhógra lena mbaineann.”.

Ceadúnais a chúlghairm.

34. —Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 11:

“11. (1) Féadfaidh an Banc—

(a) ceadúnas a chúlghairm má iarrann sealbhóir an cheadúnais amhlaidh,

(b) le toiliú an Aire ceadúnas a chúlghairm más rud é, maidir le sealbhóir an cheadúnais—

(i)  (I) nach mbeidh sé tosaithe de bheith ag seoladh gnó baincéireachta laistigh de dhá mhí dhéag ón dáta ar ar deonaíodh an ceadúnas, nó

(II) go mbeidh sé scortha de bheith ag seoladh gnó baincéireachta agus nár sheol sé é le linn tréimhse is faide ná sé mhí díreach tar éis an scoir,

(ii) gur cuideachta é atá á fhoirceannadh,

(iii) gur foras creidmheasa é lena mbaineann alt 9 (IA) (b) den Acht seo (arna leasú le hAcht an Bhainc Ceannais, 1989 ) agus atá á fhoirceannadh go cuí nó á dhíscaoileadh ar shlí eile,

(iv) go bhfuair sé an ceadúnas trí ráitis bhréagacha nó ar aon mhodh mírialta eile,

(v) go n-éiríonn sé neamhábalta freastal dá oibleagáidí i leith a chreidiúnaithe nó go bhfionraíonn sé íocaíochtaí atá dlite go dleathach de nó nach bhfuil dóthain cistí dílse aige a thuilleadh (is cistí dílse lena mbaineann Treoir 77/780/CEE ón gComhairle dár dáta 12 Nollaig, 1977) nó nach féidir brath air a thuilleadh chun freastal dá oibleagáidí i leith a chreidiúnaithe, agus go háirithe nach gcuireann sé urrús ar fáil a thuilleadh i leith na sócmhainní atá faoina chúram,

(vi) go mainníonn sé taisce, de mhéid a chinnfear de réir alt 55 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 , a choimeád sa Bhanc,

(vii) go gciontaítear ar díotáil é i gcion faoi aon fhoráil den Acht seo nó i gcion lena ngabhann calaois, mímhacántacht nó sárú iontaobhais,

(viii) gur i stát eile is ballstát de na Comhphobail Eorpacha atá a phríomh-oifig agus go mbeidh an t-údarás sa stát sin, a fheidhmíonn feidhmeanna sa stát sin a fhreagraíonn d'fheidhmeanna an Bhainc faoin gCaibidil seo, tar éis údarú a tharraingt siar ón bhforas ar brainse de an sealbhóir,

(c) le toiliú an Aire, an ceadúnas a chúlghairm má bhíonn athrú tagtha, ó deonaíodh an ceadúnas, ar na himthosca a bhaineann leis an deonú agus gurb amhlaidh dóibh, dá ndéanfaí iarratas ar cheadúnas sna himthosca athraithe, go ndiúltófaí é a dheonú.

(2) Aon uair a bheartóidh an Banc ceadúnas a chúlghairm (seachas in imthosca lena mbaineann mír (a) nó (b) (viii) d'fho-alt (1) den alt seo)—

(a) tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don sealbhóir á rá go bhfuil sé chun toiliú an Aire leis an gcúlghairm a lorg agus ag tabhairt na gcúiseanna a bheidh leis an gcúlghairm agus á rá leis go bhféadfaidh an sealbhóir, laistigh de lá is fiche tar éis dáta an fhógra a thabhairt, uiríll a dhéanamh i scríbhinn chun an Aire i ndáil leis an gcúlghairm bheartaithe,

(b) féadfaidh an sealbhóir uiríll den sórt sin a dhéanamh i scríbhinn chun an Aire laistigh den tréimhse ama réamhrálte, agus

(c) sula gcinnfidh an tAire a thoiliú a thabhairt, nó gan é a thabhairt, breithneoidh sé aon uiríll a bheidh déanta go cuí chuige faoin bhfo-alt seo i ndáil leis an gcúlghairm bheartaithe.

(3) I gcás ina gcúlghairfear ceadúnas agus nach cuideachta atá á foirceannadh an duine ba shealbhóir ar an gceadúnas—

(a) leanfaidh an duine sin de bheith faoi réir na ndualgas agus na n-oibleagáidí a forchuireadh air le hAchtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, nó fúthu, go dtí go mbeidh dliteanais uile an duine sin i leith taiscí (lena n-áirítear taiscí ar chuntais reatha) nó cistí inaisíoctha eile a ghlac sé ó dhaoine (dá ngairtear taisceoirí san fho-alt seo) urscaoilte chun sástacht an Bhainc,

(b) déanfaidh an duine sin, a luaithe is féidir tar éis an ceadúnas a chúlghairm—

(i) fógra a thabhairt don Bhanc agus

(ii) fógra a thabhairt, a mhéid is indéanta sin le réasún, do gach taisceoir lena mbaineann,

maidir leis na bearta atá á ndéanamh aige, nó a bheartaíonn sé a dhéanamh, chun a dhliteanais i leith na dtaiscí sin a urscaoileadh go hiomlán gan mhoill mhíchuí,

(c) i gcás—

(i) go mbeidh fógra tugtha ag an duine sin don Bhanc de réir mhír (b) den fho-alt seo agus gurb é tuairim an Bhainc nach bearta sásúla na bearta atá á ndéanamh nó a bheartaítear a dhéanamh chun críocha na míre sin, nó

(ii) nach mbeidh fógra tugtha ag an duine sin don Bhanc agus gurb é tuairim an Bhainc gur mhainnigh sé fógra a thabhairt amhlaidh a luaithe is féidir tar éis an ceadúnas a chúlghairm, nó

(iii) gurb é tuairim an Bhainc nach bhfuil gach dícheall réasúnach déanta ag an duine sin chun fógra a thabhairt amhlaidh do gach taisceoir lena mbaineann,

ansin féadfaidh an Banc treoir a thabhairt i scríbhinn don duine sin go ceann cibé tréimhse, nach faide ná sé mhí, a bheidh sonraithe ann, á thoirmeasc air—

(I) déileáil in aon sócmhainní nó i sócmhainní sonraithe dá chuid, nó iad a dhiúscairt, ar chaoi ar bith, nó

(II) gabháil d'aon idirbheart nó d'aicme idirbhirt nó d'idirbheart sonraithe, nó

(III) íocaíochtaí a dhéanamh,

gan údarú a fháil roimh ré ón mBanc, agus féadfaidh an Banc a cheangal ar an duine sin scéim chun a dhliteanas i leith na dtaisceoirí lena mbaineann a urscaoileadh go hordúil agus go hiomlán a ullmhú agus a chur faoina bhráid lena cheadú laistigh de dhá mhí ón treoir,

(d) i gcás ina dtabharfar treoir lena mbaineann an fo-alt seo beidh feidhm ag forálacha alt 21 den Acht seo fara aon mhodhnuithe is gá.

(4)  (a) I gcás ina gcúlghairfear ceadúnas agus inar cuideachta atá á foirceannadh sealbhóir an cheadúnais, beidh leachtaitheoir na cuideachta, i dteannta é a bheith faoi réir a dhualgas agus a oibleagáidí i leith an fhoirceanta, faoi réir na ndualgas agus na n-oibleagáidí a mbeadh an chuideachta faoina réir dá mba chuideachta í lena mbaineann fo-alt (3) den alt seo agus déanfar an fo-alt sin a fhorléiriú, chun críocha an fho-ailt seo, dá réir sin.

(b) D'ainneoin mhír (a) den fho-alt seo, féadfaidh an Banc, i gcás ina gcúlghairfidh sé ceadúnas agus inar dóigh leis gur cuí é sna himthosca, an dualgas agus an oibleagáid a fhorchuirtear ar an leachtaitheoir lena mbaineann déanamh de réir mhír (b) (arna fhorléiriú leis an bhfo-alt seo) d'fho-alt (3) den alt seo a bhaint i scríbhinn den leachtaitheoir agus féadfaidh sé cibé dualgas agus oibleagáid, breise nó eile, a fhreagraíonn don cheann atá leagtha amach sa mhír sin (b), a fhorchur i scríbhinn ar an leachtaitheoir sin.

(5) Más amhlaidh do shealbhóir ceadúnais—

(a) gur i stát eile is ball de na Comhphobail Eorpacha atá a phríomh-oifig, nó

(b) gur trí bhrainse atá bunaithe i stát eile den sórt sin a sheolann sé gnó baincéireachta,

ansin, sula gcinnfidh an Banc an ceadúnas a chúlghairm, rachaidh sé i gcomhairle leis an údarás sa stát sin a fheidhmíonn sa stát sin feidhmeanna a fhreagraíonn d'fheidhmeanna an Bhainc faoin gCuid seo:

Ar choinníoll áfach, má bhíonn gá le gníomhaíocht láithreach ón mBanc, nach gá don Bhanc dul i gcomhairle mar a dúradh ach i gcás den sórt sin tabharfaidh an Banc fógra don údarás lena mbaineann i dtaobh chúlghairm an cheadúnais.”.

Leasú ar alt 12 d'Acht 1971.

35. —Leasaítear leis seo alt 12 d'Acht 1971 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Coimeádfaidh an Banc iad seo a leanas ar an eolas maidir le hainmneacha sealbhóirí ceadúnas, is é sin le rá:

(a) Coimisiún na gComhphobal Eorpach;

(b) Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí;

(c) an t-oifigeach a bheidh de thuras na huaire ag bainistí Phríomh-Oifig na hArd-Chúirte;

(d) gach Cláraitheoir Contae;

(e) gach Cléireach Cúirte Dúiche.”.

Forálacha i ndáil le leabhair agus taifid sealbhóirí ceadúnas.

36. —Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 17:

“17.—(1) Coimeádfaidh sealbhóir ceadúnais, in oifig nó in oifigí sa Stát, cibé leabhair agus taifid (lena n-áirítear cuntais) a shonróidh an Banc ó am go ham i gcomhlíonadh cuí a fheidhmeanna reachtúla ag an mBanc agus tabharfaidh sé fógra don Bhanc maidir le seoladh gach oifige ina gcoimeádtar aon leabhar nó taifead den sórt sin chun críocha an fho-ailt seo.

(2) Féadfaidh an Banc leabhair agus taifid éagsúla a shonrú, chun críocha an ailt seo, i ndáil le sealbhóirí éagsúla ceadúnas.

(3) (a) Aon duine iomchuí a bheidh údaraithe go cuí i scríbhinn chuige sin ag Rialtóir an Bhainc (dá ngairtear ‘duine údaraithe’ san fho-alt seo) féadfaidh sé, gach tráth réasúnach d'fhonn go bhfeidhmeoidh an Banc a fheidhmeanna reachtúla, agus ar a údarás a bheith tugtha ar aird ag an duine sin—

(i) na leabhair agus na taifid a bheidh á gcoimeád ag sealbhóir ceadúnais de bhun an ailt seo, agus

(ii) aon leabhair chuntais a bhaineann leis an sealbhóir sin agus a bheidh á gcoimeád faoi Acht na gCuideachtaí, 1963 , nó faoi aon achtachán atá le forléiriú mar aon ní amháin leis an Acht sin, agus

(iii) aon doiciméid eile a bhaineann le gnó an tsealbhóra sin,

a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu, agus cibé fiosruithe a dhéanamh is dóigh leis is gá i ndáil leo, agus féadfaidh sé, chun na gcríoch sin, dul isteach in aon oifig lena mbaineann fo-alt (1) den alt seo agus in aon áit eile a gcreideann sé le réasún go bhfuil aon leabhair, taifid nó doiciméid eile den chineál a dúradh á gcoimeád ann.

(b) Aon duine a mbeidh aon leabhair, taifid nó doiciméid eile mar a dúradh faoina chumhacht, ina sheilbh nó ar fáil aige—

(i) tabharfaidh sé ar aird iad ar dhuine údaraithe dá iarraidh sin air agus ceadóidh sé dó iad a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu,

(ii) tabharfaidh sé, ar dhuine údaraithe dá iarraidh sin air, aon fhaisnéis a iarrfar le réasún i ndáil leo, agus

(iii) tabharfaidh sé do dhuine údaraithe cibé cúnamh agus faisnéis eile a bheidh réasúnach sna himthosca.

(c) Beidh feidhm ag forálacha mhíreanna (a) agus (b) den fho-alt seo maidir le gach sealbhóir ceadúnais agus beidh feidhm ag forálacha na míreanna sin, cé is moite d'fhomhír (i) de mhír (a),—

(i) maidir le gach fiontraíocht chomhlachaithe de chuid an tsealbhóra, agus

(ii) maidir le haon duine eile,

i gcás gurb iomchuí agus gurb ábhartha, i dtuairim an Bhainc, iniúchadh a dhéanamh ar na leabhair, na taifid nó na doiciméid eile chun meastóireacht cheart a dhéanamh ar ghnó sealbhóra ceadúnais le linn aon tréimhse lena mbaineann iniúchadh nó iniúchadh beartaithe ar an sealbhóir.

(4) Na leabhair agus na taifid a choimeádfar de bhun an ailt seo—

(a) is leabhair agus taifid iad i dteannta aon leabhar nó taifead eile a cheanglaítear a choimeád le haon achtachán eile nó faoi aon achtachán eile, agus

(b) coinneofar iad go ceann cibé tréimhse, ar a laghad, a shonróidh an Banc maidir le haon leabhar nó taifead den sórt sin.

(5) I gcás aon duine a gceanglófar air leabhar, taifead nó doiciméad eile a thabhairt ar aird d'éileamh liain ar an gcéanna, is gan dochar don lian a thabharfar ar aird é.

(6) Ní chuirfidh aon ní san alt seo iallach ar abhcóide nó ar aturnae leabhar, taifead nó doiciméad eile a thabhairt ar aird ina bhfuil aon chumarsáid phribhléide a rinne sé, nó a rinneadh chuige, sa cháil sin, ná aon fhaisnéis a thabhairt atá i gcumarsáid phribhléide a rinneadh amhlaidh.

(7) (a) San alt seo—

ciallaíonn‘duine iomchuí'—

(i) oifigeach don Bhanc, nó

(ii) i ndáil le haon iniúchadh áirithe (lena n-áirítear iniúchadh beartaithe), aon duine eile a bhfuil, i dtuairim Rialtóir an Bhainc, na cáilíochtaí agus an taithí aige is cuí chun an t-iniúchadh, nó aon chuid de, lena mbaineann an t-alt seo, a dhéanamh;

ciallaíonn ‘fiontraíocht chomhlachaithe’ (más cuí)—

(i) cuideachta shealbhaíochta de chuid an tsealbhóra ceadúnais,

(ii) fochuideachta de chuid an tsealbhóra ceadúnais,

(iii) cuideachta is fochuideachta do chomhlacht corpraithe i gcás inar fochuideachta don chomhlacht corpraithe an sealbhóir ceadúnais áirithe freisin ach nach fochuideachta ceachtar cuideachta don chuideachta eile,

(iv) i gcás inar sealbhóir ceadúnais cuideachta, aon chomhlacht corpraithe eile nach fochuideachta don chuideachta ach a bhfuil teideal tairbhiúil ag an gcuideachta chun breis agus 20 faoin gcéad, de réir luacha ainmniúil, den scairchaipiteal leithroinnte nó de na scaireanna lena ngabhann cearta vótála (seachas cearta vótála nach dtagann i gceist ach amháin in imthosca sonraithe) sa chomhlacht corpraithe eile sin,

(v) comhpháirtíocht ina bhfuil leas ag an sealbhóir ceadúnais agus a bhfuil nó, an tráth ábhartha, a raibh baint ábhartha, i dtuairim an Bhainc, ag a gnó le haon iniúchadh ar an sealbhóir atá á dhéanamh nó a bheartaítear a dhéanamh faoin alt seo;

tá le ‘cuideachta shealbhaíochta’ an bhrí a thugtar dó le halt 155 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 ;

ciallaíonn ‘feidhmeanna reachtúla’, i ndáil leis an mBanc, feidhmeanna an Bhainc—

(i) faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, agus aon achtachán eile ag leasú na nAchtanna sin, nó

(ii) a fhorchuirtear de bhua Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Maoirseacht Chomhdhlúite ar Bhainc), 1985 (I.R. Uimh. 302 de 1985) agus Threoir Uimh. 85/354/CEE ón gComhairle(1) dar dáta 13 Meitheamh, 1983;

tá le ‘fochuideachta’ an bhrí a thugtar dó le halt 155 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 .

(b) Tagairtí san alt seo do leabhair, do thaifid nó do dhoiciméid eile, nó d'aon cheann acu, forléireofar iad mar thagairtí a fholaíonn aon doiciméad nó faisnéis a choimeádtar i bhfoirm neamhinléite (trí úsáid leictreonaice nó ar shlí eile) a fhéadfar a atáirgeadh i bhfoirm inléite agus na modhanna leictreonacha agus na modhanna uathoibríocha eile go léir, más ann, lenar féidir an doiciméad nó an fhaisnéis sin a atáirgeadh amhlaidh agus ar a bhfuil teacht ag an duine arb iad a chuid leabhar, taifead nó doiciméad eile (mar atá forléirithe amhlaidh) atá á n-iniúchadh chun críocha an ailt seo.”.

Faisnéis a thabhairt don Bhanc.

37. —Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 18:

“18. (1) Aon sealbhóir ceadúnais agus aon duine a sheolann gnó—

(a) mar fhiontraíocht chomhlachaithe lena mbaineann fo-alt (3) den alt seo,

(b) a mbeidh an duine sin, de bhua alt 7 (4) (a) (ii) den Acht seo, díolmhaithe ina leith ón oibleagáid ceadúnas a shealbhú,

(c) mar chuideachta iontaobhais infheistíochta,

(d) mar bhróicéir airgid,

(e) mar idirghabhálaí airgeadais, nó

(f) ag eisiúint nó ag sealbhú ionstraimí airgeadais, nó ag rannpháirtiú thairis sin in aon mhargadh in ionstraimí airgeadais, lena n-áirítear ionstraimí den sórt lena mbaineann Caibidil VIII d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 ;

tabharfaidh sé don Bhanc—

(i) cibé tráthanna a shonróidh an Banc ó am go ham, cibé faisnéis agus tuairisceáin maidir leis an ngnó lena mbaineann an ceadúnas nó le seoladh gnó mar a dúradh ag an duine sin, de réir mar a bheidh, a shonróidh an Banc ó am go ham, is faisnéis agus tuairisceáin a mheasfaidh an Banc is gá a bheith aige chun a fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh go cuí;

(ii) laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an Banc, aon fhaisnéis agus tuairisceáin (nach faisnéis ná tuairisceáin atá sonraithe faoi mhír (i) den fho-alt seo) maidir leis an ngnó lena mbaineann an ceadúnas nó le seoladh gnó mar a dúradh ag an duine sin, de réir mar a bheidh, a iarrfaidh an Banc i scríbhinn, is faisnéis agus tuairisceáin is mheasfaidh an Banc is gá a bheith aige chun a fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh go cuí.

(2) Ní dhéanfaidh aon duine faisnéis ná tuairisceáin is eol dó a bheith bréagach a thabhairt faoin alt seo.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) den alt seo maidir le gnó fiontraíochta comhlachaithe ach amháin a mhéid a bheidh baint ábhartha, i dtuairim an Bhainc, ag an bhfaisnéis agus na tuairisceáin atá á n-iarraidh ag an mBanc le meastóireacht cheart a dhéanamh ar ghnó an tsealbhóra ceadúnais lena mbaineann an fhiontraíocht chomhlachaithe.

(4) San alt seo:

tá le ‘fiontraíocht chomhlachaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 17 den Acht seo;

folaíonn ‘faisnéis agus tuairisceáin’ agus ‘faisnéis nó tuairisceáin' cuntais iniúchta, grúpchuntais iniúchta agus aon doiciméid eile is ionann agus na cuntais iniúchta nó na grúpchuntais iniúchta sin nó a fhreagraíonn dóibh;

tá le ‘bróicéir airgid’ an bhrí a shanntar dó le halt 108 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 , chun críocha Chaibidil IX den Acht sin.”.

Treoracha ón mBanc do shealbhóirí ceadúnas.

38. —Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 21:

“21.—(1) Aon uair is dóigh leis an mBanc gurb é leas an phobail déanamh amhlaidh nó gurb amhlaidh, maidir le sealbhóir ceadúnais—

(a) go bhfuil sé éirithe neamhábalta, nó gur dóigh dó éirí neamhábalta, freastal dá oibleagáidí i leith a chreidiúnaithe, nó

(b) nach bhfuil acmhainní caipitiúla leordhóthanacha, ag féachaint don mhéid agus don chineál gnó a sheolann sé, á gcothabháil aige nó gur dóigh nach mbeidh ar a chumas iad a chothabháil, nó

(c) gur mhainnigh sé déanamh de réir aon choinníll a forchuireadh i ndáil leis an gceadúnas de réir alt 10 den Acht seo agus sin in imthosca gur dóigh leis an mBanc go gcuireann an mhainneachtain sin as do chobhsaíocht agus d'fhóntacht an tsealbhóra, nó

(d) go bhfuil sé ag seoladh gnó ar chaoi a chuireann sábháilteacht na dtaiscí a ghlacann sé, nó cearta agus leasanna na ndaoine a rinne na taiscí sin, i mbaol agus a dhéanann dochar dóibh, nó

(e) go bhfuil sé féin, mar aon le fiontraíocht amháin eile nó níos mó (bíodh nó ná bíodh aon fhiontraíocht eile den sórt sin ina sealbhóir ceadúnais), faoi rialú comhchoiteann agus gurb é tuairim an Bhainc nach é leas na ndaoine a choinníonn taiscí leis an gcéad sealbhóir ceadúnais a luaitear iad a bheith faoi rialú comhchoiteann,

féadfaidh an Banc treoir a thabhairt i scríbhinn don sealbhóir sin á ordú dó aon ní nó gach ní acu seo a leanas a fhionraí go ceann cibé tréimhse, nach faide ná sé mhí, a bheidh sonraithe sa treoir, is é sin le rá—

(i) seoladh gnó baincéireachta,

(ii) déanamh íocaíochtaí nach mbaineann mír (i) den fho-alt seo leo,

(iii) fáil nó diúscairt sócmhainní nó dliteanas eile,

nach mbeidh údaraithe ag an mBanc.

(2) Féadfaidh an Banc treoir a tugadh faoi fho-alt (1) den alt seo a chúlghairm mura mbeidh ordú faoi fho-alt (4) den alt seo déanta i leith na treorach.

(3) Féadfaidh sealbhóir ceadúnais dá dtabharfar treoir faoi fho-alt (1) den alt seo iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar ordú ag cur na treorach ar ceal agus féadfaidh an Chúirt an t-ordú sin a dheonú.

(4) Féadfaidh an Banc a iarraidh ar an gCúirt, agus féadfaidh an Chúirt, ordú a dhéanamh ag daingniú treorach a tugadh faoi fho-alt (1) den alt seo nó ag daingniú na treorach agus, faoi réir fho-alt (5) den alt seo, ag fadú a tréimhse oibrithe go ceann cibé tréimhse ama, nach faide ná an tréimhse dhá mhí dhéag ón dáta ar tháinig an treoir in éifeacht, is cuí leis an gCúirt ag féachaint do na himthosca go léir.

(5) Scoirfidh treoir lena mbaineann fo-alt (4) den alt seo d'éifeacht a bheith léi—

(a) i gcás inar daingníodh an treoir, ar an tréimhse lena mbaineann an treoir a bheith caite,

(b) i gcás inar daingníodh an treoir agus inar fadaíodh a tréimhse oibrithe, ar an tréimhse fhadaithe sin a bheith caite,

(c) ó cibé dáta a chinnfidh an Chúirt le hordú ar iarratas a bheith déanta ag an mBanc chuici dá éis sin,

(d) ar ordú foirceanta a bheith déanta maidir leis an sealbhóir ceadúnais lena mbaineann, nó

(e) más dóigh leis an gCúirt nach ann a thuilleadh do na himthosca ba bhun leis an treoir a dhéanamh agus go mbeadh sé éagórach agus éagothrom gan ordú á rá sin a dhéanamh, ó cibé dáta a chinnfidh an Chúirt le hordú,

cibé acu is túisce a tharlóidh.

(6) Féadfaidh an Chúirt, i dteannta nó in ionad ordú a dhéanamh faoi fho-alt (3) nó (4) den alt seo, cibé ordú eile a dhéanamh i ndáil leis an ábhar is dóigh léi is gá, lena n-áirítear ordú á ordú d'aon duine a bhfuil airgead nó sócmhainní eile á sealbhú aige don duine, nó thar ceann an duine, lena mbaineann an treoir, gan aon cheann de na sócmhainní sin a dhiúscairt ach amháin ar cibé coinníollacha, agus i cibé imthosca, a bheidh sonraithe san ordú.

(7) I gcás inar treoir atá ar marthain treoir a thabharfar faoin alt seo, ansin—

(a) ní thionscnófar imeachtaí foirceanta ná féimheachta i ndáil leis an sealbhóir ceadúnais dár tugadh an treoir,

(b) ní cheapfar glacadóir i ndáil le maoin an tsealbhóra sin, agus

(c) ní dhéanfar maoin an tsealbhóra sin a astú, a fhorlámhú ná a thochsal ar shlí eile,

mura mbeidh ceadú faighte roimh ré ón gCúirt.

(8)   (a) I gcás inarb é tuairim an Bhainc, d'ainneoin gur dealraitheach dó go bhfuil an sealbhóir ceadúnais dár tugadh an treoir faoin alt seo ábalta freastal dá oibleagáidí i leith a chreidiúnaithe, nach dóigh go réiteofar na himthosca ba bhun leis an treoir a thabhairt, iarrfaidh sé láithreach ar an gCúirt, agus féadfaidh an Chúirt, ordú a dhéanamh á ordú don sealbhóir scéim a ullmhú, i gcomhairle leis an mBanc, chun a ghnó baincéireachta a fhoirceannnadh go hordúil agus chun a dhliteanais i leith daoine a bhfuil taiscí á gcoinneáil acu leis a urscaoileadh faoi mhaoirseacht an Bhainc agus á ordú dó an scéim a chur faoi bhráid na Cúirte laistigh de dhá mhí chun ceadú na Cúirte a fháil.

(b) Ní cheadóidh an Chúirt téarmaí na scéime gan éisteacht a thabhairt don Bhanc agus, i gcás aon díospóid a bheith ann faoi théarmaí na scéime, féadfaidh an Banc nó an sealbhóir ceadúnais dár tugadh an treoir, nó féadfaidh siad araon, a iarraidh ar an gCúirt an t-ábhar a bhreithniú.

(c) Má mhainníonn an sealbhóir ceadúnais dár tugadh an treoir déanamh de réir ordú na Cúirte nó má mhainníonn sé gníomhú de réir na scéime a cheadaigh an Chúirt, féadfaidh an Banc a iarraidh ar an gCúirt, agus féadfaidh an Chúirt, cibé ordú breise a dhéanamh is dóigh leis is cuí, lena n-áirítear ordú cimithe nó ordú foirceanta ar an bhforas go bhfuil sé cóir agus cothrom an sealbhóir a fhoirceannadh.

(9) Más rud é, in imeachtaí faoin alt seo i gcoinne sealbhóra ceadúnais dár tugadh treoir faoin alt seo, go ndéanfar ordú foirceanta, beidh feidhm ag an dlí a bhaineann le cuideachtaí (lena n-airitear an tAcht seo) ar an gcaoi céanna a mbeadh feidhm acu dá mba ar achainí foirceanta faoin dlí sin a rinneadh an t-ordú agus ionann is dá ndéanfaí tagairt don ordú foirceanta a dhéanamh faoin alt seo a chur in ionad aon tagartha sa dlí sin don achainí foirceanta a thíolacadh.

(10) Más deimhin leis an gCúirt, mar gheall ar chineál nó imthosca an cháis nó thairis sin ar mhaithe leis an gceartas, gurb inmhianaithe déanamh amhlaidh, féadfar an himeachtaí go léir nó aon chuid d'imeachtaí faoin alt seo a éisteacht ar shlí seachas go poiblí.

(11) Féadfaidh an Chúirt le hordú ordú a rinne sí faoin alt seo a chúlghairm nó a leasú.

(12) Chun críocha fho-alt (1) (e) den alt seo measfar an sealbhóir ceadúnais agus fiontraíocht amháin eile nó níos mó a bheith faoi rialú comhchoiteann más féidir leis an duine céanna a chinneadh, nó más é an grúpa céanna daoine ag gníomhú de chomhbheart a chinneann, conas a bhainisteofar, agus cé a bhainisteoidh, gach ceann acu.”.

Leasú ar alt 22 d'Acht 1971.

39. —Leasaítear leis seo alt 22 d'Acht 1971:

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh an Banc treoir a thabhairt do shealbhóir ceadúnais—

(a) gan fógrán ag lorg taiscí ón bpobal a fhoilsiú nó gan leanúint dá fhoilsiú, nó

(b) gan a chur faoi deara go bhfoilseofar fógrán den sórt sin nó go leanfar dá fhoilsiú,

le linn cibé tréimhse a bheidh sonraithe sa treoir.

(2A) Féadfaidh an Banc treoir a thabhairt do shealbhóir ceadúnais—

(a) gan fógrán a fhoilsiú nó gan leanúint dá fhoilsiú, nó

(b) gan a chur faoi deara go bhfoilseofar fógrán nó go leanfar dá fhoilsiú,

más fógrán é ina bhfuil faisnéis maidir le haon seirbhís a chuirtear nó a chuirfear ar fáil don phobal, nó maidir le haon mhuirear, téarma nó coinníoll ar faoina réir a chuirtear (nó a chuirfear) seirbhís ar fáil amhlaidh ar faisnéis í atá, i dtuairim an Bhainc, bréagach nó míthreorach nó a bhfuil sé ceaptha di daoine a mheabhlú.”;

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) San alt seo:

folaíonn ‘fógrán’ aon ní lena mbaineann an t-alt seo a mholadh i bhfoirm ar bith lena n-áirítear, go háirithe, aon ní den sórt sin a chur ar taispeáint nó a fhoilsiú trí fhógra, bileoigín, ciorclán, paimfléad, bróisiúr, grianghraf, scannán, fístaifead, craolachán fuaime, teilifís, cumarsáid leictreonach nó canbhasáil phearsanta;

folaíonn ‘taiscí’ aon chistí a ghlactar ón bpobal agus is iníoctha ar éileamh nó ar fhógra nó ar dháta todhchaí socair nó inchinnte.”.

Leasú ar alt 23 d'Acht 1971.

40. —Leasaítear leis seo alt 23 d'Acht 1971 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) San alt seo—

folaíonn ‘dliteanais’ cibé dliteanais theagmhasacha a shonróidh an Banc ó am go ham chun críocha an ailt seo;

ciallaíonn ‘sonraithe’ sonraithe ag an mBanc i gceanglas faoin alt seo.”.

Comhdhéanamh sócmhainní agus dliteanas.

41. —Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 23:

“23A. Féadfaidh an Banc, ó am go ham, maidir le sealbhóir ceadúnais, ceanglais a shonrú ó thaobh comhdhéanamh a shócmhainní agus comhdhéanamh a dhliteanas.”.

Leasú ar alt 26 d'Acht 1971.

42. —Leasaítear leis seo alt 26 d'Acht 1971 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis—

“(7) Féadfaidh an tAire le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBanc agus i gcás gurb é a thuairim nach mbeadh sé i gcoinne rialáil ordúil chuí na baincéireachta—

(a) i gcás fho-alt (2) nó (3) den alt seo, nó i gcás an dá fho-ailt sin, feidhm a thabhairt do na fo-ailt sin, nó a bhfeidhm a shrianadh, maidir le haon duine nó le haon aicme daoine, agus

(b) i gcás fho-alt (6) den alt seo, an fo-alt sin a leasú trí aon ionstraim a bheidh sonraithe san fho-alt sin a chur leis nó a scriosadh as,

agus, i gcás gach fo-ailt acu, cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh difear dó cheana de bhua an fho-ailt seo.”.

Leasú ar alt 27 d'Acht 1971.

43. —Leasaítear leis seo alt 27 d'Acht 1971:

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Má dhéantar fógrán nó sirtheoireacht eile le haghaidh taiscí a fhoilsiú agus gan ainm agus seoladh an duine a rinne socrú don fhógrán nó don tsirtheoireacht leis an bhfoilsitheoir ar áireamh ann, ansin féadfaidh an Banc, tráth ar bith i gcaitheamh na tréimhse dhá mhí dhéag tar éis an fógrán a fhoilsiú, a iarraidh ar an bhfoilsitheoir ainm agus seoladh an duine sin a thabhairt don Bhanc agus air sin déanfaidh an foilsitheoir de réir an iarratais sin.”;

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) (a) San alt seo ní fholaíonn ‘taiscí’ taiscí arna dtaisceadh le trádálaí ag daoine atá fostaithe aige ina ghnó trádála nó ag a chustaiméirí i ngnáthchúrsa a ghnó trádála ná taiscí i leith earraí a ligean nó a dhíol faoi chomhaontú fruilcheannaigh nó faoi chomhaontú díola creidmheasa.

(b) Aon tagairt san alt seo nó in alt 58 (3) den Acht seo (arna leasú le halt 9 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 ) do thaiscí a shireadh, cibé caoi a shainítear é, folaíonn sé gach cineál sirtheoireachta le haghaidh taiscí lena n-áirítear, go háirithe, aon ní den sórt sin a chur ar taispeáint nó a fhoilsiú trí fhógra, bileoigín, ciorclán, paimfléad, bróisiúr, grianghraf, scannán, fístaifead, craolachán fuaime, teilifís, cumarsáid leictreonach nó canbhasáil phearsanta.”.

Cumhacht na Cúirte chun sáruithe áirithe ar Acht 1971, nó mainneachtain déanamh dá réir, a thoirmeasc.

44. —Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 28:

“28A. (1) Más rud é, ar iarratas arna dhéanamh ar bhealach achomair ag an mBanc, go mbeidh an Chúirt den tuairim go bhfuil—

(a) sárú ar alt 17 nó 18 den Acht seo, nó

(b) mainneachtain déanamh de réir coinníll a forchuireadh i ndáil le ceadúnas de bhua alt 10, nó de réir treorach faoi alt 22, den Acht seo,

déanta nó á dhéanamh, féadfaidh an Chúirt, le hordú, a thoirmeasc ar an duine nó ar na daoine lena mbaineann leanúint den sárú nó den mhainneachtain.

(2) Féadfaidh an Chúirt, le linn di an t-ábhar a bhreithniú, cibé ordú eatramhach nó idirbhreitheach a dhéanamh is dóigh léi is cuí.

(3) Más deimhin leis an gCúirt, mar gheall ar chineál nó imthosca an cháis nó thairis sin ar mhaithe leis an gceartas, gurb inmhianaithe déanamh amhlaidh, féadfar na himeachtaí go léir nó aon chuid d'imeachtaí faoin alt seo a éisteacht ar shlí seachas go poiblí.”.

Leasú ar alt 31 d'Acht 1971.

45. —Leasaítear leis seo alt 31 d'Acht 1971 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) I gcás ina scoirfidh sealbhóir ceadúnais de ghnó baincéireachta a sheoladh in imthosca lena mbaineann alt 57 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 , tabharfaidh sé, a luaithe is féidir, fógra faoin scor sin do na daoine go léir a mbeidh taiscí (lena n-áirítear taiscí ar chuntais reatha) ar taisceadh acu leis agus déanfaidh sé, má éilíonn aon duine den sórt sin air é, méid taisce an duine sin a íoc leis láithreach mar aon le méid aon úis a bheidh fabhraithe ar an taisce sin.”.

Iniúchóir a cheapadh.

46. —(1) Féadfaidh an Banc, i scríbhinn, a cheangal ar aon sealbhóir ceadúnais—

(a) fógra a thabhairt don Bhanc 15 lá ar a laghad—

(i) sula gcuirfear fógraí chuig na scairshealbhóirí maidir le ceapachán beartaithe nó athcheapachán beartaithe duine mar iniúchóir an tsealbhóra chun críocha Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, nó

(ii) sula líonfaidh stiúrthóirí an tsealbhóra aon chorrfholúntas in oifig an iniúchóra de bhua alt 160 (7) d'Acht na gCuideachtaí, 1963 ,

maidir le hainm an duine a bheartaítear a cheapadh nó atá le hathcheapadh nó leis an bhfolúntas sin a líonadh amhlaidh,

(b) laistigh de cibé tréimhse ama a shonróidh an Banc, cibé faisnéis a thabhairt a iarrfaidh an Banc maidir leis an duine a ainmníodh chun críche mhír (a).

(2) I gcás inar dóigh leis an mBanc nach rachadh sé chun leasa do dhaoine a choinníonn taiscí le sealbhóir ceadúnais ná do rialáil ordúil chuí na baincéireachta, féadfaidh sé treoir a thabhairt don sealbhóir sin, de réir mar is gá sna himthosca, gan duine ainmnithe a cheapadh nó a athcheapadh chun oifig iniúchóra, nó treoir a thabhairt do na stiúrthóirí gan corrfholúntas a líonadh trí dhuine ainmnithe a cheapadh, agus déanfar de réir na treorach sin.

(3) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) nó (2) beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £50,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air.

Dualgais iniúchóra.

47. —(1) Más rud é, maidir le hiniúchóir sealbhóra céadúnais—

(a) go mbeidh cúis aige chun a chreidiúint go bhfuil imthosca ann ar dóigh dóibh difear ábhartha a dhéanamh do chumas an tsealbhóra freastal dá oibleagáidí i leith daoine a choinníonn taiscí leis nó freastal d'aon oibleagáidí airgeadais dá chuid faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, nó

(b) go mbeidh cúis aige chun a chreidiúint go bhfuil lochtanna ábhartha i gcórais agus rialuithe airgeadais, nó i dtaifid chuntasaíochta, an tsealbhóra, nó

(c) go mbeidh cúis aige chun a chreidiúint go bhfuil míchruinnis ábhartha in aon tuairisceáin de chineál airgeadais a thug an sealbhóir don Bhanc nó gur fágadh nithe ábhartha amach astu, nó

(d) go mbeartóidh sé coinníoll a chur ag gabháil le haon deimhniú atá le cur ar fáil aige i ndáil le ráitis nó tuairisceáin airgeadais de chuid an tsealbhóra faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, nó faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, nó

(e) go gcinnfidh sé éirí as nó gan dul ar aghaidh lena atoghadh mar iniúchóir,

tuairisceoidh sé an méid sin i scríbhinn don Bhanc gan mhoill.

(2) Déanfaidh iniúchóir sealbhóra ceadúnais, má iarrann an Banc air é, tuarascáil a thabhairt don Bhanc á rá cibé acu atá nó nach bhfuil, ina thuairim agus de réir mar is fearr is eol dó, oibleagáid shonraithe de cineál airgeadais faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, comhlíonta ag an sealbhóir.

(3) Déanfaidh an Banc, má iarrann iniúchóir sealbhóra ceadúnais air é, mionsonraí a thabhairt i scríbhinn don iniúchóir maidir le cibé tuairisceáin de chineál airgeadais, a bheidh tugtha ag an sealbhóir don Bhanc, a iarrfaidh an t-iniúchóir chun a chumasú dó déanamh de réir fho-alt (1) (c) nó (2).

(4) Déanfaidh iniúchóir sealbhóra ceadúnais cóip d'aon tuarascáil a thug sé don Bhanc faoi fho-alt (1) nó (2) a chur chuig an sealbhóir.

(5) (a) Aon uair is dóigh leis an mBanc gur gá déanamh amhlaidh ar mhaithe le feidhmiú a fheidhmeanna faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, nó chun leasanna taisceoirí a chosaint, féadfaidh sé a cheangal ar iniúchóir sealbhóra ceadúnais cibé faisnéis a shonróidh sé a thabhairt dó i ndáil leis an iniúchadh ar ghnó an tsealbhóra agus déanfaidh an t-iniúchóir de réir an cheanglais.

(b) Féadfaidh an Banc a cheangal go ngníomhóidh an t-iniúchóir go neamhspleách ar an sealbhóir ceadúnais agus faisnéis á tabhairt aige chun críocha an fho-ailt seo.

(6) Ní mheasfar aon dualgas a mbeidh iniúchóir sealbhóra ceadúnais faoina réir a bheith sáraithe, ná ní bheidh an t-iniúchóir faoi dhliteanas ar bith i leith an tsealbhóra, ná i leith scairshealbhóirí, creidiúnaithe nó páirtithe leasmhara eile de chuid an tsealbhóra, mar gheall ar é do chomhlíonadh aon oibleagáide a fhorchuirtear air leis an alt seo nó faoin alt seo.

(1) IO Uimh. L322, 17.12.1977, 1.30.

(1) Uimh. L 193, 18.7.1983, 1. 18.