An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II An Banc Ceannais) Ar Aghaidh (Caibidil III Ceadúnú agus Maoirsiú Sealbhóirí Ceadúnas)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

Caibidil II

Forálacha Ginearálta i ndáil leis an mBanc

Cumhachtaí agus feidhmeanna breise an Bhainc.

12. —(1) An aisghairm a dhéantar, le halt 4, ar an Acht Airgid Reatha, 1927 , ní dhéanfaidh sí difear d'aon fheidhm, cumhacht nó dualgas is infheidhmithe ag an mBanc de bhua alt 6 (1) den Phríomh-Acht.

(2) Dearbhaítear leis seo d'fhonn amhras a sheachaint go bhfolaíonn na cumhachtaí agus na feidhmeanna is infheidhmithe de bhua alt 47 d'Acht 1971 na cumhachtaí—

(a) chun urrúis nó aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú, a dhíol nó a shannadh nó chun déileáil iontu ar shlí eile,

(b) chun iasachtaí agus airleacain a thabhairt, agus

(c) chun ráthaíochtaí a thabhairt agus chun íocaíochtaí a dhéanamh ar scór na ráthaíochtaí sin.

(3) Beidh ag an mBanc—

(a) chun cosaint a thabhairt do leasanna daoine, nó aon aicme daoine, a choinníonn taiscí le haon duine eile ar taiscí iad a ndéanann an Banc maoirseacht ar ghnó an duine eile sin ina leith, nó

(b) chun rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar ghnó aon duine a ndéantar maoirseacht den sórt sin air ina leith,

na cumhachtaí seo a leanas i gcás nach bhfuil siad infheidhmithe cheana féin ag an mBanc, is é sin le rá, na cumhachtaí—

(i) chun urrúis nó aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú, a dhíol nó a shannadh nó chun déileáil iontu ar shlí eile,

(ii) chun iasachtaí agus airleacain a thabhairt, agus

(iii) chun ráthaíochtaí a thabhairt agus chun íocaíochtaí a dhéanamh ar scór na ráthaíochtaí sin.

Táillí maidir le maoirseacht ag an mBanc.

13. —(1) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh an tAire le rialachán, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBanc, an táille a fhorordú a bheidh le híoc leis an mBanc ag aon duine ar a ndéanann an Banc maoirseacht faoi achtachán ar bith agus féadfar táillí éagsúla a fhorordú maidir le haicmí éagsúla daoine.

(2) Féadfar socrú a dhéanamh i rialacháin faoin alt seo maidir le cibé nithe teagmhasacha nó gaolmhara is gá, i dtuairim an Aire, chun éifeacht a thabhairt do na táillí sin.

(3) I gcás go mbeartóidh an tAire táille a fhorordú faoi fho-alt (1)—

(a) tabharfaidh sé fógra i dtaobh na táille beartaithe sin do na daoine den aicme lena mbaineann an táille bheartaithe, agus

(b) ní fhorordóidh sé an táille bheartaithe, nó táille níos lú, ach amháin tar éis dó aon uiríll a bhreithniú a bheidh déanta chuige laistigh de cibé tréimhse a shonróidh sé san fhógra, is tréimhse nach lú ná dhá mhí tar éis an dáta ar ar chuir sé fógra chuig gach duine lena mbaineann.

(4) San alt seo folaíonn “duine” malartán todhchaíochtaí agus roghanna airgeadais de réir na brí a shanntar dó chun críocha Chaibidil VIII.

Comhdhéanamh an Bhoird Stiúrthóirí.

14. —(1) Faoi réir fho-alt (3), leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3) d'alt 5:

“(3) Déanfar an Banc a sheoladh agus a bhainistí de réir an Achta seo ag Bord Stiúrthóirí arb é a bheidh ann—

(a) Gobharnóir, agus

(b) cibé líon Stiúrthóirí eile (nach mó ná naonúr agus nach mbeidh níos mó ná beirt Stiúrthóirí seirbhíse ar áireamh ina measc tráth ar bith) a chinnfidh an tAire ó am go ham.”;

(b) trí ailt 14 (5), 23 (7) agus 29 a scriosadh;

(c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 24:

“Seilbh oifige na Stiúrthóirí.

24.—(1) Beidh gach Stiúrthóir (seachas Stiúrthóir seirbhíse agus Stiúrthóir a cheapfar chun corrfholúntas a líonadh) i seilbh oifige, mura túisce a gheobhaidh sé bás, a éireoidh sé as nó a thiocfaidh sé chun bheith dícháilithe, go ceann cúig bliana ón uair a rachaidh téarma oifige a réamhtheachtaí in éag trí imeacht aimsire.

(2) Gach Stiúrthóir (seachas Stiúrthóir seirbhíse) a cheapfar chun críche seachas folúntas i measc na Stiúrthóirí (seachas mar a dúradh) a líonadh, beidh sé i seilbh oifige, mura túisce a gheobhaidh sé bás, a éireoidh sé as nó a thiocfaidh sé chun bheith dícháilithe, go ceann cúig bliana ón lá ar amhail air agus uaidh a cheapfar é.

(3) Beidh gach Stiúrthóir seirbhíse i seilbh oifige fad is toil leis an Aire agus féadfaidh an tAire é a chur as oifig tráth ar bith.

(4) Aon duine a cheapfar chun corrfholúntas a líonadh in oifig Stiúrthóra (seachas oifig Stiúrthóra sheirbhíse) beidh sé i seilbh oifige go ceann a mbeidh fágtha den téarma a mbeadh an Stiúrthóir arbh é a bhás, a éirí as nó a dhícháiliú ba bhun leis an bhfolúntas, i seilbh oifige murach go bhfuair sé bás, gur éirigh sé as nó gur tháinig sé chun bheith dícháilithe.”;

(d) in alt 28 (a bhaineann le fógraí i dtaobh folúntas agus i dtaobh Stiúrthóirí áirithe a cheapadh), tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Ní bhaineann an t-alt seo ach amháin le Stiúrthóirí nach Stiúrthóirí seirbhíse.”.

(2) Faoi réir fho-alt (3), leasaítear leis seo Acht 1971 trí alt 53 a scriosadh.

(3) (a) Aon duine a bhí, díreach roimh theacht i ngníomh don alt seo, ina Stiúrthóir baincéireachta leanfaidh sé, mura rachaidh a théarma oifige in éag ar an teacht i ngníomh sin, de bheith i seilbh oifige ar feadh na tréimhse 3 mhí dá éis sin mura túisce a gheobhaidh sé bás, a éireoidh sé as nó a thiocfaidh sé chun bheith dícháilithe.

(b) Maidir le gach Stiúrthóir lena mbaineann mír (a), leanfaidh forálacha ailt 14 (5), 23 (7) agus 29 den Phríomh-Acht agus alt 53 (3) d'Acht 1971 d'fheidhm a bheith acu ina leith, go dtí go scoirfidh sé de bheith ina Stiúrthóir baincéireachta de réir mhír (a), ionann is dá mba nár achtaíodh an t-alt seo.

Oifigí agus foireann an Bhainc.

15. —(1) Féadfaidh an Banc cibé oifigí agus áitribh eile i cibé áiteanna is dóigh leis is gá le haghaidh chomhlíonádh cuí a fheidhmeanna faoin Acht seo a cheannach, a thógáil ar léas, a fhoirgniú nó a fháil ar shlí eile agus iad a threalmhú agus a chothabháil agus féadfaidh sé aon áitribh den sórt sin ar dóigh leis nach gá a thuilleadh iad chun na críche sin a dhíol nó a ligean ar léas.

(2) Ceapfaidh an Banc rúnaí agus cibé oifigigh agus seirbhísigh eile is dóigh leis an mBanc is gá ó am go ham le haghaidh chomhlíonadh cuí a fheidhmeanna faoin Acht seo agus beidh gach rúnaí, oifigeach agus seirbhíseach a cheapfar amhlaidh i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus faoi réir cibé coinníollacha a chinnfidh an Banc.

(3) (a) Faoi réir fhorálacha mhír (b), gach ceapachán oifigigh nó seirbhísigh don Bhanc a dhéanfar faoi fho-alt (2) déanfar é trí chomórtas (lena n-áirítear scrúdú cáilitheach nó iomaíoch sa Ghaeilge) a sheolfar de réir rialachán a bheidh le déanamh ag an mBord agus féadfaidh an Bord, i ndáil le haon chomórtas den sórt sin, cibé coinníollacha iontrála, cibé teorainneacha agus cibé cosaintí a fhorchur is dóigh leis is cuí.

(b) Ní bhainfidh mír (a) le ceapachán chun poist a bhfuil sé míoiriúnach, i dtuairim an Bhoird, ceapachán a dhéanamh ina leith trí chomórtas.

(4) Íocfar le rúnaí an Bhainc agus le hoifigigh agus seirbhísigh eile an Bhainc cibé tuarastail agus cibé luach saothair a chinnfidh an Banc.

(5) (a) Féadfaidh an Banc, le ceadú an Aire, cibé scéim nó scéimeanna breise a dhéanamh chun pinsin, liúntais agus aiscí a dheonú, tráth scoir nó báis, do cibé oifigigh agus seirbhísigh dá chuid, nó ina leith, is cuí leis agus féadfaidh sé, as cistí a bheidh ar fáil faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, chun íoc as caiteachais an Bhainc, na pinsin, na liúntais nó na haiscí a íoc i leith na ndaoine sin, tráth scoir nó báis, de réir na scéime iomchuí agus féadfaidh an tAire a chinneadh gur cistí poiblí na cistí sin chun críocha an Superannuation Act, 1892.

(b) Féadfaidh an Banc ó am go ham, le ceadú an Aire, scéim a dhéanamh ag leasú scéime faoi mhír (a).

(c) Gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil anseo roimhe seo. féadfar socrú a dhéanamh i scéim faoin bhfo-alt seo chun sochair aoisliúntais (lena n-áirítear pinsin, liúntais agus aiscí) a dheonú do bhaintreacha agus do leanaí oifigigh agus seirbhísigh de chuid an Bhainc agus chun na hoifigigh agus na seirbhísigh lena mbaineann an scéim d'íoc ranníocaí i leith na sochar sin.

(6) Gach scéim a rinneadh faoi fho-alt (4) d'alt 31 den Acht Airgid Reatha, 1927 , leanfaidh sí i bhfeidhm, a mhéid a bhí sí fós i bhfeidhm díreach roimh theacht i ngníomh don alt seo, ionann is dá mba nár aisghaireadh an fo-alt sin leis an Acht seo.

(7) Leasaítear leis seo fo-alt (2) d'alt 54 d'Acht 1971 trí “(arna choinneáil i bhfeidhm de bhua alt 15 (6) d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 )” a chur isteach i ndiaidh “d'Acht 1927” agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(8) Gach scéim a dhéanfaidh an Banc faoi fho-alt (5) leagfar í faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim sin a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime sin, beidh an scéim sin ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

AN TÁBLA

(2) Féadfaidh an Banc ó am go ham le ceadú an Aire, scéim a dhéanamh do leasú scéime faoi alt 31 (4) d'Acht 1927 (arna choinneáil i bhfeidhm de bhua alt 15 (6) d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 ) nó faoi alt 33 (1) (c) d'Acht 1942 nó scéime faoin bhfo-alt seo agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh socrú a bheith i scéim faoin bhfo-alt seo chun sochair aoisliúntais (lena n-áirítear pinsin, liúntais agus aiscí) a dheonú do bhaintreacha agus do leanaí daoine lena mbaineann na scéimeanna sin agus chun na daoine lena mbaineann na scéimeanna sin d'íoc ranníocaí i leith na sochar sin.

Faisnéis a nochtadh.

16. —(1) Aon duine atá, tráth thosach feidhme an ailt seo, nó a cheapfar aon tráth dá éis sin, mar Rialtóir nó ina Stiúrthóir ar an mBanc, nó ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Bhanc, nó atá fostaithe in aon cháil eile ag an mBanc, ní dhéanfaidh sé, le linn a théarma oifige nó fostaíochta nó aon tráth dá éis sin, aon fhaisnéis a nochtadh—

(a) i dtaobh ghnó aon duine nó comhlachta (corpraithe nó neamhchorpraithe) a tháinig ar a iúl de bhua a oifige nó a fhostaíochta, nó

(b) i dtaobh ghníomhaíochtaí an Bhainc chun sláine an airgeadra a chosaint nó chun creidmheas a rialú,

mura ndéanfar an nochtadh sin chun a chumasú don Bhanc a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, nó faoi aon achtachán ag leasú na nAchtanna sin.

(2) Na forálacha maidir le neamhnochtadh atá i bhfo-alt (1), ní bhainfidh siad le haon nochtadh—

(a) a cheanglaíonn cúirt a dhéanamh i ndáil le haon imeachtaí coiriúla,

(b) a dhéanfar le toiliú an duine lena mbaineann an fhaisnéis agus, murab é an duine céanna é, le toiliú an duine óna bhfuarthas an fhaisnéis sin,

(c) i gcás go mbeidh nó go raibh an Banc ag gníomhú i gcáil gníomhaire thar ceann duine, a dhéanfar leis an duine maidir leis an gcáil sin,

(d) i gcás gur dóigh leis an mBanc gur gá é ar mhaithe le leas an phobail, a dhéanfar le haon duine ar a bhfuil an cúram faoin dlí maoirseacht a dhéanamh ar fhorais airgeadais (bíodh nó ná bíodh siad i dteideal airgead a ghlacadh ar taisceadh ón bpobal) agus a bhfuil oibleagáidí i ndáil leis an duine sin air, i dtuairim an Bhainc, a forchuireadh go cuí i leith neamhnochtadh faisnéise agus a fhreagraíonn d'oibleagáidí faoin alt seo,

(e) a dhéanfar le húdarás i ndlínse choigríche a bheidh údaraithe go cuí feidhmeanna a fheidhmiú sa dlínse sin a fhreagraíonn d'fheidhmeanna an Bhainc faoin gCuid seo agus faoi Chuid II d'Acht 1971 agus a bhfuil oibleagáidí i ndáil leis an údarás air, i dtuairim an Bhainc, a forchuireadh go cuí i leith neamhnochtadh faisnéise agus a fhreagraíonn d'oibleagáidí faoin alt seo,

(f) a dhéanfar le haon fhoras de chuid na gComhphobal Eorpach chun críche bhallraíocht an Stáit d'aon Chomhphobal acu sin,

(g) a dhéanfar chun déanamh de réir aon cheanglais, faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, nó faoi aon achtachán eile, go ndéanfar tuarascáil, ráiteas nó doiciméad eile a leagan faoi bhráid Tí den Oireachtas,

agus na forálacha maidir le neamhnochtadh atá i míreanna (a) agus (b) d'fho-alt (1) ní bhainfidh siad le haon nochtadh—

(i) i gcás na míre sin (a), is gá a dhéanamh, i dtuairim an Bhainc, chun cosaint a thabhairt do dhaoine a thaisceann airgead le haon duine a sheolann gnó baincéireachta nó aon ghnó lena mbaineann alt 7 (4) (a) (ii) d'Acht 1971 (arna leasú leis an Acht seo) nó rialacháin faoi alt 26 nó chun leasanna an Bhainc a chosaint,

(ii) i gcás na míre sin (b), a dhéanfar le toiliú an Bhainc nó a dhéanfar i gcás nach dochar an nochtadh—

(I) d'oibríochtaí an Bhainc in aon mhargadh airgeadais, nó

(II) d'eisiúint dlíthairisceana ag an mBanc, nó

(III) do shláine an airgeadra.

(3) Tar éis thosach feidhme an ailt seo, maidir le gach duine a cheapfar mar Rialtóir nó ina Stiúrthóir ar an mBanc, nó ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Bhanc, nó a bheidh fostaithe ag an mBanc in aon cháil eile—

(a) cuirfidh an Banc in iúl dó, sula rachaidh sé i gcúram na hoifige nó na fostaíochta, cad iad na hoibleagáidí a bheidh air faoin alt seo, agus

(b) admhóidh sé gur cuireadh in iúl dó amhlaidh agus go dtuigeann sé na hoibleagáidí a bheidh air,

i cibé caoi a chinnfidh an Banc.

(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £25,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná cúig bliana, nó iad araon, a chur air.

(5) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo, ní gá a chruthú nach bhfuil feidhm ag forálacha fho-alt (2) agus is faoin duine a bheidh ag iarraidh leas a bhaint as aon cheann de na forálacha sin a bheidh sé a chruthú go bhfuil feidhm ag an gcéanna.

Éillitheacht a chosc.

17. —Le héifeacht ó thráth thosach feidhme an ailt seo, beidh feidhm ag forálacha an Prevention of Corruption Act, 1906, agus an Prevention of Corruption Act, 1916, maidir le gach duine lena mbaineann alt 16 agus, dá réir sin—

(a) déanfar alt 1 (3) den Acht sin 1906 (arna oiriúnú leis an Ordú chun na Prevention of Corruption Acts, 1889 go 1916, d'Oiriúnú, 1928 (R. & O.R. Uimh. 37 de 1928 )) agus alt 2 den Acht sin 1916 (arna oiriúnú amhlaidh) a fhorléiriú ionann is dá mbeadh iontu, i ndiaidh na tagartha do dhuine a shealbhaíonn oifig a n-íoctar an luach saothair ina leith as an bPríomh-Chiste nó as airgead a sholáthraíonn an tOireachtas, tagairt do dhuine lena mbaineann alt 16 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 , agus

(b) déanfar ailt 1 agus 2 den Acht sin 1916 (arna oiriúnú amhlaidh) a fhorléiriú ionann is dá mbeadh iontu, tar éis na tagartha do chomhlacht reachtúil ar a gceanglaítear le dlí a fheidhmeanna a fheidhmiú faoi réir stiúradh agus rialú Aire is ceann Roinne Stáit, tagairt don Bhanc.

Doiciméid a choimeád.

18. —(1) Ní fhorléireofar aon fhoráil den National Debt Act, 1870, nó d'Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, mar fhoráil a cheanglaíonn ar an mBanc aon doiciméad nó taifead eile a chaomhnú go ceann tréimhse is faide ná 6 bliana tar éis an dáta is déanaí den tréimhse lena mbaineann an doiciméad nó an taifead eile sin agus ní fhorálfar in aon rialachán faoi alt 17 den Finance Act, 1911, nó faoi alt 37 den Finance Act, 1917, go gcaomhnófar doiciméad nó taifead eile den sórt sin go ceann tréimhse is faide ná na 6 bliana sin.

(2) Féadfar doiciméad nó taifead eile lena mbaineann fo-alt (1) a choimeád go hiomlán nó go páirteach trína thaifeadadh ar shlí seachas i bhfoirm inléite fad is gur féidir an taifeadadh a atáirgeadh i bhfoirm inléite.

(3) In aon imeachtaí dlí, aon chóip nó atáirgeadh i bhfoirm inléite d'aon iontráil i ndoiciméad nó taifead eile atá, nó a bhíodh cheana, á choimeád ag an mBanc glacfar leis nó léi mar fhianaise ar an iontráil sin nó ar na nithe a bhí taifeadta inti i gcás an doiciméad nó an taifead eile sin a bheith díothaithe nó i gcás é a bheith á choimeád ag an mBanc ar shlí seachas i bhfoirm inléite.

Cuntais agus taifid an Bhainc.

19. —(1) Coimeádfaidh an Banc na leabhair chuntais agus na leabhair agus na taifid eile go léir is cuí agus déanfaidh sé, laistigh de 6 mhí tar éis dheireadh gach bliana, ráiteas cuntas maidir leis an mbliain sin a ullmhú agus a chur chuig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus é i cibé foirm a cheadóidh an tAire ó am go ham tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc.

(2) Déanfaidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste gach ráiteas cuntas a chuir an Banc chuige faoin alt seo a iniúchadh agus a dheimhniú agus tabharfaidh sé tuarascáil air, agus déanfaidh sé gach tuarascáil den sórt sin ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar aon leis an ráiteas cuntas lena mbaineann sí a chur chuig an Aire agus cuirfidh seisean faoi deara cóipeanna de na doiciméid a cuireadh chuige amhlaidh a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Tuarascáil agus tuairisceáin ón mBanc.

20. —(1) Déanfaidh an Banc, laistigh de 6 mhí tar éis deireadh gach bliana, tuarascáil ar a imeachtaí i rith na bliana sin a ullmhú agus a chur chuig an Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis dó í a fháil.

(2) Cuirfidh an Banc ar fáil don Aire, lena bhfoilsiú san Iris Oifigiúil, cibé tuairisceáin thréimhsiúla maidir le hidirbhearta an Bhainc a ordóidh an tAire ó am go ham.

An Banc a bheith díolmhaithe ó chánacha.

21. —D'ainneoin aon fhorála de chuid na nAchtanna Cánach nó na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, beidh brabúis, ioncam agus gnóchain inmhuirearaithe an Bhainc díolmhaithe ó cháin chorparáide, cáin ioncaim agus cáin ghnóchan caipitiúil.

Ciste na nótaí dlíthairgthe a fhoirceannadh agus sócmhainní a aistriú chuig an gciste ginearálta.

22. —(1) A luaithe is féidir tar éis an dáta a dtiocfaidh an t-alt seo i ngníomh agus i gcás ar bith le héifeacht ó dháta nach déanaí ná mí amháin tar éis an dáta sin, foirceannfaidh an Banc ciste na nótaí dlíthairgthe agus déanfar sócmhainní an chiste sin a aistriú chuig an gciste ginearálta.

(2) Beidh na nótaí dlíthairgthe a bheidh eisithe tráth ar bith tar éis foirceannadh chiste na nótaí dlíthairgthe ina ndliteanas ar an gciste ginearálta.

(3) (a) Déanfar tagairtí do chiste na nótaí dlíthairgthe in aon reacht (seachas an tAcht seo) nó in aon ionstraim arna déanamh faoin reacht sin a bheidh i bhfeidhm ar dháta foirceanta chiste na nótaí dlíthairgthe a fhorléiriú, le héifeacht ón dáta sin, mar thagairtí don chiste ginearálta mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

(b) Féadfaidh an tAire le rialacháin, maidir le haon reacht nó ionstraim lena mbaineann mír (a) agus a bhaineann le haon ní a ndéileáiltear leis san alt seo, aon choigeartuithe nó modhnuithe a dhéanamh ar an gcéanna is dóigh leis is gá chun go mbeidh éifeacht leis an reacht nó leis an ionstraim sin i gcomhréir leis an alt seo.

(4) A luaithe is féidir tar éis foirceannadh chiste na nótaí dlíthairgthe, cuirfidh an Banc faoi deara go ndéanfar fógra á rá sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus luafar san fhógra sin dáta an fhoirceanta.

An ciste ginearálta.

23. —(1) D'ainneoin aisghairm alt 63 den Acht Airgid Reatha, 1927 , leanfaidh an Banc de bheith ag coinneáil an chiste ar a dtugtar an ciste ginearálta agus is chuig an gciste sin a chuirfidh sé gach fáltas agus is as a tharraingeoidh sé gach íocaíocht.

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc, rialacháin a dhéanamh ina ndéanfar socrú maidir le hioncam barrachais an Bhainc a chinneadh go tréimhsiúil agus féadfaidh sé a chumasú, leis na rialacháin sin, forálacha a dhéanamh le haghaidh cúlchistí, díluachála agus nithe eile dá samhail sula gcinnfear an t-ioncam barrachais.

(3) Aon rialacháin a rinneadh faoi alt 63 (5) den Acht Airgid Reatha, 1927 , measfar iad a bheith déanta faoin alt seo a mhéid a bheidh siad fós i bhfeidhm díreach roimh theacht i ngníomh don alt seo.

(4) Déanfaidh an Banc a ioncam barrachais, amhail mar a chinnfear agus nuair a chinnfear é faoin alt seo, a íoc isteach sa Státchiste i cibé caoi a ordóidh an tAire agus féadfaidh sé tráth ar bith go dtí go ndéanfar an cinneadh sin cibé suimeanna ar cuntas ioncaim bharrachais a íoc isteach sa Státchiste de réir mar a chomhaontóidh an tAire agus an Banc.

Aonad airgeadaíochta agus ráta malairte.

24. —(1) Is é an punt Éireannach, a eiseofar i bhfoirm dlíthairgthe, aonad airgeadaíochta an Stáit.

(2) Féadfaidh an tAire, aon uair is dóigh leis is gá tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc, ceachtar de na nithe seo a leanas nó iad araon a dhéanamh, is é sin le rá:

(a) athrú a dhéanamh ar na socruithe ginearálta um ráta malairte a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire don phunt Éireannach i leith aon aonaid airgeadaíochta eile nó gach aonaid airgeadaíochta eile,

(b) coigeartuithe sonracha a dhéanamh ar an ráta malairte i gcomhréir leis na socruithe sin.

(3) Aon uair a athróidh an tAire na socruithe ginearálta um ráta malairte nó a dhéanfaidh sé coigeartuithe sonracha ar an ráta malairte faoi fho-alt (2), foilseofar fógra á rá sin san Iris Oifigiúil.

Airgeadra ina ndéanfar conarthaí, etc.

25. —Gach conradh, díol, íocaíocht, bille, nóta, ionstraim agus urrús i leith airgid, agus gach idirbheart, déileáil, ní agus rud ar bith a bhaineann le hairgead nó lena ngabhann íocaíocht aon airgid, nó dliteanas aon airgid a íoc, a dhéanfar, a fhorghníomhófar, ina rachfar nó a shealbhófar ar theacht i ngníomh don alt seo nó dá éis, is de réir monaí nó nótaí ar dlíthairiscint iad sa Stát de thuras na huaire, agus ní ar shlí eile, a dhéanfar, a fhorghníomhófar agus a shealbhófar iad, agus a rachfar iontu, mura ndéanfar, mura bhforghníomhófar nó mura sealbhófar an céanna, nó mura rachfar iontu, de réir airgeadra seachas airgeadra an Stáit.