An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (Caibidil II Forálacha Ginearálta i ndáil leis an mBanc)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

CUID II

An Banc Ceannais

Caibidil I

Réamhráiteach, Athrú ar Phionóis agus Forálacha Ginearálta maidir le Cionta

Mínithe (Cuid II).

5. —Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1971” Acht an Bhainc Ceannais, 1971 ;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht an Bhainc Cheannais, 1942 .

Forléiriú agus comhlua (Cuid II).

6. —Déanfar an Príomh-Acht, Acht an Bhainc Ceannais, 1961 , Acht an Bhainc Ceannais, 1964 , Acht 1971 agus an Chuid seo a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, a ghairm díobh le chéile.

Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

7. —Déanfar gach rialachán agus ordú (seachas rialacháin faoi alt 15 nó rialacháin lena mbaineann alt 23 (3) nó ordú faoi alt 79) a dhéanfar faoin gCuid seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán nó an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin nó an ordaithe, beidh an rialachán nó an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán nó faoin ordú.

Athrú ar phionóis faoin bPríomh-Acht.

8. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) in alt 55, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Má dhéanann aon duine nó má chuireann sé faoi deara go ndéanfar, nó má úsáideann sé chun aon chríche ar bith, nóta bainc nó cuid de nóta bainc nó má ritheann sé aon doiciméad a airbheartaíonn gur nóta bainc nó cuid de nóta bainc é nó atá cosúil in aon tslí leis an gcéanna nó chomh cosúil sin leis an gcéanna gur dóigh dó daoine a mheabhlú, beidh sé ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air.”;

(b) in alt 56, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Gach duine a dhéanfaidh, a chuirfidh ar fáil, a eiseoidh, a atheiseoidh, nó a thabharfaidh nó a ghlacfaidh mar íocaíocht, aon doiciméad de shárú ar fho-alt (1) den alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná cúig bliana, nó iad araon, a chur air.”;

(c) in alt 65, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) (a) Beidh sé de dhualgas ar gach duine ar a seirbheálfaidh an Banc fógra faoi fho-alt (1) den alt seo déanamh de réir an fhógra sin laistigh den tréimhse ama nó ar na hócáidí tréimhsiúla (de réir mar a bheidh) a bheidh sonraithe san fhógra sin agus má mhainníonn sé déanamh amhlaidh, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

(b) I gcás duine a chiontú i gcion de bhua mhír (a) den fho-alt seo agus go leanfar den mhainneachtain tar éis an chiontaithe, beidh an duine ciontach i sárú an ailt seo ar gach lá a leanfar den sárú tar éis an chiontaithe sin agus maidir le gach cion den sórt sin dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £100 a chur air.”.

Cionta agus pionóis faoi Acht 1971.

9. —Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 58:

“58.—(1) Aon duine a sháróidh alt 7, 14, 17, 18 nó 27 den Acht seo agus sealbhóir ceadúnais—

(a) a fuair ceadúnas trí ráitis bhréagacha nó ar aon mhodh mí-rialta eile,

(b) a sháróidh alt 19, 20, 26, 31 nó 33 den Acht seo,

(c) a dhéanfaidh, trí ghníomh nó neamhghníomh, sárú ar choinníoll a bheidh forchurtha go cuí agus a bhaineann le ceadúnas,

(d) a mhainneoidh déanamh de réir treorach faoi alt 11 (3) (c) (arna chur isteach le halt 34 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989 ), 21 nó 22 den Acht seo, nó de réir ceanglais faoi alt 23 den Acht seo, nó

(e) a sháróidh rialacháin faoi alt 24 nó 25 den Acht seo,

beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £50,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air,

agus má leantar, tar éis an chiontaithe, den sárú nó den mhainneachtain ar ina leith a ciontaíodh é, beidh sé ciontach i gcion ar gach lá a leanfar den sárú nó den mhainneachtain tar éis an chiontaithe maidir leis an sárú nó mainneachtain bunaidh agus, maidir le gach cion den sórt sin, dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £100 nó, ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £5,000, a chur air.

(2) I gcás alt 14 (2) den Acht seo a shárú maidir le scéim iontaobhais aonad, measfar alt 14 den Acht seo a bheith sáraithe ag an mbainisteoir faoin scéim.

(3) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo a bhaineann le halt 27 den Acht seo, is cosaint mhaith don chúisí a chruthú go mba dhuine é, an tráth ábhartha, a raibh sé de ghnó aige fógráin nó sirtheoireachtaí eile a fhoilsiú nó socrú a dhéanamh dá bhfoilsiú thar ceann duine éigin eile agus go bhfuarthas an fógrán nó an tsirtheoireacht eile ábhartha chun a fhoilsithe i ngnáthchúrsa an ghnó sin agus nárbh eol dó, agus nach raibh cúis ar bith aige le go mbeadh amhras air, gur cion a d'fhéadfadh a bheith ann é a úsáid chun fógairt nó sireadh ar shlí eile a dhéanamh.”.

An Banc d'ionchúiseamh cionta.

10. —Féadfaidh an Banc cion faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, a bheidh á thriail go hachomair, a ionchúiseamh agus má thugann an duine a bheidh ag stiúradh an ionchúisimh sin ráiteas á rá gur tosaíodh an t-ionchúiseamh le húdarás ón mBanc is fianaise leordhóthanach é sin gur tosaíodh an t-ionchúiseamh amhlaidh.

Cionta i ndáil le comhlachtaí áirithe.

11. —I gcás cion faoi Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1989, a bheith déanta ag comhlacht corpraithe nó ag duine a d'airbheartaigh a bheith ag gníomhú thar ceann comhlachta chorpraithe nó comhlachta neamhchorpraithe daoine agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le ceadú, nó gur éascaíodh a dhéanamh trí aon fhaillí toiliúil ar thaobh, duine eile (is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí, ball d'aon choiste bainistíochta nó údarás rialaithe eile de chuid an chomhlachta sin nó is oifigeach dá chuid) beidh an duine eile sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe nó leis an duine a d'airbheartaigh a bheith ag gníomhú amhlaidh, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne agus é a phionósú dá réir sin.