An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil XI Nótaí Dlíthairgthe) Ar Aghaidh (CUID IV Forálacha Ilghnéitheacha i ndáil le hIdirbhearta Airgeadais)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

CUID III

Monaíocht

Míniú (Cuid III).

124. —Sa Chuid seo ciallaíonn “Acht 1969” an tAcht um Airgead Reatha Deachúil, 1969 .

Leasú ar alt 3 d'Acht 1969.

125. —(1) Leasaítear leis seo alt 3 d'Acht 1969—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Féadfaidh an tAire, maidir le haon mhonaí cupra-nicile nó monaí cré-umha d'ainmluach ar bith arna soláthar faoin alt seo, an Chéad Sceideal sin a leasú le hordú trí cibé meáchan caighdeánach eile agus cibé liúntas tualainge i ndáil leis an meáchan sin is cuí leis agus a shonróidh sé san ordú a chur in ionad an mheáchain chaighdeánaigh agus an liúntais tualainge i ndáil leis an meáchan sin a bheidh sonraithe sa Sceideal sin maidir leis na monaí sin, agus beidh éifeacht dá réir sin leis an gCéad Sceideal sin.”;

(b) i bhfo-alt (5), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) Aon uair a bheartaítear ordú a dhéanamh faoin bhfo-alt seo, seachas chun leasú a dhéanamh—

(i) ar mheáchan caighdeánach agus ar chomhshuíomh caighdeánach aon mhonaí agus ar an tualaing (nó ar an gclaonadh ón meáchan caighdeánach agus ón gcomhshuíomh caighdeánach) a bheidh le lamháil ina leith, nó

(ii) ar aon mheáchan nó comhshuíomh nó tualaing den sórt sin (nó ar an gclaonadh ón meáchan nó ón gcomhshuíomh sin),

agus chuige sin amháin, déanfar dréacht den ordú a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.”.

(2) Aon ordú a rinneadh go hiomlán nó go páirteach faoi alt 3 (5) d'Acht 1969 agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ionann is dá mbeadh sé déanta, a mhéid céanna, faoi réim agus de réir an ailt sin 3 (5) arna leasú le fo-alt (1) (b).

Leasú ar alt d'Acht 1969.

126. —(1) Leasaítear leis seo alt 4 d'Acht 1969—

(a) trí fho-alt (1) a scriosadh, agus

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Féadfaidh an tAire, aon uair agus a mhinice is cuí leis, a dhearbhú le hordú (dá ngairtear ordú monaíochta nua san alt seo) gur fóirsteanach go soláthrófaí monaí de mhiotal sonraithe nó de mheascán sonraithe miotal, seachas mar a fhoráiltear le halt 3 den Acht seo nó faoi, d'aon ainmluach sonraithe monaí a údaraítear don Aire a sholáthar leis an alt sin 3 nó faoin alt sin 3.”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) Aon uair a bheartaítear ordú a dhéanamh faoin bhfo-alt seo, déanfar dréacht den ordú a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.”.

(2) Aon ordú a rinneadh go hiomlán nó go páirteach faoi alt 4 (2) d'Acht 1969 agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ionann is dá mbeadh sé déanta, a mhéid céanna, faoi réim agus de réir an ailt sin 4 (2) arna leasú le fo-alt (1).

Dlíthairiscint (monaíocht).

127. —Leasaítear leis seo Acht 1969 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 8:

“8. (1) Má dhéantar airgead a thairiscint i monaí a eisíodh nó a meastar a bheith eisithe faoi aon fhoráil de chuid na nAchtanna um Airgead Reatha Deachúil, 1969 go 1989, beidh an tairiscint sin, maidir le gach ainmluach a thairgfear, ina dhlíthairiscint chun suim a íoc nach mó ná fiche oiread a n-aghaidhluacha ach ní bheidh i gcás aon suim is mó ná sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le monaí a ghlaofar isteach faoi alt 12 den Acht seo amhail ón dáta feidhme iomchuí chun críocha fho-alt (2) den alt sin.”.

Athrú ar phionóis faoi Acht 1969.

128. —Leasaítear leis seo Acht 1969—

(a) in alt 14, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Gach duine a dhéanfaidh nó a eiseoidh aon phíosa miotail nó miotail mheasctha contrártha d'fho-alt (1) den alt seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £5,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá bhliain, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air.”,

(b) in alt 15, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Aon duine—

(a) a dhéanfaidh gníomh contrártha don alt seo, nó

(b) a mhainneoidh déanamh de réir aon choinníll a bheidh ag gabháil le ceadúnas faoin alt seo,

beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £5,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá bhliain, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air agus, ina theannta sin, féadfaidh an chúirt a ordú go bhforghéillfear na hearraí a ndearnadh an cion ina leith.”.

Leasú ar alt 17 d'Acht 1969.

129. —Leasaítear leis seo alt 17 d'Acht 1969 trí “(seachas ordú faoi alt 3 (5) nó 4 den Acht seo a cheanglaítear a dhaingniú le rún ó gach Teach den Oireachtas sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm, nó ordú faoi alt 12 den Acht seo)” a chur in ionad “(seachas ordú faoi alt 3 (5), 4 nó 12 den Acht seo)”, agus tá an t-alt sin 17, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

17. Déanfar gach ordú agus rialachán faoin Acht seo (seachas ordú faoi alt 3 (5) nó 4 den Acht seo a cheanglaítear a leagan ina dhréacht faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, nó ordú faoi alt 12 den Acht seo) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir é tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an rialacháin beidh an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar d'aon ní a rinneadh roimhe sin faoi.

Comhlua (Cuid III).

130. —Féadfar na hAchtanna um Airgead Reatha Deachúil, 1969 go 1989, a ghairm de na hAchtanna um Airgead Reatha Deachúil, 1969 agus 1970, agus den Chuid seo, le chéile.