An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil X Cóid Chleachtais) Ar Aghaidh (CUID III Monaíocht)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

Caibidil XI

Nótaí Dlíthairgthe

Nótaí dlíthairgthe a sholáthar.

118. —(1) Is dleathach don Bhanc nótaí ar a dtabharfar, agus dá ngairtear sa Chuid seo, nótaí dlíthairgthe a sholáthar agus a eisiúint, de réir na Coda seo, sna hainmluachanna seo a leanas, eadhon, £1, £5, £10, £20, £50, £100 agus aon ainmluach airgid eile a mbeidh ordú déanta ag an Aire faoi fho-alt (4) maidir leis, agus beidh na nótaí sin i gcúrsaíocht sa Stát agus is dlíthairiscint a bheidh iontu sa Stát chun aon mhéid a íoc.

(2) Maidir le gach nóta dlíthairgthe, beidh sé i cibé foirm agus beidh cibé méid ann agus cibé dearadh air, agus beidh sé clóite i cibé caoi agus ar cibé páipéar, agus uimhrithe agus fíordheimhnithe i cibé caoi, a bhí forordaithe roimh thosach feidhme an ailt seo nó a fhorordófar ó am go ham tar éis an tosach feidhme sin chun críche an ailt seo.

(3) Aon nóta dlíthairgthe d'ainmluach ar bith a soláthraíodh agus a eisíodh tráth ar bith faoin Acht Airgid Reatha, 1927 , nó faoi aon Acht dá éis sin, leanfaidh sé de bheith i gcúrsaíocht sa Stát agus beidh sé ina dlíthairiscint fós sa Stát chun aon mhéid a íoc.

(4) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, aon ainmluach airgid nach mbeidh sonraithe cheana féin i bhfo-alt (1) nó de bhua an fho-ailt seo a shonrú, le hordú, chun críocha an fho-ailt sin (1).

(5) San alt seo—

folaíonn “páipéar” aon ábhar ar féidir cló air;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe ag an mBanc le cead an Aire.

Feidhm achtachán áirithe.

119. —Aon nótaí dlíthairgthe arna n-eisiúint faoin Acht seo nó faoi Achtanna an Airgid Reatha agus an Bhainc Ceannais, 1927 go 1971, nó faoi aon Acht acu sin, measfar gur nótaí bainc iad de réir bhrí an Forgery Act, 1913, agus aon achtacháin eile a bhaineann le cionta i leith nótaí bainc agus a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire sa Stát, agus gur urrúis luachmhara iad de réir bhrí an Larceny Act, 1916, agus aon dlí eile a bhaineann le goid agus a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire sa Stát, agus gurb iad mona reatha an Stáit iad chun críche na nAchtanna a bhaineann le pá a íoc in airgead tirim agus aon achtacháin eile dá samhail.

An Banc d'eisiúint nótaí dlíthairgthe.

120. —(1) Leasaítear leis seo Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 44:

“44. Is dleathach don Bhanc nótaí dlíthairgthe a eisiúint—

(a) chuige féin nó chuig aon duine eile—

(i) in aghaidh buillin óir, nó

(ii) in aghaidh aon airgead reatha, urrús nó foirm eile sócmhainne a bheidh á shealbhú ag an mBanc,

a sheachadfar, i gcás an duine eile sin, ar an mBanc i cibé caoi agus faoi réir cibé coinníollacha a fhorordóidh sé, nó

(b) chuig an duine eile sin in aghaidh údarú muirearú a dhéanamh ar chuntas an duine sin leis an mBanc.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh le héifeacht ón dáta a ndéanfar ciste na nótaí dlíthairgthe a fhoirceannadh faoi alt 22.

Nótaí dlíthairgthe a fhuascailt.

121. —(1) Beidh sealbhóir nóta dlíthairgthe d'ainmluach ar bith i dteideal, ar éileamh arna dhéanamh aige le linn uaireanta oifige i bpríomhoifig an Bhainc i mBaile Átha Cliath, go bhfaighidh sé mar mhalairt ar an nóta—

(a) nóta dlíthairgthe amháin nó níos mó, nó monaí a bheadh ina ndlíthairiscint, nó iad araon, nó

(b) i gcás ina mbeidh cinnte ag an mBanc gur cuí íocaíocht a dhéanamh i slí éigin eile agus go n-iarrann sealbhóir an nóta dlíthairgthe amhlaidh nó go dtoilíonn sé leis, íocaíocht sa tslí sin, nó

(c)  (i) nóta dlíthairgthe amháin nó níos mó, nó monaí a bheadh ina ndlíthairiscint, nó iad araon, agus

(ii) páirt-íocaíocht de réir mhír (b),

ina mbeidh an luach iomlán céanna.

(2) Féadfaidh an Banc diúltú malartú a dhéanamh de réir fho-alt (1) ar aon nóta dlíthairgthe atá chomh seanchaite nó chomh damáistithe sin nach féidir, i dtuairim an Bhainc, é a aithint mar nóta dlíthairgthe áirithe nó nach leor, i dtuairim an Bhainc, an chuid den nóta sin a chuirtear i láthair lena chinntiú nach bhféadfaí an chuid eile den nóta sin a mhalartú amhlaidh uair éigin eile.

(3) Féadfaidh an Banc cibé socruithe a dhéanamh is dóigh leis is cuí chun go gcealófar agus go ndíothófar, aige féin nó thar a cheann, cibé nótaí dlíthairgthe, arna malartú de réir fho-alt (1), is dóigh leis nach cuí a chaomhnú lena n-atheisiúint.

Nótaí dlíthairgthe a ghlaoch isteach.

122. —Féadfaidh an Banc, faoi réir cibé coinníollacha maidir le ham, áit, modh agus ord tíolactha is cuí leis, aon nótaí dlíthairgthe a bheidh eisithe faoin Acht seo nó faoi Achtanna an Airgid Reatha agus an Bhainc Ceannais, 1927 go 1971, nó faoi aon Acht acu sin, a ghlaoch isteach ar théarmaí go n-íocfaidh sé as na nótaí sin, ar iad a thíolacadh, ar an gcaoi chéanna a n-íocfaí astu dá mbeidís á bhfuascailt faoi alt 121.

Nótaí dlíthairgthe agus nótaí bainc comhdhlúite a aghlot, etc.

123. —(1) Ní dleathach d'aon duine aon ní acu seo a leanas a dhéanamh, is é sin le rá—

(a) nóta dlíthairgthe nó nóta bainc comhdhlúite a ghearradh, a sracadh nó a lot ar shlí eile, nó baint d'aon fheiste slándála a bheidh air nó ann, nó

(b) aon litir, figiúr, dearadh nó marc eile a scríobh, a chló, a tharraingt, a stampáil, a chabhradh nó a bhualadh anuas ar aon slí eile ar nóta dlíthairgthe nó ar nóta bainc comhdhlúite, nó

(c) nóta dlíthairgthe nó nóta bainc comhdhlúite a bhréifniú, bíodh ná ná bíodh na bréifní i bhfoirm aon litreach, figiúir nó dearaidh eile nó ag seasamh dóibh, nó

(d) aon mheamram, fógrán nó scríbhinn eile a chur i gceangal le haon nóta dlíthairgthe nó nóta bainc comhdhlúite nó a ghreamú de.

(2) Gach duine a dhéanfaidh aon ghníomh i ndáil le nóta dlíthairgthe nó nóta bainc comhdhlúite ar sárú é ar an alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

(3) Má bhíonn gníomh is sárú ar an alt seo déanta maidir le nóta dlíthairgthe, ní dhéanfaidh sé sin dochar ná difear d'aon oibleagáid a fhorchuirtear ar an mBanc, ná d'aon chumhacht a thugtar dó, le halt 121 agus 122 den Acht seo íoc as an nóta sin nó é a mhalartú ná ní dhéanfaidh sé dochar ná difear d'aon chumhacht a thugtar amhlaidh don Bhanc diúltú an nóta sin a mhalartú.

(4) Má bhíonn gníomh is sárú ar an alt seo déanta maidir le nóta bainc comhdhlúite, ní dhéanfaidh sé sin dochar ná difear don oibleagáid a fhorchuirtear ar an mBanc le halt 36 (3) den Phríomh-Acht i leith íocaíocht a dhéanamh ar thíolacadh an nóta ina phríomhoifig i mBaile Átha Cliath.

(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ní a dhéanfaidh an Banc, nó a dhéanfar thar a cheann, chun nóta dlíthairgthe a chealú nó chun nóta bainc comhdhlúite a aistarraingt nó a chealú.