An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil IX Maoirsiú Bróicéirí Airgid) Ar Aghaidh (Caibidil XI Nótaí Dlíthairgthe)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

Caibidil X

Cóid Chleachtais

Cóid chleachtais.

117. —(1) Féadfaidh an Banc, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, cód cleachtais amháin nó níos mó a bhaineann le déileálacha le haon aicme nó aicmí daoine a tharraingt suas, a leasú nó a chúlghairm ó am go ham i ndáil le sealbhóirí ceadúnas d'aicme nó d'aicmí ar bith nó le daoine eile a ndéanann an Banc maoirsiú orthu faoin achtachán seo nó faoi aon achtachán eile agus déanfaidh na sealbhóirí ceadúnas, nó na daoine eile atá faoi mhaoirsiú amhlaidh, a mbaineann na cóid sin leo, gach cód den sórt sin a urramú.

(2) Le linn cóid chleachtais a bheith á dtarraingt suas aige beidh aird ag an mBanc—

(a) ar leas custaiméirí agus an phobail i gcoitinne, agus

(b) ar iomaíocht chóir a chur ar aghaidh i margaí airgeadais sa Stát.

(3) Féadfaidh an Banc—

(a) a cheangal ar aon sealbhóir ceadúnais nó duine eile atá á mhaoirsiú aige an fhaisnéis ábhartha go léir a thabhairt don Bhanc chun a chumasú don Bhanc a dheimhniú dó féin go bhfuil an cód á chomhlíonadh ag an sealbhóir ceadúnais sin nó ag an duine eile sin,

(b) treoir i scríbhinn a eisiúint don sealbhóir ceadúnais nó don duine eile sin á ordú dó na cleachtais a bheidh sonraithe sa treoir a urramú i gcás inar gá sin a dhéanamh, i dtuairim an Bhainc, chun a áirithiú go gcomhlíonfaí an cód.

(4) (a) Aon sealbhóir ceadúnais nó duine eile atá á mhaoirsiú ag an mBanc agus a mhainneoidh faisnéis a thabhairt de réir fho-alt (3) (a) nó déanamh de réir treorach faoi fho-alt (3) (b) beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £25,000 a chur air.

(b) I gcás duine a bheith ciontaithe i gcion de bhua mhír (a) den fho-alt seo agus go leanfar, tar éis an chiontaithe, den mhainneachtain faisnéis a thabhairt nó déanamh de réir na treorach, de réir mar a bheidh, beidh an duine ciontach i sárú ar an alt seo ar gach lá a leanfar den sárú tar éis an chiontaithe sin agus, maidir le gach cion den sórt sin, dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £100 a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £2,500 a chur air.

(5) San alt seo folaíonn “cleachtais” nósanna imeachta.