Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

16 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 16 de 1989


ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Tosach feidhme.

3.

Léiriú i gcoitinne.

4.

Aisghairm.

CUID II

An Banc Ceannais

Caibidil I

Réamhráiteach, Athrú ar Phionóis agus Forálacha Ginearálta maidir le Cionta

5.

Mínithe (Cuid II).

6.

Forléiriú agus comhlua (Cuid II).

7.

Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

8.

Athrú ar phionóis faoin bPríomh-Acht.

9.

Cionta agus pionóis faoi Acht 1971.

10.

An Banc d'ionchúiseamh cionta.

11.

Cionta i ndáil le comhlachtaí áirithe.

Caibidil II

Forálacha Ginearálta i ndáil leis an mBanc

12.

Cumhachtaí agus feidhmeanna breise an Bhainc.

13.

Táillí maidir le maoirseacht ag an mBanc.

14.

Comhdhéanamh an Bhoird Stiúrthóirí.

15.

Oifigí agus foireann an Bhainc.

16.

Faisnéis a nochtadh.

17.

Éillitheacht a chosc.

18.

Doiciméid a choimeád.

19.

Cuntais agus taifid an Bhainc.

20.

Tuarascáil agus tuairisceáin ón mBanc.

21.

An Banc a bheith díolmhaithe ó chánacha.

22.

Ciste na nótaí dlíthairgthe a fhoirceannadh agus sócmhainní a aistriú chuig an gciste ginearálta.

23.

An ciste ginearálta.

24.

Aonad airgeadaíochta agus ráta malairte.

25.

Airgeadra ina ndéanfar conarthaí, etc.

Caibidil III

Ceadúnú agus Maoirsiú Sealbhóirí Ceadúnas

26.

Feidhm forálacha ceadúnúcháin agus maoirseachta a leathnú.

27.

Gearáin a imscrúdú.

28.

Muirir, etc., ag sealbhóirí ceadúnas.

29.

Leasú ar alt 2 d'Acht 1971.

30.

Leasú ar alt 7 d'Acht 1971.

31.

Daoine a dhíolmhú ó alt 7 d'Acht 1971.

32.

Ceadúnais a dheonú, etc.

33.

Leasú ar alt 10 d'Acht 1971.

34.

Ceadúnais a chúlghairm.

35.

Leasú ar alt 12 d'Acht 1971.

36.

Forálacha i ndáil le leabhair agus taifid sealbhóirí ceadúnas.

37.

Faisnéis a thabhairt don Bhanc.

38.

Treoracha ón mBanc do shealbhóirí ceadúnas.

39.

Leasú ar alt 22 d'Acht 1971.

40.

Leasú ar alt 23 d'Acht 1971.

41.

Comhdhéanamh sócmhainní agus dliteanas.

42.

Leasú ar alt 26 d'Acht 1971.

43.

Leasú ar alt 27 d'Acht 1971.

44.

Cumhacht na Cúirte chun sáruithe áirithe ar Acht 1971, nó mainneachtain déanamh dá réir, a thoirmeasc.

45.

Leasú ar alt 31 d'Acht 1971.

46.

Iniúchóir a cheapadh.

47.

Dualgais iniúchóra.

Caibidil IV

Forálacha Ginearálta i ndáil le Foirceannadh

48.

Forais le foirceannadh ar iarratas ón mBanc.

49.

Fógraí, doiciméid a bheidh le cur chuig an mBanc i ndáil le foirceannadh.

50.

Ceart an Bhainc ionadaí a bheith aige ag cruinnithe, etc.

51.

Tagairtí d'fhoirceannadh, etc., a fhorléiriú.

52.

Rialacha Cúirte.

Caibidil V

Cosaint Taiscí

53.

Léiriú (Caibidil V).

54.

An cuntas cosanta taiscí.

55.

Taiscí ag sealbhóirí ceadúnas.

56.

Oibriú an chuntais cosanta taiscí a athbhreithniú.

57.

An cuntas cosanta taiscí agus scor de ghnó baincéireachta i gcás sócmhainneachta.

58.

An méid taiscthe a dhílsiú don leachtaitheoir.

59.

Ráiteas faoi chúrsaí, agus íocaíochtaí as an gcuntas cosanta taiscí a ríomh, etc., tráth dócmhainneachta.

60.

Íocaíocht as an gcuntas cosanta taiscí tráth foirceanta.

61.

Éifeacht íocaíochta ag an mBanc faoi alt 60.

62.

Taiscí cáilithe.

63.

Daoine breise áirithe a bheith ina dtaisceoirí eisiata.

64.

Forálacha is infheidhme maidir le taisceoirí eisiata, etc.

65.

Íocaíochtaí áirithe i ndáil le taiscí iontaobhaithe agus comhchuntais a ríomh.

66.

Mar a dhéileálfar le híocaíochtaí áirithe as an gciste ginearálta.

67.

An cuntas cosanta taiscí a athchomhdhéanamh.

68.

Eisiamh ó athchomhdhéanamh.

69.

Airgead a chreidiúnú don chuntas cosanta taiscí, dáiltí, etc.

70.

Caiteachais agus luach saothair leachtaitheora faoin gCaibidil seo.

71.

Teorainn ama.

72.

Rialacháin (Caibidil V).

73.

Feidhm Chaibidil V a leathnú.

Caibidil VI

Idirbhearta Fála

74.

Léiriú (Caibidil VI).

75.

Feidhm (Caibidil VI).

76.

Teorainn le bailíocht idirbheart fála.

77.

Ní mór toiliú an Aire a fháil le haghaidh idirbheart fála áirithe.

78.

Ceanglas ar an mBanc sula ndiúltóidh sé idirbheart fála a cheadú.

79.

An céatadán forordaithe a athrú.

80.

Coinníollacha le ceadú idirbhirt fála bheartaithe.

81.

Ceart díoltóra airbheartaithe damáistí a fháil.

82.

Fógra don Bhanc i dtaobh idirbheart fála beartaithe.

83.

An tréimhse iomchuí chun críche ailt 76, 86 agus 88.

84.

Fiosruithe ag an mBanc.

85.

Ceadú an Bhainc, nó diúltú an Bhainc ceadú a thabhairt, a chur in iúl.

86.

Achomharc chun na hArd-Chúirte i gcoinne diúltú, etc., an Bhainc.

87.

Sárú ar cheadú, etc.

88.

Feidhm achtachán áirithe eile.

Caibidil VII

Forais Airgeadais Áirithe a Mhaoirsiú chun críocha Lárionaid Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta

89.

Mínithe (Caibidil VII).

90.

Feidhm (Caibidil VII).

91.

Orduithe (Caibidil VII).

92.

Maoirsiú, etc., foras airgeadais ag an mBanc.

93.

Feidhm ailt 17 agus 18 d'Acht 1971.

94.

Comhlachtaí féin-rialaitheacha a bhunú.

95.

Cumhacht na Cúirte mainneachtain déanamh de réir ceanglais nó coinníll faoi Chaibidil VII a thoirmeasc.

96.

Neamhchomhlíonadh a thuairisciú don Aire.

Caibidil VIII

Maoirsiú ar Mhalartáin Todhchaíochtaí agus Roghanna Airgeadais

97.

Mínithe (Caibidil VIII).

98.

Na hAchtanna um Chearrbhachas agus Crannchuir.

99.

Malartáin a bhunú.

100.

Malartáin láithreacha.

101.

Ceadú rialacha ag an mBanc, coinníollacha, etc.

102.

Diúltú ag an mBanc rialacha a cheadú.

103.

Feidhm alt 17 d'Acht 1971.

104.

Srian le fógraíocht.

105.

Treoracha ón mBanc trádáil, déileáil, a fhionraí.

106.

Ceadú rialacha a chúlghairm.

107.

Cionta agus pionóis (Caibidil VIII).

Caibidil IX

Maoirsiú Bróicéirí Airgid

108.

Léiriú (Caibidil IX).

109.

Orduithe (Caibidil IX).

110.

Údarú chun gnó bróicéireachta airgid a sheoladh.

111.

Maoirsiú, etc. bróicéirí airgid ag an mBanc.

112.

Feidhm alt 17 d'Acht 1971.

113.

Cumhacht na Cúirte mainneachtain déanamh de réir ceanglais nó coinníll faoi Chaibidil IX a thoirmeasc.

114.

Údaruithe a chúlghairm.

115.

Ainmneacha bróicéirí airgid agus fógraí faoi chúlghairm údaruithe a fhoilsiú.

116.

Cionta agus pionóis (Caibidil IX).

Caibidil X

Cóid Chleachtais

117.

Cóid chleachtais.

Caibidil XI

Nótaí Dlíthairgthe

118.

Nótaí dlíthairgthe a sholáthar.

119.

Feidhm achtachán áirithe.

120.

An Banc d'eisiúint nótaí dlíthairgthe.

121.

Nótaí dlíthairgthe a fhuascailt.

122.

Nótaí dlíthairgthe a ghlaoch isteach.

123.

Nótaí dlíthairgthe agus nótaí bainc comhdhlúite a aghlot, etc.

CUID III

Monaíocht

124.

Míniú (Cuid III).

125.

Leasú ar alt 3 d'Acht 1969.

126.

Leasú ar alt 4 d'Acht 1969.

127.

Dlíthairiscint (monaíocht).

128.

Athrú ar phionóis faoi Acht 1969.

129.

Leasú ar alt 17 d'Acht 1969.

130.

Comhlua (Cuid III).

CUID IV

Forálacha Ilghnéitheacha i ndáil le hIdirbhearta Airgeadais

131.

Leasú ar an Bankers' Books Evidence Act, 1879.

132.

Leasú ar an Bills of Exchange Act, 1882.

133.

Foráil fhorlíontach le halt 3 den Acht Seiceanna, 1959.

134.

Cumhacht an Aire a ordú go bhfionrófar idirbhearta gnó áirithe, etc.

135.

Ní inordaithe íocaíochtaí a dhéanamh ar laethanta saoire poiblí.

136.

Leasú ar an Money-lenders Act, 1900.

137.

Taisce leis an mBanc a bheith ina hinfheistíocht údaraithe d'iontaobhaithe.

138.

Leasú ar an Acht Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe), 1958.

139.

Urrúis áirithe a aistriú go leictreonach.

140.

Faisnéis áirithe a choinneáil i bhfoirm neamh-inléite.

141.

Forléiriú agus comhlua.

AN SCEIDEAL

Na hAchtanna dá dTagraítear

Assurance Companies Act, 1909

9 Edw. 7, c. 49

Bankers' Books Evidence Act, 1879

42 & 43 Vict., c. 11

An tAcht um Fhianaise Leabhar Baincéirí (Leasú), 1959

1959, Uimh. 21

Bills of Exchange Act, 1882

45 & 46 Vict., c. 61

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1976

1976, Uimh. 38

Acht an Bhainc Cheannais, 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais, 1961

1961, Uimh. 8

Acht an Bhainc Ceannais, 1964

1964, Uimh. 3

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht Seiceanna, 1959

1959, Uimh. 19

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986

An tAcht Airgid Reatha, 1927

1927, Uimh. 32

Achtanna an Airgid Reatha agus an Bhainc Ceannais, 1927 go 1971

An tAcht um Airgead Reatha Deachúil, 1969

1969, Uimh. 23

Na hAchtanna um Airgead Reatha Deachúil, 1969 agus 1970

An tAcht um Rialú Iomlaoide, 1954

1954, Uimh. 30

Finance Act, 1911

1 & 2 Geo. 5, c. 48

Finance Act, 1917

6 & 7 Geo. 5, c. 31

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1986

1986, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1987

1987, Uimh. 10

Forgery Act, 1913

3 & 4 Geo. 5, c. 27

Friendly Societies Act, 1896

59 & 60 Vict., c. 25

Na hAchtanna um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 go 1986

An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

1973, Uimh. 25

An tAcht Cáirde Tionscail, 1933

1933, Uimh. 25

Larceny Act, 1916

6 & 7 Geo. 5, c. 50

An tAcht um Chumaisc, Táthcheangail agus Monaplachtaí (Rialú), 1978

1978, Uimh. 17

Money-lenders Act, 1900

63 & 64 Vict., c. 51

National Debt Act, 1870

33 & 34 Vict., c. 71

Partnership Act, 1890

53 & 54 Vict., c. 39

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict., c. 93

Prevention of Corruption Act, 1906

6 Edw. 7, c. 34

Prevention of Corruption Act, 1916

6 & 7 Geo. 5, c. 64

Public Offices Fees Act, 1879

42 & 43 Vict., c. 58

An tAcht um Aistriú Stoic, 1963

1963, Uimh. 34

Superannuation Act, 1892

55 & 56 Vict., c. 40

Trustee Act, 1893

56 & 57 Vict., c. 53

An tAcht Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe), 1958

1958, Uimh. 8

Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979

/images/harp.jpg


Uimhir 16 de 1989


ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE BANC CEANNAIS NA hÉIREANN, NA nACHT-ANNA UM AIRGEAD REATHA DEACHÚIL, 1969 AGUS 1970, AGUS AN DLÍ A BHAINEANN LE hIDIRBHEARTA AIRGEADAIS ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [12 Iúil, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: