An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Riaradh Maoine) Ar Aghaidh (CUID V Foirceannadh ag Iontaobhaí)

27 1988

AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

CUID IV

Comhshocraíochtaí faoi Rialú na Cúirte

Achainí le haghaidh cosanta.

(1857, a. 343)

(1872, a. 62)

(Nua)

87. —(1) Aon fhéichiúnaí nach féidir leis freastal dá ghealltanais i leith a chreidiúnaithe agus ar mian leis staid a ghnóthaí a leagan faoina mbráid d'fhonn togra a dhéanamh chun a fhiacha a imshocrú, faoi rialú na Cúirte, agus é féin a chur faoi dhlínse na Cúirte mar a fhoráiltear leis an gCuid seo, féadfaidh sé achainí a thíolacadh chun na Cúirte ina leagfar amach an chúis nach féidir leis a fhiacha a íoc agus á iarraidh go gcosnófar a phearsa agus a mhaoin ar aon chaingean nó ar aon phróis eile go dtí go ndéanfar ordú eile.

(2) Féadfaidh an Chúirt, ar achainí den sórt sin, an chosaint sin a dheonú le hordú agus an céanna a athnuachan ó am go ham mar is cuí léi.

(3) Féadfaidh an Chúirt diúltú cosaint a dheonú d'aon fhéichiúnaí is comhalta de chomhpháirtíocht mura dtéann na comhpháirtithe go léir i bpáirt san achainí.

(4) San alt seo folaíonn “próis” toghairm féimheachta agus clárú mionnscríbhinne i leith breithiúnais faoin Judgment Mortgage (Ireland) Act, 1850.

(5) Le linn d'ordú cosanta a bheith i bhfeidhm ní bheidh creidiúnaí i dteideal aon mhionnscríbhinn dá dtagraítear i bhfo-alt (4) a chlárú agus ní bheidh aon éifeacht le haon chlárú airbheartaithe.

(6) Má bhíonn féichiúnaí, tráth a achainí, i bpríosún de bhua alt 6 den Acht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1940 , féadfaidh an Chúirt, tar éis cosaint a dheonú, a ordú go scaoilfear saor é.

Srian le déileáil le maoin.

(Nua)

88. —Tar éis ordú cosanta a bheith deonaithe agus a fhad a bheidh sé i bhfeidhm ní cead don fhéichiúnaí comhshocraíochta, gan cead roimh ré ón gCúirt, a mhaoin ná aon chuid dá mhaoin a chur i ngeall ná scaradh léi ná í a dhiúscairt, ach amháin i ngnáthchúrsa trádála nó gnó.

Éifeacht na cosanta ar orduithe forghníomhaithe.

(Nua)

89. —(1) Féadfar ordú cosanta a dheonú d'ainneoin ordú forghníomhaithe a bheith ar láimh sirriam nó cláraitheora contae agus oibreoidh an t-ordú chun cosaint a thabhairt ar fhorghníomhú ach amháin mar a fhoráiltear leis an alt seo.

(2) Ní dhéanfaidh an t-ordú cosanta difear d'ordú forghníomhaithe a mbeidh an sirriam nó an cláraitheoir contae tar éis urghabháil a dhéanamh nó seilbh a ghlacadh dá bhun, agus i gcás den sórt sin, féadfaidh an creidiúnaí forghníomhaithe cibé méid dá fhiach a ghnóthú a réadófar leis an bhforghníomhú.

(3) In aon chás nach mbeidh an sirriam nó an cláraitheoir contae tar éis urghabháil a dhéanamh nó seilbh a ghlacadh de bhun ordú forghníomhaithe, cosnóidh an t-ordú cosanta an féichiúnaí ar phróis eile maidir leis an ordú forghníomhaithe agus beidh an creidiúnaí forghníomhaithe faoi cheangal ag an gcomhshocraíocht.

An nós imeachta ar chosaint a dheonú.

(Nua)

90. —Ar ordú cosanta a dheonú—

(a) ordóidh an Chúirt don fhéichiúnaí comhshocraíochta réamhchruinniú dá chreidiúnaithe a ghairm agus ag an gcruinniú sin tíolacfaidh an féichiúnaí comhshocraíochta ráiteas i dtaobh a shócmhainní agus a dhliteanas agus coimeádfaidh sé miontuairisc ar na himeachtaí;

(b) ordóidh an Chúirt suí príobháideach a thionól os comhair na Cúirte (a thionólfar ar dháta a bheidh sonraithe san ordú) chun a thogra a bhreithniú;

(c) seachadfaidh an féichiúnaí comhshocraíochta meabhrán láithreach ar an Sannaí Oifigiúil ina mbeidh:

(i) dáta an ordaithe cosanta,

(ii) a ainm agus a sheoladh,

(iii) an méid dliteanas atá urraithe, páirt-urraithe agus neamhurraithe,

(iv) an méid sócmhainní,

agus seachadfaidh sé dúblach den mheabhrán sin ar an bPríomh-Oifig.

Ráitis a chomhdú.

(1857, a. 345 go páirt.)

91. —Déanfaidh an féichiúnaí comhshocraíochta, dhá lá ar a laghad roimh an suí príobháideach dá dtagraítear in alt 90, iad seo a leanas a chomhdú in Oifig an tSannaí Oifigiúil—

(a) ráiteas gnóthaí san fhoirm fhorordaithe, ar a mbeidh formhuinithe cibé togra is féidir leis a dhéanamh chun na fiacha nó na gealltanais atá leagtha amach sa ráiteas sin a íoc nó a chomhréiteach sa todhchaí, agus

(b) cóip den ráiteas a rinneadh ag an réamhchruinniú agus cóip den mhiontuairisc ar na himeachtaí maille le haon togra a rinneadh ag an réamhchruinniú nó ag aon atráthú de.

Glacadh le togra.

(1857, a. 346 go páirt., a. 348)

(1857, a. 347)

(1857, ailt 346, 347)

92. —(1) (a) Má tharlaíonn ag an suí príobháideach dá dtagraítear in alt 90 nó ag aon atráthú de, go nglacann trí chúigiú de na creidiúnaithe, ó thaobh lín agus luacha, a vótálann ag an suí sin, cibé go pearsanta nó trí ghníomhaire a bheidh údaraithe i scríbhinn chuige sin, leis an togra nó le haon mhodhnú air, measfar go mbeidh glactha ag na creidiúnaithe leis, faoi réir cheadú na Cúirte.

(b) Má cheadaíonn an Chúirt, beidh an togra nó aon mhodhnú air ina cheangal ar an bhféichiúnaí comhshocraíochta agus ar na daoine go léir ba chreidiúnaithe ar dháta na hachainí agus dár tugadh fógra faoin suí.

(2) Ní bheidh creidiúnaí i dteideal vótáil más lú ná £100 an fiach a bheidh dlite dó.

(3) Freastalóidh an féichiúnaí comhshocraíochta ar an suí agus beidh cumhacht ag an gCúirt é féin nó aon fhinné a thabharfaidh sé i láthair nó aon chreidiúnaí nó duine a éilíonn gur creidiúnaí é a scrúdú faoi mhionn.

(4) Féadfaidh an Chúirt a cheangal ar aon duine a scrúdófar amhlaidh scríbhinn dá fhianaise a shíniú.

(5) Féadfar fiacha a chruthú ag an suí.

Dílsiú don Sannaí Oifigiúil.

(Nua)

93. —(1) Má dhéantar socrú sa togra chun maoin uile an fhéichiúnaí comhshocraíochta nó cuid di a dhílsiú don Sannaí Oifigiúil, mar urrús do thairiscint nó chun an mhaoin a réadú agus a dháileadh, dílseoidh an mhaoin sin don Sannaí Oifigiúil, má thoilíonn sé, de réir théarmaí an togra, ar an togra a bheith ceadaithe ag an gCúirt.

(2) I gcás an mhaoin go léir nó cuid di a bheith dílsithe don Sannaí Oifigiúil chun í a réadú agus a dháileadh, beidh ag an Sannaí Oifigiúil chun na críche sin na cumhachtaí sin go léir i ndáil leis an maoin a bhíonn aige i gcás féimheachta. San Acht seo gairtear “comhshocraíocht dílseacháin” do thogra faoina ndílsítear maoin amhlaidh.

(3) Beidh feidhm ag alt 46 (a bhaineann le deimhniú dílseacháin) maidir le maoin a dhílsíonn don Sannaí Oifigiúil faoin alt seo.

Dáileadh maoine i gcomhshocraíocht dílseacháin.

(Nua)

94. —(1) Nuair a bheidh dóthain airgid ag an Sannaí Oifigiúil chun téarmaí comhshocraíochta dílseacháin a chur i ngníomh tíolacfaidh sé don Chúirt lena gceadú liosta creidiúnaithe lenar ghlac sé féin nó an Chúirt, cóip de chuntas iomchuí an fhéichiúnaí comhshocraíochta ina leabhair, sonraí maidir le caiteachais, táillí, costais, íocaíochtaí tosaíochta agus díbhinn is iníoctha le creidiúnaithe agus a thuarascáil ar réadú an eastáit.

(2) Féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh is cuí léi chun an t-eastát nó aon chuid de a dháileadh trí na caiteachais, na táillí, na costais agus na híocaíochtaí tosaíochta, maille leis an díbhinn iomchuí, a íoc.

(3) Déanfar ansin an tuarascáil agus an cuntas, i dteannta an ordaithe ón gCúirt, a chomhdú sa Phríomh-Oifig agus beidh cead ag gach creidiúnaí dá mbeidh fógra faoin gcomhdú tugtha i cibé foirm a fhorordófar, iad a iniúchadh. Ní ghearrfar aon táille as an gcomhad a iniúchadh.

(4) Más rud é, ar chúis ar bith, nach ndáilfear eastát an fhéichiúnaí comhshocraíochta go hiomlán le hordú den sórt sin, déanfar an dara dáileadh agus dáiltí ina dhiaidh sin a luaithe is caoithiúil tar éis réadú an eastáit iarmharaigh. Is ionann an nós imeachta agus an nós imeachta le haghaidh an chéad dáilte.

(5) In aon chás nach mbeidh aon airgead nó, i dtuairim an tSannaí Oifigiúil, nach mbeidh dóthain airgid, ar fáil le dáileadh ar na creidiúnaithe, féadfaidh an Chúirt a ordú go n-íocfar caiteachais, táillí agus costais san ord sin a mhéid a sheasfaidh an t-airgead. I gcás iarmhéid a bheith fágtha, aistreofar é go dtí an cuntas dá dtagraítear in alt 84 (1).

Suí príobháideach speisialta.

(cf. 1857, ailt 351, 353 go páirt.)

95. —(1) I gcás go mbeidh togra ceadaithe, agus go measfaidh an Chúirt go bhfuil sé riachtanach agus inmhianaithe déanamh amhlaidh, féadfaidh an Chúirt ar iarratas ón bhféichiúnaí comhshocraíochta a chur faoi deara suí príobháideach speisialta a thionól.

(2) Ag an suí sin, féadfaidh tromlach de na creidiúnaithe ó thaobh lín agus luacha a mbeidh cruthúnas acu ar fhiacha nach lú ná £100, an togra a dhaingniú, a athrú nó a neamhniú.

(3) Más rud é, áfach, nach mbeidh an tríú cuid de na creidiúnaithe sin, ó thaobh lín agus luacha, i láthair ag an suí ní bheidh an cinneadh a dhéanfar ag an suí bailí mura gceadaíonn an Chúirt é.

Éifeacht a thabhairt do thogra.

(Nua)

96. —Measfar éifeacht a bheith tugtha do thogra—

(a) i gcás comhshocraíochta dílseacháin, ar é a bheith ceadaithe ag an gCúirt, agus

(b) in aon chás eile, cibé tráth a fhorordófar.

Lóisteáil leis an Sannaí Oifigiúil.

(Nua)

97. —I gcás an togra ó fhéichiúnaí comhshocraíochta a bheith ceadaithe (nach togra é lena socraítear go ndílseoidh a mhaoin go léir nó cuid di don Sannaí Oifigiúil lena réadú nó lena dáileadh), déanfaidh an féichiúnaí comhshocraíochta, laistigh den tréimhse fhorordaithe, an méid is gá chun caiteachais, táillí, costais agus na híocaíochtaí tosaíochta a íoc, maille leis an airgead tirim, na billí nó na nótaí gealltanais (más ann) dá bhforáiltear sa togra, a lóisteáil leis an Sannaí Oifigiúil chun críocha dáilte.

Deimhniú féichiúnaí comhshocraíochta.

(Nua: cf. 1872, a. 64 go páirt.)

98. —I gcás éifeacht a bheith tugtha do thogra an fhéichiúnaí comhshocraíochta déanfaidh an Chúirt, ar thuarascáil an tSannaí Oifigiúil a fháil agus d'éagmais calaoise, deimhniú a dheonú don fhéichiúnaí comhshocraíochta faoi shéala na Cúirte, agus oibreoidh an deimhniú mar urscaoileadh don fhéichiúnaí comhshocraíochta ó éilimh na gcreidiúnaithe a fuair fógra i dtaobh na comhshocraíochta.

Foilsiú i ndáil le comhshocraíochtaí.

(Nua)

99. —(1) Ní dhéanfar gnóthaí an achainígh ná na himeachtaí in ábhar comhshocraíochta a fhoilsiú gan cead na Cúirte, seachas foilsiú a dhéanamh in iris trádála bona fide ar na sonraí a bheidh leagtha amach sna doiciméid a chomhdófar sa Phríomh-Oifig faoi alt 90.

(2) Beidh aon duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion.

An Sannaí Oifigiúil do ghlacadh seilbhe ar mhaoin.

(cf. 1857, a. 344 go páirt.)

100. —Féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ón Sannaí Oifigiúil nó ó aon chreidiúnaí, aon tráth tar éis ordú cosanta a bheith déanta (agus ar chúis leordhóthanach a bheith suite) a ordú go ndéanfaidh an Sannaí Oifigiúil maoin an fhéichiúnaí comhshocraíochta nó aon chuid di a shealbhú agus a ghlacadh.

Ordú cosanta a urscaoileadh.

(Nua)

101. —Féadfaidh an Chúirt, aon tráth tar éis an tsuí phríobháidigh dá dtagraítear in alt 90, a ordú go n-urscaoilfear an t-ordú cosanta ar iarratas chuige sin a bheith déanta ag an bhféichiúnaí comhshocraíochta le comhthoiliú gach creidiúnaí a raibh fógra aige faoin suí príobháideach agus nach lú ná £100 a fhiach.

Barrachas.

(cf. 1872, a 65 go páirt.)

102. —(1) Aon uair is dóigh leis an gCúirt go bhfuil aon mhaoin de chuid féichiúnaí comhshocraíochta a mbeidh an deimhniú atá luaite in alt 98 faighte aige dílsithe fós don Sannaí Oifigiúil nó ina sheilbh nó faoina rialú ordóidh an Chúirt an mhaoin a athdhílsiú nó a thabhairt ar ais, de réir mar a bheidh, don fhéichiúnaí, dá ionadaithe pearsanta nó dá shannaithe pearsanta.

(2) Measfar chun gach críche gur tíolacas, sannadh nó aistriú maoine an t-ordú agus, más iomchuí, féadfar é a chlárú dá réir sin.

Earraí a fuarthas ar creidmheas.

(Nua)

103. —Má fhaigheann an féichiúnaí earraí ar creidmheas laistigh de cheithre lá déag sula ndéantar ordú cosanta agus a fhios aige ag an am nach mbeidh sé in ann íoc astu, féadfaidh an Chúirt más cuí léi, ar iarratas ón gcreidiúnaí, a ordú go dtabharfar na hearraí ar ais nó go n-íocfar astu go hiomlán.

Suí príobháideach le haghaidh fiosrúcháin.

(cf. 1857, a. 353 go páirt.)

104. —Féadfaidh an Chúirt aon tráth, maidir le hábhar comhshocraíochta, ar iarratas ón Sannaí Oifigiúil nó ó aon duine ag a bhfuil leas, suí príobháideach a cheapadh le haghaidh fiosrúcháin agus an féichiúnaí comhshocraíochta nó aon duine eile a thoghairm os a chomhair agus é a scrúdú i dtaobh aon ní a mheasfaidh an Chúirt a bheith ábhartha maidir leis an gcomhshocraíocht.

Féichiúnaí comhshocraíochta a bhreithniú.

(Nua: cf. 1857, a. 353 go páirt.)

105. —(1) Féadfaidh an Chúirt, más cuí léi, an féichiúnaí a bhreithniú ina fhéimheach i gcás—

(a) nach ndéanann sé na doiciméid a éilítear le halt 91 a chomhdú ar an modh forordaithe agus laistigh den tréimhse atá sonraithe san alt sin, nó

(b) nach nglacfar nó nach gceadófar a thogra nó aon mhodhnú air ag an suí príobháideach dá dtagraítear in alt 90, nó ag aon atráthú de, nó

(c) go ndéanfar a thogra a neamhniú faoi alt 95 (2), nó

(d) go suífear, aon tráth tar éis a achainí le haghaidh comhshocraíochta a thíolacadh, go bhfuil an mhionnscríbhinn a comhdaíodh leis an achainí bréagach go toiliúil nó nach ndearna sé a mhaoin, a shócmhainní agus a dhliteanais a nochtadh go hiomlán, nó

(e) go ndealraíonn sé nach mian leis comhshocraíocht bona fide a dhéanamh lena chreidiúnaithe go léir, nó

(f) nach togra réasúnach agus cóir a thogra le forghníomhú faoi threoir na Cúirte, nó

(g) nach mbeidh sé i láthair go cuí ag an suí príobháideach nó ag aon atráthú de, nó

(h) go mainneoidh sé déanamh de réir aon ordú ón gCúirt a dhéanann difear dó agus a dhéanfar san ábhar comhshocraíochta, nó

(i) gur páirtí é in aon chomhaontú éillitheach lena chreidiúnaithe chun a áirithiú go nglacfar lena thogra.

(2) Ar bhreithniú faoi fho-alt (1), rachaidh an Chúirt ar aghaidh amhail mar a dhéanfadh i bhféimheacht agus cuirfidh sí faoi deara fógra a thabhairt láithreach faoin mbreithniú ar an modh forordaithe san Iris Oifigiúil agus i nuachtán laethúil amháin ar a laghad, agus beidh an t-achainíoch faoi réir dhlínse na Cúirte ar an modh céanna le haon fhéimheach eile, agus is togra ar neamhní aon togra a bheidh déanta, glactha nó ceadaithe.

Comhpháirtithe a fhaigheann cosaint na Cúirte.

(Nua)

106. —(1) I gcás go bhfaighidh beirt chomhalta nó níos mó de chomhpháirtíocht cosaint na Cúirte agus go gcuirfidh siad tograí faoi bhráid a gcreidiúnaithe chun a gcomhdhliteanais agus a ndliteanais leithleacha a íoc nó a chomhréiteach, breithneoidh, an Chúirt na comhaltaí go léir ina bhféimhigh i gcás nach nglacfar le haon togra acu.

(2) Ar bhreithniú faoi fho-alt (1), rachaidh an Chúirt ar aghaidh amhail mar a dhéanfadh i bhféimheacht agus cuirfidh sí faoi deara fógra a thabhairt láithreach faoin mbreithniú ar an modh forordaithe san Iris Oifigiúil agus i nuachtán laethúil amháin ar a laghad, agus beidh an t-achainíoch faoi réir dhlínse na Cúirte ar an modh céanna le haon fhéimheach eile, agus is togra ar neamhní aon togra a bheidh déanta, glactha nó ceadaithe.

Finnéithe a thoghairm.

(1857, a. 353 go páirt.)

107. —Is ionann an nós imeachta chun finnéithe a thoghairm i gcomhshocraíocht leis an nós imeachta i bhféimheacht agus beidh cumhacht den chineál céanna ag an gCúirt chun tabhairt orthu teacht i láthair.

Comhshocraíochtaí a chlárú.

(Nua: cf. 1887, c. 57, a. 7; 1890, c. 24, a. 2)

108. —(1) Cothabhálfar clár sa Phríomh-Oifig chun meabhráin a sheachadtar ar an oifig sin faoi alt 90 a chomhdú.

(2) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacha cúirte le haghaidh nithe atá coimhdeach le coimeád an chláir.

An Deeds of Arrangement Act, 1887, a eisiamh.

(Nua)

109. —Ní bheidh feidhm ag an Deeds of Arrangement Act, 1887 maidir le comhshocraíocht faoin gCuid seo.