Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

27 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 1988


AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Tosach feidhme.

3.

Léiriú.

4.

Feidhm an Achta maidir le féimheachtaí agus comhshocraíochtaí a bhí ar marthain.

5.

Caiteachais.

6.

Aisghairm.

CUID II

Nós Imeachta I bhFéimheacht

7.

Gníomhartha féimheachta.

8.

Toghairm féimheachta.

9.

Féichiúnaí éalaitheach a ghabháil.

10.

Achainí.

11.

Tíolacadh achainí.

12.

Costais chreidiúnaí achainígh.

13.

Comhaontú idir féimheach agus creidiúnaí maidir le hachainí nó gníomh féimheachta.

14.

Breithniú: achainí creidiúnaí.

15.

Breithniú: achainí féichiúnaí.

16.

Cúis a shuíomh in aghaidh breithnithe.

17.

Fógra breithnithe agus suí reachtúil.

18.

Sannaí na gcreidiúnaithe.

19.

Dualgais féimhigh.

20.

Athrú ar ainm nó ar sheoladh, etc.

21.

Féimheach agus daoine eile a scrúdú.

22.

Fiach atá dlite do fhéimheach a admháil.

23.

Gabháil féimhigh, etc.

24.

Cimiú chun príosúin.

25.

Daoine i gcoimeád a scrúdú.

26.

Scaoileadh féimhigh as príosún.

27.

Barántas urghabhála.

28.

Barántas cuardaigh.

29.

Slánaíocht do dhaoine a ghníomhaíonn faoi bharántas.

Cásanna Comhpháirtíochta

30.

Caingne ag an Sannaí Oifigiúil agus ag comhpháirtithe féimhigh.

31.

Achainí in aghaidh comhpháirtí amháin nó níos mó.

32.

Cuntais chomhpháirtíochta a sholáthar don Sannaí Oifigiúil.

33.

Dualgas comhpháirtí féimhigh.

34.

Cómhaoin agus maoin leithleach.

35.

Caingne i dtaobh comhchonarthaí.

36.

Imeachtaí in ainm comhpháirtíochta.

37.

Comhpháirtíochtaí teoranta.

Imshocraíocht tar éis Féimheachta

38.

Bac ar réadú eastáit.

39.

Tairiscint imshocraíochta.

40.

Imshocraíocht a íoc.

41.

Ordú breithnithe a urscaoileadh.

Féimheach d'fháil bháis tar éis Breithniú

42.

Féimheach d'fháil bháis tar éis breithniú.

Féimheacht Iardain

43.

Féimheacht iardain.

CUID III

Riaradh Maoine

Éifeacht Breithnithe ar Mhaoin Féimhigh

44.

Maoin a dhílsiú don Sannaí Oifigiúil.

45.

Earraí eiscthe.

46.

Deimhniú i dtaobh dílsiú maoine don Sannaí Oifigiúil.

47.

Airgead agus urrúis áirithe a dhílsiú don Sannaí Oifigiúil.

48.

Teorainn le cumhachtaí an tSannaí Oifigiúil i ndáil le cóipcheart.

49.

Clásal sriantach i gcomhaontú nó i léas.

50.

Forghníomhú in aghaidh maoine féichiúnaí roimh bhreithniú.

51.

Tosaíocht mhorgáiste breithiúnais.

52.

Ordú an ceannaitheoir a chur i seilbh.

53.

Cead ag morgáistí imthairiscint a dhéanamh tráth díola.

54.

Urscaoileadh daoine a sheachadann maoin, etc., ar an Sannaí Oifigiúil.

55.

Ní chuirfear ó bhail teideal chun maoine a dhíolfar.

56.

Maoin dhochraideach a shéanadh.

Tíolacais Chalaoiseacha agus Dheonacha

57.

Tosaíochtaí calaoiseacha a neamhniú.

58.

Idirbhearta áirithe a neamhniú.

59.

Socraíochtaí áirithe a neamhniú.

Forálacha Bainisteoireachta

60.

Oifig an tSannaí Oifigiúil.

61.

Feidhmeanna an tSannaí Oifigiúil i bhféimheacht agus i gcomhshocraíochtaí dílseacháin.

62.

Cigire Féimheachta agus cúntóirí.

63.

An Sannaí Oifigiúil a chosaint.

64.

Cumhacht an tSannaí Oifigiúil chun sainoidhreacht a urchosc.

65.

Cumhacht an tSannaí Oifigiúil chun cuid d'ioncam féimhigh a leithreasú.

66.

Maoin a sheachadadh ar an Sannaí Oifigiúil.

67.

Ceart an tSannaí Oifigiúil stoic nó scaireanna a aistriú.

68.

Ceart an tSannaí Oifigiúil earraí atá geallearbtha nó curtha i ngeall a iniúchadh.

69.

Maoin féimhigh a ghlacadh.

70.

Éileamh ar mhaoin i seilbh féimhigh.

71.

Liúntais d'fhéimheach.

72.

Athdhíriú litreacha, etc., a sheoltar chuig féimheach.

73.

Glacadóirí agus bainisteoirí a cheapadh.

74.

Comhdhíbhinní agus díbhinní leithleacha.

75.

Fiacha is inchruthaithe i bhféimheacht agus i gcomhshocraíochtaí.

76.

Cruthúnas ar fhiacha.

77.

Féimheacht ghníomhaire mharsantaigh.

78.

Cruthúnas le haghaidh costas breithiúnais.

79.

Fiacha a cruthaíodh cheana féin a dhícheadú.

Eastát a Dháileadh

80.

Tosaíocht ag caiteachais, etc.

81.

Íocaíochtaí tosaíochta.

82.

Eastát a dháileadh.

83.

Cuntais agus iniúchadh.

84.

Sannaí Oifigiúil — Cuntas Díbhinne Neamhéilithe.

85.

Urscaoileadh agus neamhniú.

86.

Barrachas.

CUID IV

Comhshocraíochtaí faoi Rialú na Cúirte

87.

Achainí le haghaidh cosanta.

88.

Srian le déileáil le maoin.

89.

Éifeacht na cosanta ar orduithe forghníomhaithe.

90.

An nós imeachta ar chosaint a dheonú.

91.

Ráitis a chomhdú.

92.

Glacadh le togra.

93.

Dílsiú don Sannaí Oifigiúil.

94.

Dáileadh maoine i gcomhshocraíocht dílseacháin.

95.

Suí príobháideach speisialta.

96.

Éifeacht a thabhairt do thogra.

97.

Lóisteáil leis an Sannaí Oifigiúil.

98.

Deimhniú féichiúnaí comhshocraíochta.

99.

Foilsiú i ndáil le comhshocraíochtaí.

100.

An Sannaí Oifigiúil do ghlacadh seilbhe ar mhaoin.

101.

Ordú cosanta a urscaoileadh.

102.

Barrachas.

103.

Earraí a fuarthas ar creidmheas.

104.

Suí príobháideach le haghaidh fiosrúcháin.

105.

Féichiúnaí comhshocraíochta a bhreithniú.

106.

Comhpháirtithe a fhaigheann cosaint na Cúirte.

107.

Finnéithe a thoghairm.

108.

Comhshocraíochtaí a chlárú.

109.

An Deeds of Arrangement Act, 1887, a eisiamh.

CUID V

Foirceannadh ag Iontaobhaí

110.

Ordú foirceanta.

111.

Dílsiú d'iontaobhaí.

112.

Cumhachtaí iontaobhaí, etc.

113.

Ordú urscaoilte.

114.

Cumhachtaí na Cúirte.

CUID VI

Eastáit Daoine a Fhaigheann Bás agus iad Dócmhainneach

115.

Achainí chun eastát duine, a fhaigheann bás agus é dócmhainneach, a riaradh i bhféimheacht.

116.

Éifeacht fógra faoi achainí a sheirbheáil ar ionadaí pearsanta.

117.

Ordú le haghaidh riaradh faoi Chuid VI.

118.

Dílsiú agus dáileadh.

119.

Tosaíocht ag caiteachais adhlactha agus tiomnacha.

120.

Feidhm an Achta.

121.

Barrachas.

122.

Srian le ceart coinneála.

CUID VII

Cionta

123.

Pionóis a chur ar fhéichiúnaithe calaoiseacha.

124.

Féichiúnaí éalaitheach.

125.

Comhaontú éillitheach le creidiúnaithe.

126.

Éileamh bréagach.

127.

Maoin iarfhaighte a fhágáil gan nochtadh.

128.

Cosc a chur ar oifigigh.

129.

Creidmheas a fháil nó gabháil do thrádáil faoi ainm eile.

130.

Fógrán a chur isteach gan údarás.

131.

Dliteanas coiriúil tar éis neamhniú.

132.

Pionóis i leith cionta.

CUID VIII

Ilghnéitheach

133.

Tréimhse do chaingne.

134.

Imeachtaí a sheoladh go príobháideach.

135.

Cumhacht na Cúirte a horduithe a athbhreithniú.

136.

Éifeacht breithnithe ar leigheasanna creidiúnaithe.

137.

Cumhacht chun imeachtaí i gcoinne féimhigh a bhacadh nó a shrianadh.

138.

Comhpháirtíochtaí agus eastáit daoine éagtha a fhoirceannadh.

139.

Toirmeasc ar thochsal tar éis breithniú nó cosanta.

140.

Fianaise dhuine éagtha.

141.

Fógra san Iris Oifigiúil nó i nuachtán.

142.

Gníomhú i gcabhair ar chúirteanna eile.

143.

Teorainneacha airgid a athrú.

144.

Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Cruthúnas ar Fhiacha

AN DARA SCEIDEAL

Aisghairm


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Eadrána, 1954

1954, Uimh. 26

An tAcht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1967

1967, Uimh. 9

Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872

1872, c. 58

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta, 1961

1961, Uimh. 41

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta (Leasu), 1964

1964, Uimh. 17

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

Deeds of Arrangement Act, 1887

1887, c. 57

An tAcht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1940

1940, Uimh. 23

Factors Act, 1889

1889, c. 45

Fines and Recoveries (Ireland) Act, 1834

1834, c. 92

Friendly Societies Act, 1896

1896, c. 25

Irish Bankrupt and Insolvent Act, 1857

1857, c. 60

Judgment Mortgage (Ireland) Act, 1850

1850, c. 29

Acht na nIasachtaithe Airgid, 1933

1933, Uimh. 36

Partnership Act, 1890

1890, c. 39

Preferential Payments in Bankruptcy (Ireland) Act, 1889

1889, c. 60

Reacht na dTréimhsí, 1957

1957, Uimh. 6

Supreme Court of Judicature (Ireland) (No. 2) Act, 1897

1897, c. 66

Trustee Savings Banks Act, 1863

1863, c. 87

Giorruithe Imill

1857—Irish Bankrupt and Insolvent Act, 1857

1872, c. 57—Debtors Act (Ireland), 1872

1872—Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872

1887, c. 57—Deeds of Arrangement Act, 1887

1888, c. 44—Local Bankruptcy (Ireland) Act, 1888

1889—Preferential Payments in Bankruptcy (Ireland) Act, 1889

1890, c. 24—Deeds of Arrangement Amendment Act, 1890

33/1963—Acht na gCuideachtaí, 1963

16/1964—An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

27/1965—An tAcht Comharbais, 1965

36/1971—Acht na gCúirteanna, 1971

R. na nUasch—Rialacha na nUaschúirteanna, 1962

LCR—Local Court Rules, 1888

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 1988


AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ MAILLE LE LEASUITHE AN DLÍ A BHAINEANN LE FÉIMHEACHT AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[13 Iúil, 1988]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: