Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide)

10 1987

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1987


AN tACHT AIRGEADAIS, 1987


RIAR NA nALT

CUID I

Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Alt

1.

Leasú ar alt 6 (liúntas speisialta i leith Á.S.P.C. do 1982-83) den Acht Airgeadais, 1982.

2.

Feidhm alt 10 (ioncam áirithe ó thalamh feirmeoireachta a léasú a bheith díolmhaithe) den Acht Airgeadais, 1985.

3.

Feidhm alt 16 (creidmheas i leith cánach feirme) den Acht Airgeadais, 1986.

4.

Áit chónaithe daoine atá ag obair thar lear.

5.

Leasú ar alt 14 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le díbhinní áirithe) den Acht Airgeadais, 1986.

6.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith úis.

7.

Méid malartach ar cuntas cánach cuí.

Caibidil II

Cáin Ioncaim: Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTrádálacha Corpraithe

8.

Leasú ar alt 12 (an faoiseamh) den Acht Airgeadais, 1984.

9.

Leasú ar alt 13 (teorainneacha le faoiseamh) den Acht Airgeadais, 1984.

10.

Leasú ar alt 15 (cuideachtaí cáilitheacha) den Acht Airgeadais, 1984.

11.

Leasú ar alt 16 (trádálacha cáilitheacha) den Acht Airgeadais, 1984.

12.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le fochuideachtaí.

Caibidil III

Íocaíochtaí i leith Seirbhísí Gairmiúla ag Daoine Áirithe

13.

Léiriú (Caibidil III).

14.

Daoine cuntasacha.

15.

Cáin a asbhaint ó íocaíochtaí iomchuí.

16.

Daoine sonraithe a aithint agus doiciméid a eisiúint chucu.

17.

Tuairisceáin agus bailiú cánach cuí.

18.

Creidmheas i leith cánach cuí a iompraíodh.

19.

Aisíocaíochtaí eatramhacha cánach cuí.

20.

Creidmheasanna nó aisíocaíochtaí eatramhacha cánach cuí a chionroinnt.

21.

Teorainn le creidmheasanna nó aisíocaíochtaí eatramhacha cánach cuí.

Caibidil IV

Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide

22.

Feirmeoireacht: leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith méadú ar stocluachanna.

23.

Aisghairm alt 362 (faoiseamh ó chánachas dúbailte ar bhrabúis ó ghnó muiriompair nó aeriompair) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

24.

Liúntais chaipitiúla d'fheithiclí áirithe bóthair.

25.

Feidhm alt 52 (liúntais chaipitiúla: mar a dhéileálfar le deontais, etc.) den Acht Airgeadais, 1986, maidir le trádáil phróiseála bia.

26.

Leasú ar alt 40 (liúntais chaipitiúla i leith sócmhainní léasaithe áirithe) den Acht Airgeadais, 1984.

27.

Limistéir ainmnithe le haghaidh faoisimh maidir le hathnuachan uirbeach.

Caibidil V

Cáin Chorparáide

28.

Faoiseamh i ndáil le hioncam ó thrádáil loingseoireachta cháilitheach.

29.

Faoiseamh i ndáil le hioncam Tithe Trádála Speisialta.

30.

Faoiseamh i ndáil le hioncam ó oibríochtaí trádála áirithe a sheoltar i Limistéar Duganna Theach an Chustaim.

31.

Leasú ar Chaibidil VI (cuideachtaí monaraíochta) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1980.

32.

Cuideachtaí: creidmheas i leith cánach feirme.

33.

Feidhm alt 79 (ráta laghdaithe cánach corparáide d'ioncam áirithe) den Acht Cánach Corparáide, 1976, maidir le hús áirithe.

34.

Brabúis a eascraíonn ón gCrannchur Náisiúnta a bheith díolmhaithe ó cháin chorparáide.

35.

Faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin.

CUID II

Custaim agus Mál

36.

Faoiseamh i leith ola hidreacarbóin áirithe.

37.

Orduithe a dhaingniú.

CUID III

Cáin Bhreisluacha

38.

Léiriú (Cuid III).

39.

Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

40.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

41.

Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

42.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

43.

Leasú ar alt 13 (loghadh cánach ar earraí a onnmhairítear, etc.) den Phríomh-Acht.

44.

Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

45.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

46.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

47.

Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID IV

Dleachtanna Stampa

48.

Tobhach ar bhainc.

49.

Leasú ar alt 92 (tobhach ar phréimheanna árachais áirithe) den Acht Airgeadais, 1982.

CUID V

Cáin Fháltas Caipitiúil

50.

Leasú ar alt 54 (forálacha a bhaineann le carthanais, etc.) den Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976.

CUID VI

Ilghnéitheach

51.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

52.

Leasú ar alt 162 (An tArd-Bhailitheoir) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

53.

Leasú ar alt 21 (institution of proceedings for fines, etc.) den Inland Revenue Regulation Act, 1890.

54.

Cúram agus bainisteoireacht cánacha agus dleachtanna.

55.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Talmhaíochta (An Chomhairle Oiliúna Talmhaíochta) 1979

1979, Uimh. 9

An tAcht Talmhaíochta (An Foras Talúntais), 1958

1958, Uimh. 1

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

An tAcht um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959

1959, Uimh. 20

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1985

1985, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1986

1986, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968

1968, Uimh. 7

An tAcht Cuanta, 1946

1946, Uimh. 9

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971

1971, Uimh. 22

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht um an Údarás Forbartha Tionscail, 1950

1950, Uimh. 29

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Uimh. 2), 1981

1981, Uimh. 14

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986

1986, Uimh. 9

An tAcht Oiliúna Tionscail, 1967

1967, Uimh. 5

Inland Revenue Regulation Act, 1890

1890, c. 21

An tAcht Arachais, 1936

1936, Uimh. 45

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe), 1971

1971, Uimh. 6

An tAcht Loingis Thráchtála, 1955

1955, Uimh. 29

An tAcht um Chrannchur Náisiúnta, 1986

1986, Uimh. 28

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

Na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 1986

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

Stamp Act, 1891

1891, c. 39

Succession Duty Act, 1853

1853, c. 51

An tAcht um Thrácht Cuartaíochta, 1939

1939, Uimh. 24

Na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 1983

An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979

1979, Uimh. 5

An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1972

1972, Uimh. 17

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1987


AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLE-ACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [9 Iúil, 1987]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: