An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL Scéimeanna Scair-Rogha Ceadaithe) Ar Aghaidh (AN CEATHRÚ SCEIDEAL Athnuachan Uirbeach: Faoiseamh ó Cháin Ioncaim agus ó Cháin Chorparáide)

13 1986

AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

AN TRÍÚ SCEIDEAL

An Cháin is Iomchuí do na Brabúis nó na Gnóchain ó Fheirmeoireacht

Alt 16.

1.—Ciallaíonn “an cháin is iomchuí do na brabúis nó na gnóchain ó fheirmeoireacht”, i ndáil le pearsa aonair is inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim do bhliain mheasúnachta ar bhrabúis nó gnóchain ó fheirmeoireacht, an méid cánach a chinnfear de réir na foirmle—

A

____

 × C

A+B

i gcás—

arb é A, faoi réir mhír 2, méid na mbrabús nó na ngnóchan ó fheirmeoireacht a bhfuil cáin inmhuirearaithe ar an bpearsa aonair ina leith don bhliain mheasúnachta sin (lena n-áirí tear, i gcás fearchéile ar arb inmhuirearaithe cáin don bhliain mheasúnachta de réir fhorálacha alt 194 (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1980 ) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , aon bhrabúis nó gnóchain den sórt sin de chuid a bhanchéile),

arb é B ioncam na pearsan aonair, seachas ioncam atá ar áireamh in A, don bhliain sin, ó gach bunadh (lena n-áirítear, i gcás fearchéile ar arb inmhuirearaithe cáin de réir fhorálacha an ailt sin 194, aon ioncam den sórt sin de chuid a bhanchéile) tar éis comhiomlán na méideanna a shonraítear i mír 3 a asbhaint ón ioncam ó gach bunadh ar leith, agus

arb é C méid na cánach ioncaim is inmhuirearaithe ar ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain sin roimh aon fhaoiseamh a thugtar le halt 361 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , agus le halt 16, a chur i gcuntas.

2.—Le linn A i mír 1 a bheith á chinneadh, déanfar méid na mbrabús nó na ngnóchan ó fheirmeoireacht a laghdú de chomhiomlán na méideanna seo a leanas—

(a) an oiread sin d'aon liúntas caipitiúil a bheidh le cur i gcuntas le linn cáin ioncaim a bheith á muirearú ar na brabúis nó na gnóchain, agus

(b) an oiread sin d'aon chaillteanas, de réir bhrí Chaibidil I de Chuid XIX den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a bheidh le hasbhaint ó na brabúis nó na gnóchain sin nó le fritháireamh ina n-aghaidh, nó a mheasfar a bheith asbhainte uathu nó fritháirithe ina n-aghaidh.

3.—Le linn B i mír 1 a bheith á chinneadh, is é an méid a bheidh le baint as an ioncam ó bhunadh, le linn méid an ioncaim ón mbunadh sin a bheidh le háireamh i B a bheith á fhionnadh, comhiomlán na méideanna seo a leanas—

(a) an oiread sin de na méideanna seo a leanas a bheidh le hasbhaint ón ioncam sin nó le fritháireamh ina aghaidh, nó a bheidh le lamháil le linn cáin ioncaim a bheith á muirearú ar an ioncam sin, eadhon—

(i) aon asbhaint i leith caiteachas,

(ii) aon asbhaint i leith ranníocaí, agus

(iii) aon liúntas caipitiúil, agus

(b) an oiread sin d'aon chaillteanas, de réir bhrí Chaibidil I de Chuid XIX den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a bheidh le baint as an ioncam ón mbunadh sin nó le fritháireamh ina aghaidh nó a mheasfar a bheith bainte as nó fritháirithe ina aghaidh.

4.—Sa Sceideal seo tá le “liúntas caipitiúil”, le “asbhaint i leith caiteachas” agus le “asbhaint i leith ranníocaí” na bríonna céanna atá leo in alt 16 den Acht Airgeadais, 1976 , agus tá le “feirmeoireacht” an bhrí chéanna atá leis i gCaibidil II de Chuid I den Acht Airgeadais, 1974 .