Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

13 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 13 de 1986


AN tACHT AIRGEADAIS, 1986


RIAR NA nALT

CUID I

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Alt

1.

Leasú ar alt 2 (díolúine aoise) den Acht Airgeadais, 1980.

2.

Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

3.

Faoisimh phearsanta.

4.

Leasú ar alt 141 (leanaí) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

5.

Leasú ar alt 12 (faoiseamh i leith costais sláinte) den Acht Airgeadais, 1967.

6.

Leasú ar alt 6 (liúntas speisialta i leith Á.S.P.C. do 1982-83) den Acht Airgeadais, 1982.

7.

Leasú ar alt 8 (buanscéimeanna sochair sláinte) den Acht Airgeadais, 1979.

8.

Faoiseamh maidir le bronntanais do Chospóir.

9.

Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le stiúrthóirí cuideachtaí agus fostaithe dá ndeonaítear cearta chun scaireanna nó sócmhainní eile a fháil.

10.

Scéimeanna scair-rogha ceadaithe.

11.

Scéimeanna brabús-roinnte.

12.

Faoiseamh i leith scaireanna nua arna gceannach, tráth a n-eisithe, ag fostaithe.

13.

Leasú ar na forálacha a bhaineann le faoiseamh i leith infheistíochta i dtrádálacha corpraithe.

14.

Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le díbhinní áirithe.

Caibidil II

Cánachas ar Bhrabúis Fheirmeoireachta

15.

Feirmeoireacht: leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith méadú ar stocluachanna.

16.

Creidmheas i leith cánach feirme.

Caibidil III

Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTaighde agus Forbairt

17.

Léiriú (Caibidil III).

18.

An faoiseamh.

19.

Teorainneacha le faoiseamh.

20.

Pearsana aonair a bheidh cáilithe le haghaidh faoisimh.

21.

Cuideachta cháilitheach taighde agus forbartha.

22.

Cuideachta choimircíochta cháilitheach.

23.

Tionscadal cáilitheach taighde agus forbartha a sheoladh.

24.

Cánachas ar chuideachta cháilitheach taighde agus forbartha.

25.

Scaireanna a dhiúscairt.

26.

Mí-úsáid a chosc.

27.

Éilimh.

28.

Measúnachtaí chun faoiseamh a tharraingt siar.

29.

Faisnéis.

30.

Cáin ghnóchan caipitiúil.

Caibidil IV

Íocaíochtaí Úis ag Glacadóirí Taisce Áirithe

31.

Léiriú (Caibidil IV).

32.

Cáin a asbhaint ó ús iomchuí.

33.

Tuairisceáin agus bailiú cánach cuí.

34.

Leasú ar alt 31 (cumainn fhoirgníochta) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

35.

Cánachas ar ús iomchuí, etc.

36.

Ráiteas arna thabhairt ag glacadóir taisce iomchuí.

37.

Dearbhuithe i ndáil le taiscí de chuid neamhchónaitheoirí.

38.

Dearbhuithe i ndáil le taiscí de chuid carthanas.

39.

Cáin chuí a aisíoc i gcásanna áirithe.

40.

Pionóis.

Caibidil V

Athnuachan Uirbeach: Faoiseamh ó Cháin Ioncaim agus ó Cháin Chorparáide

41.

Léiriú (Caibidil V), etc.

42.

Liúntas i ndáil le háitribh thráchtála áirithe a fhoirgniú

43.

Asbhaint i leith caiteachais áirithe ar chóiríocht chónaithe ar cíos a chur ar fáil.

44.

Liúntas d'úinéirí-áititheoirí maidir le háitreabh áirithe.

45.

Liúntas cíosa dúbailte mar asbhaint le linn ioncam trádála a bheith á ríomh.

Caibidil VI

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

46.

Comhpháirtíochtaí teoranta: srianta le faoiseamh.

47.

Leasú ar alt 16 (bronntanais do Scéim Chearnmhír an Uachtaráin) den Acht Airgeadais, 1985.

48.

Formhuirear as tuairisceáin a chur isteach déanach.

49.

Leasú ar alt 30 (achomhairc in aghaidh measúnachtaí agus íocaíochtaí ar cuntas) den Acht Airgeadais, 1976.

50.

Liúntais chaipitiúla d'fheithiclí, agus asbhaint i leith feithiclí.

51.

Leasú ar alt 25 (liúntas i leith caiteachais áirithe ar charrchlóis ilstóir a fhoirgniú) den Acht Airgeadais, 1981.

52.

Liúntais chaipitiúla: mar a dhéileálfar le deontais, etc.

53.

Feidhm alt 40 (liúntais chaipitiúla i leith sócmhainní léasaithe áirithe) den Acht Airgeadais, 1984.

Caibidil VII

Cáin Chorparáide

54.

Leasú ar alt 84A (teorainn leis an míniú ar “dáileadh”) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

55.

Leasú ar theorainneacha ama áirithe.

56.

Aerfort na Sionna: deimhnithe áirithe a chúlghairm.

57.

Leasú ar alt 155 (léiriú) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

58.

Laghdú ar cháin chorparáide i ndáil le hús ar iasachtaí áirithe d'fheirmeoirí.

59.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le cánachas ar chuideachtaí árachais.

Caibidil VIII

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

60.

Athrú ar na rátaí cánach gnóchan caipitiúil.

61.

Scaireanna ar Mhargadh na Mionchuideachtaí agus scaireanna áirithe eile a dhiúscairt.

CUID II

Custaim agus Mál

62.

Léiriú (Cuid II).

63.

Táirgí tobac.

64.

Leann úll agus leann piorraí.

65.

Hidreacarbóin.

66.

Biotáille.

67.

Beoir.

68.

Fíon agus fíon déanta.

69.

Uiscí boird.

70.

Liúntais áirithe maidir le biotáille, lasáin agus eastóscán nicitín agus tobac do scor.

71.

Feidhm alt 76 (6) den Acht Airgeadais, 1984, maidir le gach áitreabh nach oifig geall-ghlacadóireachta chláraithe.

72.

Marcáil fhorordaithe, etc., a bhaint as ola hidreacarbóin.

73.

Cumhacht áitreabh a chuardach i ndáil le hola hidreacarbóin.

74.

Deireadh a theacht le dleachtanna máil ar bhoinn rubair agus ar cheadúnas monaróra boinn rubair.

75.

Laghdú ar an dleacht máil ar pháirteanna agus gabhálais mhótarfheithiclí, agus deireadh a theacht léi.

76.

Mótarfheithiclí.

77.

Dleacht máil ar fheithiclí inneallghluaiste.

78.

Orduithe a dhaingniú.

CUID III

Cáin Bhreisluacha

79.

Léiriú (Cuid III).

80.

Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

81.

Leasú ar alt 5 (seirbhísí a dhéanamh) den Phríomh-Acht.

82.

Leasú ar alt 8 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.

83.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

84.

Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cánach a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

85.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

86.

Leasú ar alt 17 (sonraisc) den Phríomh-Acht.

87.

Leasú ar alt 20 (aisíoc cánach) den Phríomh-Acht.

88.

Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

89.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

90.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

91.

Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID IV

Dleachtanna Stampa

92.

Tobhach ar bhainc.

93.

Tobhach ar ioncam áirithe infheistíochta.

94.

Dleacht stampa ar ráitis áirithe úis.

95.

Dleacht stampa ar litreacha tréigin.

96.

Dleacht stampa ar ionstraimí áirithe.

97.

Dleacht stampa ar stoic agus urrúis inmhargaidh a thíolacadh agus a aistriú de dhroim díola.

98.

Dleacht stampa ar ionstraimí áirithe a aisíoc.

99.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

100.

Leasú ar alt 1 den Acht um Bhailiú Shealadach Cánach, 1927.

101.

Leasú ar alt 93 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1982.

CUID V

Cáin Fháltas Caipitiúil

Caibidil I

Iontaobhais Lánroghnacha

102.

Léiriú (Cuid V).

103.

Fáltais bhliantúla ag iontaobhais lánroghnacha.

104.

Feidhm an Phríomh-Achta.

105.

Díolúintí.

106.

Cáin a ríomh.

107.

Luachanna ar a gcomhaontófar.

108.

Pionós.

Caibidil II

Ginearálta

109.

Leasú ar alt 46 (ró-íoc cánach) den Phríomh-Acht.

110.

Leasú ar alt 61 (airgead in ainmneacha beirt daoine nó níos mó a íoc) den Phríomh-Acht.

CUID VI

Ilghnéitheach

111.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

112.

Feidhm an Achta um Lán-Aois, 1985.

113.

Sonra-phróiseáil leictreonach a úsáid.

114.

Leasú ar na forálacha a bhaineann le hús a íoc ar cháin a ró-íocadh.

115.

Cáin etc. a bheith dlite de shealbhóir muirir shocraithe ar fhiacha leabhair de chuid cuideachta.

116.

Leasú ar alt 161 (cigirí cánach) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

117.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

118.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

AN DARA SCEIDEAL

Scéimeanna Scair-Rogha Ceadaithe

AN TRÍÚ SCEIDEAL

An Cháin is Iomchuí do na Brabúis nó na Gnóchain Ó Fheirmeoireacht

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Athnuachan Uirbeach: Faoiseamh ó Cháin Ioncaim agus ó Cháin Chorparáide

CUID I

Léiriú

CUID II

Tuairisc ar Limistéar Duganna Theach an Chustaim

CUID III

Tuairisc ar Limistéir Ainmnithe i mBaile Átha Cliath (seachas Limistéar Duganna Theach an Chustaim)

CUID IV

Tuairisc ar Limistéir Ainmnithe i gCorcaigh

CUID V

Tuairisc ar Limistéar Ainmnithe Luimnigh

CUID VI

Tuairisc ar Limistéar Ainmnithe Phort Láirge

CUID VII

Tuairisc ar Limistéar Ainmnithe na Gaillimhe

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

AN SÉÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Leann Úll agus Leann Piorraí

AN SEACHTÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Bhiotáille

AN tOCHTÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Fhíon agus ar Fhíon Déanta


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1976

An tAcht um Lán-Aois, 1985

1985, Uimh. 2

An tAcht um Gheall-Chur, 1931

1931, Uimh. 27

Na hAchtanna Cumann Foirgníochta, 1976 go 1983

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

1975, Uimh. 20

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983

1983, Uimh. 13

Conveyancing Act, 1881

1881, c. 41

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1966

1966, Uimh. 19

Customs and Inland Revenue Act, 1885

1885, c. 51

An tAcht um Cháin Fheirme, 1985

1985, Uimh. 17

Finance Act, 1895

1895, c. 16

Finance Act, 1914 (Session 2)

1914, c. 7

An tAcht Airgid, 1935

1935, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1964

1964, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1967

1967, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1972

1972, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1985

1985, Uimh. 10

An tAcht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1932

1932, Uimh. 34

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952

1952, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968

1968, Uimh. 7

Finance (New Duties) Act, 1916

1916, c. 11

An tAcht Saorphort, 1986

1986, Uimh. 6

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

1979, Uimh. 27

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht um Bord Scannán na hÉireann, 1980

1980, Uimh. 36

Limited Partnerships Act, 1907

1907, c. 24

An tAcht um Bhailiú Shealadach Cánach, 1927

1927, Uimh. 7

Revenue Act, 1906

1906, c. 20

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

Stamp Act, 1891

1891, c. 39

Succession Duty Act, 1853

1853, c. 51

Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

/images/harp.jpg


Uimhir 13 de 1986


AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS d'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS.

[27 Bealtaine, 1986]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: