Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

9 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 1986


AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Tionscal seirbhíse.

4.

Limistéir ainmnithe.

5.

Rátaí a loghadh.

6.

Athbhreithniú tríbhliantúil ar an oibriú tionscail náisiúnta.

7.

Orduithe.

8.

Caiteachais.

9.

Aisghairm.

CUID II

An tÚdarás Forbartha Tionscail

10.

An tÚdarás Forbartha Tionscail.

11.

Feidhmeanna an Údaráis.

12.

Feidhmeanna a tharmligean.

13.

Ordacháin don Údarás.

14.

Deontais a íoc leis an Údarás.

15.

An méid uasta deontas, íocaíochtaí agus ráthaíochtaí ón Údarás.

16.

An tÚdarás do sholáthar láithreán agus seirbhísí.

17.

Díolúine ó dhleacht stampa.

18.

Cumhacht an Údaráis bronntanais a ghlacadh.

19.

Airgead a fháil ar iasacht go sealadach.

20.

Cumhacht an Údaráis comhchomhairleoirí agus comhairleoirí a fhruiliú.

CUID III

Greasachtaí Tionscail

21.

Cumhachtaí ginearálta an Údaráis deontais a thabhairt.

22.

Deontais le haghaidh sócmhainní dochta ar léas.

23.

Deontais faoi chomhair ús a laghdú.

24.

Iasachtaí a ráthú.

25.

Deontais fostaíochta do thionscal seirbhíse.

26.

Iasachtaí agus fóirdheontas úis a ráthú le haghaidh athchóiriú tionscail.

27.

Iasachtaí agus fóirdheontas úis a ráthú le haghaidh forbairt fiontair.

28.

Deontais oiliúna.

29.

Deontais taighde.

30.

Deontais fála teicneolaíochta.

31.

Cumhacht scaireanna a cheannach.

32.

Deontais chun a áirithiú go laghdófar cíosanna monarchan.

33.

Teorainneacha céatadáin le comhiomlán deontas áirithe.

34.

Méid iomlán na ndeontas.

35.

Cumhacht an Rialtais maidir le greasachtaí tionscail.

36.

Cumhachtaí an Údaráis sócmhainní a luacháil, etc.

37.

Sárú ar théarma nó ar choinníoll a chuirtear le deontas nó le híocaíocht eile.

CUID IV

Comhaltaí agus Foireann

38.

Luach saothair etc. chomhaltaí an Údaráis.

39.

Foireann an Údaráis.

40.

Comhaltas de Thithe an Oireachtais nó de Thionól na gComhphobal Eorpach.

41.

Aoisliúntas don fhoireann.

42.

Doiciméid a nochtadh.

43.

Faisnéis a nochtadh.

AN CHÉAD SCEIDEAL

An tÚdarás Forbartha Tionscail

AN DARA SCEIDEAL

Forálacha a Bhaineann le Cumhachtaí an Údaráis a Fheidhmiú

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Limistéir Ainmnithe

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919

9 agus 10 Geo. 5, c. 57

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1969

1969, Uimh. 32

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1977

1977, Uimh. 37

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Uimh. 2), 1981

1981, Uimh. 14

An tAcht um Dheontais Tionscail (Leasú), 1966

1966, Uimh. 12

Lands Clauses Consolidation Act, 1845

8 agus 9 Vict., c. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956

1956, Uimh. 21

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959

1959, Uimh. 36

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1970

1970, Uimh. 9

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1983

1983, Uimh. 12

An tAcht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963

1963, Uimh. 24

An tAcht Iompair, 1944

1944, Uimh. 21

An tAcht um Límistéirí Neamhfhorbartha, 1952

1952, Uimh. 1

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 1986


AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH COMHDHLÚTHÚ, MAILLE LE LEASUITHE, AR AN ACHT UM AN ÚDARÁS FORBAR-THA TIONSCAIL, 1950 , AR NA hACHTANNA UM FHORB-AIRT TIONSCAIL, 1969 GO 1981, AR NA hACHTANNA UM LIMISTÉIR NEAMHFHORBARTHA, 1952 GO 1969, AGUS AR NA hACHTANNA UM DHEONTAIS TIONSC-AIL, 1959 GO 1969, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [6 Bealtaine, 1986]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: