Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim, Tobhach Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

10 1985

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1985


AN tACHT AIRGEADAIS, 1985


RIAR NA nALT

CUID I

Cáin Ioncaim, Tobhach Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Alt

1.

Leasú ar na forálacha a bhaineann le díolúine ó cháin ioncaim.

2.

Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

3.

Faoisimh phearsanta.

4.

Leasú ar alt 138A (liúntas breise do bhaintreacha agus do dhaoine eile maidir le leanaí) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

5.

Leasú ar alt 6 (liúntas speisialta i leith Á.S.P.C. do 1982-83) den Acht Airgeadais, 1982.

6.

Leasú ar alt 125 (feidhm Í.M.A.T.) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

7.

Leasú ar alt 142A (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

8.

Leasú ar alt 344 (díolúine i leith úis ar thaiscí áirithe) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

9.

Leasú ar na forálacha a bhaineann le cáin a bheidh dlite a mheas.

10.

Ioncam áirithe ó thalamh feirmeoireachta a léasú a bheith díolmhaithe.

Caibidil II

Tobhach Ioncaim

11.

Feidhm alt 16 (tobhach ioncaim) den Acht Airgeadais, 1983, maidir le 1985-86.

Caibidil III

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

12.

Leasú ar alt 550 (ús ar cháin thar téarma) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

13.

Leasú ar Chaibidil III (Cáin Ioncaim: Faoiseamh i leith Infheistíocht i dTrádálacha Corpraithe) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1984.

14.

Leasú ar alt 18 (brabúis ó áitiú talún áirithe) den Acht Airgeadais, 1969.

15.

Leasú ar alt 21 (íocaíochtaí le hollscoileanna) den Acht Airgeadais, 1973.

16.

Bronntanais do Scéim Chearnmhír an Uachtaráin.

17.

Feirmeoireacht: leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith méadú ar stocluachanna.

18.

Leasú ar Chaibidil VIII (stocfhaoiseamh) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1984.

19.

Feidhm alt 31 (cumainn fhoirgníochta) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

20.

Liúntais chaipitiúla áirithe a bhuanú.

21.

Cóiríocht chónaithe chíosa: asbhaint i leith caiteachais ar athfheistiú.

22.

Leathnú ar fheidhm faoisimh i leith foirgnimh áirithe a athchóiriú.

Caibidil IV

Cáin Chorparáide

23.

Am le cáin chorparáide a íoc.

24.

Ioncam áirithe de chuid na Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe c.p.t. a bheith díolmhaithe.

Caibidil V

Luathcháin Chorparáide

25.

Leathnú ar alt 52 (laghdú eatramhach ar luathcháin chorparáide) den Acht Airgeadais, 1983.

CUID II

Custaim agus Mál

26.

Léiriú (Cuid II).

27.

Táirgí tobac.

28.

Leann úll agus leann piorraí.

29.

Hidreacarbóin.

30.

Lastóirí meicniúla.

31.

Geallta.

32.

Dleacht máil ar fheithiclí inneallghluaiste (rátaí nua).

33.

Dleachtanna máil ar fheithiclí inneallghluaiste (athrú ó each-chumhacht go dtí ceintiméadair chiúbacha).

34.

Laghdú ar an dleacht ar pháirteanna agus gabhálais mhótarfheithiclí.

35.

Forálacha a bhaineann le dleacht máil ar uiscí boird.

36.

Leasú ar an Finance (New Duties) Act, 1916.

37.

Leasú ar alt 26 (comhacht chun dul isteach agus cuardach do scríbhinní) den Acht Airgid, 1926.

38.

Leasú ar alt 43 (dleacht ceadúnais mheaisín cearrbhachais) den Acht Airgeadais, 1975.

39.

Imeachtaí i gcásanna máil sa Chúirt Dúiche.

40.

Orduithe a dhaingniú.

CUID III

Cáin Bhreisluacha

41.

Léiriú (Cuid III).

42.

Leasú ar alt 5 (seirbhísí a dhéanamh) den Phríomh-Acht.

43.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

44.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

45.

Leasú ar alt 13 (loghadh cánach ar earraí a onnmhairítear, etc.) den Phríomh-Acht.

46.

Leasú ar alt 15 (cáin a mhuirearú ar earraí allmhairithe) den Phríomh-Acht.

47.

Leasú ar alt 23 (an cháin a bheidh dlite a chinneadh) den Phríomh-Acht.

48.

Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

49.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

50.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

51.

Leasuithe ilghnéitheacha (an Tríú, an Séú agus an Seachtú Sceideal) ar an bPríomh-Acht.

52.

Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

53.

Aisghairm.

54.

Méadú ar ráta cánach a chur siar (teaghaisí príobháideacha).

CUID IV

Dleachtanna Stampa

55.

Tobhach ar bhainc.

56.

Alt 86 (dleachtanna stampa ar gheallta cúrsa) den Acht Airgeadais, 1980, do scor.

57.

Leasú ar alt 93 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1982.

CUID V

Cáin Fháltas Caipitiúil

58.

Léiriú (Cuid V).

59.

Díolúine do chéilí.

60.

Faoiseamh i leith polasaithe árachais áirithe.

61.

Faoiseamh ó chomhiomlánú dúbailte.

62.

Liúntas i leith cánach is luaithe maidir leis an teagmhas céanna.

63.

Liúntas i leith cánach gnóchan caipitiúil maidir leis an teagmhas céanna.

64.

Leasú ar alt 106 (fáltais ag iontaobhais lánroghnacha) den Acht Airgeadais, 1984.

65.

Leasú ar alt 108 (díolúintí) den Acht Airgeadais, 1984.

CUID VI

Ilghnéitheach

66.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

67.

Ús áirithe faoin Acht um Idirbhearta Airgeadais Stáit (Forálacha Speisialta), 1984, a íoc.

68.

Comhshocraíochtaí airgeadais i ndáil le Bord Telecom Éireann.

69.

Urrúis arna n-eisiúint ag an Aire Airgeadais.

70.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

71.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

AN DARA SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Uchtála. 1952 go 1976

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

Excise Act, 1848

1848, c. 118

An tAcht Airgid, 1926

1926, Uimh. 35

An tAcht Airgid, 1931

1931, Uimh. 31

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1960

1960, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1961

1961, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1968

1968, Uimh. 33

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1977

1977, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952

1952, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968

1968, Uimh. 7

Finance (New Duties) Act, 1916

1916, c. 11

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe. 1981

1981. Uimh. 37

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht Árachais, 1936

1936, Uimh. 45

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1983

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983

1983, Uimh. 24

Preferential Payments in Bankruptcy (Ireland) Act, 1889

1889, c. 60

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

Stamp Act, 1891

1891, c. 39

An tAcht um Idirbhearta Airgeadais Stáit (Forálacha Speisialta), 1984

1984, Uimh. 23

Succession Duty Act, 1853

1853, c. 51

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1985


AN tACHT AIRGEADAIS, 1985

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHT-ANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [30 Bealtaine, 1985]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: