Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim, Tobhach Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

9 1984

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 1984


AN tACHT AIRGEADAIS, 1984


RIAR NA nALT

CUID I

Cáin Ioncaim, Tobhach Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Alt

1.

Leasú ar na forálacha a bhaineann le díolúine ó cháin ioncaim.

2.

Cáin ioncaim a mhuirearú do 1984-85 agus blianta dá éis.

3.

Faoisimh phearsanta.

4.

Leasú ar alt 6 (liúntas speisialta i leith Á.S.P.C. do 1982-83) den Acht Airgeadais, 1982.

5.

Leasú ar alt 142A (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

6.

Leasú ar alt 432 (éilimh, etc., a dhéanamh agus achomhairc agus athéisteachtaí) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

7.

Leasú ar alt 41 (cuntais infheistíochta i mbainc taisce iontaobhais) den Acht Airgeadais, 1968.

8.

Leasú ar alt 3 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Acht Airgeadais, 1969.

9.

Díolúine do chomhlachtaí spóirt áirithe.

Caibidil II

Tobhach Ioncaim

10.

Leasú ar alt 16 (tobhach ioncaim) den Acht Airgeadais, 1983.

Caibidil III

Cáin Ioncaim: Faoiseamh i leith Infheistíocht i dTrádálacha Corpraithe

11.

Léiriú (Caibidil III).

12.

An faoiseamh.

13.

Teorainneacha le faoiseamh.

14.

Pearsana aonair a bheidh cáilithe le haghaidh faoisimh.

15.

Cuideachtaí cáilitheacha.

16.

Trádálacha cáilitheacha.

17.

Scaireanna a dhiúscairt.

18.

Luach a fhaightear ó chuideachta.

19.

Caipiteal athshuímh.

20.

Luach a fhaigheann daoine seachas éilitheoirí.

21.

Mí-úsáid a chosc.

22.

Éilimh.

23.

Measúnachtaí chun faoiseamh a tharraingt siar.

24.

Faisnéis.

25.

Cáin ghnóchan caipitiúil.

26.

Feidhm maidir le fochuideachtaí.

27.

Ainmnithigh agus cistí infheistíochta ainmnithe.

Caibidil IV

Frithsheachaint agus Frithimghabháil

28.

Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le hurrúis neamhúsmhara áirithe.

29.

Cánachas ar ioncam a mheastar a eascraíonn ó dhíolacháin áirithe urrús.

Caibidil V

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

30.

Leasú ar alt 30 (achomhairc in aghaidh measúnachtaí agus íocaíochtaí ar cuntas) den Acht Airgeadais, 1976.

31.

Leasú ar Chaibidil IX (Scéimeanna Brabús-Roinnte) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1982, agus ar an Tríú Sceideal (Scéimeanna Brabús-Roinnte) a ghabhann leis an Acht sin.

32.

Faoiseamh i leith bronntanais le haghaidh oideachas sna healaíona.

33.

Feirmeoireacht: leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiséamh i leith méadú ar stocluachanna.

34.

Feidhm alt 31 (cumainn fhoirgníochta) den Acht Cánach Corparáide, 1976, maidir le 1984-85.

35.

Liúntais chaipitiúla áirithe a bhuanú.

36.

Liúntais i leith saotharlann áirithe.

37.

Feidhm alt 23 (asbhaint i leith caiteachais áirithe ar chóiríocht chónaithe chíosa a fhoirgniú) den Acht Airgeadais, 1981.

38.

Leasú ar alt 25 (liúntas i leith caiteachais áirithe ar charrchlóis ilstóir a fhoirgniú) den Acht Airgeadais, 1981.

39.

Leasú ar alt 26 (liúntas i leith caiteachais chaipitiúil áirithe ar bhóithre, droichid, etc.) den Acht Airgeadais, 1981.

40.

Liúntais chaipitiúla i leith sócmhainní léasaithe áirithe.

Caibidil VI

Cáin Chorparáide

41.

Leasú ar Chuid IX (Sceideal F agus Dáiltí Cuideachtaí) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

42.

Mar a dhéileálfar le díbhinní ar scaireanna tosaíochta áirithe.

43.

Leathnú ar idirbhearta díolmhaithe i ndáil le cumainn talmhaíochta.

44.

Buanú ar fhaoiseamh maidir le méadú ar fhostaíocht.

45.

Leasú ar Chaibidil VI (cuideachtaí monaraíochta) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1980.

Caibidil VII

Luathcháin Chorparáide

46.

Leasú ar alt 51 (forálacha áirithe do scor) den Acht Airgeadais, 1983.

47.

Leathnú ar alt 52 (laghdú eatramhach ar luathcháin chorparáide) den Acht Airgeadais, 1983.

Caibidil VIII

Stocfhaoiseamh

48.

Léiriú (Caibidil VIII).

49.

Stocfhaoiseamh: cáin chorparáide.

50.

Stocfhaoiseamh a ghnóthú: cáin chorparáide.

51.

Stocfhaoiseamh: cáin ioncaim.

52.

Stocfhaoiseamh a ghnóthú: cáin ioncaim.

53.

Stoc a luacháil seachas ag tosach tréimhse cuntais.

54.

Stoc oscailte gnó nua.

55.

Coigeartú ar stocluach in imthosca áirithe.

56.

Comharbais, etc., ar thrádáil.

57.

Trádáil arna seoladh ag comhpháirtíocht.

58.

Measúnachtaí, etc.

Caibidil IX

Leasú ar Fhorálacha i ndáil le Laghdú ar Stocluachanna seachas i dTrádáil na Feirmeoireachta

59.

Laghdú ar stocluachanna: cáin chorparáide.

60.

Teorainn le feidhm alt 59.

61.

Laghdú ar stocluachanna: cáin ioncaim.

62.

Teorainn le feidhm alt 61.

63.

Comharbais, etc., ar thrádáil.

64.

Forálacha áirithe den Acht Airgeadais, 1983, do scor.

65.

Teorainn le feidhm Chaibidil IX.

Caibidil X

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

66.

Leathnú ar alt 19 (urrúis rialtais agus urrúis eile) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975.

67.

Leasú ar alt 25 (áit chónaí phríobháideach) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975.

CUID II

Custaim agus Mál

68.

Léiriú (Cuid II).

69.

Beoir.

70.

Táirgí tobac.

71.

Fíon agus fíon déanta.

72.

Leann úll agus leann piorraí.

73.

Hidreacarbóin.

74.

Taisteal coigríche.

75.

Forálacha a bhaineann le dleachtanna máil ar mhótarfheithiclí, teilifíseáin agus ceirníní gramafóin.

76.

Forálacha i ndáil le dleacht gealltóireachta.

77.

Leasú ar alt 11 (scóranna ar ar féidir deimhniú oiriúnachta áitreibh do dhiúltú) den Acht um Gheall-Chur, 1931.

78.

Srian leis an Probation of Offenders Act, 1907.

79.

Leasú ar alt 29 (mótar-fheithiclí a allmhairiú go sealadach) den Acht Airgeadais, 1963.

80.

Dleachtanna máil ar fheithiclí inneallghluaiste.

81.

Leasú ar alt 3 den Acht Airgeadais (Dleachtanna Máil) (Feithiclí) (Leasú), 1960.

82.

Leasú ar alt 23 (diúité ceadúnais d'íoc tré sheic) den Acht Airgid, 1936.

83.

Orduithe a dhaingniú.

CUID III

Cáin Bhreisluacha

84.

Léiriú (Cuid III).

85.

Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

86.

Leasú ar alt 8 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.

87.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

88.

Leasú ar alt 15 (cáin a mhuirearú ar earraí allmhairithe) den Phríomh-Acht.

89.

Leasú ar alt 18 (taifid a iniúchadh agus a thabhairt chun siúil) den Phríomh-Acht.

90.

Leasú ar alt 26 (pionóis i gcoitinne) den Phríomh-Acht.

91.

Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

92.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

93.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

94.

Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPhríomh-Acht.

95.

An Seachtú Sceideal a chur isteach sa Phríomh-Acht.

96.

Ráta cánach i ndáil le fruiliú gearrthéarma earraí áirithe.

CUID IV

Dleachtanna Stampa

97.

Tobhach ar bhainc.

98.

Leasú ar alt 92 (tobhach ar phréimheanna árachais áirithe) den Acht Airgeadais, 1982.

99.

Leasú ar alt 93 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1982.

100.

Leasú ar alt 49 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1969.

101.

Dleacht stampa ar bhillí malairte agus ar nótaí gealltanais.

102.

Leasú ar alt 17 (dleacht stampa i leith cártaí creidmheasa agus cártaí muirir) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981.

103.

Ordú a chúlghairm.

CUID V

Cáin Fháltas Caipitiúil

Caibidil I

Iontaobhais Lánroghnacha

104.

Léiriú (Cuid V).

105.

Leasú ar alt 2 (léiriú) den Phríomh-Acht.

106.

Fáltais ag iontaobhais lánroghnacha.

107.

Feidhm an Phríomh-Achta.

108.

Díolúintí.

109.

Cáin a ríomh.

Caibidil II

Ríomh Athbhreithnithe

110.

Leasú ar ailt áirithe den Phríomh-Acht.

111.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

112.

Feidhm Chaibidil II.

Caibidil III

Deimhniú Urscaoilte

113.

Leathnú ar alt 48 (admhálacha agus deimhnithe) den Phríomh-Acht.

CUID VI

Ilghnéitheach

114.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

115.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

116.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

Cuid I

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Rátaí Cánach

Cuid II

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Fhaoisimh Phearsanta

AN DARA SCEIDEAL

Faoiseamh i Leith Infheistíocht i dTrádálacha Corpraithe Fochuideachtaí

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Cuid I

Na Rátaí Dleachta Máil ar Fhíon

Cuid II

Na Rátaí Dleachta Máil ar Fhíon Déanta

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Leann Úll agus Leann Piorrai


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Gheall-Chur, 1931

1931, Uimh. 27

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

1975, Uimh. 20

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil (Leasú), 1978

1978, Uimh. 33

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983

1983, Uimh. 13

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

Excise Act, 1848

1848, c. 118

An tAcht Airgid, 1926

1926, Uimh. 35

An tAcht Airgid, 1929

1929, Uimh. 32

An tAcht Airgid, 1931

1931, Uimh. 31

An tAcht Airgid, 1936

1936, Uimh. 31

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1963

1963, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1968

1968, Uimh. 33

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1977

1977, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1981

1981, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952

1952, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais (Dleachtanna Máil) (Feithiclí) (Leasú), 1960

1960, Uimh. 1

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

Acht Tionscail na gCon, 1958

1958, Uimh. 12

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

1979, Uimh. 27

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Uimh. 2), 1981

1981, Uimh. 14

An tAcht um Bord Scannán na hÉireann, 1980

1980, Uimh. 36

Probation of Offenders Act, 1907

1907, c. 17

An tAcht um Bord Rásaíochta agus Rás-Chúrsaí, 1945

1945, Uimh. 16

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

Stamp Act, 1891

1891, c. 39

An tAcht Comharbais, 1965

1965, Uimh. 27

Succession Duty Act, 1853

1853, c. 51

An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1972

1972, Uimh. 17

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

1981, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 1984


AN tACHT AIRGEADAIS, 1984

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS d'FHORCHUR DLEACHT-ANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAI-NEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [23 Bealtaine, 1984]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: