An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Cáin Bhreisluacha) Ar Aghaidh (CUID V Cionta Ioncaim)

15 1983

AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

CUID IV

Dleachtanna Stampa

Tobhach ar bhainc.

90. —(1) San alt seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “méid inmheasúnaithe” an méid a gheofar tríd an méid sonraithe a roinnt ar a trí agus £5,000,000 a bhaint as an gcomhrann;

ciallaíonn “banc” duine ar shealbhóir é, an 1ú lá d'Aibreán, 1983, ar cheadúnas a deonaíodh faoi alt 9 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 ;

ciallaíonn “tuairisceáin”, i ndáil le banc, na tuairisceáin mhíosúla bainc a chuireann an banc ar fáil do Bhanc Ceannais na hÉireann maidir le sócmhainní agus dliteanais an bhainc amhail ar an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1982, an 20ú lá de Dheireadh Fómhair, 1982, agus an 17ú lá de Shamhain, 1982;

ciallaíonn “méid sonraithe”—

(a) i gcás banc comhlachaithe, an méid a gheofar trí chomhiomlán na suimeanna a thaispeántar i dtuairisceáin an bhainc sin maidir le Mír 7 i bhFoscríbhinn II de na tuairisceáin mar choigeartú ar chuntais reatha le haghaidh seiceanna idirthurais a dhealú as comhiomlán na suimeanna a thaispeántar sna tuairisceáin maidir le cuntais reatha agus cuntais taisce atá ag daoine ar bith in oifigí an bhainc sa Stát agus ar suimeanna iad a thaispeántar mar dhliteanais de chuid an bhainc sna tuairisceáin sin;

(b) i gcás aon bhainc eile, an méid a gheofar trí chomhiomlán na suimeanna a thaispeántar san anailís ar dhliteanais roghnaithe i dtuairisceáin an bhainc sin mar shuimeanna a dhlitear do bhainc (lena n-áirítear bainc nach bainc de réir bhrí fho-alt (1)) maidir le cuntais reatha, cuntais taisce, cuntais eile agus iasachtaí urraithe a dhealú as comhiomlán na suimeanna a thaispeántar sna tuairisceáin maidir le cuntais reatha, cuntais taisce, cuntais eile agus iasachtaí urraithe, atá ag daoine ar bith in oifigí an bhainc sa Stát agus ar suimeanna iad a thaispeántar mar dhliteanais de chuid an bhainc sna tuairisceáin sin.

(2) Déanfaidh banc, tráth nach déanaí ná an 14ú lá de Mheán Fómhair, 1983, ráiteas i scríbhinn a sheachadadh ar na Coimisinéirí Ioncaim a thaispeánfaidh an méid inmheasúnaithe le haghaidh an bhainc sin, an méid sonraithe le haghaidh an bhainc sin agus na suimeanna dá dtagraítear sa mhíniú ar “méid sonraithe” i bhfo-alt (1) ar faoina dtreoir a ríomhadh an méid sonraithe sin.

(3) Ar gach ráiteas a sheachadfar de bhun fho-alt (2), muirearófar dleacht stampa ar cóimhéid lena gcomhshuim seo a leanas:

(a) 0.2 faoin gcéad den chuid sin den mhéid inmheasúnaithe a thaispeántar ann nach mó ná £100,000,000, agus

(b) 0.375 faoin gcéad den chuid sin den mhéid inmheasúnaithe a thaispeántar ann is mó ná £100,000,000:

Ar choinníoll, in aon chás nach mó ná £100,000,000 an méid inmheasúnaithe a thaispeántar sa ráiteas, go muirearófar dleacht stampa ar cóimhéid le 0.2 faoin gcéad den mhéid inmheasúnaithe a thaispeántar ann.

(4) Déanfaidh an banc an dleacht a mhuirearófar le fo-alt (3) ar ráiteas a sheachadfaidh banc de bhun fho-alt (2) a íoc an tráth a sheachadfar an ráiteas.

(5) Tabharfaidh banc cibé sonraí do na Coimisinéirí Ioncaim a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim is gá i ndáil le haon ráiteas a cheanglaíonn an t-alt seo ar an mBanc a sheachadadh.

(6) I gcás ina mainneoidh banc aon ráiteas a cheanglaítear le fo-alt (2) a sheachadadh laistigh den tréimhse ama dá bhforáiltear san fho-alt sin nó ina mainneoidh sé an dleacht is inmhuirearaithe ar aon ráiteas den sórt sin a íoc, tráth a sheachadta, dlífidh an banc, amhail ó dháta an Achta seo a rith go dtí an lá a n-íocfar an dleacht, ús de réir 15 faoin gcéad sa bhliain a íoc uirthi mar phionós, i dteannta na dleachta, agus, ina theannta sin dlífidh sé mar phionós breise ón 14ú lá de Mheán Fómhair, 1983, suim a íoc is ionann agus 1 faoin gcéad den dleacht in aghaidh gach lae a fhanfaidh an dleacht gan íoc agus beidh gach pionós inghnóthaithe sa tslí chéanna amhail is dá mba chuid den dleacht an pionós.

(7) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim seachadadh aon ráitis a cheanglaítear le fo-alt (2) den alt seo a fheidhmiú faoi alt 47 den Succession Duty Act, 1853, ar gach cuma amhail is dá mba chuntas mar a luaitear san alt sin an ráiteas sin agus amhail is dá mba fhaillí mar a luaitear san alt sin an mhainneachtain faoin ráiteas sin a bheith gan seachadadh.

(8) Ní dhéanfar an dleacht stampa a mhuirearaítear leis an alt seo a lamháil mar asbhaint chun aon cháin nó dleacht atá faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim agus is iníoctha ag an mbanc a ríomh.

Leasú ar alt 17 (dleacht stampa i leith cártaí creidmheasa agus cártaí muirir) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 .

91. —Leasaítear leis seo alt 17 (2) den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) (i) Féadfaidh tionscnóir, laistigh de thrí mhí tar éis an 1ú lá d'Aibreán aon bhliain (arb í an bhliain 1983 nó bliain dá éis sin í), le toiliú na gCoimisinéirí Ioncaim, ráiteas i scríbhinn a sheachadadh orthu ina dtaispeánfar líon na gcártaí muirir, na gcártaí muirir cuideachta agus na gcártaí forlíontacha a d'eisigh nó a d'athnuaigh an tionscnóir agus a deir gur bailí dóibh ar feadh tréimhse a bhfuil an 1ú lá d'Aibreán an bhliain sin ar áireamh inti.

(ii) Muirearófar ar gach ráiteas a sheachadfar de réir fhorálacha fhomhír (i) den mhír seo, agus íocfar tráth seachadta an ráitis, dleacht stampa de réir ráta £5 i leith gach cárta muirir, gach cárta muirir cuideachta agus gach cárta forlíontach atá ar áireamh ar an líon cártaí a thaispeántar sa ráiteas.

(iii) D'ainneoin mhír (b) den fho-alt seo, i gcás ina seachadfaidh tionscnóir ráiteas de réir fhorálacha na míre seo, ní bheidh feidhm ag an mír sin (b) i ndáil leis an tionscnóir i leith na ráithí sa bhliain ina seachadfar an ráiteas.”.

Leasú ar alt 74 (dleacht stampa ar bhronntanais inter vivos) den Finance (1909-10) Act, 1910.

92. —(1) Leasaítear leis seo alt 74 den Finance (1909-10) Act, 1910, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Any conveyance or transfer (not being a disposition made in favour of a purchaser or incumbrancer or other person in good faith and for valuable consideration) shall, for the purposes of this section, be deemed to be a conveyance or transfer operating as a voluntary disposition inter vivos, and the consideration for any conveyance or transfer shall not for this purpose be deemed to be valuable consideration where marriage is the consideration, or part of the consideration, or where the Commissioners are of opinion that by reason of the inadequacy of the sum paid as consideration or other circumstances the conveyance or transfer confers a substantial benefit on the person to whom the property is conveyed or transferred.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir le haon ionstraim arna forghníomhú ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis.

Leasú ar alt 92 (tobhach ar phréimheanna árachais áirithe) den Acht Airgeadais, 1982 .

93. —(1) Leasaítear leis seo alt 92 den Acht Airgeadais, 1982

(a) trí “(lena n-áirítear, i gcás árachóir is treoirárachóir (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comhárachas), 1983 (I.R. Uimh. 65 de 1983)), an méid a fuarthas ar mhodh préimheanna iomlánacha (de réir na brí sin a dúradh))” a chur isteach i ndiaidh “préimheanna” sa mhíniú ar “méid inmheasúnaithe”, agus

(b) trí “4”, a chur isteach i ndiaidh “eadhon,” i mír (b) den mhíniú ar “méid eisiata”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le méideanna a gheofar ar dháta an Achta seo a rith nó dáta dá éis.