An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Cáin Ioncaim, Cáin Acmhainne, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil) Ar Aghaidh (Caibidil III Cáin Acmhainne)

14 1982

AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

Caibidil II

Cánachas ar Bhrabúis Feirmeoireachta

Feirmeoireacht: foráil a bhaineann le faoiseamh maidir le méadú ar luachanna stoic.

13. —(1) Más rud é, le linn brabúis ó thrádáil na feirmeoireachta do thréimhse chuntasaíochta a bheith á ríomh, go mbeidh éifeacht maidir leis an mbliain 1982-83 le hasbhaint a lamháiltear de bhua alt 12 den Acht Airgeadais, 1976

(a) beidh feidhm agus éifeacht le halt 31 (4) (a) den Acht Airgeadais, 1975 (arna chur chun feidhme le halt 12 (2) (a) den Acht Airgeadais, 1976 ) ionann is dá scriosfaí “lúide 20% dá brabúis trádála don tréimhse sin”,

(b) beidh éifeacht leis an alt sin 12 ionann is dá mba nár achtaíodh fo-alt (2) (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1979 ), agus

(c) is é a bheidh i méid na hasbhainte sin, faoi réir fhorálacha fhomhír (i) den alt sin 31 (4) (a), a haon déag de dheichithe de mhéid na hasbhainte don tréimhse chuntasaíochta sin arna ríomh de réir mhíreanna (a) agus (b) den fho-alt seo.

(2) Má bhíonn asbhaint le déanamh faoi fho-alt (2) d'alt 31A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1976 ) den Acht Airgeadais, 1975 , i ndáil le trádáil na feirmeoireachta do thréimhse chuntasaíochta dar críoch an 6ú lá d'Aibreán, 1981, nó aon lá dá éis, is é a bheidh i méid na hasbhainte sin, faoi réir fhorálacha fho-alt (4) (a) (i) den alt sin 31A, a haon déag de dheichithe den mhéid arbh é méid na hasbhainte é murach sin.

(3) I gcás ina raibh éifeacht leis an alt seo le linn na brabúis ó thrádáil na feirmeoireachta do thréimhse chuntasaíochta a bheith á ríomh agus ina mbeifear, de réir alt 31A (7) den Acht Airgeadais, 1975 , nó de réir alt 12 (5) den Acht Airgeadais, 1976 , le déileáil le laghdú ar luach stoic mar fháltas trádála ó thrádáil na feirmeoireachta sin do thréimhse chuntasaíochta iardain, measfar, chun an méid a mbeifear le déileáil leis amhlaidh a fhionnadh, gurb éard é méid an laghdaithe sin méid is ionann agus a haon déag de dheichithe den laghdú sin:

Ar choinníoll nach mó an méid a mbeidh laghdú ar luach stoic do thréimhse chuntasaíochta le méadú faoin bhfo-alt seo ná an méid a chinnfear de réir na foirmle—

(A - B) - (C - D)

i gcás:

arb é A méid comhiomlán na n-asbhaintí, a raibh éifeacht le fo-alt (1) (c) nó fo-alt (2), mar is iomchuí, ina leith agus iad arna méadú faoin bhfo-alt sin, arbh asbhaintí iad a rinneadh le linn na brabúis ó thrádáil na feirmeoireachta do thréimhsí cuntasaíochta roimhe sin a bheith á ríomh,

arb é B méid comhiomlán na n-asbhaintí a áiríodh in A sular méadaíodh iad faoi fhorálacha fho-alt (1) (c) nó fho-alt (2),

arb é C méid comhiomlán na laghduithe ar stoc trádála, a raibh éifeacht leis an bhfo-alt seo ina leith agus iad arna méadú faoin bhfo-alt seo, ar déileáladh leo mar fháltais trádála ó thrádáil na feirmeoireachta do thréimhsí cuntasaíochta roimhe sin, agus

arb é D méid comhiomlán na laghduithe a áiríodh i C sular méadaíodh iad faoi fhorálacha an fho-ailt seo.

Leasú ar alt 477 (am le cáin a íoc) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

14. —Beidh éifeacht le halt 477 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ionann is dá ndéanfaí i bhfo-alt (2) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1980 )—

(a) “1982-83” a chur in ionad “1980-81” i mír (a), agus

(b) “1982” a chur in ionad “1980” agus “1983” a chur in ionad “1981” gach áit ina bhfuil siad i mír (b).

Leasú ar alt 21A (creidmheas i leith rátaí) den Acht Airgeadais, 1974 .

15. —Maidir le measúnachtaí don bhliain 1982-83, beidh feidhm ag alt 21A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1978 ) den Acht Airgeadais, 1974 , ionann is dá gcuirfí na míreanna seo a leanas in ionad mhíreanna (a) agus (b) d'fho-alt (1):

“(a) déanfar an méid cánach is inmhuirearaithe amhlaidh don bhliain 1982-83 a laghdú leath na rátaí ab iníoctha don bhliain airgeadais áitiúil roimh an mbliain mheasúnachta sin;

(b) le linn na brabúis nó na gnóchain sin don bhliain 1982-83 a bheith á ríomh, ní mó an tsuim a bheidh le hasbhaint i leith na rátaí ab iníoctha don bhliain airgeadais áitiúil roimh an mbliain mheasúnachta sin ná leath na suime a dhéanfaí a asbhaint amhlaidh murach an mhír seo agus, ar leith ón gcéad suim a luaitear, ní asbhainfear aon suim eile i leith rátaí:”.

Leasú ar alt 22 (feirmeoireacht: liúntais maidir le caiteachas caipitiúil ag déanamh foirgneamh agus oibreacha eile) den Acht Airgeadais, 1974 .

16. —Leasaítear leis seo alt 22 (a cuireadh isteach leis an Acht Cánach Corparáide, 1976 ) den Acht Airgeadais, 1974 , maidir le haon chaiteachas caipitiúil a thabhófar an 6ú lá d'Aibreán, 1982, nó dá éis—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) I gcás ina dtabhóidh duine lena mbaineann an t-alt seo, le trádáil a sheoladh ag feirmeoireacht ar thalamh atá ar áitiú aige, aon chaiteachas caipitiúil ag déanamh foirgneamh feirme (seachas foirgneamh nó cuid d'fhoirgneamh a úsáidtear mar theaghais), fálta nó oibreacha eile, tabharfar dó le linn tréimhse síos-scríofa deich mbliana dar tosach an tréimhse inmhuirearaithe a bhaineann leis an gcaiteachas sin, liúntais síos-scríofa (dá ngairtear ‘liúntais foirgneamh feirme’ san alt seo) i leith an chaiteachais sin agus tabharfar na liúntais sin le linn an trádáil a bheith á cur faoi cháin:

Ar choinníoll—

(a) go ndéanfar, faoi réir mhír (b), an liúntas foirgneamh feirme a bheidh le deonú in aghaidh aon tréimhse inmhuirearaithe a mhéadú cibé méid a shonróidh an duine a mbeidh an liúntas le tabhairt dó nuair a bheidh a éileamh ar an liúntas á dhéanamh aige agus, i ndáil le cás ina raibh éifeacht leis an gcoinníoll seo, go ndéanfar aon tagairt sna hAchtanna Cánach do liúntas foirgneamh feirme arna thabhairt faoin alt seo a fhorléiriú mar thagairt don liúntas sin arna mhéadú faoin gcoinníoll seo, agus

(b) nach mó an liúntas foirgneamh feirme uasta a thabharfar faoin alt seo in aghaidh aon tréimhse inmhuirearaithe ná trí dheichiú den chaiteachas caipitiúil lena mbaineann an liúntas foirgneamh feirme sin.”,

agus

(b) trí fho-alt (4) a scriosadh.