An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT OMBUDSMAN, 1980) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL)

26 1980

AN tACHT OMBUDSMAN, 1980

AN CHÉAD SCEIDEAL

Alt 4.

Ranna Stáit agus pearsana eile atá faoi réir a n-imscrúdaithe

CUID I

Roinn an Taoisigh

An Phríomh-Oifig Staidrimh

Oifig na Stát-Pháipéar

An Roinn Airgeadais

Oifig an Phámháistir Ghinearálta

An Coiste Coigiltis Náisiúnta

Na Coimisinéirí Ioncaim

Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí

Saotharlann an Stáit

Suirbhéireacht an Ordanáis

An Coimisinéir Luachála agus Príomh-Shuirbhéir Teorann

Oifig an tSoláthair

Roinn na Seirbhíse Poiblí

Coimisinéirí na Státseirbhíse

Na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla

An Roinn Dlí agus Cirt

Clárlann na Talún

Clárlann na nGníomhas

Oifig na dTaifead Poiblí

Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla

An Roinn Comhshaoil

An Roinn Oideachais

Ard-Mhúsaem na hÉireann

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Roinn na Gaeltachta

An Roinn Talmhaíochta

Coimisiún na Talún

An Roinn Iascaigh agus Foraoiseachta

An Roinn Saothair

An Roinn Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta

Oifig Chlárúcháin na gCuideachtaí

Oifig na bPaitinní

Cláraitheoir na gCara-Chumann

An Roinn Fuinnimh

An Roinn Poist agus Telegrafa

An Roinn Cosanta

An Roinn Iompair

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

An Roinn Leasa Shóisialaigh

Oifigigh Achomhairc faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

An Roinn Sláinte

CUID II

Ní fholaíonn an tagairt i gCuid I den Sceideal seo do na Coimisinéirí Ioncaim tagairt do na Coimisinéirí Achomhairc Cánach Ioncaim ná dá bhfoireann.

Ní fholaíonn an tagairt sa Chuid sin I don Roinn Dlí agus Cirt tagairt dóibh seo a leanas—

An Garda Síochána

na Cúirteanna, nó na hoifigigh chúirte a luaitear in Achtanna na nOifigeach Cúirte, 1926 go 1961, nó in Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

An Bord Uchtála

Ní fholaíonn an tagairt sa Chuid sin I do Choimisiún na Talún tagairt dóibh seo a leanas—

An Coimisinéir Breithiúnais agus an Binse Achomhairc

Coimisinéirí Tuata i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna reachtúla forchoimeádta

Ní fholaíonn an tagairt sa Chuid sin I don Roinn Saothair tagairt dóibh seo a leanas—

An Binse Achomhairc Fostaíochta

An Ghníomhaireacht um Chomhionannas Fostaíochta

An Chúirt Oibreachais

An Binse Achomharc Tobhach

Coimisinéirí um Chearta

An Rúnaíocht don Choimisiún um Chaidreamh Tionscail

An Rúnaíocht don Chomhdháil Fostóirí/Saothraithe

Ní fholaíonn an tagairt sa Chuid sin I don Roinn Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta tagairt dóibh seo a leanas—

An Coimisiún Náisiúnta Praghsanna

An Coimisiún Dumpála

An Coimisiún Cleachtas Srianta

An Scrúdaitheoir Cleachtas Srianta

An Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóirí

Ní fholaíonn an tagairt sa Chuid sin I don Roinn Poist agus Telegrafa tagairt dóibh seo a leanas—

Comhairle na bPost-Usáidirí

An Coimisiún um Ghearáin Chraolacháin

Ní fholaíonn an tagairt sa Chuid sin I don Roinn Cosanta tagairt dóibh seo a leanas—

Óglaigh na hÉireann

Bord na nArm-Phinsean