An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil IV Cáin Chorparáide) Ar Aghaidh (Caibidil VI Frithimghabháil)

11 1979

AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

Caibidil V

Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith méadú ar stocluachanna.

23. —(1) Leasaítear leis seo alt 31A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1976 ) den Acht Airgeadais, 1975

(a) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (ii) agus (iii) den choinníoll (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1977 ) a ghabhann le fo-alt (4) (a)—

“(ii) gurb éard é ioncam trádála na cuideachta a bheidh le cur i gcuntas le linn asbhaint a bheith á ríomh an t-ioncam sin sula ndéanfar aon asbhaint faoin alt seo nó faoin gCúigiú Sceideal,

(iii) i ndáil le tréimhse chuntasaíochta dar críoch an 6ú lá d'Aibreán, 1978, nó aon lá dá éis, gurb é méid na hasbhainte faoin alt seo, d'ainneoin aon fhoráil dá mhalairt, trí cheathrú den méid arbh é, ar leith ón mír seo den choinníoll seo, méid na hasbhainte don tréimhse chuntasaíochta sin é, agus

(iv) nach lamhálfar asbhaint faoi fhorálacha an ailt seo le linn ioncam trádála cuideachta a bheith á ríomh d'aon tréimhse chuntasaíochta dar críoch an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis.”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d'fho-alt (5)—

“(b) roimh an 31ú lá de Nollaig díreach tar éis deireadh na bliana measúnachta ina mbeidh deireadh leis an tréimhse chuntasaíochta,”, agus

(c) trí “1979” a chur in ionad “1978”—

(i) i bhfo-alt (7) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1977 ), agus

(ii) i bhfo-alt (9) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1977 ), gach áit a bhfuil sé,

agus tá an fo-alt sin (7) (cé is moite den choinníoll) agus an fo-alt sin (9) (cé is moite den coinníoll), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TABLA

(7) I gcás ar mó, i ndáil le tréimhse chuntasaíochta, stocluach oscailte cuideachta ná a stocluach dúnta, déanfar, más ar dháta roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1979, do dheireadh na tréimhse cuntasaíochta, méid na breise (dá ngairtear “laghdú ar stocluach” na cuideachta san alt seo) a áireamh, le linn ioncam trádála na cuideachta a bheith á ríomh chun críocha cánach corparáide, mar fháltas trádála de chuid thrádáil na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin:

(9) Le linn ioncam trádála cuideachta a bheith á ríomh chun críocha cánach corparáide d'aon tréimhse chuntasaíochta dar críoch an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis, a mbeidh laghdú ar stocluach, áireofar mar fháltas trádála de chuid thrádáil na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin an méid (más ann) ar mó A ná comhiomlán B agus C i gcás—

arb é A méid comhiomlán na laghduithe ar stocluach na cuideachta sna tréimhsí cuntasaíochta go léir dar críoch an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis,

arb é B méid comhiomlán na méaduithe ar stocluach na cuideachta sna tréimhsí cuntasaíochta go léir dar críoch an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis, agus

arb é C comhiomlán na méideanna a áireofar, faoin bhfo-alt seo, mar fháltais trádála de chuid thrádáil na cuideachta do thréimhsí cuntasaíochta roimhe sin:

(2) Leasaítear leis seo alt 12 den Acht Airgeadais, 1976

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b) d'fho-alt (2)—

“(c) I gcás a mbeidh éifeacht don bhliain 1979-80 le hasbhaint a cheadaítear de bhua an ailt seo le linn brabúis trádála duine ó thrádáil a bheith á ríomh do thréimhse chuntasaíochta, is é méid na hasbhainte, d'ainneoin aon fhoráil dá mhalairt, trí cheathrú den méid arbh é, ar leith ón mir seo, méid na hasbhainte don tréimhse chuntasaíochta sin.”,

(b) trí “1979-80” a chur in ionad “1978-79” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1978 ) i bhfo-alt (3),

(c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d'fho-alt (4)—

“(b) roimh an 31ú lá de Nollaig an bhliain mheasúnachta dá ndéanfar an mheasúnacht,”,

(d) trí “1979” a chur in ionad “1978” gach áit a bhfuil sé i bhfo-alt (5) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1978 ) agus i bhfo-alt (6) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1977 ), agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (7) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1977 ) agus (7A) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1978 )—

“(7) I gcás a mbeidh éifeacht do bhliain mheasúnachta (is bliain mheasúnachta tar éis na bliana 197879) (dá ngairtear ‘an bhliain iomchuí’ san fho-alt seo) le hasbhaint a lamháiltear de bhua an ailt seo le linn brabúis trádála duine ó thrádáil a bheith á ríomh do thréimhse chuntasaíochta—

(a) ní bheidh an duine i dteideal faoiseamh—

(i) faoi alt 309 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , d'aon bhliain mheasúnachta tar éis na bliana iomchuí maidir le caillteanas a tabhaíodh sa trádáil roimh thosach na bliana iomchuí, ná

(ii) faoi alt 311 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , d'aon bhliain mheasúnachta roimh an mbliain iomchuí maidir le caillteanas a tabhaíodh sa trádáil,

(b) ní bheidh feidhm ag forálacha alt 241 (3) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ná ag forálacha an ailt sin arna gcur chun feidhme le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim, maidir le liúntas caipitiúil nó cuid de liúntas caipitiúil arb éard é, nó a meastar gurb éard é, liúntas caipitiúil, nó cuid de liúntas caipitiúil, don bhliain iomchuí agus nár tugadh lánéifeacht dó an bhliain sin toisc nach raibh brabúis ná gnóchain inmhuirearaithe ann don bhliain sin nó toisc gan dóthain brabús nó gnóchan inmhuirearaaithe a bheith ann don bhliain sin, agus

(c) ní bheidh feidhm ag forálacha alt 318 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir leis na liúntais chaipitiúla ná le haon chuid díobh don bhliain iomchuí.”,

agus tá an fo-alt sin (3), an fo-alt sin (5) (ach amháin an coinníoll) agus an fo-alt sin (6) (ach amháin an coinníoll), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TABLA

(3) Aon asbhaint a lamhálfar de bhua an ailt seo le linn brabúis trádála duine do thréimhse chuntasaíochta a bheith á ríomh ní bheidh éifeacht léi chun aon chríche de chuid na nAchtanna Cánach Ioncaim d'aon bhliain mheasúnachta roimh an mbliain 1974-75 nó tar éis na bliana 1979-80.

(5) Le linn ioncam trádála duine a bheith á ríomh do thréimhse chuntasaíochta ina mbeidh laghdú ar stocluach agus dar críoch dáta sa tréimhse ón 6ú lá d'Aibreán, 1976, go dtí an 5ú lá d'Aibreán, 1979, áireofar méid an laghdaithe sin mar fháltas trádála de chuid na trádála don tréimhse chuntasaíochta sin:

(6) Le linn ioncam trádála duine a bheith á ríomh d'aon tréimhse chuntasaíochta ina mbeidh laghdú ar stocluach agus dar críoch an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis, áireofar mar fháltas trádála de chuid na trádála don tréimhse chuntasaíochta sin an méid (más ann) ar mó A ná comhiomlán B agus C

i gcás—

arb é A méid comhiomlán na laghduithe ar stocluach an duine sna tréimhsí cuntasaíochta go léir dar chríoch an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis,

arb é B méid comhiomlán na méaduithe ar stocluach an duine sna tréimhsí cuntasaíochta go léir dar chríoch ar 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis, agus

arb é C comhiomlán na méideanna a áireofar mar fháltais trádála de chuid thrádáil an duine do thréimhsí cuntasaíochta roimhe sin dar chríoch an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis:

Leasú ar alt 22 (liúntas infheistíochta d'innealra agus do ghléasra i limistéir ainmnithe) den Acht Airgeadais, 1971 .

24. —Leasaítear leis seo alt 22 (a cuireadh isteach leis an Acht, Cánach Corparáide, 1976) den Acht Airgeadais, 1971 , trí “an 1ú lá d'Eanáir, 1981” a chur in ionad “an 1ú lá d'Aibreán, 1977”.

Leasú ar alt 25 (méadú ar liúntais síos-scríofa d'fhoirgnimh thionscail áirithe) den Acht Airgeadais, 1978 .

25. —Leasaítear leis seo alt 25 den Acht Airgeadais, 1978 , trí “an duine” a chur in ionad “duine” agus “an liúntas” a chur in ionad “liúntas” i bhfo-alt (1) agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TABLA

(1) San alt seo ciallaíonn “caiteachas cáilitheach” caiteachas caipitiúil arna thabhú an 2ú lá d'Fheabhra, 1978, nó dá éis, ag an duine a mbeidh an liúntas faoi alt 264 (a cuireadh isteach leis an Acht Cánach Corparáide, 1976 ) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , le tabhairt dó ar fhoirgneamh nó déanmhas a fhoirgniú atá le bheith ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas tionscail ar áitiú ag an duine sin chun críche a shonraítear i mír (a), (b) nó (d) d'alt 255 (1) den Acht sin:

Liúntais chaipitiúla áirithe a bhuanú don tréimhse go 1 Aibreán, 1984.

26. —Chun na liúntais chaipitiúla dá bhforáiltear leis na hailt den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo a bhuanú go dtí an 1ú lá d'Aibreán, 1984, beidh éifeacht leis na hailt sin (a cuireadh isteach leis an Acht Cánach Corparáide, 1976 ) ionann is dá mba thagairt don 1ú lá d'Aibreán, 1984, gach tagairt iontu don 1ú lá d'Aibreán, 1977.

AN TABLA

Alt 251 (liúntais tosaigh)

Alt 254 (liúntas foirgníochta tionscail)

Alt 264 (liúntais bhliantúla)

Alt 265 (liúntais chothromaíochta agus muirir chothromaíochta)

Iocaíochtaí áirithe ón Aire Saothair a dhíolmhú.

27. —Cuirfear an t-alt seo a leanas in ionad alt 25 den Acht Airgeadais, 1976 :

“25.—(1) Déanfar neamhshuim, chun críocha uile na nAchtanna Cánach, d'íocaíocht lena mbaineann an t-alt seo.

(2) Baineann an t-alt seo le haon íocaíocht ón Aire Saothair, cibé acu roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis a íocadh í, le fostóir i leith duine atá ar fostú aige, is íocaíocht a tugadh—

(a) faoi Scéim Ghreasachta Fostaíochta an Aire Saothair, nó

(b) faoi Scéim Chothabhála Fostaíochta an Aire Saothair.”.

Blianachtaí scoir.

28. —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, más oiriúnach leo, agus faoi réir aon choinníollacha is cuí leo a fhorchur, conradh blianachta faoi alt 235 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a cheadú, d'ainneoin go bhforálann an conradh go bhféadfaidh an phearsa aonair a rinne é a cheangal go ndéanfar suim is ionann agus a chearta faibhrithe faoin gconradh—

(a) a íoc, ag an duine a rinne é, le cibé duine eile a shonróidh an phearsa aonair, agus

(b) a chur chun feidhme ag an duine eile sin ag íoc na préimhe nó na comaoine eile faoi chonradh blianachta arna dhéanamh idir an phearsa aonair agus an duine eile sin agus arna cheadú ag na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt sin,

má bhíonn an conradh céadluaite le ceadú thairis sin ag na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt sin.

(2) Folaíonn tagairtí i bhfo-alt (1) don phearsa aonair a rinne conradh tagairtí d'aon bhaintreach, baintreach fir nó cleithiúnaí ag a bhfuil cearta faibhrithe faoin gconradh.

(3) Más rud é, de bhun fhoráil den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i gconradh blianachta arna cheadú faoi alt 235 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , nó de bhun forála comhréire i gconradh arna cheadú faoi alt 235A (1) (a) den Acht sin, go ndéanfar suim is ionann agus luach na gceart faibhrithe faoi chonradh amháin (dá ngairtear “an conradh bunaidh” san fho-alt seo) a íoc mar phréimh nó comaoin eile faoi chonradh eile (dá ngairtear “an conradh ionaid” san fho-alt seo) déileálfar le haon bhlianacht is iníoctha faoin gconradh ionaid mar ioncam tuillte de chuid an bhlianachtóra an méid céanna a dhéileálfaí amhlaidh le blianacht faoin gconradh bunaidh.

(4) Leasaítear leis seo alt 239 (8) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(bb) maidir le haon bhlianacht is iníoctha faoi chonradh ionaid de réir bhrí alt 28 (3) den Acht Airgeadais, 1979 ,”.

(5) Leasaítear leis seo alt 50 (4) (a) den Acht Cánach Corparáide, 1976 , trí “nó aon chonradh faoina bhfuil blianacht iníoctha a bhfuil éifeacht i ndáil léi le halt 28 (3) den Acht Airgeadais, 1979 ” a chur isteach i ndiaidh “(a cuireadh isteach le halt 66 den Acht Airgeadais, 1974 )” agus tá an mhír sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TABLA

(a) aon chonradh le pearsa aonair a bhfuil, nó a mbeadh mura mbeadh neamhdhóthanacht brabús nó gnóchan, cáin inmhuirearaithe air i leith tuillimh iomchuí (mar a shainítear in alt 235 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (blianachtaí scoir; faoiseamh i leith préimheanna)) ó thrádáil, gairm, oifig nó fostaíocht a sheolann sé nó atá aige, ar conradh é a cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt sin nó faoi alt 235A (conarthaí le haghaidh cleithiúnaithe nó le haghaidh árachais saoil a cheadú) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (a cuireadh isteach le halt 66 den Acht Airgeadais, 1974 ), nó aon chonradh faoina bhfuil blianacht iníoctha a bhfuil éifeacht i ndáil léi le halt 28 (3) den Acht Airgeadais, 1979 ;