An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI Ilghnéitheach) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Comhaontú idir Rialtas na héireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le díolúintí áirithe ó cháin)

19 1973

An tACHT AIRGEADAIS, 1973

AN CHEAD SCEIDEAL

Polasaithe Arachais Saoil

Alt 23.

Rialacha a bhaineann le polasaithe dearlaice

1. Is polasaí cáilitheach polasaí dearlaice má chomhlíonann sé na coinníollacha seo a leanas :

(a) ní foláir gur téarma dar críoch tráth nach luaithe ná deich mbliana tar éis an t-árachas a dhéanamh an téarma a shonraítear sa pholasaí i leith maireachtála,

(b) ní foláir préimheanna a bheith iníoctha faoin bpolasaí i gceann tréimhsí bliana nó i gceann tréimhsí sé mhí, trí mhí, dhá mhí nó míosa, agus—

(i) go dtí go dtarlóidh an teagmhas arb ar é tarlú is iníoctha an tsuim chaipitiúil atá urraithe, nó

(ii) go dtí go dtarlóidh an teagmhas sin, nó go dtí go rachaidh tréimhse shonraithe in éag roimhe sin is giorra ná an téarma sonraithe ach a chríochnóidh freisin tráth nach luaithe ná deich mbliana tar éis an t-árachas a dhéanamh, nó

(iii) más polasaí é atá le dul i léig ar bhás duine shonraithe, go dtí ceann de na tráthanna sin nó go dtí go rachaidh an polasaí i léig roimhe sin,

(c) ní rachaidh méid iomlán na bpréimheanna is iníoctha faoin bpolasaí in aon tréimhse dhá mhí dhéag—

(i) thar dhá oiread mhéid iomlán na bpréimheanna is iníoctha in aon tréimhse eile den sórt sin, nó

(ii) thar an ochtú cuid de mhéid iomlán na bpréimheanna ab iníoctha dá leanfadh an polasaí i bhfeidhm go ceann an téarma shonraithe,

(d) ní foláir don pholasaí a ráthú go mbeidh an tsuim chaipitiúil is iníoctha ar bhás comhionann le trí cheathrú ar a laghad de mhéid iomlán na bpréimheanna ab iníoctha dá leanfadh an polasaí i bhfeidhm go ceann an téarma sin, gan aird a thabhairt ar aon suimeanna atá ar áireamh sna préimheanna sin de bhíthin iad a bheith iníoctha ar aon slí seachas in aghaidh na bliana, agus

(e) ní fhéadfaidh an polasaí a urrú go dtabharfar (ach amháin tríd an bpolasaí a thabhairt suas), tráth ar bith sula dtarlóidh an teagmhas réamhráite, aon sochar de chineál caipitiúil seachas sochair is inchurtha i leith cirt chun bheith páirteach i mbrábúis nó a thiocfaidh ann mar gheall ar mhíchumas duine.

2. Nuair a bheidh mír 1 á feidhmiú maidir le haon pholasaí—

(a) ní thabharfar aon aird ar aon socrú chun préimheanna a tharscaoileadh mar gheall ar mhíchumas duine, agus

(b) má ritheann téarma an pholasaí ó dháta is luaithe, ach nach mó ná trí mhí níos luaithe, ná dáta an árachais a dhéanamh, measfar gur ar an dáta sin a rinneadh an t-árachas agus gur ar an dáta sin ab iníoctha aon phréimh a íocadh i leith na tréimhse sula ndearnadh an t-árachas nó i leith na tréimhse sin agus tréimhse dá héis.

3. Folaíonn tagairtí i mír 1 (d) do shuim chaipitiúil is iníoctha ar bhás tagairtí d'aon suim chaipitiúil, nó d'aon sraith de shuimeanna caipitiúla is iníoctha dá bhíthin sin; agus urraíonn polasaí suim chaipitiúil is iníoctha ar bhás nó ar mhíchumas d'ainneoin go bhféadfaidh an tsuim is iníoctha athrú de réir an teagmhais.

Fiontar neamhghnách mortlaíochta

4. Chun a chinneadh an polasaí cáilitheach polasaí ar bith déanfar neamhshuim—

(a) de cibé méid d'aon phréimh faoin bpolasaí a mhuirearaítear ar an bhforas go bhfuil fiontar neamhghnách báis i gceist, agus

(b) d'aon socrú faoinar féidir, ar an bhforas sin, d'aon suim teacht chun bheith inmhuirir mar fhiach i gcoinne na suime caipitiúla a urraítear leis an bpolasaí ar bhás.

Polasaithe cónasctha

5. I gcás ina bhforálann téarmaí aon pholasaí nach bhfuil sé le leanúint i bhfeidhm ach fad a leanfaidh polasaí eile i bhfeidhm, ní polasaí cáilitheach ceachtar polasaí ach amháin sa chás, dá mba é a bhí iontu le chéile polasaí amháin a eisíodh i leith árachas a rinneadh tráth an árachais ar ina leith a eisíodh an polasaí céadluaite, gur polasaí cáilitheach a bheadh sa pholasaí aonair sin.

Préimheanna a íoctar as suimeanna atá dlite faoi pholasaithe roimhe sin

6. (1) Más rud é, i gcás polasaí nach bhfuil ach préimh amháin iníoctha faoi, go ndéantar an dliteanas i leith íoc na préimhe sin a urscaoileadh de réir fhomhír (2), is polasaí cáilitheach an polasaí d'ainneoin aon ní i mír 1 (b) nó i mír 1 (c) agus más rud é, i i gcás aon pholasaí eile, go ndéantar an dliteanas i leith íoc na chéad phréimhe faoi, nó aon choda den phréimh sin, a urscaoileadh amhlaidh, déanfar neamhshuim chun críocha mhír 1 (c) den phréimh nó den chuid.

(2) Bíonn an dliteanas i leith íoc préimhe urscaoilte de réir na fomhíre seo má urscaoiltear é tríd an gcuideachta lena ndéantar an t-árachas do choinneáil iomlán aon suime nó coda d'aon suim atá tar éis teacht chun bheith iníoctha ar pholasaí aibeachan, nó ar na cearta a bhronntar le polasaí a thabhairt suas tráth is déanaí ná deich mbliana tar éis a eisiúna, ar polasaí é—

(a) a d'eisigh an chuideachta roimhe sin chun an duine a bheidh ag déanamh an árachais, nó, más iontaobhaithe a bheidh á dhéanamh, chun na n-iontaobhaithe sin nó chun aon réamhtheachtaithe in oifig, nó

(b) a d'eisigh an chuideachta nuair ba naíon an duine a bheidh a déanamh an árachais, agus a urraíonn suim chaipitiúil is iníoctha ar dháta sonraithe nach déanaí ná mí tar éis dó aois cúig bliana is fiche a shlánú nó ar chothrom lae an pholasaí díreach tar éis dó an aois sin a shlánú,

agus ar pholasaí cáilitheach é féin, nó ar pholasaí cáilitheach é dá mba i leith árachas a rinneadh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, nó dá éis, a eisíodh é.

Malartú, athruithe, etc.

7. (1) I gcás ina n-eisítear polasaí amháin (dá ngairtear an polasaí nua anseo feasta) in ionad polasaí eile (dá ngairtear an seanpholasaí anseo feasta) nó ar an bpolasaí eile sin aibeachan agus de dhroim rogha a thugtar leis an bpolasaí eile sin, déanfar an cheist maidir le cé acu is polasaí cáilitheach an polasaí nua nó nach ea a chinneadh, a mhéid a fhoráiltear leis na rialacha i bhfomhír (2), faoi threoir an dá pholasaí.

(2) Is mar a leanas atá na rialacha a dúradh (ar chun a gcríocha a dhéanfar an cheist maidir le cé acu ba pholasaí cáilitheach an seanpholasaí nó nárbh ea a chinneadh de réir an Sceidil seo, ar neamhspleidh le dáta an árachais arb ina leith a eisíodh é)—

(a) má ba pholasaí cáilitheach an polasaí nua ar leith ón mír seo, ach nárbh ea an seanpholasaí, ní polasaí cáilitheach an polasaí nua murar naíon, nuair a eisíodh an seanpholasaí, an duine a dhéanfaidh an t-árachas arb ina leith a eiseofar an polasaí nua, agus gurb é a bhí sa seanpholasaí polasaí a d'urraigh suim chaipitiúil ab iníoctha ar dháta sonraithe nár dhéanaí ná mí tar éis dó aois cúig bliana is fiche a shlánú nó ar chothrom lae an pholasaí díreach tar éis dó an aois sin a shlánú;

(b) má ba pholasaí cáilitheach an polasaí nua ar leith ón mír seo, agus gur pholasaí cáilitheach an seanpholasaí freisin, is polasaí cáilitheach an polasaí nua mura rud é—

(i) go dtiocfaidh sé in éifeacht sula mbeidh deich mbliana caite ó rinneadh an t-árachas arb ina leith a eisíodh an seanpholasaí, agus

(ii) gur lú an tsuim is mó préimheanna is iníoctha faoi in aghaidh aon tréimhse dhá mhí dhéag a rachaidh in éag roimh an tráth sin ná leath na suime is mó a íocadh in aghaidh aon tréimhse dhá mhí dhéag faoin seanpholasaí, nó faoi aon pholasaí gaolmhar a eisíodh tráth is lú ná deich mbliana sular eisíodh an polasaí nua (ciallaíonn “polasaí gaolmhar” aon pholasaí ar pholasaí nua an seanpholasaí maidir leis de réir brí na míre seo, aon pholasaí ar pholasaí den sórt sin an polasaí sin, agus mar sin de);

(c) murar pholasaí cáilitheach an polasaí nua ar leith ón mír seo, agus gur de bhíthin mhír 1 (b) nó 1 (c) amháin nár pholasaí den sórt sin é, is polasaí cáilitheach é mar sin féin má ba pholasaí cáilitheach an seanpholasaí agus—

(i) gur i leith árachas a rinneadh breis agus deich mbliana roimh theacht in éifeacht don pholasaí nua a eisíodh an seanpholasaí, agus nach mó na préimheanna is iníoctha in aghaidh aon tréimhse dhá mhí dhéag faoin bpolasaí nua ná an t-iomlán ba lú a íocadh in aghaidh aon tréimhse den sórt sin faoin seanpholasaí, nó

(ii) gur lasmuigh den Stát a eisíodh an seanpholasaí, agus gur mar a shonraítear i bhfomhír (3) atá na himthosca.

(3) Is iad seo himthosca sin—

(a) gur tháinig an duine arb ina leith a dhéantar an t-árachas nua chun bheith ina chónaí sa Stát i rith an dá mhí dhéag a chríochnaigh ar dháta a eisiúna,

(b) go ndeimhníonn an chuideachta eisiúna gur malairt ar an seanpholasaí an polasaí nua, agus gur eisíodh an seanpholasaí ag brainse nó gníomhaireacht den chuideachta lasmuigh den Stát nó ag cuideachta lasmuigh den Stát a bhfuil comhshocraíochtaí idir í agus an chuideachta chéadluaite chun polasaithe a eisiúint mar mhalairt ar pholasaithe a bhíonn ag daoine a thagann isteach sa Stát, agus

(c) go dtugann an polasaí nua don sealbhóir sochair atá comhionann go substainteach leis na sochair a bheadh aige dá mba gur lean an seanpholasaí i bhfeidhm.

8. (1) Faoi réir forálacha na míre seo, i gcás ina n-athraítear téarmaí polasaí, déanfar an cheist maidir le cé acu is polasaí cáilitheach an polasaí arna athrú nó nach ea a chinneadh de réir na rialacha i mír 7, agus tagairtí sna rialacha sin don pholasaí nua agus don seanpholasaí a fhorléiriú chun na críche sin mar thagairtí faoi seach don pholasaí tar éis an athraithe agus don pholasaí roimh an athrú, agus le haon mhodhnuithe eile is gá.

(2) Nuair a bheidh aon cheann de na rialacha sin á fheidhmiú de bhua na míre seo, déanfar an cheist maidir le cé acu ar pholasaí cáilitheach, ar leith ón riail, polasaí tar éis athraithe nó nárbh ea a chinneadh amhail is dá mba é a bheadh in aon tagairt i míreanna 1 go 5 d'árachas a dhéanamh, nó do théarma polasaí, tagairt do theacht in éifeacht don athrú nó, de réir mar a bheidh, do théarma an pholasaí amhail ón athrú.

(3) Níl feidhm ag an mír seo—

(a) de bhíthin aon athraithe cibé acu is athrú de ghné fhoirmiúil amháin é nó nach ea, nach ndéanann difear do théarmaí polasaí ar aon bhealach bunúsach, ná

(b) de bhíthin aon athrú arna dhéanamh roimh dheireadh na bliana 1973 d'aontoisc le polasaí cáilitheach a dhéanamh d'aon pholasaí a eisíodh (ach nach polasaí a mheastar de bhua alt 23 a eisíodh) i leith árachas a rinneadh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, nó dá éis.