An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Dleachtanna Stampa) Ar Aghaidh (CUID VI Ilghnéitheach)

23 1971

AN tACHT AIRGEADAIS, 1971

CUID V

Cáin Bhrabús Corparáide

Díolúine áirithe ó cháin bhrabús corparáide a leanúint ar aghaidh.

1929, Uimh. 32 .

45. —Na díolúintí ó cháin bhrabús corparáide a shonraítear in alt 33 (1) den Acht Airgid, 1929 , tabharfar iad in aghaidh na tréimhse dar tosach an 1ú lá d'Eanáir, 1971, agus dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1971.

Leasú ar alt 69 den Acht Airgeadais, 1959 .

1959, Uimh. 18 .

46. —(1) Déanfar aon tagairt in alt 69 den Acht Airgeadais, 1959 , do liúntas faoi alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a fhorléiriú, i gcás ina raibh éifeacht ag alt 26 (2) den Acht seo, mar thagairt don liúntas arna mhéadú faoin bhfo-alt sin.

(2) Leasaítear leis seo alt 69 den Acht Airgeadais, 1959 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d) i bhfo-alt (1):

“(dd) liúntas infheistíochta faoi alt 22 den Acht Airgeadais, 1971 ,”.

(3) I gcás, maidir le haon bhliain mheasúnachta—

(a) ina measfar nár bhain alt 26 (2) den Acht seo le haon innealra nó gléasra, nó

(b) ina ndéanfar aon liúntas infheistíochta i leith innealra nó gléasra cháilithigh a aistarraingt faoi alt 25 den Acht seo,

déanfar, chun críocha cánach brabús corparáide, cibé measúnachtaí breise agus coigeartuithe measúnachtaí is iomchuí.

Leasú ar alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 .

1962, Uimh. 15 .

1964, Uimh. 15 .

I.R. Uimh. 130 de 1967.

47. —(1) Maidir le hús is inmhuirir d'aon mhí dar tosach dáta, nó tar éis dáta, an Achta seo a rith nó d'aon chuid de mhí den sórt sin ar cháin a bhí, atá nó a bheidh dlite agus iníoctha roimh an dáta sin, ar an dáta sin nó tar éis an dáta sin, leasaítear leis seo alt 14 (1) den Acht Airgeadais, 1962 , trí “.75 faoin gcéad” a chur in ionad “leath faoin gcéad”.

(2) (a) Leasaítear leis seo tuilleadh alt 14 den Acht Airgeadais, 1962

(i) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (1);

“Ar choinníoll, i gcás aon cháin a mhuirearófar le haon mheasúnacht i leith cánach brabús corparáide go n-iompróidh sí, d'ainneoin aon achomharc i gcoinne na measúnachta sin, ús de réir .75 faoin gcéad do gach mí nó cuid de mhí ón dáta a thiocfadh an cháin, dá mbeifí gan achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta, chun bheith dlite agus iníoctha faoi alt 56 (1) den Finance Act, 1920, go dtí go n-íocfaí í.”;

(ii) trí “dhá mhí” a chur i bhfo-alt (3) in ionad “trí mhí”; agus

(iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) (a) Má bhíonn fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta agus comhaontú maidir leis an méid cánach ba cheart a íoc, d'ainneoin an t-achomharc, a bheith déanta idir an t-achomharcóir agus an cigire nó an t-oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim lena mbainfidh faoi alt 31 den Acht Airgeadais, 1964 , agus go mbeifear tar éis an méid ar ar comhaontaíodh amhlaidh a íoc laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3), ní bhainfidh fo-alt (1) le haon iarmhéid cánach is inmhuirir de réir an chinnte ar an achomharc má íoctar an t-iarmhéid sin laistigh de dhá mhí ón dáta a chinnfear an t-achomharc.

(b) I gcás ina mbeidh fógra acomhairc tugtha i gcoinne measúnachta agus nach mbeidh comhaontú ann den sórt dá dtagraítear i mír (a), agus go ndéanfaidh achomharcóir, laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3), suim a íoc ar chuntas na cánach a muirearaíodh leis an measúnacht a bheidh faoi achomharc agus go dtiocfaidh nach 1ú an tsuim sin ná 80 faoin gcéad den mhéid a chinnfear a bheith inmhuirir leis an measúnacht ar an achomharc a chinneadh, ní bhainfidh fo-alt (1) le haon iarmhéid cánach is inmhuirir de réir an chinnte má íoctar an t-iarmhéid sin laistigh de dhá mhí ó dháta an achomhairc a chinneadh.

(c) San fho-alt seo ciallaíonn achomharc a chinneadh cinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc faoi alt 416 (4) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (arna chur chun feidhme maidir le cáin bhrabús corparáide le Rialachán 6 de na Rialacháin um Cháin Bhrabús Corparáide, 1967), agus folaíonn sé—

(i) comhaontú faoi alt 416 (3) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (arna chur chun feidhme mar a dúradh), agus

(ii) measúnacht teacht chun bheith críochnaitheach dochloíte de bhua alt 416 (6) den Acht sin (arna chur chun feidhme mar a dúradh).”.

(b) Ní bheidh éifeacht ag mír (a) den fho-alt seo maidir le cáin bhrabús corparáide a muirearaíodh le haon mheasúnacht a rinneadh roimh dháta an Achta seo a rith.

(3) Ní bheidh feidhm ag alt 65 den Acht Airgeadais, 1965 , maidir le measúnachtaí i leith cánach brabús corparáide a dhéanfar ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin.

Leasú ar alt 31 den Acht Airgeadais, 1964 .

48. —Maidir le measúnachtaí a dhéanfar ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis, leasaítear leis seo alt 31 den Acht Airgeadais, 1964

(a) trí “mar aon le hús de réir an ráta a fhorchuirtear le halt 14 (1) den Acht Airgeadais, 1962 , ó dháta nó ó dhátaí an mhéid nó na méideanna a íoc dá dtáinig an ró-íoc go dtí an dáta a dhéanfar an t-aisíoc” a chur isteach i ndiaidh “ró íocadh” i bhfo-alt (1), agus

(b) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (1):

“Ar choinníoll—

(a) nach mbeidh ús iníoctha faoin bhfo-alt seo más 1ú ná £1 é, agus

(b) nach mbeidh cáin ioncaim inasbhainte ar ús a íoc faoin alt seo agus nach n-áireofar ús den sórt sin le linn brabúis a bheith á ríomh chun críocha cánach brabús corparáide”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1);

“(1A) Má tharlaíonn, i gcás ina mbeidh fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta i leith cánach brabús corparáide agus nach mbeidh aon chomhaontú ann den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1), go n-íocfaidh an t-achomharcóir suim chánach ar chuntas na cánach a bheidh muirearaithe leis an measúnacht a bheidh faoi achomharc is suim níos mó ná an cháin a chinnfear a bheith inmhuirir leis an measúnacht ar an achomharc a chinneadh, beidh feidhm ag forálacha fho-alt (1) ionann is dá mba de dhroim íocaíochta a rinneadh de réir comhaontú den chineál sin a dúradh a tharla an ró-íoc cánach.”.

Cáin a íoc d'ainneoin iarratas chun go n-athéisteoidh an Chúirt Churada achomharc.

49. —D'ainneoinn, i gcás measúnacht i leith cánach brabús corparáide arna dhéanamh ar dhuine ar dháta an Achta Airgeadais, 1971 , a rith nó dá éis sin, aon duine a bheith, tar éis a iarraidh, de bhun alt 429 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (arna chur chun feidhme maidir le cáin bhrabús corparáide le halt 56 (6) den Finance Act, 1920), go ndéanfaí a achomharc chun na gCoimisiniérí Achomhairc i gcoinne na measúnachta a athéisteacht ag breitheamh den Chúirt Chuarda, íocfar cáin bhrabús corparáide de réir chinnidh na gCoimisinéirí Achomhairc:

Ar choinníoll má athraíonn breith an bhreithimh an mheasúnacht, ansin—

(a) má bhíonn suim rómhór cánach íoctha, déanfar an tsuim nó na suimeanna a ró-íocadh, ach amháin i gcás inar 1ú ná £1 an t-ús, a aisíoc mar aon le hús de réir an ráta a fhoráiltear le halt 14 (1) den Acht Airgeadais, 1962 , ó dháta nó ó dhátaí an tsuim nó ná suimeanna a íoc dá dtáinig an ró-íoc go dtí an dáta nó na dátaí a dhéanfar an t-aisíoc; nó

(b) más suim ró-bheag cánach a bheidh íoctha, beidh aon iarmhéid iníoctha ach beidh feidhm ag forálacha alt 14 (3A) den Acht Airgeadais, 1962 , ionann is dá mba achomharc chun na gCoimisinéirí Achomhairc an t-achomharc agus dá mba chinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc breith an bhreithimh ar an achomharc.

Us ar cháin bhrabús corparáide i gcásanna calaoise nó faillí.

1968, Uimh. 7 .

50. —(1) San alt seo tá an bhrí chéanna le “faillí” atá leis in alt 13 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968 .

(2) I gcás ina ndéanfar, d'aon tréimhse chuntasaíochta dar tosach dáta an Achta seo a rith nó aon dáta ina dhiaidh sin, measúnacht chun go ngnóthófar íosmhuirear i leith cánach brabús corparáide is inchurtha i leith calaois nó faillí ar thaobh aon duine, iompróidh an méid den cháin a íosmhuirearaíodh ús de réir .75 faoin gcéad do gach mí nó cuid de mhí ó dháta éaga bliana amháin tar éis deireadh na tréimhse cuntasaíochta sin go dtí an dáta a íocfar an cháin a íosmhuirearaíodh.

(3) Faoi réir fho-alt (5), ní bhainfidh fo-alt (1) ná fo-alt (3) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , le cáin a iompróidh ús faoin alt seo.

(4) Bainfidh fo-ailt (4), (5), (6) agus (7) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , le hús is inmhuirir faoin alt seo mar a bhaineann siad le hús is inmhuirir faoin alt sin 14.

(5) I gcás ina ndéanfar measúnacht den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

(a) tabharfaidh an cigire lena mbainfidh fógra don duine a mheasúnofar go n-iompróidh an cháin a bheidh muirearaithe leis an measúnacht ús faoin alt seo,

(b) féadfaidh an duine a mheasúnófar achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta ar an bhforas nár cheart ús a mhuirearú faoin alt seo, agus beidh ag na forálacha de na hachtacháin a bhaineann le cáin bhrabús corparáide a rialaíonn achomhairc i gcoinne measúnachtaí feidhm agus éifeacht maidir leis an achomharc mar atá feidhm acu maidir leis na hachomhairc sin faoi réir aon mhodhnuithe is gá, agus

(c) má chinntear, ar an achomharc, nach ceart go n-iompródh an cháin a muirearaíodh leis an measúnacht ús faoin alt seo, bainfidh fo-ailt (1) agus (3) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , leis an gcáin sin.