An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Cáin Láimhdeachais.) Ar Aghaidh (CUID VIII. Pionóis agus Measúnachtaí: Cáin Ioncaim, Forcháin agus Cáin Bhrabús Corparaide.)

23 1963

AN tACHT AIRGEADAIS, 1963

CUID VII.

Cumainn Thionscail agus Choigiltis: Cáin Ioncaim agus Cáin Bhrabús Corparáide.

Léiriú (Cuid VII).

1946, Uimh. 15 .

1956, Uimh. 22 .

1956, Uimh. 47 .

1957, Uimh. 20 .

1959, Uimh. 18 .

67. —Sa Chuid seo den Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “liúntas caipitiúil” aon liúntas, seachas liúntas a bheidh le déanamh agus brabúis nó gnóchan á ríomh, faoi Riail 6 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Cásanna I agus II de Sceideal D, alt 5 nó alt 6 den Acht Airgeadais, 1946 , Cuid V den Acht Airgeadais, 1956 , Cuid IV den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, Cuid V den Acht Airgeadais, 1957 , nó Cuid V nó alt 74 den Acht Airgeadais, 1959 ;

ciallaíonn “ús iasachta”, maidir le cumann, aon ús is iníoctha ag an gcumann maidir le haon mhorgáiste, iasacht, stoc iasachta, nó éarlais;

ciallaíonn “scair-ús”, maidir le cumann, aon ús, díbhinn, bónas, nó suim eile is iníoctha le scairshealbhóir de chuid an chumainn faoi threoir méid a shealbháin i scair-chaipiteal an chomhlachta;

ciallaíonn “cumann” cumann arna chlárú faoi Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair, 1893 go 1936, agus folaíonn tagairtí do scair-ús nó ús iasachta a íoc tagairtí do chreidiúnú úis den sórt sin.

Suimeanna áirithe a asbhaint mar chaiteachais, etc.

1918, c. 40.

1929, Uimh. 32 .

68. —(1) Dearbhaítear leis seo go mbeidh, nuair a bheidh brabúis nó gnóchan cumainn á ríomh chun críocha Cás I de Sceideal D nó de Riail 4 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Cás III den Sceideal sin, suimeanna ar bith le hasbhaint mar chaiteachais, ar suimeanna iad—

(a) arb éard iad lascaine, aisíoc, díbhinn nó bónas a dheonaigh an cumann do chomhaltaí dá chuid nó do dhaoine eile i leith méideanna a íocadh nó is iníoctha acu nó leo i dtaobh a n-idirbheartanna leis an gcumann ar idirbheartanna iad a chuirtear i gcuntas sa ríomh sin, agus

(b) a áirítear faoi threoir na méideanna sin nó méadúlacht na n-idirbheartanna sin agus ní faoi réir méid aon scaire nó úis i gcaipiteal an chumainn.

(2) Cumann arb é a ghnó go formhór infheistíochtaí a dhéanamh, agus ar uaidh sin a gheibhtear an phríomh-chuid dá ioncam, beidh sé i dteideal faoisimh faoi alt 33 den Income Tax Act, 1918, sa slí chéanna agus an oiread céanna agus dá mba ghnó comhlachta gnó an chumainn.

(3) I gcás aon bhrabúis nó gnóchan le cumann nach mbeadh inmhuirir i leith cánach mura mbeadh fo-alt (4) d'alt 39 den Income Tax Act, 1918, a aisghairm leis an Acht seo a bheith inmhuirir amhlaidh de bhua na haisghairme sin agus gur gá ríomh brabús nó gnóchain a dhéanamh faoi threoir aon bhliana nó tréimhse seachas an bhliain mheasúnachta, déanfar an ríomh don bhliain nó don tréimhse sin de réir forálacha na Coda seo den Acht seo d'ainneoin nach raibh na forálacha sin i bhfeidhm sa bhliain nó sa tréimhse sin nó i gcuid éigin den bhliain nó den tréimhse sin.

(4) (a) Más rud é go raibh, sa bhliain 1962-63, cumann i dteideal díolúine ó cháin i leith brabús trádála a bhí á seoladh aige—

(i) ní thabharfar anonn ón mbliain 1962-63 aon liúntas caipitiúil i leith aon mhaoine a úsáideadh le haghaidh na trádála, agus

(ii) ní thabharfar anonn faoi alt 14 den Acht Airgid, 1929 , aon chaillteanas, nó cuid de chaillteanas, faoina ndeachthas roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1963.

(b) I gcás ina bhféadfaí liúntas bliantúil, liúntas cothromaíochta nó muirear cothromaíochta i leith caiteachais chaipitiúil ar dhéanamh foirgnimh nó déanmhais a thabhairt do chumann nó a ghearradh ar chumann, in aghaidh na bliana 1962-63 nó aon bhliana measúnachta roimhe sin, faoi Chuid V den Acht Airgeadais, 1959 , mura mbeadh an chúinse go raibh an cumann díolmhaithe ó cháin faoi Sceideal D, déanfar aon liúntas bliantúil, liúntas cothromaíochta nó muirear cothromaíochta a bheidh le tabhairt nó le gearradh i leith an chaiteachais faoin gCuid sin V in aghaidh na bliana 1963-64 nó bliana measúnachta ina dhiaidh sin a ríomh ionann is dá mbeifí tar éis gach liúntas bliantúil, liúntas cothromaíochta agus muirear cothromaíochta a fhéadfaí a thabhairt nó a ghearradh a thabhairt nó a ghearradh mar a dúradh;

Ar choinníoll nach ndéanfaidh aon ní sa mhír seo difear d'fhorálacha fo-alt (5) d'alt 26 den Acht Airgeadais, 1959 .

(c) I gcás ina bhféadfaí liúntas bliantúil i leith caiteachais chaipitiúil ag ceannach ceart paitinne a thabhairt do chumann nó i leith cumainn, in aghaidh na bliana 1962-63 nó aon bhliana measúnachta roimhe sin, faoi Chuid V den Acht Airgeadais, 1959 , mura mbeadh an chúinse go raibh an cumann díolmhaithe ó cháin faoi Sceideal D, ansin i gcás an méid den chaiteachas a bheidh fágtha gan liúntas a bheith tugtha ina leith (de réir bhrí alt 48 den Acht sin), déanfar, maidir le haon liúntas cothromaíochta nó muirear cothromaíochta faoin gCuid sin V a bheidh le tabhairt don chumann nó le gearradh ar an gcumann i leith an chaiteachais in aghaidh na bliana 1963-64 nó bliana measúnachta ina dhiaidh sin, é a ríomh ionann agus dá mbeifí tar éis gach liúntas bliantúil a thabhairt a fhéadfaí a thabhairt mar a dúradh.

(5) I gcás ina dtarlóidh, de bhua fo-alt (4) d'alt 39 den Income Tax Act, 1918, a aisghairm leis an Acht seo, go mbeidh scortha ag aon bhrabúis nó ioncam de chuid cumainn a ráineoidh sa bhliain 1963-64, de bheith díolmhaithe ó cháin ioncaim is inmhuirir trí asbhaint agus nach mbeidh an cháin bainte as an gcéanna nó, ar í a bheith bainte as an gcéanna, go mbeidh an cháin aisíoctha roimh dháta an Achta seo a rith, féadfar measúnacht a dhéanamh ar an gcumann faoi Chás VI de Sceideal D ionann agus dá mba ghnóchan bliantúil nó brabúis bhliantúla is inmhuirir faoin gCás sin na sochair nó an t-ioncam.

Asbhaintí a lamháil i leith ús iasachta, etc.

69. —(1) D'ainneoin aon ní i mír (b) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (2) d'alt 53 den Finance Act, 1920, lamhálfar asbhaintí i leith scair-úis agus ús iasachta, le héifeacht amhail ar an lú lá d'Eanáir, 1963, agus ón lá sin amach, agus brabúis chumainn á ríomh chun críocha cánach brabús corparáide.

(2) D'fhonn éifeacht a thabhairt d'fho-alt (1) den alt seo, d'fho-alt (5) d'alt 70 den Acht seo agus don aisghairm a dhéantar leis an Acht seo ar chuid de mhír (h) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (2) d'alt 53 den Finance Act, 1920, agus d'alt 53 den Finance Act, 1921, i gcás cuid den tréimhse chuntasaíochta a bheith roimh thosach, agus cuid di a bheith i ndiaidh thosach, an lú lá d'Eanáir, 1963, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) déanfar brabúis na tréimhse cuntasaíochta a ríomh ar dtús ionann agus dá mba nár ritheadh an tAcht seo agus glacfar gurb iad na brabúis is inchurtha i leith na coda den tréimhse chuntasaíochta roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1963, an tsuim a mbeidh idir í agus brabúis na tréimhse cuntasaíochta arna ríomh mar a dúradh an chomhréir chéanna a bheidh idir fad na coda sin agus fad na tréimhse cuntasaíochta;

(b) déanfar brabúis na tréimhse cuntasaíochta a ríomh ansin ionann agus dá mbeadh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo agus ag fo-alt (5) den alt sin 70 agus ag an aisghairm sin maidir le hiomlán aon tréimhse cuntasaíochta dar chríoch an 1ú lá d'Eanáir, 1963, nó dáta dá éis, agus glacfar gurb iad na brabúis is inchurtha i leith na coda den tréimhse chuntasaíochta tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1962, an tsuim a mbeidh idir í agus brabúis na tréimhse cuntasaíochta arna ríomh mar a dúradh an chomhréir chéanna a bheidh idir fad na coda sin agus fad na tréimhse cuntasaíochta, agus

(c) chun críocha cánach brabús corparáide gheofar amach brabúis na tréimhse cuntasaíochta trí chomhshuimiú a dhéanamh ar na suimeanna a nglacfar faoi na míreanna sin roimhe seo gurb iad na brabúis iad is inchurtha faoi seach i leith na gcodanna den tréimhse chuntasaíochta roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1963, agus tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1962.

Brabúis nó caillteanais is inchurtha i leith idirbheartanna áirithe a fhágáil as áireamh.

1956, Uimh. 47 .

70. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “cumann talmhaíochta” cumann—

(a) a gcomhlíontar an dá choinníoll seo a leanas ina leith:

(i) nach lú ná caoga líon comhaltaí an chumainn,

(ii) gur daoine iad comhaltaí uile nó tromlach comhaltaí, an chumainn a bhíonn ag gabháil go formhór do thalmhaíocht agus a fhaigheann an chuid is mó dá n-ioncam ó thalmhaíocht, nó

(b) lena mbaineann deimhniú faoi mhír (a) d'fho-alt (2) den alt seo;

ciallaíonn “cumann iascaigh” cumann—

(a) a gcomhlíontar an dá choinníoll seo a leanas ina leith:

(i) nach lú ná fiche líon comhaltaí an chumainn,

(ii) gur daoine iad comhaltaí uile, nó tromlach comhaltaí, an chumainn a bhíonn ag gabháil go formhór d'iascach agus a fhaigheann an chuid is mó dá n-ioncam ó iascaireacht, nó

(b) lena mbaineann deimhniú faoi mhír (b) d'fho-alt (2) den alt seo;

ciallaíonn “idirbheartanna díolmhaithe”—

(a) maidir le cumann talmhaíochta, idirbheartanna d'aon aicme de na haicmí idirbheartanna seo a leanas:

(i) bainne, uachtar, im, cáis, uibheacha, eallach, feoil nó earraí sonraithe a dhíol ar mór-reic,

(ii) síolta, leasacháin nó earraí eile, ar earraí sonraithe iad a bhaineann nó a ghabhann le táirgeadh talmhaíochta, a dhíol ar mionreic,

(iii) ceantáil beodhíle, inseamnú saorga ainmhithe nó soláthar seirbhísí sonracha, agus

(b) maidir le cumann iascaigh, idirbheartanna d'aon aicme de na haicmí idirbheartanna seo a leanas:

(i) iasc úr nó iasc próisithe a dhíol ar mór-reic,

(ii) ceantáil nó iompar éisc,

(iii) díol earraí a úsáidtear chun iasc a ghabháil nó díol earraí sonraithe;

ciallaíonn “díol ar mór-reic” earraí d'aon aicme a dhíol le duine a sheolann trádáil ag díol earraí den aicme sin nó a úsáideann earraí den aicme sin chun críocha trádála a sheolann sé,

(2) (a) Féadfaidh an tAire Airgeadais, ar mholadh an Aire Talmhaíochta, deimhniú a thabhairt a chuirfidh i dteideal do chumann go n-áireofaí é, chun críocha an ailt seo, mar chumann talmhaíochta d'ainneoin—

(i) gur lú ná caoga líon comhaltaí an chumainn, nó

(ii) nach daoine den sórt a thuairiscítear i bhfomhír (ii) de mhír (a) den mhíniú ar “cumann talmhaíochta” atá san fho-alt sin roimhe seo tromlach chomhaltaí an chumainn.

(b) Féadfaidh an tAire Airgeadais, ar mholadh an Aire Tailte, deimhniú a thabhairt a chuirfidh i dteideal do chumann go n-áireofaí é, chun críocha an ailt seo, mar chumann iascaigh d'ainneoin—

(i) gur lú ná fiche líon comhaltaí an chumainn, nó

(ii) nach daoine den sórt a thuairiscítear i bhfomhír (ii) de mhír (a) den mhíniú ar “cumann iascaigh” atá san fho-alt sin roimhe seo tromlach chomhaltaí an chumainn.

(c) I mír (a) den mhíniú ar “idirbheartanna díolmhaithe” atá san fho-alt sin roimhe seo ciallaíonn “sonraithe” sonraithe i ndeimhniú arna thabhairt ag an Aire Airgeadais ar mholadh an Aire Talmhaíochta agus i mír (b) den mhíniú sin ciallaíonn “sonraithe” sonraithe i ndeimhniú arna thabhairt ag an Aire Airgeadais ar mholadh an Aire Tailte.

(d) Maidir le deimhniú faoi mhír (a), (b) nó (c) den fho-alt seo:

(i) beidh éifeacht aige amhail ó cibé dáta, roimh nó tar éis an dáta ar a dtabharfar é, a bheidh luaite ann,

(ii) foilseofar é san Iris Oifigiúil a luaithe is féidir tar éis é a thabhairt, agus

(iii) féadfaidh an tAire Airgeadais é a chúlghairm tráth ar bith.

(e) I gcás deimhniú a chúlghairm faoin mír sin roimhe seo, foilseofar fógra i dtaobh na cúlghairme a luaithe is féidir san Iris Oifigiúil.

(3) Más rud é, i gcás trádáil a bhí á seoladh ag cumann, go mbeidh idirbheartanna díolmhaithe ar áireamh na n-idirbheartanna in aon bhliain nó tréimhse a ndéanfar suas cuntais an chumainn ina haghaidh, is bliain nó tréimhse arbh chumann talmhaíochta nó cumann iascaigh an cumann ar a feadh, fágfar, chun críocha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim, gan áireamh an oiread de bhrabúis nó de ghnóchan nó de chaillteanas (de réir mar a bheidh) na bliana nó na tréimhse sin (arna ríomh de réir na bhforálacha, seachas an t-alt seo, is infheidhmithe maidir le Cás I de Sceideal D) agus is inchurtha i leith na n-idirbheartanna díolmhaithe.

(4) Maidir le haon trádáil, áireofar gurb é méid de na brabúis den ghnóchan nó den chaillteanas is inchurtha i leith idirbheartanna díolmhaithe aon bhliana nó tréimhse an méid a mbeidh idir é agus méid iomlán na mbrabús nó an ghnóchain nó, de réir mar a bheidh, méid iomlán an chaillteanais, in aghaidh na bliana nó na tréimhse an chomhréir chéanna a bheidh idir comhshuim na méideanna ab infhaighte ag an gcumann, de bhua na n-idirbheartanna sin, ó dhíol earraí nó ó sholáthar seirbhísí agus comhshuim na méideanna uile ab infhaighte ag an gcumann, de bhua idirbheartanna sa bhliain nó sa tréimhse ó dhíol earraí nó ó sholáthar seirbhísí,

(5) (a) Más rud é, i gcás trádáil a bhí á seoladh ag cumann, go mbeidh cionúireacht de bhrabúis nó de ghnóchan nó de chaillteanas aon bhliana nó tréimhse nach n-áireofar chun críocha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim faoi na forálacha roimhe seo den Acht seo, fágfar, chun críocha uile na n-achtachán a bhaineann le cáin bhrabús corparáide, gan áireamh an chionúireacht chéanna de bhrabúis iomchuí nó, de réir mar a bheidh, de chaillteanas iomchuí, na bliana nó na tréimhse.

(b) Chun críocha mhír (a) den fho-alt seo measfar gurb é méid na mbrabús iomchuí nó an chaillteanais iomchuí in aghaidh bliana nó tréimhse ar bith, i gcás inarb éard é gnó an chumainn go hiomlán seoladh na trádála lena mbaineann brabúis nó, de réir mar a bheidh, caillteanas an chumainn in aghaidh na bliana nó na tréimhse arna ríomh de réir na n-achtachán, seachas an t-alt seo, a bhaineann le cáin bhrabús corparáide agus, in aon chás eile, suim arbh í méid brabús nó, de réir mar a bheidh, caillteanais an chumainn í in aghaidh na bliana nó na tréimhse arna ríomh mar a dúradh dá mba é a bhí ina ghnó go hiomlán seoladh na trádála lena mbaineann.

(6) I gcás ina mbeidh aon liúntais chaipitiúla nó aon mhuirir chothromaíochta faoi Chuid V den Acht Airgeadais, 1959 , le déanamh in aghaidh aon bhliana measúnachta agus cáin ioncaim á muirearú ar bhrabúis nó ar ghnóchan trádála a bhí á seoladh ag cumann agus go bhfágfar faoin alt seo gan áireamh cionúireacht de bhrabúis nó de ghnóchan nó, de réir mar a bheidh, de chaillteanas na bonn-tréimhse, laghdófar go comhréireach méid na liúntas nó méid na muirear a dhéanfaí, mura mbeadh an fo-alt seo.

San fho-alt seo—

(a) ní fholaíonn an tagairt do liúntais chaipitiúla a bheidh le déanamh in aghaidh aon bhliana measúnachta tagairt do mhéid ar bith a tugadh anall ó aon bhliain roimhe sin,

(b) ciallaíonn “bonn-tréimhse”, maidir le bliain mheasúnachta, an tréimhse ar ar a brabúis nó a gnóchan a bheidh cáin ioncaim na bliana sin le ríomh go críochnaitheach faoi Chás I de Sceideal D i leith na trádála a bheidh i gceist nó, más rud é, de bhua aon Achta, go mbeidh sé le glacadh gurb iad brabúis nó gnóchan na tréimhse sin brabúis nó gnóchan aon tréimhse eile, an tréimhse eile sin.

(7) Chun críocha uile Chuid III den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, fágfar gan áireamh na méideanna uile is infhaighte ag cumann talmhaíochta nó ag cumann iascaigh as díol earraí, ar méideanna iad is infhaighte amhlaidh de bhua idirbheartanna díolmhaithe, agus má tharlaíonn, i gcás ina dtabharfar faoiseamh ó cháin ioncaim don chumann faoin gCuid sin, go mbeidh aon scair-ús iníoctha le hasbhaint chánach, ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) d'alt 15 den Acht sin.

(8) I gcás ina n-éileoidh cumann faoiseamh ó cháin ioncaim nó ó cháin bhrabús corparáide de bhua an ailt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim trí fhógra i scríbhinn a cheangal ar an gcumann na leabhair, na taifid agus na doiciméid ina mbeidh eolas ar a idirbheartanna trádála i gcaitheamh na bliana nó na tréimhse a bheidh i gceist a chur ar fáil, laistigh de cibé am a bheidh sonraithe san fhógra, lena n-iniúchadh ag an gcigire cánach nó ag aon oifigeach eile a bheidh ainmnithe acu, agus mura ndéanfaidh an cumann de réir an fhógra sin, ní thabharfar aon fhaoiseamh faoin alt seo.

Ús a íoc gan cáin a asbhaint.

71. —(1) D'ainneoin aon ní sna hAchtanna Cánach Ioncaim, déanfar aon scair-ús nó ús iasachta a bheidh íoctha ag cumann a íoc gan cáin a asbhaint:

Ar choinníoll—

(a) nach mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le haon scair-ús nó ús iasachta is iníoctha le duine nach sa Stát atá gnáth-chónaí air, agus

(b) nach dtabharfaidh an fo-alt seo gurb asbhaint mhíchuí aon asbhaint den sórt sin a rinneadh roimh an lú lá de Lúnasa, 1963, agus arb asbhaint chuí í dá mba nár achtaíodh an t-alt seo.

(2) Cuirfear an clásal seo a leanas le Riail I de Chás III de Sceideal D:

“(1) share interest or loan interest paid by a society registered under the Industrial and Provident Societies Acts, 1893 to 1936, being interest which by virtue of section 71 of the Finance Act, 1963, is payable without deduction of tax.”

(3) (a) Más rud é, i gcás lena mbaineann alt 70 den Acht so, go n-éileoidh cumann go n-aisíocfaí cáin faoi alt 36 den Income Tax Act, 1918, i leith úis a d'íoc sé in aon bhliain mheasúnachta, déanfar an méid is inaisíoctha a chinneadh ar an bhforas nach as brabúis nó gnóchan a muirearaíodh i leith cánach a íocadh an méid sin den ús ar breis é thar an gcionúireacht iomchuí de.

(b) Má tharlaíonn, in aon bhliain mheasúnachta, go ndéanfaidh cumann, i gcás a mbeidh feidhm ina leith ag alt 70 den Acht seo, aon scair-ús nó ús iasachta, as a mbeidh cáin inbhainte, a íoc nó go ndéanfaidh sé aon íocaíocht bhliantúil eile, áireofar nach as sochair nó gnóchan a muirearaíodh a íocadh an oiread sin de chomhshuim mórmhéideanna na n-íocaíochtaí sin ar breis é thar chionúireacht iomchuí an chéanna agus beidh feidhm dá réir sin ag Riail 21 de na Rialacha Ginearálta.

Sa mhír seo ciallaíonn “íocaíocht bhliantúil” aon íocaíocht as ar inbhainte cáin faoi Riail 19 de na Rialacha Ginearálta ar leithligh ó aon neamhdhóthanacht brabúis nó gnóchain de chuid an duine a dhéanfaidh í.

(c) Má tharlaíonn, in aon bhliain mheasúnachta, go mbeidh cumann tar éis scair-ús nó ús iasachta (seachas ús iasachta a mbeidh éileamh déanta ina leith mar a luaitear i mír (a) den fho-alt seo) gan cáin a asbhaint de réir fo-alt (1) den alt seo, féadfaidh sé a éileamh, i gcás ina mbeidh feidhm ag alt 70 den Acht seo, go ndéanfar an chionúireacht iomchuí den méid iomlán a íocadh amhlaidh, nó, in aon chás eile, an méid iomlán a íocadh amhlaidh, a bhaint as a ioncam iomlán don bhliain sin agus, i gcás ina ndéanfar éileamh den sórt sin, tabharfar aon fhaoiseamh iomchuí ó cháin i bhfoirm aisíocaíochta nó eile.

Beidh feidhm ag fo-ailt (5) agus (6) d'alt 34 den Income Tax Act, 1918, maidir le héileamh faoin alt sin, ach amháin nach gá foirm fhorordaithe a úsáid.

(d) Má tharlaíonn, maidir le haon bhliain mheasúnachta gur mó méid an scair-úis agus an úis iasachta a bheidh le hasbhaint as ioncam iomlán cumainn faoin mír direach roimhe seo ná méid an ioncaim iomláin sin, beidh éifeacht ag alt 10 den Acht seo ionann agus dá ndéanfaí an cumann a mheasúnú i leith cánach faoi Riail 21 de na Rialacha Ginearálta maidir le híoc an bharachais agus go raibh cáin íoctha aige faoin measúnacht sin ar mhéid na híocaíochta sin.

(e) San fho-alt seo ciallaíonn “an chionúireacht iomchuí” d'aon mhéid úis nó íocaíochta bliantúla a bheidh íoctha ag cumann i mbliain mheasúnachta an chuid den mhéid sin a mbeidh idir í agus an t-iomlán an chomhréir chéanna a bheidh idir ioncam iomlán an chumainn don bhliain sin agus an méid ab ionann, mura mbeadh alt 70 den Acht seo, agus ioncam iomlán an chumainn don bhliain sin.

(f) Chun críocha an fho-ailt seo measfar gurb é ioncam iomlán cumainn a ioncam iomlán ó gach bunadh chun críocha cánach ioncaim arna ríomh sa slí ina ríomhfaí é dá mba phearsa aonair an cumann ach gan aird a thabhairt ar aon ús nó íocaíocht bhliantúil den sórt a luaitear i mír (a), (b) nó (c) den fho-alt seo.

(g) Aon tagairt sna forálacha sin roimhe seo den fho-alt seo d'ús iasachta nó d'ús eile ní fholaíonn sí tagairt d'ús is inlamháilte mar asbhaint agus ríomh á dhéanamh ar bhrabúis nó gnóchan trádála a bhí á seoladh ag an gcumann sin.

(h) An lú lá de Bhealtaine nó roimhe sin gach bliain (ag tosú leis an mbliain 1964), seachadfaidh gach cumann don chigire cánach tuairisceán, i cibé foirm a fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ina dtaispeántar—

(i) ainm agus áit chónaithe gach duine a ndearna an cumann cúig phunt nó níos mó a íoc leis mar scair-ús nó ús iasachta sa bhliain eile mheasúnachta is déanaí a chríochnaigh roimh an lú lá sin de Bhealtaine, agus

(ii) an méid scair-úis nó úis iasachta den sórt sin a íocadh an bhliain sin le gach duine ar leithligh acu sin,

agus mura dtabharfar go cuí tuairisceán den sórt sin maidir le haon bhliain mheasúnachta áirithe, ní bheidh an cumann i dteideal aon asbhainte faoi mhír (c) den fho-alt seo i leith aon íocaíochtaí scair-úis nó úis iasachta a bhí de cheangal air a chur sa tuairisceán, agus, mura slánófar é ar aon slí eile, féadfar méid aon asbhainte i leith aon íocaíochtaí den sórt sin ar tugadh faoiseamh faoina dtreoir faoin mír sin (c) a mheasúnú faoi Chás VI de Sceideal D agus a ghnóthú ón gcumann dá réir sin.

(4) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1963.