An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Dleachtanna Báis.) Ar Aghaidh (CUID V. Dleachtanna Stampa.)

23 1963

AN tACHT AIRGEADAIS, 1963

CUID IV.

Cáin Bhrabús Corparáide.

Méadú ar an ráta cánach brabús corparáide.

1941, Uimh. 14 .

1920, c. 18.

37. —(1) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 35 den Acht Airgeadais, 1941 , maidir le haon tréimhse chuntasaíochta dar chríoch an lú lá d'Eanair, 1962, nó dáta dá éis sin, agus ina ionad sin, beidh feidhm agus éifeacht maidir le gach tréimhse chuntasaíochta den sórt sin, faoi réir an chéad fho-ailt eile, ag na forálacha seo a leanas:

(i) forléireofar fo-alt (1) d'alt 52 den Finance Act, 1920, agus beidh éifeacht aige ionann agus dá gcuirfí “fifteen per cent.” in ionad “five per cent.”;

(ii) forléireofar mír (a) den choinníoll a ghabhann leis an bhfo-alt sin agus beidh éifeacht aige amhail agus dá gcuirfí “tax shall be charged at a rate of five per cent. on so much of the profits as does not exceed two thousand five hundred pounds, and where the profits are profits arising in some shorter accounting period, tax shall be charged at a rate of five per cent. on such amount of the profits as bears to two thousand five hundred pounds” in ionad “no tax shall be charged on the first five hundred pounds thereof, and where the profits are profits arising in some shorter accounting period, no tax shall be charged on such amount of the profits as bears to five hundred pounds”;

(iii) forléireofar mír (b) den choinníoll sin agus beidh éifeacht aige ionann agus dá gcuirfí “twenty per cent.” in ionad “ten per cent.”.

(2) I gcás aon tréimhse chuntasaíochta den sórt sin a thosaigh roimh an lú lá d'Eanáir, 1962, déanfar na brabúis a chionroinnt idir an chuid den tréimhse roimh an lá sin agus an chuid di tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1961, i gcomhréir le fadanna faoi seach na gcodanna sin agus—

(a) maidir leis an méid sin de na brabúis a chionroinnfear ar an gcuid chéadluaite, muirearófar cáin bhrabús corparáide air de réir deich faoin gcéad, ar choinníoll nach muirearófar aon cháin ar cibé méid de sin a mbeidh idir é agus dhá mhíle cúig chéad punt an chomhréir chéanna a bheidh idir an chuid sin agus dhá mhí dhéag.

(b) maidir leis an méid sin de na brabúis a chionroinnfear ar an dara cuid a luaitear, muirearófar cáin bhrabús corparáide air de réir cúig déag faoin gcéad, ar choinníoll go muirearófar cáin de réir cúig faoin gcéad ar cibé méid de sin a mbeidh idir é agus dhá mhíle cúig chéad punt an chomhréir chéanna a bheidh idir an chuid sin agus dhá mhí dhéag,

(c) ní rachaidh an méid cánach is iníoctha ag cuideachta a bheidh corpraithe le dlithe an Stáit nó fúthu thar suim na méideanna seo a leanas i gcás ar bith:

(i) an méid is ionann agus cúig déag faoin gcéad d'iarmhéid na mbrabús a chionroinnfear ar an gcuid chéadluaite sin agus a bheidh fágtha tar éis lamháil i leith cibé cionúireacht de na hasbhaintí a shonraítear i mír (b) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (1) d'alt 52 den Finance Act, 1920, agus ab iomchuí maidir leis an gcuid sin dá ndéanfaí na hasbhaintí sin a chionroinnt sa tslí chéanna a gceanglaítear leis an bhfo-alt seo na brabúis a chionroinnt, agus

(ii) an méid is ionann agus fiche faoin gcéad d'iarmhéid na mbrabús a chionroinnfear ar an dara cuid a luaitear agus a bheidh fágtha tar éis lamháil i leith cibé cionúireacht de na hasbhaintí sin ab iomchuí maidir leis an gcuid sin dá gcionroinnfí na hasbhaintí sin mar a dúradh.

(3) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo mura mó brabúis na tréimhse cuntasaíochta a bheidh i gceist—

(i) i gcás inar tréimhse dhá mhí dhéag an tréimhse chuntasaíochta sin—ná dhá mhíle cúig chéad punt, agus

(ii) i gcás inar tréimhse is lú ná dhá mhí dhéag an tréimhse chuntasaíochta sin—ná suim a mbeidh idir í agus dhá mhíle cúig chéad punt an chomhréir chéanna a bheidh idir fad na tréimhse cuntasaíochta agus dhá mhí dhéag.

(b) Ní hiníoctha leath cibé méid den cháin bhrabús corparáide is inmhuirir in aghaidh tréimhse cuntasaíochta a thosaigh roimh an lú lá d'Eanáir, 1962, agus a chríochnaigh ar an dáta sin nó tar éis an dáta sin is inchurtha i leith na mbrabús a chionroinnfear de bhun fo-alt (2) den alt seo ar an gcuid den tréimhse chuntasaíochta sin tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1961,

(c) Ní hiníoctha leath na cánach brabús corparáide is inmhuirir in aghaidh tréimhse cuntasaíochta dar thosach an lú lá d'Eanáir, 1962, nó dáta dá éis, agus dar chríoch an 31ú lá de Nollaig, 1963, nó dáta roimhe sin.

(d) Ní hiníoctha leath cibé méid den cháin bhrabús corparáide is inmhuirir in aghaidh tréimhse cuntasaíochta a thosaigh roimh an lú lá d'Eanáir, 1964, agus a chríochnaigh ar an dáta sin nó tar éis an dáta sin is inchurtha i leith na mbrabús a chionroinnfear i leith na coda den tréimhse cuntasaíochta sin roimh an lá sin.

(e) Chun críche mhír (d) den fho-alt seo, is é a bheidh sna brabúis a chionroinnfear i leith cuid de thréimhse chuntasaíochta an chuid sin de bhrabúis na tréimhse cuntasaíochta a chionroinnfear ar an gcuid sin ar chionroinnt a dhéanamh ar bhrabúis na tréimhse cuntasaíochta idir an chuid sin agus an chuid eile den tréimhse chuntasaíochta i gcomhréir le fadanna faoi seach na coda sin agus na coda eile sin.

(4) (a) I gcás inar mó brabúis thréimhse cuntasaíochta a luaitear i mír (c) den fho-alt díreach roimhe seo ná an tsuim a bhfuil idir í agus dhá mhíle cúig chéad punt an chomhréir chéanna atá idir fad na tréimhse cuntasíochta agus dhá mhí dhéag, ní rachaidh an cháin is iníoctha in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta thar comhshuim na méideanna seo a leanas—

(i) méid na cánach ab iníoctha dá mba rud é nár mhó brabúis na tréimhse cuntasaíochta ná an tsuim sin, agus

(ii) an ceathrú cuid den mhéid dar mó na brabúis ná an tsuim sin.

(b) Más rud é, i gcás tréimhse chuntasaíochta a luaitear i mír (b) nó (d) den fho-alt díreach roimhe seo, gur mó iad na brabúis a chionroinnfear i leith na coda den tréimhse chuntasaíochta tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1961, nó, de réir mar a bheidh, roimh an lú lá d'Eanáir, 1964, ná an tsuim a bhfuil idir í agus dhá mhíle cúig chéad punt an chomhréir chéanna atá idir fad na coda sin agus dhá mhí dhéag, ní rachaidh an cháin is iníoctha ar na brabúis sin thar comhshuim na méideanna seo a leanas:—

(i) méid na cánach ab iníoctha faoin mír sin (b) nó faoin mír sin (d) ar na brabúis sin dá mba rud é nár mhó iad ná an tsuim sin, agus

(ii) an ceathrú cuid den mhéid dar mó na brabúis sin ná an tsuim sin.

(5) Aon cháin bhrabús corparáide bhreise is iníoctha de bhua na n-athruithe sa dlí a dhéantar leis an alt seo in aghaidh aon tréimhse chuntasaíochta dar chríoch an lú lá d'Eanáir, 1962, nó dá éis, féadfar í a mheasúnú agus a ghnóthú d'ainneoin go mbeifear tar éis cáin bhrabús corparáide a mheasúnú cheana féin in aghaidh na tréimhse sin.

Feidhm a thabhairt d'alt 227 den Income Tax Act, 1918.

1851, c. 93.

38. —Beidh feidhm ag alt 227 den Income Tax Act, 1918, maidir le cáin bhrabús corparáide agus, d'ainneoin fo-alt (4) d'alt 10 den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí achomhairc faoin alt sin arna fheidhmiú amhlaidh a thionscnamh laistigh de thrí bliana ó dháta an cion a dhéanamh.

Alt 13 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, a leasú.

1956, Uimh. 47 .

39. —Beidh feidhm ag fo-alt (10) d'alt 13 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, maidir le haon tréimhse chuntasaíochta nó cuid de thréimhse chuntasaíochta leis an gcuideachta laistigh den tréimhse chúig bliana dar tosach an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1961, ionann agus—

(a) dá mbainfeadh “tréimhse chuntasaíochta” léi gach áit a bhfuil na focail sin san fho-alt sin, agus

(b) dá gcuirfí an méid seo a leanas in ionad “a laghdú fiche cúig faoin gcéad” i mír (a) den fho-alt sin (10)—

(i) i gcás inar tréimhse chuntasaíochta nó cuid de thréimhse chuntasaíochta í laistigh den chéad bhliain acu sin, “a laghdú fiche faoin gcéad”,

(ii) i gcás inar tréimhse chuntasaíochta nó cuid de thréimhse chuntasaíochta í laistigh den dara bliain acu sin, “a laghdú cúig déag faoin gcéad”,

(iii) i gcás inar tréimhse chuntasaíochta nó cuid de thréimhse chuntasaíochta í laistigh den tríú bliain acu sin, “a laghdú cúig déag faoin gcéad”,

(iv) i gcás inar tréimhse chuntasaíochta nó cuid de thréimhse chuntasaíochta í laistigh den cheathrú bliain agus den chúigiú bliain acu sin, “a laghdú cúig faoin gcéad”.