An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Dleachtanna Báis.) Ar Aghaidh (CUID V. Ilghnéitheach.)

23 1961

AN tACHT AIRGEADAIS, 1961

CUID IV.

Dleachtanna Stampa.

Deireadh le dleacht stampa ar admhálacha.

1891, c.39.

1957, Uimh. 20 .

29. —(1) An dleacht stampa a mhuirearaítear leis an Stamp Act, 1891, faoin mírcheann “Receipt given for, or upon the payment of, money amounting to £2 or upwards” sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin scoirfidh sí de bheith inmhuirir.

(2) Aon chomhaontú faoi alt 24 den Acht Airgeadais, 1957 , a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo ní bheidh feidhm aige maidir le hadmhálacha a eiseofar tar éis an tosach feidhme sin.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1961, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí.

Teorainn le dleacht ar ionstraimí áirithe a thabharfar i modh urrúis.

30. —(1) Ní mó ná deich scillinge an méid iomlán dleachta is iníochta faoi réir nó faoi threoir an mhírchinn “Mortgage, Bond, Debenture, Covenant and Warrant of Attorney” atá sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, nó ar aon ionstraim a thabharfar i modh urrúis do chuideachta ag fo-chuideachta don chuideachta sin.

(2) Chun críocha an ailt seo is fo-chuideachta do chuideachta eile cuideachta más rud é, agus amháin más rud é, go bhfuil nócha faoin gcéad ar a laghad dá scair-chaipiteal eisithe ar úineireacht thairbhiúil ag an gcuideachta eile.

(3) Aon ionstraim lena mbaineann an t-alt seo agus a mbeidh méid dleachta stampáilte uirthi is lú ná an méid ab inmhuirir mura mbeadh an t-alt seo, ní mheasfar í a bheith stampáilte go cuí mura mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim tar éis a dtuairim ina thaobh sin a chur in iúl de réir alt 12 den Stamp Act, 1891, agus go mbeidh an ionstraim stampáilte le stampa áirithe a thaispeánfaidh go bhfuil sí stampáilte go cuí.

Dleacht stampa ar bhillí malairte agus ar nótaí gealltanais.

1958, Uimh. 25 .

1936, Uimh. 31 .

31. —(1) Cuirfear an mírcheann seo a leanas isteach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, in ionad na mírchinn atá ann i dtaobh billí malairte agus nótaí gealltanais:

“BILL OF EXCHANGE or PROMISSORY NOTE—

£

s.

d.

drawn in the State

 

 

drawn outside the State

 

 

2 ”

(2) Féadfar an dleacht ar bhille malairte nó ar nóta gealltanais faoin bhfo-alt sin roimhe seo a thaispeáint le stampa greamaitheach a chealófar, más sa Stát a tarraingíodh an bille, ag an duine a shíneoidh an bille nó an nóta sula dtugaidh sé as a láimh, a choimeád nó a chumhacht é.

(3) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d'alt 38 den Stamp Act, 1891, maidir le gach bille malairte a thíolacfar chun a íoctha agus gan é a bheith stampáilte nó gan é a bheith stampáilte go dóthaineach faoi réir an mhodhnaithe go gcuirfear in ionad na tagairte do phingin tagairt don méid is iomchuí chun go bhféadfar an bille a stampáil leis an dleacht faoi fho-alt (1) den alt seo nó iarmhéid na dleachta sin (de réir mar a bheidh).

(4) I bhfo-alt (1) d'alt 57 den Acht Airgeadais, 1958 , léifear an tagairt don mhírcheann “Bill of Exchange payable on demand” amhail is dá mba thagairt í don mhírcheann atá i bhfo-alt (1) den alt seo.

(5) Féadfar dleacht faoi fho-alt (1) den alt seo a thaispeáint le stampaí neamhleithreasaithe.

(6) Beidh feidhm ag na forálacha sin roimhe seo den alt seo maidir le—

(a) billí agus nótaí arna dtarraingt an lú lá de Lúnasa, 1961, nó dá éis sin, nó dáta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí,

(b) billí agus nótaí arna dtarraingt lasmuigh den Stát roimh an dáta sin ach a thiocfaidh chun bheith inmhuirir i dtosach, de réir alt 35 den Stamp Act, 1891, an dáta sin nó dá éis,

agus, chun go bhféadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ar an dáta sin an soláthar stampaí a chríochnú a leithreasaíodh chun dleacht ar bhillí malairte agus nótaí gealltanais a thaispeáint, féadfar, i gcás dleacht ad valorem de réir na rátaí a bhí i bhfeidhm roimh an dáta a dúradh ar bhille malairte nó ar nóta gealltanais a ndéanfar, de bhua an ailt sin 35 nó alt 25 den Acht Airgid, 1936 , é a stampáil an dáta sin nó dá éis, an dleacht sin a thaispeáint le stampaí neamhleithreasaithe arb éard a bheidh iontu, d'ainneoin aon ní sa Stamp Act, 1891, stampaí múnlaithe.

(7) Aon bhille malairte nó nóta gealltanais arna tharraingt roimh an 1ú lá de Lúnasa, 1961, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí, agus a bheidh stampáilte le stampa múnlaithe a mbeidh leor-mhéid ann ach ar d'ainmluach mírcheart é, measfar é a bheith stampáilte go cuí.

Feidhm alt 42 den Finance Act, 1920, a leathnú.

1920, c. 18.

32. —(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn “stoc” aon stoc nó urrús arna eisiúint nó arna dhéanamh ag comhlacht nó thar ceann comhlachta a corpraíodh faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1908 go 1959, agus a luaitear ar Stocmhargadh sa Stát;

ciallaíonn “cuideachta déileála” comhlacht corpraithe atá aitheanta de thuras na huaire ag an Aire Airgeadais mar chuideachta atá ag déileáil i stoic chun gníomhaíocht sa mhargadh le haghaidh stoc a urasú.

(b) Féadfaidh an tAire Airgeadais aitheantas a thug an tAire sin do chomhlacht corpraithe chun críocha an ailt seo a tharraingt siar tráth ar bith.

(2) I gcás ina gceannóidh cuideachta déileála stoc trí chomhalta de Stocmhargadh sa Stát agus go ndéanfar an ceannach i gcúrsa déileála chun gníomhaíocht sa mhargadh le haghaidh stoc a urasú, beidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) d'alt 42 den Finance Act, 1920, maidir leis an aistriú iomchuí ach “four months” a chur in ionad “two months” i mír (a) agus i mír (b) d'fho-alt (2), agus chuige sin—

(i) cuirfear tagairt don chuideachta déileála in ionad gach tagartha sna fo-ailt do dhéileálaí, agus

(ii) cuirfear tagairt d'idirbheart a rinne an chuideachta déileála chun gníomhaíocht sa mhargadh le haghaidh stoc a urasú in ionad na tagartha atá sa choinníoll a ghabhann le fo-alt (1) d'idirbheart ag an déileálaí i ngnáth-chúrsa a ghnó mar dhéileálaí,

Alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 , a leasú.

1947, Uimh. 33 .

1950, Uimh. 16 .

1891, c.39.

1851, c. 93.

1949, Uimh. 3 .

33. —(1) San alt seo ciallaíonn “alt 1947” alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 .

(2) Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4) d'alt 1947:

“(4) Beidh éifeacht ag na forálacha roimhe seo den alt seo más rud é agus amháin más rud é—

(a) go mbeidh an tAire Airgeadais, ar mholadh (is ábhar eiscthe chun críocha alt 12 den Acht Talún, 1950 ) aon bheirt Choimisinéirí Tuata de Choimisiún na Talún, tar éis a n-iarratas maidir leis an tíolacas nó an t-aistriú a údarú, nó

(b) go mbeidh san ionstraim ráiteas ón duine a mbeidh an mhaoin á tíolacadh dó nó á haistriú chuige á dheimhniú—

(i) gur maoin i gcontae-bhuirg, buirg, ceantar uirbeach nó baile an mhaoin, nó

(ii) gur maoin atá á fáil le haghaidh cónaí príobháideach an mhaoin agus nach bhfuil níos mó ná cúig acra talún ar áireamh inti, nó

(iii) gur saoránach Éireannach nó duine (seachas comhlacht corpraithe) ar a bhfuil gnáthchónaí sa Stát de thuras na huaire agus ar a raibh gnáth-chónaí sa Stát go leanúnach ar feadh na dtrí bliana díreach roimh an 15ú lá de Dheireadh Fómhair, 1947, an duine a thiocfaidh chun bheith i dteideal an leasa thairbhiúil uile sa mhaoin (nó, i gcás níos mó ná duine amháin a theacht i dteideal leasa thairbhiúil inti, gach duine acu), nó

(c) go gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim—

(i) gurb éard í an mhaoin maoin atá á fáil go heisiatach le haghaidh tionscail seachas talmhaíocht, nó

(ii) go bhfuil an mhaoin á fáil ag comhlacht corpraithe a corpraíodh sa Stát i gcás níos mó ná leath (de réir luacha ainmniúil) na scaireanna de gach saghas a eisíodh a bheith ar úinéireacht tairbhiúil ag daoine a bhfuil gach duine acu faoi réim fhomhír (iii) de mhír (b) den fho-alt seo, nó

(iii) go bhfuil an mhaoin á fáil ag comhlacht corpraithe nach bhfuil scair-chaipiteal aige agus a corpraíodh sa Stát i gcás an tromlach dá chomhaltaí a bheith comhdhéanta de dhaoine a bhfuil gach duine acu faoi réim fhomhír (iii) de mhír (b) den fho-alt seo agus an tromlach de na daoine a fheidhmíonn rialú agus bainistí an chomhlachta chorpraithe a bheith comhdhéanta mar a dúradh, nó

(iv) go bhfuil an mhaoin á fáil ag comhlacht corpraithe a corpraíodh sa Stát i gcás níos mó ná leath (de réir luacha ainmniúil) na scaireanna de gach saghas a eisíodh a bheith ar úinéireacht tairbhiúil ag daoine a bhfuil gach duine acu faoi réim fhomhír (iii) de mhír (b) den fho-alt seo nó gur comhlacht corpraithe é mar a thuairiscítear i bhfomhír (iii) de mhír (b) den fho-alt seo nó gur comhlacht corpraithe é mar a thuairiscítear i bhfomhír (ii) nó i bhfomhír (iii) den mhír seo.”

(3) Déantar leis seo an mhír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d'fho-alt (7) d'alt 1947:

“(a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le gach tíolacadh nó aistriú tailte, tionóntán agus oidhreachtán cibé acu ar a ndíol é nó i gcás ina n-oibreoidh sé mar dhiúscairt shaorálach inter vivos, mura rud é—

(i) go mbeidh údarás ann faoi mhír (a) d'fho-alt (4) den alt seo maidir leis an tíolacadh nó an t-aistriú, nó

(ii) go mbeidh an mhaoin faoi réir cheann de na tuairiscí atá leagtha amach i bhfomhíreanna (i) agus (ii) de mhír (b) agus i bhfomhír (i) de mhír (c) den fho-alt sin, nó

(iii) go mbeidh an duine a thiocfaidh chun bheith i dteideal an leasa thairbhiúil uile sa mhaoin (nó, i gcás níos mó ná duine amháin a theacht i dteideal leasa thairbhiúil inti, gach duine acu) faoi réim fhomhír (iii) de mhír (b) nó gur comhlacht corpraithe é den sórt a thuairiscítear i bhfomhír (ii), (iii) nó (iv) de mhír (c) den fho-alt sin.”

(4) I gcás nach mbeidh feidhm ag fo-alt (5) d'alt 1947 mar gheall ar an gcás a bheith faoi réim mhír (a) nó mhír (c) d'fho-alt (4) den alt sin, ní mheasfar an ionstraim iomchuí a bheith stampáilte go cuí mura mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim tar éis a dtuairim air sin a lua de réir alt 12 den Stamp Act, 1891, agus go mbeidh an ionstraim stampáilte le stampa áirithe á chur in iúl go bhfuil sí stampáilte go cuí.

(5) I gcás ina mainneoidh duine a thaispeáint chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim go bhfuil idirbheart faoi réim fhomhír (ii), (iii) nó (iv) de mhír (c) d'fho-alt (4) d'alt 1947, beidh ábhar achomhairc ann chun na hArd-Chúirte i gcoinne cinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim.

(6) I gcás tíolacadh nó aistriú maoine nach raibh feidhm ag fo-alt (5) d'alt 1947 maidir leis mar gheall ar an gcás a bheith faoi réir fhomhír (i) de mhír (c) d'fho-alt (4) den alt sin agus gur choinnigh an duine chun ar tíolacadh nó chun ar aistríodh í an mhaoin ach nár úsáideadh í le haghaidh tionscail seachas talmhaíocht laistigh de thrí bliana ó dháta na hionstraime iomchuí—

(a) tiocfaidh an ionstraim sin láithreach, d'ainneoin í a bheith stampáilte cheana féin agus cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh í a stampáil le stampa áirithe á chur in iúl go bhfuil sí stampáilte go cuí, chun dleacht stampa a bheith inmhuirir uirthi arís.

(b) beidh an dleacht sin inmhuirir de réir cúig phunt is fiche faoin gcéad ar mhéid nó luach na comaoine, agus tabharfar lámháltas cuí sa mhéid den dleacht stampa a bheidh íoctha cheana féin,

(c) más rud é, ar thríocha lá a bheith caite tar éis an ionstraim a theacht arís chun dleacht stampa a bheith inmhuirir uirthi, nach mbeidh sí stampáilte de réir na míre sin roimhe seo, beidh suim is comhionann le dhá oiread na dleachta a bheidh gan íoc dlite air sin mar fhiach don Aire Airgeadais chun sochair an Phríomh-Chiste ón duine sin.

(7) (a) Chun críocha mhír (c) d'fho-alt (4) d'alt 1947, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a éileamh go seachadfar dóibh dearbhuithe reachtúla i cibé foirm a ordóidh siad agus cibé fianaise bhreise, más aon fhianaise é, a éileoidh siad.

(b) Na cumhachtaí a thugtar do na Coimisinéirí Ioncaim le mír (a) den fho-alt seo is cumhachtaí iad i dteannta, agus ní cumhachtaí iad in ionad, na gcumhachtaí a thugtar dóibh le halt 12 den Stamp Act, 1891.

(8) (a) Má dhéanann duine ráiteas nó dearbhú bréagach d'fhonn a shuíomh nach bhfuil dleacht stampa inmhuirir ar ionstraim de réir an ráta dá bhforáiltear le fo-alt (5) d'alt 1947, beidh an duine sin ciontach i gcion agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil cúig chéad punt a chur air, nó de réir rogha na Cúirte, príosúnacht go ceann téarma nach faide ná sé mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile.

(b) Má dhéanann comhlacht corpraithe cion faoin bhfo-alt seo agus go gcruthófar go ndearnadh é faoi údarás nó le toiliú nó le haontú aon stiúrthóra, bainisteora, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe, measfar gurb é an stiúrthóir, an bainisteoir, an rúnaí nó an t-oifigeach eile sin a rinne an cion agus dlífear imeachtaí a thionscnamh ina choinne agus é a phionósú dá réir.

(c) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) d'alt 10 den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, maidir le cion faoin bhfo-alt seo.

(9) (a) San fho-alt seo ciallaíonn “maoin” tailte, tionóntáin nó oidhreachtáin.

(b) Más rud é, de bhua ionstraim a forghníomhaíodh an 20ú lá d'Aibreán, 1961, nó dá éis agus roimh thosach feidhme an ailt seo, go mbeidh maoin seachas—

(i) maoin i gcontae-bhuirg, i mbuirg, i gceantar uirbeach nó i mbaile, nó

(ii) maoin a fuarthas go heisiatach le haghaidh tionscail seachas talmhaíocht, nó

(iii) maoin a fuarthas le haghaidh cónaí príobháideach agus nach bhfuil níos mó ná cúig acra talún ar áireamh inti,

arna tíolacadh nó arna haistriú chun comhlachta chorpraithe seachas comhlacht corpraithe mar a thuairiscítear i bhfomhír (ii), (iii) nó (iv) de mhír (c) d'fho-alt (4) d'alt 1947, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas mura mbeidh an ionstraim stampáilte cheana féin le dleacht stampa de réir an ráta dá bhforáiltear le fo-alt (5) d'alt 1947:

(I) ansin, d'ainneoin go mb'fhéidir í a bheidh stampáilte cheana féin, agus cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh í a stampáil le stampa áirithe á chur in iúl go bhfuil sí stampáilte go cuí, tiocfaidh an ionstraim sin láithreach ar dháta tosach feidhme an ailt seo chun dleacht stampa a bheith inmhuirir uirthi,

(II) beidh an dleacht sin inmhuirir de réir cúig phunt is fiche faoin gcéad ar mhéid nó luach na comaoine, agus tabharfar lamháltas cuí sa mhéid d'aon dleacht stampa a bheidh íoctha cheana féin,

(III) más rud é, ar thríocha lá a bheith caite ó dháta tosach feidhme an ailt seo, nach mbeidh an ionstraim stampáilte de réir na fomhíre sin roimhe seo, beidh suim is comhionann le dhá oiread na dleachta a bheidh gan íoc dlite air sin mar fhiach don Aire Airgeadais chun sochair an Phríomh-Chiste ón gcomhlacht corpraithe.

(10) In alt 26 den Acht Airgeadais, 1949 ,—

(a) ní fholóidh “maoin”—

(i) tailte, tionóntáin ná oidhreachtáin a bhí, ar dháta an tíolactha nó an aistrithe iomchuí, faoi réim cheann de na tuairiscí atá leagtha amach i bhfomhíreanna (i) agus (ii) de mhír (b) agus i bhfomhír (i) de mhír (c) d'fho-alt (4) d'alt 1947, ná

(ii) tailte, tionóntáin ná oidhreachtáin a bhfuil údarás ann faoi mhír (a) den fho-alt sin maidir lena dtíolacadh nó a n-aistriú,

(b) forléireofar “comhlacht corprach Éireannach” mar ní is ionann agus “comhlacht corprach” mar a thuairiscítear i bhfomhír (iv) de mhír (c) d'fho-alt (4) d'alt 1947,

(c) cuirfear “fhomhíreanna (iii) de mhír (b) agus (ii) agus (iii) de mhír (c) in ionad “míre de mhíreanna (a) go (e)” i bhfo-alt (1) agus i bhfo-alt (4).

(11) (a) Aon suim is fiach a bheidh dlite don Aire Airgeadais de réir an ailt seo beidh sí iníoctha leis na Coimisinéirí Ioncaim agus beidh sí inaisghafa ar agra an Ard-Aighne in aon chúirt dlínse inniúla.

(b) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, más cuí leo, aon suim is inaisghafa faoi mhír (a) den fho-alt seo a mhaolú nó a loghadh.

(12) Tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim do Choimisiún na Talún sonraí na dtíolacas agus na n-aistrithe uile a thiocfaidh faoina n-iúl agus a mbeidh dleacht stampa inmhuirir orthu de réir an ráta dá bhforáiltear le fo-alt (5) d'alt 1947 nó a mbeidh an cás faoi réim fhomhír (i) de mhír (c) d'fho-alt (4) den alt sin.

(13) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1961, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí.

Alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 , a leasú.

1949, Uimh. 24 .

1950, Uimh. 16 .

1891, c. 39.

1851. c.93

1950, Uimh. 18 .

34. —(1) San alt seo ciallaíonn “alt 1949” alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 .

(2) Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4) d'alt 1949:

“(4) Beidh éifeacht ag na forálacha roimhe seo den alt seo más rud é, agus amháin más rud é,—

(a) go mbeidh an tAire Airgeadais, ar mholadh (is ábhar eiscthe chun críocha alt 12 den Acht Talún, 1950 ) aon bheirt Choimisinéirí Tuata de Choimisiún na Talún, tar éis a n-iarratas maidir leis an léas a údarú, nó

(b) go mbeidh san ionstraim ráiteas ón léasaí á dheimhniú—

(i) gur maoin i gcontae-bhuirg, buirg, ceantar uirbeach nó baile an mhaoin, nó

(ii) go bhfuil leas an léasaí faoin léas á fháil le haghaidh cónaí príobháideach agus nach bhfuil ar áireamh ann leas i dtalamh a bhfuil níos mó ná cúig acra ann, nó

(iii) gur saoránach Éireannach nó duine (seachas comhlacht corpraithe) ar a bhfuil gnáth-chónaí sa Stát de thuras na huaire agus ar a raibh gnáth-chónaí sa Stát go leanúnach ar feadh na dtrí bliana díreach roimh an 15ú lá de Dheireadh Fómhair, 1947, an duine a thiocfaidh chun bheith i dteideal an leasa thairbhiúil uile i leas an léasóra faoin léas (nó, i gcás níos mó ná duine amháin a theacht i dteideal leasa thairbhiúil ann, gach duine acu), nó

(c) go gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim—

(i) gur go heisiatach le haghaidh tionscail seachas talmhaíocht atá leas an léasaí faoin léas á fháil, nó

(ii) go bhfuil leas an léasaí faoin léas á fháil ag comhlacht corpraithe a corpraíodh sa Stát i gcás níos mó ná leath (de réir luacha ainmniúil) na scaireanna de gach saghas a eisíodh a bheith ar úinéireacht tairbhiúil ag daoine a bhfuil gach duine acu faoi réim fhomhír (iii) de mhír (b) den fho-alt seo, nó

(iii) go bhfuil leas an léasaí faoin léas á fháil ag comhlacht corpraithe nach bhfuil scair-chaipiteal aige agus a corpraíodh sa Stát i gcás an tromlach dá chomhaltaí a bheith comhdhéanta de dhaoine a bhfuil gach duine acu faoi réim fhomhír (iii) de mhír (b) den fho-alt seo agus an tromlach de na daoine a fheidhmíonn rialú agus bainistí an chomhlachta chorpraithe a bheith comhdhéanta mar a dúradh, nó

(iv) go bhfuil leas an léasaí faoin léas á fháil ag comhlacht corpraithe a corpraíodh sa Stát i gcás níos mó ná leath (de réir luacha ainmniúil) na scaireanna de gach saghas a eisíodh a bheith ar úinéireacht tairbhiúil ag daoine a bhfuil gach duine acu faoi réim fhomhír (iii) de mhír (b) den fho-alt seo nó gur comhlacht corpraithe é mar a thuairiscítear i bhfomhír (ii) nó i bhfomhír (iii) den mhír seo.”

(3) Déantar leis seo an mhír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d'fho-alt (7) d'alt 1949:

“(a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le gach léas den sórt dá dtagraítear sna fo-ailt roimhe seo den alt seo, cibé acu is leas é a oibríonn mar dhiúscairt shaorálach inter vivos nó nach ea, mura rud é—

(i) go mbeidh údarás ann faoi mhír (a) d'fho-alt (4) den alt seo maidir leis an léas, nó

(ii) go mbeidh an mhaoin faoi réim na tuairisce atá leagtha amach i bhfomhír (i) de mhír (b) den fho-alt sin, nó

(iii) go mbeidh an léas faoi réim fhomhír (ii) de mhír (b) nó fhomhír (i) de mhír (c) den fho-alt sin, nó

(iv) go mbeidh an duine a thiocfaidh chun bheith i dteideal an leasa thairbhiúil uile i leas an léasaí faoin léas (nó, i gcás níos mó ná duine amháin a theacht i dteideal leasa thairbhiúil inti, gach duine acu) ina dhuine faoi réim fhomhír (iii) de mhír (b) nó gur comhlacht corpraithe é den sórt a thuairiscítear i bhfomhír (ii), (iii) nó (iv) de mhír (c) den fho-alt sin.”

(4) I gcás nach mbeidh feidhm ag fo-alt (5) d'alt 1949 mar gheall ar an gcás a bheith faoi réim mhír (a) nó mhír (c) d'fho-alt (4) den alt sin, ní mheasfar an ionstraim iomchuí a bheith stampáilte go cuí mura mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim tar éis a dtuairim air sin a lua de réir alt 12 den Stamp Act, 1891, agus go mbeidh an ionstraim stampáilte le stampa áirithe á chur in iúl go bhfuil sí stampáilte go cuí.

(5) I gcás ina mainneoidh duine a thaispeáint chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim go bhfuil idirbheart faoi réim fhomhír (ii), (iii) nó (iv) de mhír (c) d'fho-alt (4) d'alt 1949, beidh ábhar achomhairc ann chun na hArd-Chúirte i gcoinne cinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim.

(6) I gcás léasadh maoine nach raibh feidhm maidir leis ag fo-alt (5) d'alt 1947 mar gheall ar an gcás a bheith faoi réim fhomhír (i) de mhír (c) d'fho-alt (4) den alt sin agus gur choinnigh an léasaí leas an léasaí sa mhaoin ach nár úsáideadh an mhaoin le haghaidh tionscail seachas talmhaíocht laistigh de thrí bliana ó dháta na hionstraime iomchuí—

(a) tiocfaidh an ionstraim sin láithreach, d'ainneoin i a bheith stampáilte cheana féin agus cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh í a stampáil le stampa áirithe á chur in iúl go bhfuil sí stampáilte go cuí, chun dleacht stampa a bheith inmhuirir uirthi arís,

(b) beidh an dleacht sin inmhuirir de réir cúig phunt is fiche faoin gcéad ar mhéid nó luach aon chomhaoine i leith an léasa arb éard é airgead, stoc nó urrús (seachas cíos), agus tabharfar lamháltas cuí sa mhéid den dleacht stampa a bheidh íoctha cheana féin,

(c) más rud é, ar thríocha lá a bheith caite tar éis an ionstraim a theacht arís chun dleacht stampa a bheith inmhuirir uirthi, nach mbeidh sí stampáilte de réir na míre sin roimhe seo, beidh suim is comhionann le dhá oiread na dleachta a bheidh gan íoc dlite air sin mar fhiach don Aire Airgeadais chun sochair an Phríomh-Chiste ón léasaí.

(7) (a) Chun críocha mhír (c) d'fho-alt (4) d'alt 1949, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a éileamh go seachadfar dóibh dearbhuithe reachtúla i cibé foirm a ordóidh siad agus cibé fianaise bhreise, más aon fhianaise é, a éileoidh siad.

(b) Na cumhachtaí a thugtar do na Coimisinéirí Ioncaim le mír (a) den fho-alt seo is cumhachtaí iad i dteannta, agus ní cumhachtaí iad in ionad, na gcumhachtaí a thugtar dóibh le halt 12 den Stamp Act, 1891.

(8) (a) Má dhéanann duine ráiteas nó dearbhú bréagach d'fhonn a shuíomh nach bhfuil dleacht stampa inmhuirir arionstraim de réir an ráta dá bhforáiltear i bhfo-alt (5) d'alt 1949, beidh an duine sin ciontach i gcion agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil cúig chéad punt a chur air, nó de réir rogha na Cúirte, príosúnacht go ceann téarma nach mó ná sé mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile.

(b) Má dhéanann comhlacht corpraithe cion faoin bhfo-alt seo agus go gcruthófar go ndearnadh é faoi údarás nó le toiliú nó le haontú aon stiúrthóra, bainisteora, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe, measfar gurb é an stiúrthóir, an bainisteoir, an rúnaí nó an t-oifigeach eile sin a rinne an cion agus dlífear imeachtaí a thionscnamh ina choinne agus é a phionósú dá réir.

(c) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) d'alt 10 den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, maidir le cion faoin bhfo-alt seo.

(9) (a) San fho-alt seo ciallaíonn “maoin” tailte, tionóntáin nó oidhreachtáin.

(b) Más rud é, de bhua léas a forghníomhaíodh an 20ú lá d'Aibreán, 1961, nó dá éis, agus roimh thosach feidhme an ailt seo, go mbeidh maoin seachas—

(i) maoin i gcontae-bhuirg, i mbuirg, i gceantar uirbeach nó i mbaile, nó

(ii) maoin a bhfuarthas leas an léasaí faoin léas inti go heisiatach le haghaidh tionscail seachas talmhaíocht, nó

(iii) maoin a bhfuarthas leas an léasaí faoin léas inti le haghaidh cónaí príobháideach agus nach bhfuil ar áireamh ann leas i dtalamh is mó ná cúig acra,

arna léasadh chun comhlachta chorpraithe seachas comhlacht corpraithe mar a thuairiscítear i bhfomhír (ii), (iii) nó (iv) de mhír (c) d'fho-alt (4) d'alt 1949, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas mura mbeidh an ionstraim stampáilte cheana féin le dleacht stampa de réir an ráta dá bhforáiltear le fo-alt (5) d'alt 1949:

(I) ansin, d'ainneoin go mb'fhéidir í a bheith stampáilte cheana féin, agus cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh í a stampáil le stampa áirithe á chur in iúl go bhfuil sí stampáilte go cuí, tiocfaidh an ionstraim sin láithreach ar dháta tosach feidhme an ailt seo chun dleacht stampa a bheith inmhuirir uirthi,

(II) beidh an dleacht sin inmhuirir de réir cúig phunt is fiche faoin gcéad ar mhéid nó luach aon chomaoine is airgead, stoc nó urrús (seachas cíos) agus tabharfar lamháltas cuí i méid aon dleachta stampa a bheidh íoctha cheana féin,

(III) más rud é, ar thríocha lá a bheith caite ó dháta thosach feidhme an ailt seo, nach mbeidh an ionstraim stampáilte de réir na fomhíre sin roimhe seo, beidh suim is comhionann le dhá oiread na dleachta a bheidh gan íoc dlite air sin mar fhiach don Aire Airgeadais chun sochair an Phríomh-Chiste ón gcomhlacht corpraithe.

(10) Beidh éifeacht ag fo-alt (2) d'alt 16 den Acht Airgeadais, 1950 , amhail is dá bhfolódh an tagairt atá ann do ráiteas ón léasaí tagairt do ráiteas faoi mhír (b) d'fho-alt (4) d'alt 1949.

(11) (a) Aon suim is fiach a bheidh dlite don Aire Airgeadais de réir an ailt seo beidh sí iníoctha leis na Coimisinéirí Ioncaim agus beidh sí inaisghafa ar agra an Ard-Aighne in aon chúirt dlínse inniúla.

(b) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, más cuí leo, aon suim is inaisghafa faoi mhír (a) den fho-alt seo a mhaolú nó a loghadh.

(12) Tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim do Choimisiún na Talún sonraí na léasanna uile a thiocfaidh faoina n-iúl agus a mbeidh dleacht stampa inmhuirir orthu de réir an ráta dá bhforáiltear le fo-alt (5) d'alt 1949 nó a mbeidh an cás faoi réim fhomhír (i) de mhír (c) d'fho-alt (4) den alt sin.

(13) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1961, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí.

Rátaí dleachtanna stampa áirithe faoin Stamp Act,1891.

1891, c.39.

1947, Uimh. 33 .

1949, Uimh. 24 .

35. —I gcás inarb é tuairim na gCoimisinéirí Ioncaim—

(a) tailte, tionóntáin nó oidhreachtáin a bheith, an lú lá de Lúnasa, 1961, nó dá éis nó dáta an Achta seo a rith, cibé acu is déanaí, tar éis teacht isteach in úinéireacht thairbhiúil, seilbh, áitiú nó urláimh aon duine (dá ngairtear an t-áititheoir san alt seo), agus

(b) gur tháinig sin amhlaidh de thoradh aon chomhshocraíochta nó comhshocraíochtaí arb é príomhchuspóir nó ceann de phríomh-chuspóirí an chéanna seachaint nó laghdú an dliteanais i leith dleacht stampa faoin Stamp Act, 1891, de réir an ráta dá bhforáiltear le fo-alt (5) d'alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 , nó le fo-alt (5) d'alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 ,

beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas—

(i)  (I) féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim trí fhógra i scríbhinn a fhoréileamh ar an áititheoir ráiteas i scríbhinn ina mbeidh cibé sonraí a éileoidh siad i dtaobh an aistrithe a thabhairt dóibh laistigh de thríocha lá tar éis dáta an fhoréilimh (nó, i gcás achomharc faoi mhír (ii) den alt seo i gcoinne cinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim gan cealú a dhéanamh ar an bhforéileamh a chinnfear i bhfabhar na gCoimisinéirí Ioncaim nó a tharraingeofar siar, laistigh de thríocha lá tar éis an dáta a chinnfear nó a tharraingeofar siar é, de réir mar bheidh), agus

(II) déanfaidh an t-áititheoir de réir an fhoréilimh,

(ii) maidir leis an ráiteas—

(I) muirearófar air an méid dleacht stampa a mhuirearófaí air, agus

(II) beidh sé faoi réir na bhforálacha reachtúla a mbeadh sé faoina réir,

dá mb'éard é tíolachadh nó aistriú de dhroim díola ar an leas i bhfeo-simplí sna tailte, sna tionóntáin nó sna hoidhreachtáin, saor ó gach eire, chun an áititheora ar chomaoin in airgead comhionann le luach an leasa sin agus a forghníomhaíodh ar dháta an teachta agus lamháltas cuí a thabhairt i méid aon dleacht stampa a bheidh íoctha cheana féin maidir leis an teacht: ar choinníoll, má dhéanann an t-áititheoir, laistigh de thríocha lá tar éis dáta an fhoréilimh faoi mhír (i) den alt seo, cúis a shuíomh chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim faoi gur chóir an foréileamh faoi mhír (i) den alt seo a chealú, cealóidh na Coimisinéirí Ioncaim an foréileamh agus an ráiteas, más aon ráiteas é, a seachadadh de bhun an chéanna,

(iii) beidh feidhm ag forálacha fho-alt (8) d'alt 33 agus fho-alt (8) d'alt 34 den Acht seo maidir leis an ráiteas,

(iv) i gcás nach mbeidh an t-áititheoir tar éis déanamh de réir an fhoréilimh faoi mhír (i) den alt seo agus nach mbeidh sé tar éis cúis a shuíomh chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim faoi gur chóir an foréileamh a chealú, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ráiteas i scríbhinn a ullmhú ina dtabharfar na sonraí maidir leis an teacht mar is léir dóibh-sean iad agus cóip de a sheachadadh don áititheoir agus, ar an gcóip a sheachadadh, measfar gurb é an ráiteas an ráiteas a seachadadh de réir an fhoréilimh faoi mhír (i) den alt seo: ar choinníoll—

(I) má dhéanann an t-áititheoir, laistigh de thríocha lá tar éis an dáta a seachadadh an chóip a dúradh dó, cúis a shuíomh chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim faoi gur chóir an ráiteas a chealú, go gcealóidh na Coimisinéirí Ioncaim an ráiteas, agus

(II) má dhéanann an t-áititheoir, laistigh de thríocha lá tar éis an chóip a dúradh a sheachadadh dó, cúis a shuíomh chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim faoi gur chóir na sonraí sa ráiteas a mhodhnú, go modhnóidh na Coimisinéirí Ioncaim iad,

(v) (I) faoi réir chlásal (II) den mhír seo, más rud é, ar thríocha lá a bheith caite tar éis an dáta (arb éard é, i gcás achomharc a thabhairt faoi mhír (vi) den alt seo, dáta tar éis an dáta a cinneadh nó a tarraingíodh siar an t-achomharc, cibé acu é, agus, in aon chás eile, dáta tar éis an dáta a bheidh deireadh leis an tréimhse le haghaidh aon achomharc a thabharfar faoin mír sin) ar a mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim tar éis méid na dleachta is inmhuirir ar an ráiteas a chur in iúl don áititheoir nach mbeidh an ráiteas stampáilte de réir mhír (ii) den alt seo, beidh suim is comhionann le dhá oiread na dleachta a bheidh gan íoc dlite air sin mar fhiach don Aire Airgeadais chun sochair an Phríomh-Chiste ón áititheoir,

(II) ní bheidh feidhm ag clásal (I) den mhír seo maidir le ráiteas arna sheachadadh de réir an fhoréilimh faoi mhír (i) den alt seo agus a ndearnadh a chealú ag na Coimisinéirí Ioncaim nó le hordú ón gCúirt ar achomharc faoi mhír (vi) den alt seo agus, i gcás ráiteas ar mhodhnaigh na Coimisinéirí Ioncaim a shonraí nó ar ordaigh an Chúirt, ar achomharc faoin mír sin (vi), iad a mhodhnú, beidh feidhm ag clásal (I) den mhír seo maidir leis an ráiteas faoi réir an mhodhnaithe a rinneadh nó a ordaíodh mar a dúradh,

agus

(vi) i gcás ina mainneoidh an t-áititheoir cúis a shuíomh chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim faoi gur chóir an foréileamh faoi mhír (i) den alt seo a chealú nó faoi gur chóir an ráiteas a d'ullmhaigh na gCoimisinéirí Ioncaim a chealú nó faoi gur chóir na sonraí sa ráiteas a d'ullmhaigh na Coimisinéirí Ioncaim a mhodhnú, beidh ábhar achomhairc ann chun na hArd-Chúirte i gcoinne cinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim.