An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cáin Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Dleachtanna Báis.)

23 1961

AN tACHT AIRGEADAIS, 1961

CUID II.

Custaim agus Mál.

Tobac.

1934, Uimh. 31 .

1960, Uimh. 19 .

1932, Uimh. 20 .

1940, Uimh. 14 .

14. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1934” an tAcht Airgid, 1934 ;

ciallaíonn “Acht 1960” an tAcht Airgeadais, 1960 .

(2) Déanfar an dleacht chustam ar tobac a fhorchuirtear le halt 20 den Acht Airgid, 1932 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an 20ú lá d'Aibreán, 1961, agus ón lá sin amach, de réir na rátaí uile agus faoi seach a shonraítear i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí uile agus faoi seach ar dá réir is inmhuirir an dleacht sin anois de bhua alt 19 d'Acht 1960.

(3) Déanfar an dleacht mháil a fhorchuirtear le halt 19 d'Acht 1934 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an 28ú lá d'Aibreán, 1961, agus ón lá sin amach, de réir na rátaí uile agus faoi seach a shonraítear i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí uile agus faoi seach ar dá réir is inmhuirir an dleacht sin anois de bhua alt 19 d'Acht 1960.

(4) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) d'alt 19 d'Acht 1934 maidir le tobac ar ar inmhuirir an dleacht mháil a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt sin de réir ráta a shonraítear i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus chun críocha na feidhme sin forléireofar an tagairt san fho-alt sin (3) don Séú Sceideal a ghabhann le hAcht 1934 agus beidh éifeacht aici mar thagairt do Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

(5) An lacáiste ar thobac crua-fháiscthe a luaitear i bhfo-alt (2) d'alt 17 den Acht Airgeadais, 1940 , is de réir trí scilling déag agus ceithre phingin an punt a íocfar é maidir le haon tobac den sórt sin a dhéanfaidh aon mhonaróir ceadúnaithe a dhíol agus a chur amach, lena úsáid sa Stát, an 20ú lá d'Aibreán, 1961, nó dá éis.

Dleacht siamsa—tuath-limistéir.

1954, Uimh. 22 .

15. —Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt 16 den Acht Airgeadais, 1954 , amhail is dá gcuirfí “sé bliana” in ionad “ceithre bliana”.

Mótar-fheithiclí a allmhairiú go sealadach gan dleacht mhótar-fheithicle a íoc.

16. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais rialacháin a dhéanamh ina mbeidh foráil i dtaobh mótar-fheithiclí a allmhairiú go sealadach gan dleacht mhótar-fheithicle a íoc, i cibé cúinsí agus faoi réir cibé coinníollacha a shonrófar sna rialacháin.

(2) Má sháraíonn duine, trí ghníomh nó trí neamhghníomh, aon choinníoll faoi rialachán faoin alt seo, beidh an duine sin, gan dochar d'aon phionós eile a bheidh sé faoi dhliteanas a chur air, ciontach i gcion faoi na hAchtanna Custam agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear pionós a chur air is ionann agus trí oiread luach na mótar-fheithicle, lena n-áirítear an dleacht is iníoctha ar an mótar-fheithicil, nó céad punt, de réir rogha na gCoimisinéirí Ioncaim; agus dlífear an mhótar-fheithicil a fhorghéilleadh agus féadfar an ciontóir a choinneáil nó féadfar imeachtaí a bhunú ina aghaidh trí thoghairm.

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a leasú.

1952 Uimh. 24.

17. —(1) Déantar leis seo an fhomhír seo a leanas a chur isteach i mír (b) d'fho-alt (1) d'alt 2 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , i ndiaidh fhomhír (i):

“ (iA) i gcás feithicil lena mbaineann mír 4A nó fomhír (cc) de mhír 6 de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, go n-úsáidtear í i riocht nó ar shlí nó chun críche a thabharfadh, dá gcruthófaí an tráth a tógadh amach an ceadúnas gur úsáideadh í sa riocht nó sa tslí sin nó chun na críche sin, go mba inchurtha faoi dhleacht í de réir ráta níos airde ná an ráta ar dá réir a íocadh dleacht, nó”.

(2) Déantar leis seo an mhír seo a leanas a chur isteach i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , i ndiaidh mhír 4:

“4A. Feithiclí (ar a dtugtar dumpairí de ghnáth) nach mó toilleadh ná 4 shlat chiúbach, ualaithe go cothrom, agus atá deartha agus déanta le húsáid ar láithreáin oibreacha foirgníochta (lena n-áirítear déanamh bóthar agus oibreacha tí agus tógála eile) le haghaidh coincréit, screallach, cré nó ábhar eile den sórt sin a iompar i gcás ina ndéanfaidh an duine a thógfaidh amach an ceadúnas a chruthú don údarás ceadúnúcháin gur ar láithreáin den sórt sin a úsáidtear, go formhór, an fheithicil, agus nach n-úsáidtear ar bhóithre poiblí í ach amháin—

(a) chun dul go dtí an láithreán agus teacht ón láithreán ar a n-úsáidfear í, agus, ag dul agus ag teacht amhlaidh di, gan aon ualach a bheith á iompar ná á tharraingt aici seachas ualach is gá le haghaidh a tiomána nó a trealmhaithe,

(b) chun coincréit, screallach, cré nó ábhar eile den sórt sin a iompar ar feadh leathmhíle ar a mhéid chun aon láithreáin den sórt sin agus uaidh—

(i) nach mó toilleadh ná 1 slat chiúbach, ualaithe go cothrom     ..     ..     ..

£5

(ii) is mó toilleadh ná 1 slat chiúbach ach nach mó toilleadh ná 2 shlat chiúbach, ualaithe go cothrom     ..     ..     ..

£10

(iii) is mó toilleadh ná 2 shlat chiúbach ach nach mó toilleadh ná 3 shlat chiúbach, ualaithe go cothrom     ..     ..     ..

£15

(iv) is mó toilleadh ná 3 shlat chiúbach, ualaithe go cothrom     ..     ..     ..

£20 ”.

(3) Déantar leis seo an fhomhír seo a leanas a chur isteach i mír 6 de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , i ndiaidh mhír (c):

“(cc) feithiclí (ar a dtugtar trucailí forc-chrochta) atá deartha agus déanta chun earraí a luchtú agus dhíluchtú i gcás ina gcruthóidh an duine a thógfaidh amach an ceadúnas don údarás ceadúnúcháin nach n-úsáidtear an fheithicil ar bhóithre poiblí ach amháin—

(i) chun dul go dtí an láithreán agus teacht ón láithreán ar a n-úsáidfear í le haghaidh luchtaithe agus díluchtaithe, agus, ag dul agus teacht amhlaidh di, gan aon ualach a bheith á iompar ná á tharraingt aici seachas ualach is gá le haghaidh a tiomána nó a trealmhaithe,

(ii) mar chuid den phróis luchtaithe nó díluchtaithe, chun earraí a iompar ar feadh leathmhíle ar a mhéid go dtí an láithreán agus ón láithreán ar a luchtóidh nó a dhíluchtóidh sí—

nach bhfuil thar 8 n-eachchumhacht nó a thiomáintear le

leictreachas

     ..    £8

atá thar 8 n-eachchumhacht     ..

£1 ar gach aonad, nó cuid d'aonad, each-chumhachta”.

(4) Má ritear an tAcht seo an lú lá d'Iúil, 1961, nó roimhe sin, tiocfaidh fo-ailt (1) go (3) den alt seo i ngníomh an lá sin agus, más tar éis an lae sin a rithfear é, measfar iad a theacht i ngníomh an lá sin.

(5) Tabharfar aird ar na forálacha roimhe seo den Acht seo agus na haisíocaíochtaí iomchuí á ndéanamh agus déanfar na haisíocaíochtaí de réir cibé ordachán a thabharfaidh an tAire Rialtais Áitiúil.

Alt 4 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a leasú.

1952, Uimh. 24 .

1933, Uimh. 11 .

18. —Leasaítear leis seo alt 4 den Acht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Muirearófar, toibheofar agus íocfar ag gach duine a thógfaidh amach ceadúnas tiomána faoi aon Acht a aisghaireann agus a athachtaíonn fara modhnuithe an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1933 , dleacht mháil mar a leanas—

(a) punt más bliain tréimhse an cheadúnais, agus

(b) punt in aghaidh gach bliain de thréimhse an cheadúnais más dhá bhliain nó níos mó an tréimhse sin,

ach má thugtar suas an ceadúnas faoi fhorálacha an Achta, nó faoi fhorálacha arna ndéanamh faoin Acht, ar faoi a tógadh amach é, féadfar aisíoc i leith na dleachta a íocadh a dhéanamh i cibé cúinsí, a mhéid agus faoi réir cibé coinníollacha a fhorordóidh an tAire Rialtais Áitiúil le rialacháin.”.

Rátaí dleachtanna custam ar earraí áirithe.

1919, c.32.

19. —(1) Féadfaidh an Rialtas, maidir leis na hearraí uile a gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur de shaghas iad a raibh feidhm maidir leo, tráth ar bith, ag na rátaí dleachtanna custam dá dtagraítear in alt 8 den Finance Act, 1919, agus a mbeidh na rátaí sin tar éis scor d'fheidhm a bheith acu maidir leo, cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin, a údarú do na Coimisinéirí Ioncaim a n-allmhairiú a cheadú ar na dleachtanna custam a íoc is innmhuirir orthu de réir na rátaí ag a mbeadh feidhm dá mbeadh feidhm ag na rátaí dá dtagraítear san alt sin 8 maidir le hearraí den saghas sin.

(2) Féadfaidh an Rialtas údarás faoin alt seo a chúlghairm nó a leasú agus féadfaidh an t-údarás sin baint a bheith aige leis na hearraí uile den saghas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo nó d'aon chineál nó cineálacha díobh sin a mhíneofar i cibé slí agus faoi threoir cibé nithe is cuí leis an Rialtas.

Orduithe a dhaingniú.

I.R. Uimh. 77 de 1961.

I.R. Uimh. 78 de 1961.

20. —Daingnítear leis seo an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 104) (Dleachtanna Custam Ilghnéitheacha), 1961, agus an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 105) (Mótar-Fheithiclí), 1961.