An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil V. Imeachtaí os comhair an Bhoird agus cumhachtaí an Bhoird faoi Chuid II.) Ar Aghaidh (Caibidil VII. Forálacha maidir le cúiteamh is iníoctha faoi ailt 12, 16, 18, 25 agus 28.)

7 1960

AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

Caibidil VI.

Forálacha maidir le cúiteamh is iníoctha faoi alt 5.

Léiriú (Caibidil VI, Cuid II).

1931, Uimh. 54 .

1940, Uimh. 31 .

33. —(1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “limistéar ceaptha”, maidir le tobar peitriliaim, an talamh i gciorcal timpeall ar an tobar peitriliaim sin agus ga ceathrú míle aige agus lárphointe a shocrófar ar an modh forordaithe;

ciallaíonn “cúiteamh” cúiteamh is iníoctha faoi alt 5 den Acht seo;

ciallaíonn “limistéar cúitimh”, maidir le tobar peitriliaim, an oiread den limistéar ceaptha maidir leis an tobar peitriliaim sin arb é atá ann talamh a bhfuil mianraí díreach faoi a raibh, díreach roimh an dáta feidhme, eastát iontu dílsithe in aon duine seachas Aire Stáit;

ciallaíonn “peitriliam” peitriliam a bhfuil an mhaoin ann dílsithe san Aire le halt 5 den Acht seo.

(2) Chun críocha na Caibidle seo, measfar, maidir le léasaí faoi léas a deonaíodh faoi alt 11 d'Acht na Mianach agus na Minearál, 1931 , nó faoi léas a deonaíodh, roimh an dáta feidhme, faoi alt 36 den Acht Forbairte Minearál, 1940 , nach raibh sé i dteideal, díreach roimh an dáta feidhme, chun eastáit sna mianraí lena mbaineann an léas.

Ní bheidh cúiteamh iníoctha i leith peitriliaim mura dtabharfar agus go dtí go dtabharfar go huachtar é agus go n-úsáidfear nó go ndíolfar é.

34. —Ní bheidh cúiteamh iníoctha i leith peitriliaim mura dtabharfar agus go dtí go dtabharfar go huachtar é agus go n-úsáidfear nó go ndíolfar é.

Daoine a bhfuil teideal acu chun cúiteamh a fháil.

35. —I gcás ina dtabharfar peitriliam go huachtar ag tobar peitriliaim agus go n-úsáidfidh nó go ndíolfaidh an léasaí faoi léas peitriliaim, nó an tAire i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le halt 14 den Acht seo, é, measfar go dtáinig ceart chun cúitimh i leith an pheitriliaim sin chun bheith dílsithe, ar an dáta feidhme, sna daoine (seachas Aire Stáit) ag á raibh, díreach roimh an dáta feidhme, teideal chun aon eastáit in aon mhianraí (d'eisiamh eastáit i mianraí nach raibh peitriliam ar áireamh orthu) díreach faoin limistéar ceaptha maidir leis an tobar peitriliaim sin.

An ghné faoina dtabharfar cúiteamh agus méad cúitimh.

36. —(1) Is faoi ghné ríchíosa a bheidh cúiteamh i leith peitriliaim.

(2) Is é an méad iomlán cúitimh i leith peitriliam a thabharfar go huachtar ag tobar peitriliaim laistigh den limistéar a bheidh sonraithe i léas peitriliaim agus a úsáidfear nó a dhíolfar an cothrom sin de thrian an ríchíosa a bheidh ar forcoimeád leis an léas sin maidir leis an tobar peitriliaim sin a bheidh ar comhréir leis an gcothrom idir an limistéar cúitimh maidir leis an tobar peitriliaim sin agus an limistéar i gciorcal ga ceathrú míle.

(3) Is é an méad iomlán cúitimh i leith peitriliam a thabharfar go huachtar ag tobar peitriliaim laistigh de limistéar a bheidh sonraithe faoi fho-alt (2) d'alt 14 den Acht seo agus a úsáidfear nó a dhíolfar an cothrom de thrian an ríchíosa dob iníoctha maidir leis an tobar peitriliaim sin dá mbaineadh léas peitriliaim leis an bpeitriliam sa limistéar a bheidh sonraithe amhlaidh ag forcoimeád ríchíos seacht go leith faoin gcéad de luach forordaithe an pheitriliaim (gan peitriliam a áireamh a úsáidfidh an tAire ag cuardach nó ag oibriú peitriliaim sa limistéar) a bheidh ar comhréir leis an gcothrom idir an limistéar cúitimh maidir leis an tobar peitriliaim sin agus an limistéar i gciorcal ga ceathrú míle.

Eilithe ar chúiteamh agus an tAire do dhéileáil le héilithe.

37. —An chéad uair a thabharfar peitriliam go huachtar ag tobar peitriliaim agus a úsáidfidh nó a dhíolfaidh an léasaí faoi léas peitriliaim é nó an tAire agus é ag feidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le halt 14 den Acht seo é, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas—

(a) foilseoidh an tAire fógra i dtaobh an ní sin i nuachtán amháin nó níos mó a léitear sa cheantar ina bhfuil an limistéar ceaptha maidir leis an tobar peitriliaim sin; agus taiscfidh sé in oifig na Suirbhéireachta Geolaíochta, Baile Átha Cliath, agus i cibé áiteanna eile is cuí leis an Aire, léarscáil ag taispeáint teorainneacha an limistéir cheaptha sin;

(b) taispeánfaidh an fógra go bhféadfaidh aon duine a éilíonn, ag féachaint d'fhorálacha alt 35 den Acht seo, go bhfuil teideal aige chun cúitimh i leith an pheitriliaim sin, a éileamh ar an gcúiteamh sin a chur faoi bhráid an Aire;

(c) ní thabharfar aird ar aon éileamh ar chúiteamh i leith an pheitriliaim mura ndéanfar é tráth nach déanaí ná dhá mhí dhéag tar éis an dáta a foilsíodh na fógraí sin nó, más ar dhátaí éagsúla a foilsíodh iad, dáta an fhoilsithe dheiridh:

(d) a luaithe is féidir tar éis deireadh na tréimhse atá sonraithe i mír (c) den fho-alt seo, cuirfidh an tAire gach éileamh ar chúiteamh den sórt sin faoi bhráid an Bhoird.

An Bord do dhámhadh cúitimh.

38. —(1) I gcás ina gcuirfear éilithe ar chúiteamh faoi bhráid an Bhoird faoi alt 37 den Acht seo, déanfaidh an Bord breithniú ar na héilithe sin agus cuirfidh siad a gcinneadh i ndámhachtain—

(a) ina sonrófar méad an ríchíosa arb é, ag féachaint d'alt 36 den Acht seo, an cúiteamh iomlán é,

(b) ina sonrófar ainm gach éilitheora ar chinn siad teideal a bheith aige chun an chúitimh,

(c) má chinneann an Bord teideal a bheith ag beirt éilitheoirí nó níos mó chun an ríchíos a íoc leo, cionroinnfidh an dámhachtain an ríchíos idir na héilitheoirí a mbeidh an teideal sin acu.

(2) Gach dámhachtain a dhéanfaidh an Bord faoi fho-alt (1) den alt seo—

(a) síneoidh comhaltaí uile an Bhoird í,

(b) beidh sí ina fianaise dhochloíte ar na nithe uile a n-airbheartófar iad a bheith deimhnithe inti.

(3) (a) Nuair a bheidh ríchíos is iníoctha mar chúiteamh i leith peitriliaim a tugadh go huachtar ag tobar peitriliaim áirithe á chionroinnt acu faoi mhír (c) d'fho-alt (1) den alt seo féadfaidh an Bord, amhail idir na daoine a bheidh i dteideal cúitimh, aird a thabhairt ar mhéid choibhneasta limistéir theidiliúcháin (laistigh den limistéar cúitimh maidir leis an to bar peitriliaim sin) gach duine acu.

(b) Chun críocha mhír (a) den fho-alt seo, measfar gurb é limistéar teidiliúcháin dhuine an limistéar díreach os cionn na mianraí ina raibh, díreach roimh an dáta feidhme, eastát aige féin nó ag an duine trína mbeidh sé ag éileamh.

Ceart éisteachta nuair a bheidh an Bord ag cinneadh éilithe ar chúiteamh faoi alt 5.

39. —Nuair a bheidh an Bord ag cinneadh éilithe ar chúiteamh a chuirfear faoi bhráid an Bhoird faoi alt 37 den Acht seo, beidh teideal ag na daoine seo a leanas láithriú, éisteacht a fháil agus fianaise a thabhairt ar aird, trí abhcóide nó aturnae nó i bpearsain—

(a) an tAire,

(b) gach éilitheoir.