An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL. Ceannach agus Díol Urrús: An Méid Iomchuí i Leith an Úis.) Ar Aghaidh (AN TRIU SCEIDEAL. Dleachtanna ar Thobac.)

18 1959

AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

AN DARA SCEIDEAL.

COMHAONTU IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS NA RIOCHTA AONTAITHE MAIDIR LE DIOLUINTI AIRITHE O CHAIN.

Alt 10.

Tá Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe, ag Breithniú dóibh an Comhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine, a dtugtar dá bhun díolúintí ó cháin do dhaoine nach gcónaíonn ach i dtír amháin de na tíortha ó cháin faoi dhlí na tíre eile,

Ag Breithniú dóibh go bhfuil amhras tagtha i dtaobh éifeachta forálacha fo-ailt (2) d'Alt a ceathair de Finance (No.2) Act, 1955, na Ríochta Aontaithe (dá ngairtear “Acht 1955” anseo feasta) agus fo-ailt (2) d'Alt caoga a haon d'Acht Airgeadais, 1958 , na hÉireann (dá ngairtear “Acht 1958” anseo feasta) (a bhaineann le ceannach scaireanna ag daoine atá díolmhaithe ó cháin),

Agus é de mhian acu an t-amhras sin a dhíchur faoi chomhair na bliana 1959-60 agus na mblianta dá éis sin,

Tar éis comhaontú mar leanas:—

Airteagal 1.

(1) Tá na díolúintí sin faoi réim agus faoi réir na bhforálacha sin d'Acht 1955 agus d'Acht 1958.

(2) Faoi réir mar adúradh leanann Comhaontú sin 1926 arna leasú leis na Comhaontuithe a rinneadh an 25 Aibreán, 1928, agus an 21 Iúil, 1947, i bhfeidhm.

(3) Ní bhaineann mír (1) den Airteagal seo le cásanna arb éard í an díbhinn a n-éilítear díolúine ina leith díbhinn ar shealbhán scaireanna nó stoic a fuair an duine a éilíonn an díolúine, nó a meastar a fuair sé, roimh an ochtú lá d'Aibreán, naoi gcéad déag caoga a naoi, ach amháin sa mhéid gur díbhinn í an díbhinn sin lena mbaineann fo-alt (2) den Alt sin a ceathair nó fo-alt (2) den Alt sin caoga a haon de dhroim (díreach nó neamhdhíreach) asbhaint a bheith le déanamh maidir le díbhinn eile, a fuair comhlacht corpraithe seachas an duine atá ag éileamh díolúine ó shealbhán scaireanna nó stoic a fuair, nó a meastar a fuair, an comhlacht corpraithe an t-ochtú lá sin d'Aibreán nó dá éis, le linn a bheith ag cinneadh ioncaim an chomhlachta chorpraithe sin d'fhaibhrigh tar éis dáta áirithe; ach is mír í seo gan dochar d'aon cheist maidir le feidhm na bhforálacha sin d'Acht 1955 agus d'Acht 1958 i gcúinsí nach bhfuil feidhm ag mír (1) den Airteagal seo.

Airteagal 2.

Tiocfaidh an Comhaontú seo in éifeacht ar nótaí a mhalartú á dhaingniú go bhfuil na bearta riachtanacha déanta chun feidhm dlí a thabhairt dó in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe, agus dá éis sin ní leanfaidh sé i bhfeidhm ach amháin an fhad a bheidh feidhm dlí aige sa dá thír.

Arna dhátú an ceathrú lá seo d'Aibreán, 1959.

Thar ceann Rialtas na

Thar ceann Rialtas na

hÉireann.

Ríochta Aontaithe.

SÉAMAS Ó RIAIN.

D. HEATHCOAT AMORY.