An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Rialú Áitreabh Áirithe.)

16 1954

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1954

CUID II.

Forala Airgeadais.

Ailt áirithe do leanúint i bhfeidhm.

6. —(1) Déanfar an tagairt don lú lá d'Aibreán, 1954, atá (de bhuaidh ailt 6 d'Acht 1952) i bhfo-alt (1) d'alt 16, i bhfo-alt (2) d'alt 19 agus i bhfo-alt (1) d'alt 20 d'Acht 1948, agus i bhfo-alt (1) d'alt 6 d'Acht 1950, d'fhorléiriú mar thagairt don 1ú lá d'Aibreán, 1956.

(2) Déanfar an tagairt don 1ú lá d'Aibreán, 1954, atá i mír (b) d'fho-alt (1) d'alt 7 agus i mír (a) d'fho-alt (1) d'alt 24 d'Acht 1952, d'fhorléiriú mar thagairt don 1ú lá d'Aibreán, 1956.

(3) Déanfar an tagairt don 1ú lá d'Aibreán, 1954, atá (de bhuaidh fo-alt (1) agus (2) d'alt 13 d'Acht 1952) i mír (j) d'fho-alt (1) d'alt 5 d'Acht 1932, d'fhorléiriú mar thagairt don 1ú lá d'Aibreán, 1956.

(4) Beidh éifeacht ag an alt seo agus measfar éifeacht a bheith aige amhail ar an 1ú lá d'Aibreán, 1954, agus ón lá sin amach.

Leasú ar alt 16 d'Acht 1948 agus ar alt 6 d'Acht 1950.

7. —Leasaítear leis seo alt 16 d'Acht 1948 agus alt 6 d'Acht 1950 trí “mar ghnáth-áit chónaithe” a chur isteach i ndiaidh “ar áitiú” gach áit a bhfuil na focail deiridh sin sa dá alt sin agus i ndiadh “go n-áiteofar é” san áit a bhfuil na focail deiridh sin san alt sin 6.

Leasú ar alt 19 (1) d'Acht 1948.

8. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 19 d'Acht 1948 trí “(lena n-áirítear údarás áitiúil a thógfas teach nó tithe chun críche seachas chun críocha Acht Tithe an Lucht Oibre nó Acht na Sclábhaithe)” a chur isteach i ndiaidh “duine a thógfas teach nó tithe”.

Leasú ar alt 9 (1) d'Acht 1952.

9. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 9 d'Acht 1952, le héifeacht amhail ó dháta an Achta sin a rith, trí “nach raghaidh” a chur in ionad “is comhionann” agus trí “thar” a chur in ionad “le” i ngach áit a bhfuil an focal deiridh sin.

Leasú ar alt 10 (1) d'Acht 1952.

10. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 10 d'Acht 1952, le héifeacht amhail ó dháta an Achta sin a rith, trí “nach raghaidh” a chur in ionad “is comhionann” agus trí “thar” a chur in ionad “le” i ngach áit a bhfuil an focal deiridh sin sa bhfo-alt sin.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (1) d'alt 10 d'Acht 1952 maidir le tigh i gcontae-bhuirg, i mbuirg Dhún Laoghaire, i gcontae Bhaile Atha Cliath nó i dtoghranna ceantair Naomh Muire, Bhaile an Easpaig, Bhaile Mhachain agus Dhubhghlaise i gContae Chorcaighe amhail is dá mba—

(a) tagairtí do £260 na tagairtí i míreanna (i) agus (ii) do £208,

(b) tagairtí do £377 na tagairtí i míreanna (ii) agus (iii) do £312,

(c) tagairtí do £442 na tagairtí i míreanna (iii) agus (iv) do £365, agus

(d) tagairt do £520 an tagairt i mír (iv) do £416.

Leasú ar alt 11 d'Acht 1952.

11. —Leasaítear leis seo alt 11 d'Acht 1952, le héifeacht amhail ó dháta an Achta sin a rith—

(a) trí “(pé acu laistigh nó lasmuigh de límistéir feidhme an údaráis dó)” a chur isteach i ndiaidh “tí”, agus

(b) trí “nach raghaidh thar” a chur in ionad “is comhionann le”.

Deontas i leith oibreacha a déanfar ar thigh.

12. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir rialachán a déanfar faoin alt seo, deontas nach raghaidh thar pé suim acu seo a leanas is lú a thabhairt, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, do dhuine a dhéanfas oibreacha deisiúcháin nó oibreacha feabhsúcháin ar thigh:—

(a) £80 i leith gach teaghais ar leithligh is cuid den tigh tar éis na hoibreacha sin a dhéanamh,

(b) trian de chostas na n-oibreacha, gan áireamh a dhéanamh ar chostas aon mhaisiúcháin ná ar chostas aon oibreacha a n-íoctar deontas ina leith faoi alt 7 d'Acht 1952.

(2) Ní féadfar deontas a thabhairt faoi fho-alt (1) den alt seo ach amháin—

(I) más rud é—

(a) (i) go bhfuil an teach atá le deisiú nó le feabhsú á áitiú, nó oiriúnach chun a áitithe, ag daoine den lucht oibre nó ag sclábhaithé talmh-aíochta do réir bhrí Acht na Sclábhaithe agus go bhfuil deímhnithe ag an údarás tithe (nó, i gcás achomhairc, ag an Aire) é a bheith oiriúnach le deisiú nó le feabhsú, agus

(ii) gur deimhin leis an Aire go bhfuil an teach nó gur dócha go mbeidh sé, mar gheall ar lochta déanmhais nó sláintíochta, contúirteach nó díobhálach don tsláinte nó gur gá na hoibreacha beartaithe chun é a dhéanamh níos oiriúnaí chun daoine do chónaí ann, nó

(b) gur ceanglaíodh na hoibreacha a dhéanamh le fógra a seirbhéaladh (pé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin é) faoi alt 19 d' Acht na dTithe (Forála Ilghnéitheacha), 1931 (Uimh. 50 de 1931) , agus

(II) más rud é go ndearnadh na hoibreacha go sásúil éifeachtúil agus go bhfuil an teach oiriúnach ar gach slí chun daoine do chónaí ann.

(3) I gcás ina dtabharfar deontas do dhuine faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an t-údarás tithe deontas a thabhairt don duine sin de mhéid nach mó ná an deontas a tugadh faoin bhfo-alt sin.

(4) Má dhiúltaíonn údarás tithe deimhniú a thabhairt chun críocha an ailt seo á dheimhniú teach a bheith oiriúnach le deisiú nó le feabhsú, féadfaidh an duine lena mbainfidh achomharc a dhéanamh chun an Aire agus más deimhin leis an Aire, tar éis an t-achomharc a bhreithniú, an teach a bheith oiriúnach amhlaidh, féadfaidh sé deimhniú dá réir a thabhairt.

(5) Chun críocha an ailt seo, beidh ag údarás tithe na cumhachta céanna chun iasacht d'fháil atá ag an údarás sin chun críocha Acht Tithe an Lucht Oibre nó Acht na Sclábhaithe.

(6) Má híoctar deontas faoin alt seo i leith aon oibreacha, ní híocfar aon deontas i leith na n-oibreacha sin faoi aon alt eile d'Achta na dTithe (Forála Airgeadais agus Forála Ilghnéitheacha), 1932 go 1954.

(7) I gcás ina dtabharfar deontas faoin alt seo i leith oibreacha a déanfar ar thigh, ní déanfar luacháil an tionóntáin arb é an teach é, nó ar cuid de an teach, a mhéadú, i gcás aon luacháil nó athscrúdú luachála air a theacht i bhfeidhm laistigh de sheacht mbliana tar éis na hoibreacha a chríochnú, mar gheall ar aon mhéadú ar luach an tionóntáin sin de dhroim na n-oibreacha.

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo.

(9) San alt seo—

folaíonn “lochta sláintíochta” easnamh aerspáis nó aeriúcháin, dorchadas, taise, easpa soláthair uisce nó cóiríochta sláintíochta atá leordhóthanach agus so-rochtana nó easpa áiseanna eile, agus pábháil nó siltean clósanna nó pasáistí a bheith neamhdhóthanach;

ciallaíonn “lochta déanmhais” meath ballaí, dín nó adhmaid déanmhais, nó lochta eile dá samhail sin.

(10) Tar éis an tAcht seo a rith, ní tabharfar deontais, seachas deontais ar cinneadh roimh an Acht seo a rith iad a thabhairt, faoi alt 5 d' Acht na dTithe agus na Sclábhaithe, 1937 (Uimh. 42 de 1937) , ná faoin alt sin arna leathnú le fo-alt (1) d'alt 33 d'Acht 1952 ná faoi alt 8 d'Acht 1950.

Deontas i gcás tí a soláthrófar lena ligean.

13. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir rialachán a déanfar faoin alt seo, deontas nach mó ná an tsuim iomchuí a sonraítear sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a thabhairt, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, do dhuine a sholáthrós teach lena ligean, más rud é—

(a) go gcomhlíonfaidh an teach na rialacha atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas le hAcht 1932, arna leasú le halt 14 d'Acht 1950,

(b) gur tosnaíodh ar thógáil an tí an 1ú lá d'Aibreán, 1954, nó dá éis, agus go gcríochnófar é an lú lá d'Aibreán, 1956, nó roimhe sin, agus

(c) go ngeallfaidh an duine sin don Aire nach ndéanfaidh sé, ach amháin do réir rialachán a déanfar faoin alt seo, an teach a dhíol go ceann cúig bliana déag ó dháta na geallúna agus go ligfidh sé an teach faoi réir pé coinníollacha a sonrófar sna rialacháin sin.

(2) Déantar leis seo fo-ailt (1) agus (2) d'alt 44 d'Acht 1948, arna leasú le halt 15 d'Acht 1950, a leasú tuilleadh trí “nó ina dtabharfar deontas faoi alt 13 d'Acht na dTithe (Leasú), 1954 , i leith tí a tógadh i rith na tréimhse dá dtagartar san alt sin” a chur isteach, i ngach fo-alt acu, i ndiaidh “chun teach a thógáil”.

(3) Déantar leis seo fo-alt (2) d'alt 45 d'Acht 1948, arna leasú le halt 18 d'Acht 1952, a leasú tuilleadh trí “nó faoi alt 12 nó 13 d'Acht na dTithe (Leasú), 1954 ” a chur isteach i ndiaidh “Achta na dTithe (Forála Airgeadais agus Forála Ilghnéitheacha), 1932 go 1952”.

(4) Ní thabharfaidh an tAire deontas faoin alt seo i leith tí a dtabharfar nó ar tugadh deontas ina leith faoi aon achtachán eile.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo.

Cumhacht chun deontas breise a thabhairt.

14. —(1) Féadfaidh an tAire deontas a thabhairt i leith teach d'athfhoirgniú faoi alt 16 d'Acht 1948 d'ainneoin deontas i leith tógáil nó athfhoirgniú an tí a bheith tugtha cheana féin faoi aon achtachán—

(a) i gcás ina bhfuil an t-athfhoirgniú riachtanach mar gheall ar dhamáiste ó thóiteán, gaoth, báisteach, tuile nó ní eile nach raibh neart ag an iarratasóir air, nó

(b) murab aon ní acu sin faoi deara an t-athfhoirgniú a bheith riachtanach—

(i) i gcás cúig bliana déag ar a laghad a bheith caite ón dáta a críochnaíodh tógáil an tí nó an t-athfhoirgniú ar tugadh an deontas sin ina leith, nó

(ii) i gcás níos lú ná cúig bliana déag ach deich mbliana ar a laghad a bheith caite amhlaidh, más cuíd d'athfhoirgniú an tí díon slinne nó tíleacha a chur in ionad an tsean-dín.

(2) Leasaítear leis seo alt 25 d'Acht 1952 trí na focail “nó faoi alt 12, alt 13 nó alt 14 d'Acht na dTithe (Leasú), 1954 ” a chur isteach i ndiaidh “alt 7 den Acht seo”.