An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Tithe i gCoitinne.)

25 1950

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950

CUID II.

Forala Airgeadais.

Deontais chun tithe. a cheannach.

6. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, agus faoi réir rialachán a déanfar faoin alt seo, deontas nach mó ná an tsuim iomchuí a sonraítear sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a thabhairt, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, do dhuine a bheas ag ceannach tí ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin, más rud é—

(a) gur tosnaíodh nó go dtosnófar ar thógáil an tí an lú lá de Shamhain, 1947, nó dá éis sin, agus go gcríochnófar é an lú lá d'Aibreán, 1952, nó roimhe sin, agus go n-áiteofar é den chéad uair ar dháta críochnuithe an cheannaigh nó dá éis sin;

(b) go mbeidh an teach do réir na rialacha atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas le hAcht 1932, arna leasú, i gcás tithe a críochnófar ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin, le halt 14 den Acht seo;

(c) go mbeidh an teach, ar é a bheith ceannaithe, ar áitiú ag an gceannaitheoir.

(2) Ní thabharfaidh an tAire deontas faoin alt seo i leith tí a dtabharfar nó ar tugadh deontas ina leith faoi aon achtachán eile.

(3) Ní thabharfaidh an tAire níos mó ná deontas amháin faoin alt seo d'aon duine.

(4) Ní thabharfaidh an tAire deontas faoin alt seo i leith tí a dtoirmeasctar air deontas a thabhairt ina leith faoi fho-alt (3) d'alt 5 d'Acht 1932, arna leasú le halt 4 d'Acht 1937.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo.

(6) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (3) d'alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 ( Uimh. 33 de 1947 ), ná ag fo-ailt (1) agus (3) d'alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 ( Uimh. 13 de 1949 ), maidir le haon ionstraim ag tabhairt éifeachta do cheann ach tí ar féidir deontas faoin alt seo a thabhairt ina leith don cheannaitheoir nuair a bheas an teach ar áitiú aige agus ina ionad sin beidh pé dleachta stampa inmhuirir a bheadh inmhuirir dá mba nár hachtaíodh na hailt sin.

(b) Beidh éifeacht ag mír (a) den fho-alt seo más rud é, agus amháin más rud é, go mbeidh san ionstraim ráiteas den tsórt dá dtagartar i bhfo-alt (4) d'alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 , nó i bhfo-alt (4) d'alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 , pé acu is iomchuí, agus go mbeidh formhuinithe ar an ionstraim deimhniú faoi shéala an Aire Rialtais Áitiúil go dtabharfar deontas faoin alt seo don cheannaitheoir nuair a bheas an teach ar áitiú aige.

Deontas ó údarás tithe chun teach a cheannach nó a thógáil.

7. —(1) I gcás duine a thógfas nó a cheannós teach a dtabharfar deontas ina leith faoi alt 16 d'Acht 1948 nó alt 6 den Acht seo, féadfaidh údarás tithe, do réir scéime arna ceadú ag an Aire, deontas nach mó ná méid an deontais faoin alt sin a thabhairt don duine sin.

(2) Chun críocha an ailt seo beidh ag údarás tithe na cumhachta céanna chun iasacht d'fháil a bheirtear don údarás sin chun críocha Acht Tithe an Lucht Oibre nó Acht na Sclábhaithe.

Deontais le haghaidh athfhoirgnithe.

8. —(1) I gcás duine a bheas ag áitiú tí do dhéanamh iarratais chun an údaráis tithe ar lorg deontais chun an teach d'athfhoirgniú, ansin, faoi réir forál an ailt seo,—

(a) féadfaidh an t-údarás tithe deontas a thabhairt dó i leith an athfoirgnithe sin, agus

(b) féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir na rialachán ordaithe, deontas a thabhairt freisin, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, i leith an athfhoirgnithe sin.

(2) Ní bhaineann an t-alt seo le duine is sclábhaí talmhaíochta do réir bhrí Acht na Sclábhaithe nó ar obair thalmhaíochta a shlí bheatha ar fad nó go formhór.

(3) Ní féadfar deontas a thabhairt faoin alt seo mura rud é—

(a) go mbeidh an teach a bheas le hathfoirgniú oiriúnach chun a áitithe ag daoine den lucht oibre, agus

(b) nach mbeidh luacháil inrátuithe, nó iomlán luacháil inrátuithe, aon talún nó foirgintí a bheas ar áitiú ag an iarratasóir níos mó ná dhá phunt déag, agus

(c) gur deimhin leis an Aire go bhfuil an t-athfhoirgniú atá beartaithe riachtanach chun buaine a thabhairt don teach nó chun meath a stop nó a chosc nó go gcuirfidh sé feabhas substainteach ar thaitneamhachta an tí.

(4) Beidh feidhm ag fo-ailt (2), (4), (6), (7) agus (8) d'alt 5 d'Acht 1937, arna leasú, maidir le deontais faoin alt seo amhail is dá mba deontais faoin alt sin 5 na deontais sin.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo.

Cumhacht chun an dara deontas a thabhairt.

9. —(1) Féadfaidh an tAire deontas a thabhairt i leith athfhoirgniú tí faoi alt 16 d'Acht 1948, nó alt 8 den Acht seo, d'ainneoin deontas chun an teach a thógáil nó d'athfhoirgniú a bheith tugtha cheana faoi aon achtachán, ar choinníoll go mbeidh chúig bliana déag, ar a laghad, caite ón dáta a críochnaíodh tógáil an tí nó an t-athfhoirgniú ar tugadh an deontas sin ina leith.

(2) Ní féadfar deontas do réir an ailt seo a thabhairt ach amháin maidir le díon nua d'fhoirgniú nó cóiríocht bhreise a sholáthar a mhéadós iomlán achar urláir an tí agus is dóigh leis an Aire a thabharfas faoiseamh ó phlódú sa tigh.

(3) Chun críocha an ailt seo féadfar soláthar saoráide uisce agus séarachta d'áireamh ar chuid de na hoibreacha is gá chun cóiríocht bhreise a chur ar fáil.

Tithe áirithe a bheith dícháilithe le haghaidh deontas.

10. —Ní tabharfar aon deontas faoi Acht 1948 ná faoin Acht seo—

(a) i leith tí a tógadh ar láithreán foirginte, nó ar aon chuid de láithreán foirginte, ar híocadh, nó arb iníoctha, cúiteamh i leith a díthithe faoin Acht Neodrachta (Díobháil Chogaidh do Mhaoin), 1941 (Uimh. 24 de 1941) ;

(b) i leith tí athfhoirgnithe ar híocadh, nó arb iníoctha, cúiteamh faoin Acht sin i leith damáiste don fhoirgint roimh é d'athfhoirgniú.

Deontas d'íoc le comharba iarratasóra mhairbh.

11. —D'fhonn amhrais a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhféadfar, i gcás iarratasóir ar dheontas faoi alt 16 d'Acht 1948 nó faoi aon alt den Acht seo d'fháil bháis sar a n-íocfar an deontas, an deontas d'íoc lena chomharba i dteideal má áitíonn seisean an teach nuair a bheas sé críochnaithe.

Leasú ar alt 5 (3) d'Acht 1932.

12. —Féadfar deimhniú a thabhairt faoi mhír (e) d'fho-alt (3) d'alt 5 d'Acht 1932 go bhfuil teach oiriúnach chun a athfhoirgnithe, d'ainneoin gur tosnaíodh cheana ar an athfhoirgniú nó gur críochnaíodh é agus, dá réir sin, déantar leis seo na focail “roimh an athdhéanamh san” sa mhír sin a scrios.

Coinníollacha maidir le rátaí páighe agus coinniollacha oibre.

13. —Ní thabharfaidh an tAire deontas faoi aon achtachán, ná ranníoc i leith muirear bliantúil iasachta faoi alt 6 d'Acht 1932, maidir le tógáil nó athfhoirgniú tí má taispeántar chun a shástachta nach ndearnadh, le linn na tógála nó an athfhoirgnithe, rátaí páighe d'íoc nó coinníollacha oibre a chomhlíonadh a bhí chomh tairbheach ar a laghad do na daoine a bhí ar fostú san obair leis na rátaí páighe nó na coinníollacha oibre iomchuí a haithníodh go ginearálta ó am go ham ag ceardchumainn sa cheantar, i rith na tréimhse a thosnaigh dáta ullmhuithe an láithreáin agus a chríochnaigh dáta críochnuithe na hoibre.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhas le hAcht 1932.

14. —Déantar leis seo an Chéad Sceideal a ghabhas le hAcht 1932 a leasú tríd an riail seo a leanas a chur in ionad rialach 2:

“2. Ní lú ná 500 troigh chearnach ná ní mó ná 1,400 troigh chearnach a bheas achar urláir tí.”.

Leasú agus leathnú ar alt 44 d'Acht 1948.

15. —(1) Beidh feidhm ag alt 44 d'Acht 1948 maidir le gach cás ina dtabharfar deontas faoi alt 6 den Acht seo chun teach a thógáil nó ina dtabharfaidh an tAire deontas faoi alt 8 den Acht seo chun teach d'athfhoirgniú agus nach dtabharfaidh an t-údarás tithe aon deontas chun an athfhoirgnithe sin.

(2) Déantar leis seo alt 44 d'Acht 1948 a leasú, le héifeacht ó dháta an Achta sin a rith, trí “alt 16 nó 17” a chur in ionad “alt 16” i bhfo-ailt (1), (2) agus (3).

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (7) d'alt 51 den Local Government (Ireland) Act, 1898, maidir le haon aisíoc is iníoctha ag údarás áitiúil de dhroim oibriú fo-ailt (2) den alt seo.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhas le hAcht 1948.

16. —Déantar leis seo an Dara Sceideal a ghabhas le hAcht 1948 a leasú trí “£50” a chur in ionad “£35” sa chéad cholún mar an luacháil inrátuithe uasta nó comhshuim uasta na luach inrátuithe chun críocha deontais i leith tí a dtosnófar ar a athfhoirgniú ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis sin.