An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Olltoghchan don tSeanad.) Ar Aghaidh (Caibideal III. An Vótaíocht.)

42 1947

ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

Caibidil II.

Na Rollaí a Chóiriú.

Comhaltaí an Oireachtais d'ainmniú daoine chun na rollaí.

25. —(1) In olltoghchán don tSeanad, féadfaidh uimhir de chomhaltaí den Oireachtas, nach lú ná ceathrar, duine ar bith d'ainmniú chun aon rolla dá gcóireofar don toghchán sin.

(2) Ní bheidh comhalta den Oireachtas páirteach in ainmniúchán níos mó ná duine amháin faoin alt seo in aon olltoghchán áirithe don tSeanad.

Molta ainmniúchán chun na rollaí ó chomhluchta ainmniúcháin cláraithe.

26. —(1) In olltoghchán don tSeanad, beidh de theideal ag comhlucht ainmniúcháin a bheas cláraithe sa chlár de chomhluchta ainmniúcháin i leith rolla áirithe pé méid daoine a foráltar chuige sin leis an alt seo a mholadh chun a n-ainmnithe chun an rolla.

(2) I gcás aon chomhlucht ainmniúcháin amháin, agus gan a thuilleadh, a bheith i dteideal moladh ainmniúcháin chun rolla áirithe a dhéanamh, beidh an comhlucht sin i dteideal—

(a) i gcás an rolla shaíochta agus oideachais—triúr a mholadh amhlaidh;

(b) i gcás an rolla thalmhaíochta nó an rolla oibreachais—aon duine dhéag a mholadh amhlaidh,

(c) i gcás an rolla thionscail agus tráchtála—naonúr a mholadh amhlaidh,

(d) i gcás an rolla riaracháin—cúigear a mholadh amhlaidh.

(3) I gcás dhá chomhlucht ainmniúcháin, agus gan a thuilleadh, a bheith i dteideal moladh ainmniúcháin chun rolla áirithe a dhéanamh, beidh gach comhlucht acu i dteideal a mholadh go n-ainmneofar chun an rolla—

(a) i gcás an rolla shaíochta agus oideachais—beirt,

(b) i gcás an rolla thalmhaíochta nó an rolla oibreachais— seisear,

(c) i gcás an rolla thionscail agus tráchtála—cúigear,

(d) i gcás an rolla riaracháin—triúr.

(4) I gcás trí comhluchta ainmniúcháin nó níos mó a bheith i dteideal moladh ainmniúcháin chun rolla áirithe a dhéanamh, beidh gach comhlucht acu i dteideal a mholadh go n-ainmneofar chun an rolla—

(a) más a dó nó uimhir is lú ná sin an uimhir a gheofar tríd an uimhir iomchuí a roinnt ar an uimhir de chomhluchta ainmniúcháin—beirt, agus

(b) más uimhir is mó ná a dó an uimhir a gheofar amhlaidh— an uimhir a gheofar amhlaidh de dhaoine, más slánuimhir í nó, mura slán-uimhir í, an chéad shlán-uimhir eile os a cionn sin de dhaoine.

(5) I bhfo-alt (4) den alt seo, ciallaíonn an abairt “an uimhir iomchuí”—

(a) i gcás an rolla shaíochta agus oideachais—a deich,

(b) i gcás an rolla thalmhaíochta nó an rolla oibreachais—a hocht déag,

(c) i gcás an rolla thionscail agus tráchtála—a sé déag,

(d) i gcás an rolla riaracháin—a dó dhéag.

An modh molta ainmniúcháin ag comhlucht ainmniúcháin.

27. —(1) Laistigh de dheich lá tar éis Dáil Éireann a lánscor, cuirfidh ceann comhairimh an tSeanaid leis an bpost, go dtí gach comhlucht ainmniúcháin a bheas cláraithe sa chlár de chomhluchta ainmniúcháin, foirm páipéir do mholadh ainmniúcháin agus fógra sa bhfoirm ordaithe á innsint don chomhlucht é a bheith de cheart acu daoine a mholadh chun a n-ainmnithe chun rolla shonraithe agus an méid daoine atá an chomhlucht i dteideal a mholadh amhlaidh agus ag tabhairt pé eolais agus treoracha don chomhlucht, maidir le déanamh na molta ainmniúcháin, is cuí leis an Aire d'ordú.

(2) Is do réir na bhforál seo a leanas a dhéanfas comhlucht ainmniúcháin moladh ainmniúcháin chun rolla:—

(a) is i scríbhinn, ar pháipéar do mholadh ainmniúcháin sa bhfoirm ordaithe, a déanfar an moladh;

(b) is leis an aon pháipéar amháin do mholadh ainmniúcháin a mholfas an comhlucht ainmniúcháin na daoine uile a bheas sé i dteideal a mholadh;

(c) beidh sa pháipéar do mholadh ainmniúcháin na sonraí is gá, do réir foirme ordaithe an pháipéir do mholadh ainmniúcháin, a lua ann (lena n-áirítear ráiteas ar cháilíochta gach duine faoi leith a moltar leis don rolla chun a moltar é), agus síneoidh an comhlucht ainmniúcháin é;

(d) más comhlucht corpraithe an comhlucht ainmniúcháin, síneoidh an comhlucht an páipéar do mholadh ainmniúcháin trí shéala an chomhluchta a ghreamú den pháipéar sin sa tslí agus fara na contra-shínithe is gá do réir bunreachta, airteagal comhlachais nó rialachán eile an chomhluchta;

(e) mura comhlucht corpraithe an comhlucht ainmniúcháin, déanfaidh duine ag a mbeidh údarás chuige sin an páipéar do mholadh ainmniúcháin a shíniú in ainm an chomhluchta.

(3) I gcás Comh-Chomhairle Chomhairlí Contae na hÉireann agus i gcás Comhlachais Údarás Bardasacha na hÉireann is iad a roghnós na daoine a bheas le moladh chun a n-ainmnithe chun an rolla riaracháin ag na comhluchta sin faoi seach ná comhaltaí an chomhluchta sin agus iad ag vótáil do réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aon-vóta inaistrithe.

(4) Aon pháipéar do mholadh ainmniúcháin a airbheartós a bheith séalaithe le séala comhluchta chorpraithe is comhlucht ainmniúcháin agus a bheith contra-shínithe, is tuigthe, go dtí go gcruthaítear a mhalairt, é a bheith séalaithe amhlaidh sa tslí, agus fara na contra-shínithe, is gá do réir bunreachta, airteagal comhlachais nó rialachán eile an chomhluchta.

(5) Aon pháipéar do mholadh ainmniúcháin a airbheartós a bheith sínithe in ainm chomhluchta neamhchorpraithe is comhlucht ainmniúcháin, is tuigthe, go dtí go gcruthaítear a mhalairt, é a bheith sínithe amhlaidh ag duine ag a bhfuil údarás chun a shínithe ina ainm sin.

(6) Má airbheartaíonn comhlucht ainmniúcháin, le páipéar do mholadh ainmniúcháin, níos mó nó níos lú daoine a mholadh lena n-ainmniú chun rolla ná mar atá an comhlucht ainmniúcháin i dteideal a mholadh amhlaidh, beidh an páipéar do mholadh ainmniúcháin ar neamhní go hiomlán.

(7) Arna iarraidh sin air bhéarfaidh ceann comhairimh an tSeanaid saor in aisce do chomhlucht ainmniúcháin pé méid foirmeacha páipéir do mholadh ainmniúcháin (de bhreis ar an bhfoirm is gá dhó do réir fo-ailt (1) den alt seo a chur chun an chomhluchta) a theastós ón gcomhlucht do réir réasúin.

Liostaí de chomhluchta ainmniúcháin d'ullmhú.

28. —(1) Déanfar páipéar do mholadh ainmniúcháin lena molfaidh comhlucht ainmniúcháin duine nó daoine chun a ainmnithe nó a n-ainmnithe in olltoghchán don tSeanad a sheachadadh do cheann comhairimh an tSeanaid nó a chur chuige leis an bpost.

(2) Díreach tar éis chríochnú na haimsire do mholadh ainmniúchán ginearálta chun na rollaí, ullmhóidh ceann comhairimh an tSeanaid, maidir le gach rolla faoi leith, liosta (dá ngairmtear liosta de chomhluchta ainmniúcháin san Acht seo), sa bhfoirm ordaithe, de na daoine a bhfuair sé ina dtaobh, roimh chríochnú na haimsire sin, molta ainmniúchán chun an rolla sin ó chomhluchta ainmniúcháin.

(3) Más rud é, nuair a beifear tar éis déanamh do réir forál fo-ailt (2) den alt seo, nach comhionann leis an uimhir iomchuí, nó nach mó ná an uimhir iomchuí, an uimhir daoine a bheas i liosta de comhluchta ainmniúcháin, déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid an t-easnamh sa liosta sin a thuairisciú don Taoiseach agus bhéarfaidh dó cóipeanna de na liostaí de chomhluchta ainmniúcháin.

(4) Ar thuairisc faoi fho-alt (3) den alt seo d'fháil dó, molfaidh an Taoiseach chun a n-ainmnithe chun gach rolla, a bhfaighidh sé an tuairisc ina thaobh, pé uimhir daoine is leor chun an uimhir daoine ar an liosta iomchuí de chomhluchta ainmniúcháin a thabhairt suas go dtí an uimhir iomchuí (ach gan dul thairis sin).

(5) Is do réir na bhforál seo a leanas a dhéanfas an Taoiseach moladh ainmniúcháin faoin alt seo:—

(a) is i scríbhinn, ar pháipéar do mholadh ainmniúcháin sa bhfoirm ordaithe, a déanfar an moladh ainmniúcháin;

(b) is le páipéar do mholadh ainmniúcháin ar leithligh a déanfar an moladh ainmniúcháin;

(c) luafar sa pháipéar do mholadh ainmniúcháin an fo-rolla ar ina leith a déantar an moladh agus beidh ann freisin na sonraí is gá do réir foirme ordaithe sin an pháipéir do mholadh ainmniúcháin (lena n-áirítear ráiteas ar cháilíochta an duine a moltar leis don rolla chun a moltar amhlaidh é) agus síneoidh an Taoiseach é;

(d) seachadfar an páipéar do mholadh ainmniúcháin do cheann comhairimh an tSeanaid nó cuirfear chuige é agus déanfar sin i slí go bhfaighidh sé é laistigh de dheich lá tar éis chríochnú na haimsire do mholadh ainmniúchán ginearálta chun na rollaí.

(6) Ar mholta ainmniúcháin faoi fho-alt (4) den alt seo i leith rolla d'fháil dó, ullmhóidh ceann comhairimh an tSeanaid, maidir leis an rolla, liosta (dá ngairmtear freisin liosta de chomhluchta ainmniúcháin san Acht seo), sa bhfoirm ordaithe, de na daoine a bhfuair sé ina dtaobh molta ainmniúcháin chun an rolla sin ó chomluchta ainmniúcháin nó ón Taoiseach agus beidh éifeacht ag an liosta sin in ionad an liosta de chomluchta ainmniúcháin a bhí ann roimhe sin i leith an rolla.

(7) Nuair a bheas ceann comhairimh an tSeanaid ag ullmhú na liostaí de chomhluchta ainmniúcháin ní chuirfidh sé iontu—

(a) ainm duine a bhfuarthas a mholadh ainmniúcháin tar éis chríochnú na haimsire do mholadh ainmniúchán ginearálta chun na rollaí,

(b) ainm duine a ndearbhaíonn an tAcht seo a mholadh ainmniúcháin a bheith gan bhrí ar bith, ná

(c) ainm aon duine níos mó ná uair amháin sa liosta céanna.

(8) San alt seo ciallaíonn an abairt “an uimhir iomchuí”—

(a) i gcás aon chomhlucht ainmniúcháin amháin, agus gan a thuilleadh, nó dhá chomhlucht ainmniúcháin, agus gan a thuilleadh, a bheith i dteideal moladh ainmniúcháin chun an rolla iomchuí a dhéanamh—

(i) más é an rolla saíochta agus oideachais an rolla sin—a sé,

(ii) más é an rolla talmhaíochta nó an rolla oibreachais an rolla sin—a ceathair déag,

(iii) más é an rolla tionscail agus tráchtála an rolla sin—a dó dhéag,

(iv) más é an rolla riaracháin an rolla sin—a hocht,

(b) i gcás trí chomhlucht ainmniúcháin nó níos mó a bheith i dteideal moladh ainmniúcháin chun an rolla iomchuí a dhéanamh—

(i) más é an rolla saíochta agus oideachais an rolla sin —a deich,

(ii) más é an rolla talmhaíochta nó an rolla oibreachais an rolla sin—a hocht déag,

(iii) más é an rolla tionscail agus tráchtála an rolla sin—a sé déag,

(iv) más é an rolla riaracháin an rolla sin—a dó dhéag.

An modh ar a ndéanfaidh comhaltaí den Oireachtas ainmniúchán.

29. —(1) Is do réir na bhforál seo a leanas a dhéanfas comhaltaí den Oireachtas ainmniúchán in olltoghachán don tSeanad:

(a) is i scríbhinn, ar pháipéar ainmniúcháin sa bhfoirm ordaithe, a déanfar an t-ainmniúchán;

(b) beidh sa pháipéar ainmniúcháin na sonraí is gá, do réir foirme ordaithe an pháipéir ainmniúcháin, a lua ann, lena n-áirítear ráiteas ar cháilíochta an duine a hainmnítear leis don rolla chun a n-ainmnítear amhlaidh é;

(c) gach duine de na comhaltaí den Oireachtas a bheas ag déanamh ainmniúcháin leis an bpáipéar ainmniúcháin síneoidh sé an páipéar ainmniúcháin;

(d) seachadfar an páipéar ainmniúcháin do cheann comhairimh an tSeanaid nó cuirfear chuige leis an bpost é.

(2) Má dhéanann comhalta den Oireachtas dhá pháipéar ainmniúcháin nó níos mó a shíniú mar ainmnitheoir beidh gach ceann de na páipéir ainmniúcháin gan bhrí ar bith.

Fo-rollaí sealadacha don Oireachtas d'ullmhú.

30. —(1) Díreach tar éis chríochnú na haimsire d'ainmniúcháin ón Oireachtas chun na rollaí, ullmhóidh ceann comhairimh an tSeanaid, maidir le gach rolla faoi leith, liosta (dá ngairmtear fo-rolla sealadach don Oireachtas san Acht seo), sa bhfoirm ordaithe, de na daoine a bhfuair sé ina dtaobh, roimh chríochnú na haimsire sin, ainmniúcháin chun an rolla sin ó chomhaltaí den Oireachtas.

(2) Nuair a bheas ceann comhairimh an tSeanaid ag ullmhú na rollaí sealadacha don Oireachtas ní chuirfidh sé iontu:—

(a) ainm duine a bhfuarthas a ainmniúchán tar éis chríochnú na aimsire d'ainmniúcháin ón Oireachtas chun na rollaí,

(b) ainm duine a ndearbhaíonn an tAcht seo a ainmniúchán a bheith gan bhrí ar bith, ná

(c) ainm aon duine níos mó na uair amháin sa bhfo-rolla céanna.

Páipéir do mholadh ainmniúcháin agus páipéir ainmniúcháin d'fhoilsiú agus d'iniúchadh.

31. —Nuair a gheobhas ceann Comhairimh an tSeanaid páipéar do mholadh ainmniúcháin nó páipéar ainmniúcháin in olltoghchán don tSeanad (seachas páipéar a dearbhaítear leis an Acht seo a bheith ar neamhní go hiomlán nó páipéar a gheofar amhlaidh tar éis chríochnú na haimsire a ceaptar leis an alt seo chun é d'fháil amhlaidh)—

(a) cuirfidh ceann comhairimh an tSeanaid ar taispéaint láithreach, i pé áit phoiblí i gcontae-bhuirg Bhaile Atha Cliath a mheasfas sé is oiriúnaí, fógra á rá go bhfuair sé an páipéar agus ag insint ainme, seoladh agus tuairisce (mar bheid luaite sa pháipéar) an duine a hairbheartaítear a mholadh nó a ainmniú leis an bpáipéar agus an rolla a n-airbheartaítear an duine sin a mholadh nó a ainmniú chuige amhlaidh,

(b) coimeádfaidh ceann comhairimh an tSeanaid an páipéar ar fáil chun a iniúchta ag iarrthóirí idir 10 a.m. agus 1 p.m. laethanta den tseachtain ar fead na tréimhse dar tosach an lá i ndiaidh an lae a gheofar an páipéar agus dar críoch an lá roimh an lá a comhlánófar na rollaí nó a hathghabhfar do chomhlánú na rollaí (do réir mar is iomchuí.)

Cruinniú (olltoghchán) de choiste ainmniúcháin.

32. —Déanfar cruinniú (dá ngairmtear cruinniú (olltoghchán) de choiste ainmniúcháin san Acht seo) den choiste ainmniúcháin do rolla a mbeidh trí chomhlucht ainmniúcháin nó níos mó ann dó a chomóradh an lá, san áit agus an uair a bheas ceaptha chuige sin le hordú olltoghcháin don tSeanad agus déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid, seacht lá ar a laghad roimh an gcruinniú, fógra sa bhfoirm ordaithe maidir le comóradh an chruinnithe a chur leis an bpost go dtí gach duine a mbeidh a ainm ar an liosta toghthóirí a bunófar faoi alt 33 den Acht seo.

An liosta toghthóirí do chruinniú (olltoghchán) den choiste ainmniúcháin.

33. —(1) Nuair a bheas cruinniú (olltoghchán) de choiste anmniúcháin le comóradh, ullmhóidh ceann comhairimh an tSeanaid, as an gclár faoi alt 21 den Acht seo, liosta ina luafaidh ainmneacha, seolta, agus tuairisc chomhaltaí an choiste aimniúcháin agus is é an liosta sin is liosta toghthóirí chun críocha an chruinnithe agus is liosta críochnaitheach dosháruithe é.

(2) Beidh na daoine uile agus faoi seach a mbeidh a n-ainmneacha ar an liosta toghthóirí a bunófar faoin alt seo do chruinniú (olltoghchán) de choiste ainmniúcháin (agus ní bheidh aon duine eile) i dteideal vótáil sa vótaíocht ag an gcruinniú.

(3) Ní dhéanfaidh bás duine a mbeidh a ainm ar liosta toghthóirí a bunófar faoin alt seo dochar ná difir do bhailíocht ná d'oibríu an liosta thoghthóirí.

An nós imeachta ag cruinniú (olltoghchán) de choiste ainmniúcháin.

34. —(1) Beidh éifeacht ag na forála seo a leanas maidir le gach cruinniú (olltoghchán) de choiste ainmniúcháin:—

(a) is é ceann comhairimh an tSeanaid a bheas i gceannas an chruinnithe agus a stiúrós a imeachta;

(b) tosnóidh na himeachta an tráth a ceapfar don chruinniú leis an ordú iomchuí olltoghcháin don tSeanad má bhíonn córam ann an tráth sin nó, mura mbíonn córam ann an tráth sin, nuair a bheas córam ann;

(c) is iad ceann comhairimh an tSeanaid agus a chúntóirí agus na daoine a mbeidh a n-ainmneacha ar an liosta toghthóirí a bunófar don chruinniú faoi alt 33 den Acht seo, agus iad sin amháin, a fhéadfas bheith i láthair ag an gcruinniú;

(d) déanfaidh gach comhalta den choiste ainmniúcháin a bheas ag an gcruinniú, ar dhul isteach dó go dtí an cruinniú nó a luaithe is féidir dá éis sin, a ainm a shíniú i leabhar nó i dtaifead eile freastail (a sholáthrós agus a choimeádfas ceann comhairimh an tSeanaid);

(e) déanfar vótaíocht chun roghnú a dhéanamh, as na daoine a bheas sa liosta de chomhluchta ainmniúcháin i leith an rolla iomchuí, ar an uimhir iomchuí de dhaoine a cuirfear sa bhfo-rolla sealadach do chomhluchta ainmniúcháin i leith an rolla sin;

(f) chun críocha na vótaíochta, cuirfidh ceann comhairimh an tSeanaid ar fáil na boscaí ballóide, na deisceanna, agus an troscán eile is dóigh leis is gá agus soláthróidh freisin leor-uimhir de pháipéir bhallóide;

(g) cuirfidh ceann comhairimh an tSeanaid críoch leis an vótaíocht i gcionn dhá uair a chloig ón am a hosclaíodh í;

(h) ní bheidh duine i dteideal páipéar ballóide d'fháil mura síní ná go dtí go síneoidh sé a ainm faoi mhír (d) den fho-alt seo;

(i) nuair a bheas duine ag tabhairt a vóta caithfidh sé an figiúir 1 a chur ar an bpáipéar ballóide os coinne ainme an duine dá mbeidh sé ag vótáil, agus féadfaidh sé ina theannta sin, na figiúirí 2 agus 3 nó 2, 3 agus 4 agus mar sin de a chur ar an bpáipéar ballóide os coinne ainmneacha daoine eile in ord a roghan;

(j) aon pháipéar ballóide—

(i) nach mbeidh an figiúir 1 ina aonar curtha air in aon chor nó nach mbeidh an figiúir sin curtha air i slí go dtaispeánfaidh céad-rogha, nó

(ii) a mbeidh an figiúir 1 ina aonar, ag taispeáint céad-roghan, curtha air os coinne níos mó ná an t-aon ainm amháin, nó

(iii) a mbeidh an figiúir 1 ina aonar, ag taispeáint céad-roghan, maraon le huimhir éigin eile curtha air os coinne ainme,

beidh sé neamhbhailí agus ní comhaireofar é;

(k) déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid gach beart a mheasfas sé is cuí nó is fóirstineach chun an vótáil sa vótaíocht a choimeád ina rún;

(l) gach ceist a éireos le linn an vótaíocht a thógaint nó maidir lena tógaint, is é ceann comhairimh an tSeanaid a bhéarfas breith uirthi agus is breith chríochnaitheach nach bhféadfar achomharc a dhéanamh ina coinne a bhreith ar aon cheist den tsórt sin;

(m) nuair a cuirfear críoch leis an vótaíocht fionnfaidh ceann comhairimh an tSeanaid, do réir an Achta seo agus go sonrach do réir na rialacha atá sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, toradh na vótaíochta agus craolfaidh an toradh sin do na hiarrthóirí a bheas (má bhíonn) i láthair an tráth sin;

(n) beidh ceann comhairimh an tSeanaid agus a chúntóirí agus na hiarrthóirí (nó a n-ionadaithe cuí-cheaptha), agus ní bheidh aon duine eile, i dteideal bheith i láthair nuair a bheas toradh na vótaíochta á fhionnadh.

(2) I bhfo-alt (1) den alt seo, ciallaíonn an abairt “an uimhir iomchuí”:—

(a) i gcás an rolla shaíochta agus oideachais—a sé,

(b) i gcás an rolla thalmhaíochta nó an rolla oibreachais—a ceathair déag,

(c) i gcás an rolla thionscail agus tráchtála—a dó dhéag,

(d) i gcás an rolla riaracháin—a hocht.

Na fo-rollaí sealadacha do chomhluchta ainmniúcháin d'ullmhú.

35. —(1) Déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid a luaithe is caothúil tar éis cruinnithe (olltoghchán) de coiste ainmniúcháin, liosta (dá ngairmtear fo-rolla sealadach do chomhluchta ainmniúcháin san Acht seo) d'ullmhú, sa bhfoirm ordaithe, de na daoine a roghnaíodh ag an gcruinniú sin.

(2) I gcás aon chomhlucht ainmniúcháin amháin, agus gan a shuilleadh, nó dhá chomhlucht ainmniúcháin, agus gan a thuilleadh, a bheith ann do rolla, déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid, a luaithe is caothúil tar éis liosta de chomhluchta ainmniúcháin i leith an rolla d'ullmhú faoi fho-alt (6) d'alt 28 den Acht seo, liostá (da ngairmtear freisin san Acht seo fo-rolla sealadach do chomhluchta ainmniúcháin) d'ullmhú de na daoine a bheas sa liosta sin de chomhluchta ainmniúcháin.

Na rollaí a chomhlánú.

36. —(1) Ar a haon déag a chlog ar maidin an lá agus san áit a bheas ceaptha chuige sin le hordú olltoghcháin don tSeanad freastalóidh agus comórfaidh ceann comhairimh an tSeanaid suí (dá ngairmtear comhlánú na rollaí san Acht seo) ag a ndéanfaidh gach ní is gá dhó, do réir na bhforál ina dhiaidh seo den Acht seo, a dhéanamh ag an tsuí sin.

(2) Ar é a bheith ag comhlánú na rollaí, déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid mar leanas:—

(a) grúpálfaidh na fo-rollaí sealadacha don Oireachtas agus na fo-rollaí sealadacha do na comhluchta ainmniúcháin i gcúig grúpaí a mbeidh ar gach grúpa acu fo-rolla sealadach don Oireachtas agus fo-rolla sealadach do chomhluchta ainmniúcháin i leith an rolla chéanna;

(b) maidir le gach ceann de na grúpaí fo-rollaí—

(i) scrúdoidh gach páipéar ainmniúcháin a ndearnadh dá bhun duine d'iontráili gceachtar de na forollaí, bhéarfaidh rialú ar bhailíocht nó neamhbhailíocht gach páipéir ainmniúcháin agus ar bhailíocht nó neamhbhailíocht an ainmniúcháin a hairbheartaítear a dhéanamh leis, agus bainfidh de na fo-rollaí gach iontráil a rinneadh ann de bhun páipéir ainmniúcháin nó de bhun ainmniúcháin a chinnfeas sé a bheith neamhbhailí,

(ii) scrúdóidh sé cáilíochta gach duine a mbeidh a ainm fágtha ar na fo-rollaí tar éis na hiontrála sin a bhaint díobh agus bainfidh de na fo-rollaí ainm gach duine nach gcruthófar chun a shástachta an duine sin a bheith cáilithe faoi fho-alt 1 d'alt 7 d'Airteagal 18 den Bhunreacht chun bheith ar an rolla lena mbaineann na fo-rollaí,

(iii) iontrálfaidh sé sa bhfo-rolla iomchuí, maidir le gach duine a chinnfeas sé a bheith cáilithe chun bheith ar an rolla sin, ráiteas sa bhfoirm is cuí leis ar na cáilíochta a chinnfeas sé a bheith iarbhír ag cáiliú an duine sin chun bheith ar an rolla sin,

(iv) bainfidh amach ansin gach iontráil dúblach a bheas fágtha ar na fo-rollaí agus chuige sin bhéarfaidh tosaíocht d'ainmniúchán ó chomhlucht ainmniúcháin,

(c) má gheibhtear, nuair a bheas forála míre (b) den fho-alt seo comhlíonta, go bhfuil duine ar bith iontrálta i dhá ghrúpa fo-rollaí nó níos mó—

(i) fágfaidh ceann comhairimh an tSeanaid ainm an duine sin ar pé ceann de na grúpaí sin is rogha leis an duine sin nó lena ghníomhaire,

(ii) má dhiúltann nó má fhaillíonn an duine sin nó a ghníomhaire (pé acu é) rogha a dhéanamh nó mura mbíonn an duine sin ná a ghníomhaire i láthair ná ar fáil go saoráideach, fágfaidh ceann comhairimh an tSeanaid ainm an duine sin ar pé ceann de na grúpaí fo-rollaí a chinnfeas ceann comhairimh an tSeanaid trí chrannchur,

(iii) bainfidh ceann comhairimh an Seanaid ainm an duine sin de gach ceann de na grúpaí fo-rollaí ach amháin an grúpa ar gá dhó, do réir pé fomhír roimhe seo den mhír seo is infheidhme ainm an duine sin d'fhágaint air.

(3) Nuair a bheas ceann comhairimh an tSeanaid ag comhlíonadh na bhforál den Acht seo a bhaineas leis na himeachta ar é a bheith ag comhlánú na rollaí, bhéarfaidh sé áird chuí ar gach breith ón réiteoir breithiúntais ar cheisteanna a chuir ceann comhairimh an tSeanaid faoina bhráid faoin Acht seo.

(4) Is breith chríochnaithach dosháruithe breith a bhéarfas ceann comhairimh an tSeanaid ar é a bheith ag comhlánú na rollaí ach amháin go bhféadfar í a chur faoi bhráid an réiteora bhreithiúntais mar foráltar leis an Acht seo.

Ainmniúcháin ón Taoiseach chun na fo-rollaí sealadacha a chomhlánú.

37. —(1) Má tharlann, nuair a bheas forála ailt 36 den Acht seo comhlíonta, nach mbeidh iontrálta in aon fho-rolla sealadach beirt ar a laghad de bhreis ar an méid uasta comhaltaí de Sheanad Éireann a ceadaítear leis an Acht seo a thoghadh as, cuirfidh ceann comhairimh an tSeanaid ar atráth go dtí lá agus uair a bheas caothúil an chuid eile de na himeachta chun na rollaí a chomhlánú agus tuairisceoidh don Taoiseach an t-easnamh ar an bhfo-rolla sealadach sin agus bhéarfaidh don Taoiseach cóip de na fo-rollaí sealadacha mar socraíodh iad díreach roimh na himeachta a chur ar atráth.

(2) Nuair a gheobhas an Taoiseach tuairisc faoi fho-alt (1) den alt seo, ainmneoidh sé chun gach fo-rolla shealadaigh a bhfaighidh sé an tuairisc in a thaobh an méid daoine is leor chun an uimhir daoine ar an bhfo-rolla sealadach a thabhairt suas go dtí uimhir is mó de bheirt (ar a mhéid) ná an uimhir uasta chomhaltaí de Sheanad Éireann a ceadaítear leis an Acht seo a thoghadh as.

(3) Aon uair is gá don Taoiseach, do réir fho-ailt (2) den alt seo, ainmniúcháin a dhéanamh chun fo-rolla shealadaigh, is dleathach dó ainmniúcháin bhreise chun an fho-rolla shealadaigh sin a dhéanamh de bharr ar an méid ainmniúchán is gá do réir an fho-ailt sin, ach ní bheidh sna hainmniúcháin bhreise ach ainmniúcháin ionaid agus ní bheidh feidhm acu ach amháin más gá agus sa mhéid gur gá sin de dhroim neamhbhailíochta ceann amháin nó níos mó de na hainmniúcháin eile a dhéanfas an Taoiseach faoin alt seo chun an fho-rolla shealadaigh sin.

(4) Is do réir na bhforál seo a leanas a dhéanfas an Taoiseach ainmniúchán faoin alt seo:—

(a) is i scríbhinn, ar pháipéar ainmniúcháin sa bhfoirm ordaithe, a déanfar an t-ainmniúchán;

(b) is le páipéar ainmniúcháin ar leithligh a déanfar an t-ainmniúchán;

(c) luafar sa pháipéar ainmniúcháin an fo-rolla a ndéantar an t-ainmniúchán ina leith agus beidh ann freisin na sonraí is gá, do réir foirme ordaithe sin an pháipéir ainmniúcháin, a lua ann (lena n-áirítear ráiteas ar cháilíochta an duine a hainmnítear leis don rolla chun a n-ainmnítear amhlaidh é), agus síneoidh an Taoiseach é;

(d) seachadfar an páipéar ainmniúcháin do cheann com hairimh an tSeanaid nó cuirfear chuige é, agus déanfar san i slí go bhfaighidh ceann comhairimh an tSeanaid é roimh an am chun ar cuireadh comhlánú na rollaí ar atráth faoi fho-alt (1) den alt seo.

(5) Nuair a hathchromfar ar chomhlánú na rollaí tar éis é d'atráthú faoi fho-alt (1) den alt seo, déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid breithniú agus rialú ar na hainmniúcháin a bheas déanta ag an Taoiseach faoin alt seo (lena n-áirítear scrúdú agus rialú ar cháilíochta gach duine a bheas ainmnithe amhlaidh don rolla chun a mbeidh sé ainmnithe amhlaidh) agus iontrálfaidh san ionad cuí ar an bhfo-rolla sealadach cuí ainm agus seoladh agus tuairisc gach duine a gheobhas sé a bheith ainmnithe amhlaidh go bailí maraon le ráiteas, sa bhfoirm is cuí leis, ar na cáilíochta a chinnfeas sé a bheith iarbhír ag cáiliú an duine sin chun bheith ar an rolla sin.

An réiteoir oreithiúntais a bheith i láthair le linn comhlánú na rollaí.

38. —(1) Beidh Uachtarán na hArd-Chúirte, nó breitheamh éigin eile den Ard-Chúirt a ainmneos seisean, i láthair le linn comhlánú na rollaí agus suífidh agus gníomhóidh sé ann ina réiteoir breithiúntais.

(2) Féadfaidh ceann comhairimh an tSeanaid uaidh féin, agus déanfaidh, arna iarraidh sin air d'aon duine a mbeidh a ainm ar fho-rolla sealadach a bheas faoi bhreithniú de thuras na huaire nó do ghníomhaire aon duine den tsórt sin, aon cheist a chur faoi bhráid an réiteora bhreithiúntais a éireos le linn comhlánú na rollaí maidir le haon pháipéar ainmniúcháin, le hainmniúchán aon duine chun rolla, le cáilíochta aon duine i gcóir rolla, le ráiteas cinn chomhairimh an tSeanaid ar na cáilíochta sin, nó le haon ní eile a bhainfeas leis na rollaí sealadacha.

(3) Cinnfidh agus craolfaidh an réiteoir breithiúntais san áit agus san am sin a bhreith ar gach ceist a chuirfeas ceann comhairimh an tSeanaid faoina bhráid faon alt seo.

(4) Is breith chríochnaitheach dhosháruithe nach mbeidh inchurtha faoi léirmheas ag cúirt ar bith breith an réiteora bhreithiúntais ar aon cheist a chuirfeas ceann comhairimh an tSeanaid faoina bhráid faoin alt seo.

(5) Féadfar ceist a chur faoi bhráid an réiteora bhreithiúntais faoin alt seo pé acu bheas breith tugtha uirthi ag ceann comhairimh an tSeanaid é féin nó nach mbeidh.

Ceisteanna a féadfar a tharraingt anuas le linn comhlánú na rollaí.

39. —(1) Faoi réir fo-alt (2) den alt seo a chomlíonadh (i gcás inarb iomchuí sin), féadfaidh ceann comhairimh an tSeanaid nó duine ar bith a mbeidh a ainm ar fho-rolla sealadach a bheas faoi bhreithniú de thuras na huaire nó gníomhaire aon duine den tsórt sin ceist ar bith a tharraingt anuas, le linn comhlánú na rollaí, a bhainfeas le hainmniúchán duine chun rolla, lena n-áirítear bailíocht pháipéar ainmniúcháin, leordhóthanacht nó cruinneas aon ráitis i bpáipéar ainmniúcháin, bailíocht nó dícháiliú aon ainmniúcháin agus cáilíochta aon duine d'aon rolla áirithe.

(2) Má bheartaíonn duine seachas ceann comhairimh an tSeanaid ceist a tharraingt anuas le linn comhlánú na rollaí, déanfaidh sé ráiteas ag lua na ceiste agus foras na ceiste a sheachadadh do cheann comhairimh an tSeanaid dhá lá ar a ar a laghad roimh lá comhlánuithe na rollaí.

(3) Mura mbíonn aon amhras cé hé an duine a hairbheartaítear a ainmniú le páipéar ainmniúcháin, ní diúltófar don pháipéar ainmniúcháin, ná ní dearbhófar é a bheith neamhbhailí, de bhíthin earráide nó neamhiomláine i gcur síos ainme nó seoladh nó tuairisce an duine sin ann agus dá bhíthin sin amháin.

(4) Chun breith a thabhairt ar aon cheist a thiocfas i gcúrsa le linn comhlánú na rollaí, féafaidh ceann comhairimh an tSeanaid fianaise a ghlacadh, ó bhéal nó i scríbhinn, a tairgfear dó ó aon duine nó thar ceann aon duine lena mbainfidh an cheist sin agus gníomhú ar an bhfianaise sin agus féadfaidh, más cuí leis, a cheangal an fhianaise sin a thabhairt faoi mhionn agus chuige sin féadfaidh duine a chur faoi mhionn.

(5) Chun breith a thabhairt ar aon cheist a cuirfear faoina bhráid le linn comhlánú na rollaí, féadfaidh an réiteoir breithiúntais fianaise a ghlacadh, ó bhéal nó i scríbhinn, a tairgfear dó ó aon duine nó thar ceann aon duine lena mbainfidh an cheist sin agus gníomhú ar an bhfianaise sin (is fianaise, ach amháin i gcás ina gceadóidh an réiteoir breithiúntais a mhalairt, a cuireadh ar fáil do cheann comhairimh an tSeanaid), agus féadfaidh sé, más cuí leis, a cheangal an fhianaise sin a thabhairt faoi mhionn agus chuige sin féadfaidh duine a chur faoi mhionn.

Na daoine ar cead dóibh bheith i láthair le linn comhlánú na rollaí.

40. —Beidh na daoine seo a leanas (agus ní bheidh aon duine eile) i dteideal bheith i láthair le linn comhlánú na rollaí:—

(a) ceann comhairimh an tSeanaid agus a chúntóirí;

(b) an réiteoir breithiúntais agus duine amháin a bhéarfas sé leis chun freastal air;

(c) duine ar bith a mbeidh a ainm ar fho-rolla sealadach;

(d) gníomhaire amháin do gach duine a mbeidh a ainm ar fho-rolla sealadach;

(e) finnéithe a bheas ag tabhairt fianaise ó bhéal, le linn dóibh bheith ag tabhairt na fianaise sin agus lena linn sin amháin;

(f) pé daoine eile ar cuí le ceann comhairimh an tSeanaid a cheadú dhóibh bheith i láthair.

Leanúnachas na n-imeacht le linn comhlánú na rollaí.

41. —(1) A mhéid is féidir é raghfar ar aghaidh go leanúnach leis na himeachta ag comhlánú na rollaí, ach féadfaidh ceann comhairimh an tSeanaid na himeachta d'fhionraí tráth ar bith le toiliú an réiteora bhreithiúntais go ceann pé tréimhse is cuí le ceann comhairimh an tSeanaid chun bia nó deoch a chaitheamh, i gcóir na hoíche, nó ar aon chúis eile is leor leis.

(2) Aon uair a fionrófar faoin alt seo na himeachta ag comhlánú na rollaí, glacfaidh ceann comhairimh an tSeanaid gach cúram is cuí chun na páipéir ainmniúcháin, na fo-rollaí sealadacha, agus doiciméidí iomchuí eile a choimeád slán.

Iarrthóir d'fháil bháis nó a theacht faoi dhícháilíocht.

42. —(1) Má chruthaíonn comhlucht ainmniúcháin chun sástachta cinn chomhairimh an tSeanaid, roimh chríochnú na haimsire do mholadh ainmniúcháin ginearálta chun na rollaí, duine a mhol an comhlucht ainmniúcháin sin chun a ainmnithe chun rolla a bheith tar éis bháis nó tar éis teacht faoi dícháilíocht chun bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann, cealóidh ceann comhairimh an tSeanaid moladh ainmniúcháin an duine sin láithreach, agus air sin is tuigthe, chun críocha an Achta seo, nach bhfuair ceann comhairimh an tSeanaid an moladh ainmniúcháin sin riamh agus is dleathach don chomhlucht duine a mholadh chun a ainmnithe do réir an Achta seo chun an rolla in ionad an duine a fuair bás nó a tháinig faoi dhícháilíocht.

(2) Má cruthaítear chun sástachta cinn chomhairimh an tSeanaid, roimh chríochnú na haimsire d'ainmniúcháin ón Oireachtas chun na rollaí, duine d'ainmnigh comhaltaí den Oireachtas chun rolla a bheith tar éis bháis nó tar éis teacht faoi dhícháilíocht chun bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann, cealóidh ceann comhairimh an tSeanaid an t-ainmniúchán sin láithreach agus air sin is tuigthe nach ndearnadh an t-ainmniúchán riamh.

(3) Nuair a beifear ag comhaireamh na vótanna a tugadh in olltoghchán don tSeanad ní tabharfar aird ar aon rogha a breacadh d'iarrthóir a mbeidh a ainm ar rolla agus ar deimhin le ceann comhairimh an tSeanaid, roimh chríoch a chur leis an vótaíocht, go bhfuil sé tar éis bháis (pé acu roimh chomhlánú an rolla sin nó dá éis sin a fuair sé bás) agus ina ionad sin is ar na roghna is foigse a bheas ar fáil a bhéarfar aird.

(4) Faoi réir na bhforál roimhe seo den alt seo, má gheibheann iarrthóir a mbeidh a ainm ar rolla bás nó má thagann faoi dhícháilíocht chun bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann (pé acu roimh chríoch a chur leis an vótaíocht nó dá éis sin é), ní rachaidh sin chun neamhbhailíochta ná chun dochair don rolla ná d'ainmniúchán an iarrthóra chuige ná d'aon roghna a breacadh dó, agus, má toghtar é, ní bheidh a thoghadh neamhbhailí de bhíthin é d'fháil bháis nó a theacht faoi dícháilíocht amhlaidh, ach is tuigthe é d'éirí as bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann díreach tar éis é a thoghadh chuige amhlaidh.

Na rollaí d'ullmhú agus d'fhoilsiú.

43. —(1) Nuair a déanfar, ag comhlánú na rollaí, na himeachta a foráltar sna hailt roimhe seo den Acht seo a chríochnú, ullmhóidh ceann comhairimh an tSeanaid na cúig rollaí, a mbeidh i ngach ceann acu liosta (arna shocrú do réir na bhforál ina dhiaidh seo den alt seo) de na daoine a fuarthas a bheith ainmnithe go bailí chuige.

(2) Roinnfear gach ceann de na rollaí ina dhá roinn (dá ngairmtear fo-rollaí san Acht seo) a mbeidh i roinn acu (dá ngairmtear san Acht seo an fo-rolla do na comhluchta ainmniúcháin) liosta de na daoine d'ainmnigh comhluchta ainmniúcháin chuici, agus a mbeidh sa roinn eile acu (dá ngairmtear san Acht seo an forolla don Oireachtas) liosta de na daoine d'ainmnigh comhaltaí den Oireachtas chuici.

(3) Na daoine a mbeidh a n-ainmneacha i rolla tuairisceofar ann iad faoina n-ainmneacha, a seolta agus a dtuairiscí mar bheid sin luaite ar a bpáipéir ainmniúcháin faoi seach, agus cuirfear le tuairisc gach duine acu sin ráiteas ar a cháilíochta don rolla sin mar bheid sin iontrálta ar an bhfo-rolla sealadach iomchuí de bhun na bhforál roimhe seo den Acht seo.

(4) Déanfar na daoine a mbeidh a n-ainmneacha ar roinn de rolla a shocrú sa roinn sin in ord aibítre a sloinnte agus, i gcás comhshloinnte, in ord aibítre a n-ainmneacha eile

(5) Nuair a bheas na cúig rollaí ullamh ag ceann comhairimh an tSeanaid foilseoidh sé iad san Iris Oifigiúil.

(6) Is rollaí críochnaitheacha dosháruithe nach mbeidh inchurtha faoi léirmheas ag Cúirt ar bith na rollaí uile agus faoi seach arna n-ullmhú agus arna bhfhoilsiú ag ceann comhairimh an tSeanaid de bhun an ailt seo.