First Previous (THIRD SCHEDULE Dáil Election Petitions)

23 1992

ELECTORAL ACT, 1992

FOURTH SCHEDULE

Forms

Part I

Forms of Writ

FORM OF WRIT FOR A GENERAL ELECTION.

Do.......... an ceann comhairimh do dháilcheantar..........

To.......... returning officer for the constituency of..........

DE BHRÍ go bhfuil Dáil Éireann lánscortha:

WHEREAS Dáil Éireann is dissolved:

ANOIS, déanaimse,......... Cléireach Dháil Éireann, de réir fhorálacha alt 39 den Acht Toghcháin, 1992, a ordú leis seo duitse, i do cheann comhairimh do dháilcheantar.......... toghchán a chur á dhéanamh sa dáilcheantar sin do.......... comhalta chun fónamh i nDáil Éireann don dáilcheantar sin:

NOW, I,.......... Clerk of Dáil Éireann, in accordance with the provisions of section 39 of the Electoral Act, 1992, do hereby direct you, as the returning officer for the constituency of.......... to cause an election to be held in that constituency of.......... members to serve in Dáil Éireann for the said constituency:

AGUS, tar éis an toghchán sin a bheith déanta go cuí, ainmneacha na gcomhaltaí a thoghfar amhlaidh a dheimhniú dom gan mhoill i m'Oifig i.......... i mBaile Átha Cliath.

AND that, when such election has been duly held, you do without delay certify to me in my Office at.......... in Dublin the names of the members so elected.

I bhFIANAISE air sin tá mé tar éis mo lámh agus mo shéala a chur leis seo.

IN WITNESS whereof I have hereunto set my hand and seal.

an this

.............................

lá seo de dayof

.............................,

19.

NÍ FOLÁIR DON CHEANN COMHAIRIMH ADMHÁIL A THABHAIRT LÁITHREACH GO BHFUAIR SÉ AN EASCAIRE SEO.

THE RETURNING OFFICER MUST ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS WRIT IMMEDIATELY.

CERTIFICATE ENDORSED ON THE WRIT.

Deimhním leis seo gurb iad na comhaltaí a toghadh chun fónamh i nDáil Éireann do dháilcheantar.......... de bhun na heascaire sin thuas:—

I hereby certify that the members elected to serve in Dáil Éireann for the constituency of.......... in pursuance of the above writ are:—

C.D.

as of

.............................

i gContae in the County of

.............................

E.F.

as of

.............................

i gContae in the County of

.............................

G.H.

as of

.............................

i gContae in the County of

.............................

(Sínithe) (Signed)

A.B.

Ceann Comhairimh,

Returning Officer.

Dáta Date

....................................

LABEL OR DIRECTION ON THE WRIT.

Don cheann comhairimh do dháilcheantar

.........................................

To the returning officer for the constituency of

.........................................

Eascaire chun comhaltaí a thoghadh chun fónamh i nDáil Éireann.

A writ for the election of members to serve in Dáil Éireann.

Fuair mé an eascaire seo istigh—

Received the within writ on—

an this

.............................

lá seo de dayof

.............................,

19.

(Sínithe) (Signed)

A.B.

Ceann Comhairimh,

Returning Officer.

FORM OF WRIT FOR A BYE-ELECTION.

(To be adapted appropriately if the Clerk of Dáil Éireann is directed on the same day to issue writs for the election of members to fill more than one vacancy in the representation of a constituency).

Do .......... an ceann comhairimh do dháilcheantar ..........

To .......... returning officer for the constituency of ..........

DE BHRÍ gur tharla folúntas in ionadaíocht dháilcheantar .......... i nDáil Eireann toisc .......... ba chomhalta de Dháil Eireann don dáilcheantar sin a scor de bheith ina chomhalta ar dhóigh seachas de chionn Dáil Éireann a lánscor:

WHEREAS a vacancy has occurred in the representation of the constituency of ...................... in Dáil Éireann by .......... who was a member of Dáil Eireann for the said constituency ceasing to be a member otherwise than in consequence of the dissolution of Dáil Éireann:

AGUS DE BHRÍ gur ordaigh Cathaoirleach Dháil Éireann dom go cuí eascaire a chur amach chun comhalta a thoghadh do Dháil Éireann chun an foluntas réamhráite a lionadh:

AND WHEREAS the Chairman of Dáil Éireann has duly directed me to issue a writ for the election of a member of Dáil Éireann to fill the vacancy aforesaid:

ANOIS, déanaimse, .......... Cléireach Dháil Éireann, de réir fhorálacha alt 39 den Acht Toghcháin, 1992, a ordú leis seo duitse, i do cheann comhairimh don dáilcheantar réamhráite, toghchán a chur á dhéanamh sa dáilcheantar sin do chomhalta chun fónamh i nDáil Eireann don dáilcheantar sin in ionad. .......... sin:

NOW, I, .......... Clerk of Dáil Éireann, in accordance with the provisions of section 39 of the Electoral Act, 1992, do hereby direct you, as the returning officer for the constituency aforesaid, to cause an election to be held in the said constituency of a member to serve in Dáil Éireann for the said constituency in the place of the said ..........

AGUS, tar éis an toghchán sin a bheith déanta go cuí, ainm an chomhalta a thogh-far amhlaidh a dheimhniú dom gan mhoill i m'Oifig i .......... i mBaile Átha Cliath.

AND that, when such election has been duly held, you do without delay certify to me in my Office at .......... in Dublin the name of the member so elected.

I bhFIANAISE air sin tá mé tar éis mo lámh agus mo shéala a chur leis seo.

IN WITNESS whereof I have hereunto set my hand and seal.

an this

.............................

lá seo de dayof

.............................,

19.

NÍ FOLÁIR DON CHEANN COMHAIRIMH ADMHÁIL A THABHAIRT LÁITHREACH GO BHFUAIR SÉ AN EASCAIRE SEO.

THE RETURNING OFFICER MUST ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS WRIT IMMEDIATELY.

CERTIFICATE ENDORSED ON THE WRIT.

Deimhním leis seo gurb é an comhalta a toghadh chun fónamh i nDáil Éireann do dháilcheantar .......... de bhun na heascaire sin thuas:—

i hereby certify that the member elected to serve in Dáil Éireann for the constituency of .......... in pursuance of the above writ is:—

C.D.

as of

.............................

I gContae in the County of

.............................

(Sínithe) (Signed)

A.B.

Ceann Comhairimh,

Returning Officer.

Dáta Date

....................................

Don cheann comhairimh do dháilcheantar

....................................

To the returning officer for the constituency of

...................................

Eascaire chun comhaltaí a thoghadh chun fónamh i nDáil Éireann.

A writ for the election of a members to serve in Dáil Éireann.

ENDORSEMENT.

Fuair mé an eascaire seo istigh—

Received the within writ on—

an this

.............................

lá seo de dayof

.............................,

19.

(Sínithe) (Signed)

A.B.

Ceann Comhairimh,

Returning Officer.

PART II

FORM OF BALLOT PAPER

(Front of Paper)

Marcáil ord do rogha sna spáis seo thíos.

Mark order of preference in spaces below.

DOYLE — LIBERAL SOCIALISTS

(MARY DOYLE, of 10 High Street, Knockmore, Nurse.)

LYNCH — URBAN PARTY

(JANE ELLEN LYNCH, of 12 Main Street, Ardstown, Shopkeeper.)

MURPHY (PATRICK MURPHY, of 12 Main Street, Ballyduff, Carpenter.)

Ó BRIAIN — CUMANN NA SAORÁNACH (SÉAMUS Ó BRIAIN, as 10 An tSráid Ard, Carn Mór, Oide Scoile.)

O'BRIEN — NON-PARTY (EAMON O'BRIEN, of 22 Wellclose Place, Knockbeg, Barrister.)

O'BRIEN — THE INDEPENDENT PARTY (ORLA O'BRIEN, of 103 Eaton Brae, Cahermore, Solicitor.)

O'CONNOR — NATIONAL LEAGUE (CAROLINE O'CONNOR, of 7 Green Street, Carnmore, Engineer.)

THOMPSON — RURAL PARTY (WILLIAM H. THOMPSON, of Dereen, Ballyglass, Farmer.)

TREORACHA.

INSTRUCTIONS.

I. Scríobh an figiúr 1 le hais ainm an chéad iarrthóra is rogha leat, an figiúr 2 le hais do dhara rogha, agus mar sin de.

I. Write 1 beside the name of the candidate of your first choice, 2 beside your second choice, and so on.

II. Fill an páipéar ionas nach bhfeicfear do vóta. Taispeáin cúl an pháipéir don oifigeach ceannais, agus cuir sa bhosca ballóide é.

II. Fold the paper to conceal your vote. Show the back of the paper to the presiding officer and put it in the ballot box.

(Back of Paper)

No ..................................................................

Election for Constituency of ...............................................

(Back of Counterfoil)

Counterfoil No............................................................