First Previous (FIRST SCHEDULE. Enactments Repealed.) Next (THIRD SCHEDULE. Form (Presidential Elections).)

19 1963

ELECTORAL ACT, 1963

SECOND SCHEDULE.

Forms (Dáil Elections).

Sections 12 , 16.

PART I.

FORM OF WRIT FOR A GENERAL ELECTION.

Do __________ an ceann comhairimh do dháilcheantar __________

To __________ returning officer for the constituency of __________

DE BHRÍ go bhfuil Dáil Éireann lánscortha:

WHEREAS Dáil Éireann is dissolved:

ANOIS, déanaimse, __________Cléireach Dháil Éireann, de réir forálacha alt 12 den Acht Toghcháin, 1963, a ordú leis seo duitse, i do cheann comhairimh do dháilcheantar __________ toghchán a chur á dhéanamh sa dáilcheantar sin do __________ comhalta chun fónamh i nDáil Éireann don dáilcheantar sin:

NOW, I, __________ Clerk of Dáil Éireann, in accordance with the provisions of section 12 of the Electoral Act, 1963, do hereby direct you, as the returning officer for the constituency of __________ to cause an election to be held in that constituency of __________ members to serve in Dáil Éireann for the said constituency:

AGUS, tar éis an toghchán sin a bheith déanta go cuí, ainmneacha na gcomhaltaí a thoghfar amhlaidh a dheimhniú dom gan mhoill i m'Oifig i __________ i mBaile Átha Cliath.

AND that when such election has been duly held, you do without delay certify to me in my Office at __________ in Dublin the names of the members so elected.

I bhFIANAISE air sin tá mé tar éis mo lámh agus mo shéala a chur leis seo.

IN WITNESS whereof I have hereunto set my hand and seal.

an this

________________

lá seo de day of

________________

19.

NÍ FOLÁIR DON CHEANN COMHAIRIMH ADMHÁIL A THABHAIRT LÁITHREACH, TRÍ THEILEAGRAM, GO BHFUAIR SÉ AN EASCAIRE SEO.

THE RETURNING OFFICER MUST ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS WRIT IMMEDIATELY BY TELEGRAM.

certificate endorsed on the writ.

Deimhním leis seo gurb iad na comhaltai a toghadh chun fónamh i nDáil Éireann do dháilcheantar __________ de bhun na heascaire sin thuas:—

I hereby certify that the members elected to serve in Dáil Éireann for the constituency of __________ in pursuance of the above writ are:—

C. D.

as of

_____________________________

i gContae in the Country of

_____________________________

E. F.

as of

_____________________________

i gContae in the Country of

_____________________________

G. H.

as of

_____________________________

i gContae in the Country of

_____________________________

(Sínithe)

(Signed)

A.B.

CEANN COMHAIRIMH,

Returning Officer.

Dáta

Date

____________________________

LABEL OR DIRECTION ON THE WRIT.

Don cheann comhairimh do dháilcheantar

To the returning officer for the constituency of

___________________________

Eascaire chun comhaltaí a thoghadh chun fónamh i nDáil Éireann.

A writ for the election of members to serve in Dáil Éireann.

ENDORSEMENT.

Fuair mé an eascaire seo istigh—

Received the within writ on—

an this

____________________

lá seo de day of

__________________________ 19.

(Sínithe)

(Signed)

A.B.

CEANN COMHAIRIMH,

Returning Officer.

FORM OF WRIT FOR A BYE-ELECTION.

(To be adapted appropriately if the Clerk of Dáil Éireann is directed on the same day to issue writs for the election of members to fill more than one vacancy in the representation of a constituency).

Do __________ an ceann comhairimh do dháilcheantar __________

To __________ returning officer for the constituency of __________

DE BHRÍ gur tharla folúntas in ionadaíocht dháilcheantar __________ i nDáil Éireann toisc __________ ba chomhalta de Dháil Éireann don dáilcheantar sin a scor de bheith ina chomhalta ar dhóigh seachas de chionn Dáil Éireann a lánscor:

WHEREAS a vacancy has occurred in the representation of the constituency of __________ in Dáil Éireann by __________ who was a member of Dáil Éireann for the said constituency ceasing to be a member otherwise than in consequence of the dissolution of Dáil Éireann:

AGUS DE BHRÍ gur ordaigh Cathaoirleach Dháil Éireann dom go cui eascaire a chur amach chun comhalta a thoghadh do Dháil Éireann chun an folúntas réamhráite a líonadh:

AND WHEREAS the Chairman of Dáil Éireann has duly directed me to issue a writ for the election of a member of Dáil Éireann to fill the vacancy aforesaid:

ANOIS, déanaimse, __________ Cléireach Dháil Éireann, de réir forálacha alt 12 den Acht Toghcháin, 1963, a ordú leis seo duitse, i do cheann comhairimh don dáilcheantar réamhráite, toghchán a chur á dhéanamh sa dáilcheantar sin do chomhalta chun fónamh i nDáil Éireann don dáilcheantar sin in ionad __________ sin:

NOW, I, __________ Clerk of Dáil Éireann, in accordance with the provisions of section 12 of the Electoral Act, 1963, do hereby direct you, as the returning officer for the constituency aforesaid, to cause an election to be held in the said constituency of a member to serve in Dáil Éireann for the said constituency in the place of the said __________

AGUS, tar éis an toghchán sin a bheith déanta go cuí, ainm an chomhalta a thoghfar amhlaidh a dheimhniú dom gan mhoill i m'Oifig i __________ i mBaile Átha Cliath.

AND that when such election has been duly held you do without delay certify to me in my Office at __________ in Dublin the name of the member so elected.

I bhFIANAISE air sin tá mé tar éis mo lámh agus mo shéala a chur leis seo. IN WITNESS whereof I have hereunto set my hand and seal.

an this

____________________

lá seo de day of

__________________________ 19.

NÍ FOLÁIR DON CHEANN COMHAIRIMH ADMHÁIL A THABHAIRT LÁITHREACH, TRÍ THEILEAGRAM, GO BHFUAIR SÉ AN EASCAIRE SEO.

THE RETURNING OFFICER MUST ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS WRIT IMMEDIATELY BY TELEGRAM.

CERTIFICATE ENDORSED ON THE WRIT.

Deimhním leis seo gurb é an comhalta a toghadh chun fónamh i nDáil Éireann do dháilcheantar __________ de bhun na heascaire sin thuas:—

I hereby certify that the member elected to serve in Dáil Éireann for the constituency of __________ in pursuance of the above writ is:—

C. D.

as of

_____________________________

i gContae in the Country of

_____________________________

(Sínithe)

(Signed)

A.B.

CEANN COMHAIRIMH,

Returning Officer.

Dáta

Date

____________________________

LABEL OR DIRECTION ON THE WRIT.

Don cheann comhairimh do dháilcheantar

To the returning officer for the constituency of

__________________________

Eascaire chun comhalta a thoghadh chun fónamh i nDáil Éireann.

A writ for the election of a member to serve in Dáil Éireann.

ENDORSEMENT.

Fuair mé an eascaire seo istigh—

Received the within writ on—

an this

____________________

lá seo de day of

__________________________ 19.

(Sínithe)

(Signed)

A.B.

CEANN COMHAIRIMH,

Returning Officer.

PART II.

5A

FORM OF BALLOT PAPER.

(Front of Paper)

Counterfoil No.__________

Marcáil ord do rogha sna spáis seo síos.

Marc Oifigiúil.

/images/en.act.1963.0019.sched2.1.png

Mark order of preference in spaces below.

Official Mark.

DOYLE—WORKERS PARTY.

Voter's No. on register.

(James Doyle, of 10 High Street, Builder.)

LYNCH—DEMOCRATS.

Letter.

No.

(Jane Ellen Lynch, of 12 Main Street, Grocer.)

O'BRIAIN—CUMANN NA

SAORÁNACH.

(Séamus O'Briain, ó 10 An tSráid Ard, Oide Scoile.)

O'BRIEN, EAMON (Barrister)—NON-PARTY.

(Eamon O'Brien, of 22 Wellclose Place, Barrister.)

O'BRIEN, EAMON (Solicitor)—YOUNG IRELAND.

(Eamon O'Brien, of 102 Eaton Brae, Ranelagh, Solicitor.)

O'CONNOR—NATIONAL LEAGUE.

(Charles O'Connor, of 7 Green Street, Gentleman.)

THOMPSON—FARMERS PARTY.

(William Henry Thompson, of Dereen Park, Farmer.)

TREORACHA.

INSTRUCTIONS.

I. Féach chuige go bhfuil an marc oifigiúil ar an bpáipéar.

I. See that the official mark is on the paper.

II. Scríobh an figiúr 1 le hais ainm an chéad iarrthóra is rogha leat, an figiúr 2 le hais do dhara rogha, agus mar sin de.

II. Write 1 beside the name of the candidate of your first choice, 2 beside your second choice, and so on.

III. Fill an páipéar ionas nach bhfeicfear do vóta. Taispeáin cúl an pháipéir don oifigeach ceannais, agus cuir sa bhosca ballóide é.

III. Fold the paper to conceal your vote. Show the back of the paper to the presiding officer and put it in the ballot box.

(Back of Paper)

No. _____________________

Election for Constituency of _________________________________


DIRECTIONS.

(1) Each ballot paper shall contain a list of the candidates as described in their respective nomination papers, arranged alphabetically in the order of their surnames or if there are two or more candidates with the same surnames, of their other names, or if their other names are the same, in the order of their occupations.

(2) The surname of each candidate and the name of his political party, if any, shall be printed in large characters and his full name, address and occupation, if any, as appearing in his nomination paper, shall be printed in small characters.

(3) Whenever the surnames of two or more candidates are the same there shall also be printed in large characters the other names of such candidates and so much of the description of such candidates as appearing in their respective nomination papers, as will, in the opinion of the returning officer, effectively distinguish such candidates.

(4) The list of candidates shall be arranged either in one continuous column or in two or more columns in such manner (without departing from the alphabetical order) as in the opinion of the returning officer is best for marking and counting.

(5) The back of each ballot paper shall be numbered consecutively and the front of the counterfoil attached to it shall bear the same number. The number on the back of the ballot paper shall be printed in the smallest characters compatible with legibility.

(6) Nothing is to appear on the ballot paper except in accordance with these directions.